聊斋志异·跳神拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 08:53:50

  文言文之家为大家整理聊斋志异·跳神拼音版、聊斋志异·跳神注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·跳神注音版

  《 tiàoshén 》
    : mínjiānyǒubìngzhě , guīzhōngshén 。 qīnglǎotiěhuándānmiàn , zuò tài , míngyuē “ tiàoshén ”。 érdōuzhōngyóushèng 。 liángjiāshào , shíwéizhī 。 tángzhōngròu àn , pén , shènshèshàng 。 shāozhú , míngzhòu 。 shùduǎnqún ,  , zuò “ shāngyáng ”。 liǎngrénzhuō , zuǒyòuzhī 。 suǒ ,  , yòuzhù ; duōguǎcēn, dàiqiāng 。 shìshùluànzhuāléi , péngpéngjiēréněr 。 wěn , shēng , shènbiànle 。 érshǒuchuí , xié: quánrén , shī 。 xuánshēn jǐngyuè , chǐyǒuzhǐ 。 shìzhōngzhū , lǐnránèyuē :“ zōngláichīshí。” 便biàn , chuīdēngmiè , nèiwàimínghēi 。 réndiéànzhōng , gǎnjiāo ; dewén , shēngluàn 。 shíqǐng , wénshēngwēngsǎoxiǎo , shǐgòngruòzhú , wènxiūjiù 。 shìzūnzhōng 、 àngzhōng 、 ànzhōng , dōukōngkōng 。 wàngyán , cháchēn 。 luówènzhī , ruò xiǎng 。 zhōngyǒufěizhě , shénzhī , 便biànzhǐmǒushānxiào , jìng , jiāngchǐ 。fěizhě , yíngránluǒ , zhéménwàishùtóuzhī 。 mǎnzhōu , fèngshìyóu 。 xiǎo yǒu , jué 。 shíyánzhuāng , jiǎ 、 jiǎ , zhíchángbīng , shàng , míngyuē “ tiào shén ”。  、 shìzuòchéng , shīzhěshēngcāngzhù 。 huòyánguān 、 zhāng 、 yuántán , hào 。 cǎnlǐn , yóunéngwèirén 。 yǒuzhàngxuéchuāngláikuī , zhébèichángbīngchuāngmào , tiāo 。 jiāwēnruòmèi , sēnsēn , yànháng , niàn , xiè 。

聊斋志异·跳神拼音版

  《 tiào shén 》
   jì sú : mín jiān yǒu bìng zhě , guī zhōng yǐ shén bǔ 。 qīng lǎo wū jī tiě huán dān miàn gǔ , pó pó zuò tài , míng yuē “ tiào shén ”。 ér cǐ sú dōu zhōng yóu shèng 。 liáng jiā shào fù , shí zì wéi zhī 。 táng zhōng ròu yú àn , sǎ yú pén , shèn shè jǐ shàng 。 shāo jù zhú , míng yú zhòu 。 fù shù duǎn fú qún , qū yī zú , zuò “ shāng yáng wǔ ”。 liǎng rén zhuō bì , zuǒ yòu fú yè zhī 。 fù cì cì suǒ xù , sì gē , yòu sì zhù ; zì duō guǎ cēn cī , wú lǜ dài qiāng 。 shì shù gǔ luàn zhuā rú léi , péng péng jiē rén ěr 。 fù wěn pì xī , zá gǔ shēng , bù shèn biàn le 。 jì ér shǒu chuí , mù xié nì : lì quán xū rén , shī fú zé pú 。 xuán hū shēn jǐng jù yuè , lí dì chǐ yǒu zhǐ 。 shì zhōng zhū nǚ zǐ , lǐn rán è gù yuē :“ zǔ zōng lái chī shí yǐ 。” biàn yī xū , chuī dēng miè , nèi wài míng hēi 。 rén dié xī lì àn zhōng , wú gǎn jiāo yī yǔ ; yǔ yì bù de wén , gǔ shēng luàn yě 。 shí qǐng , wén fù lì shēng hū wēng gū jí fū sǎo xiǎo zì , shǐ gòng ruò zhú , yǔ lǚ wèn xiū jiù 。 shì zūn zhōng 、 àng zhōng 、 àn zhōng , dōu fù kōng kōng 。 wàng yán sè , chá chēn xǐ 。 sù sù luó wèn zhī , dá ruò xiǎng 。 zhōng yǒu fù fěi zhě , shén yǐ zhī , biàn zhǐ mǒu shān xiào wǒ , dà bù jìng , jiāng chǐ rǔ kù 。 fěi zhě zì gù , yíng rán yǐ luǒ , zhé yú mén wài shù tóu mì dé zhī 。 mǎn zhōu fù nǚ , fèng shì yóu lǔ 。 xiǎo yǒu yí , bì yǐ jué 。 shí yán zhuāng , qí jiǎ hǔ 、 jiǎ mǎ , zhí cháng bīng , wǔ tà shàng , míng yuē “ tiào hǔ shén ”。 mǎ 、 hǔ shì zuò chéng nù , shī zhě shēng cāng zhù 。 huò yán guān 、 zhāng 、 yuán tán , bù yī hào 。 hè qì cǎn lǐn , yóu néng wèi bù rén 。 yǒu zhàng fū xué chuāng lái kuī , zhé bèi cháng bīng pò chuāng cì mào , tiāo rù qù 。 yī jiā wēn xí zǐ ruò mèi , sēn sēn sù sù , yàn háng lì , wú qí niàn , wú xiè gǔ 。

  为您推荐:聊斋志异跳神原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签