聊斋志异·铁布衫法拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 08:56:46

  文言文之家为大家整理聊斋志异·铁布衫法拼音版、聊斋志异·铁布衫法注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·铁布衫法注音版

  《 tiěshān 》
   shāhuízidetiěshān 。 jiāozhǐ , zhuózhī , duànniúxiàng ; héngshuòzhī , dòngniú [。 céngzàiqiúgōngpéngsānjiā , xuánkōng , qiǎnliǎngjiànchēng , měngfǎnzhī ; shāluǒshòu , pēngránshēng , yuǎn 。 yòuchūshìshíshàng , tuīzhī , shǎosǔn 。 dànwèidāoěr 。

聊斋志异·铁布衫法拼音版

  《 tiě bù shān fǎ 》
   shā huí zi de tiě bù shān dà lì fǎ 。 jiāo qí zhǐ , lì zhuó zhī , kě duàn niú xiàng ; héng shuò zhī , kě dòng niú fù [。 céng zài qiú gōng zǐ péng sān jiā , xuán mù yú kōng , qiǎn liǎng jiàn pú jí lì chēng qù , měng fǎn zhī ; shā luǒ fù shòu mù , pēng rán yī shēng , mù qù yuǎn yǐ 。 yòu chū qí shì jí shí shàng , yǐ mù tuī lì jī zhī , wú shǎo sǔn 。 dàn wèi dāo ěr 。

  为您推荐:聊斋志异铁布衫法文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签