聊斋志异·大力将军拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 08:59:45

 文言文之家为大家整理聊斋志异·大力将军拼音版、聊斋志异·大力将军注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·大力将军注音版

 《 jiāngjūn 》
  cháhuáng , zhèrén , qīngmíngyǐnzhōng , jiàn殿diànqiányǒuzhōng , liǎngshíwèng , érshàngxiàhénshǒu , huáránxīn 。 zhī 。 kuīxià , yǒuzhúkuāngshòushēng , zhīsuǒzhù 。 使shǐshùrénkōuěr , xiānzhīshǎodòng , hài。 nǎizuòyǐnrén ;  , yǒuér , xiésuǒqiǔbèi , duīlèizhōngxià 。 nǎishǒuzhōng , shǒuěrzhìkuāngnèi , wǎngfǎnshùhuíshǐjìn 。 zhīnǎi , shílái , tànshízhī 。 shítàn , qīngruò 。 zuòjìnhài 。 cháwèn :“ ruònánérxíng ?”  :“ dàndànduō , yōngzhě 。” chájiàn , quàntóuháng , rénqiǎoránjiē 。 chásuìxiéguīěrzhī, shí , lüèbèiliùrén 。 wèi , yòushíjīnzèngzhīxíng 。
  hòushínián , cháyóulìngmǐn , yǒujiāngjūnliùzhě , láitōng 。 kuǎntánjiān , wèn :“ huángshìjūnrén ?” yán:“ wèizhūxíng 。 jiāngjūnchùyǒu ?” yuē :“ shìshī 。 shíniánzhībié , niàn 。 fánzhìxiānshēnglín 。” mànyīngzhī 。 niànshūmíngxián , de ? huìhuángzhì , yīngàozhī , huángmáng 。 yīnwènxùnzhīyīn , mìng , tóumén 。 jiāngjūnchū , zhūménzhīwài 。 shìzhī , shūmèishēngpíng 。 qièjiāngjūn , érjiāngjūngōng 。  , shēnsānguān , jiànwǎnglái , zhīwéixiè , píng 。 jiāngjūnyòuzhī 。 shǎojiāndēngtáng , juǎnliánzhě 、 zuòzhě , bìngjiēshǎo 。 zuò , fāngzhǎnwèn , jiāngjūnshǎodòng , pěngcháozhì , jiāngjūngēng , cházhīwéi 。 zhòngzhuōxiùzhěngjīn , xiānmìngshùrénliāocházuòshàng使shǐdòng , érhòucháobài , jìnjūn 。 cháè , jiěsuǒ。 bài , 便biànshìzuò 。 xiàoyuē :“ xiānshēngzhōngzhīrén ?” chánǎi 。 érhuáyángāoliè , jiāzuòxià 。 jiǔlán , qúnlièshì 。 jiāngjūnshì , qǐngrènzhǐ , nǎi 。
  cházuìchí , jiāngjūnqǐnménsānwèn 。 cháān , fǎn , jiāngjūntóuxiáxiàyào , zhī 。 jiànjiāngjūnbiézuò, wéidiǎnshùyǎng , luóyòng , zào , jièkuīlòu 。 chájiāngjūnjiāzhèng , wèishēnkòu 。  , zhíwèicháyuē :“ cáiděiyǒujīn , chūgāohòuzhī 。  , suǒgǎn , gǎnbànfèngxiānshēng 。” cháèránshòu , jiāngjūntīng 。 chūcángqiāngshùwàn , liǎngzhìzhī 。 àndiǎnzhào , wánchuáng , tángnèiwàiluólièmǎn 。 cházhǐzhī, jiāngjūn 。 xìngmíng , jīnnánwéizhìzhuāng , wéiliǎn , qiězhǔjìngshìxiānshēng , bǎishēngsǒngyīng 。 yòuqīnshìdēng , jiùzhuōluó , tiányànbìng , nǎifǎnbiéchá 。
  hòucháxiūshǐàn , zhūliánbèishōu , demiǎn , jiējiāngjūn 。 shǐshìyuē :“ hòushīérwènmíng , zhēnxiálièzhàngzāi ! érjiāngjūnzhībào , kāngkǎiháoshuǎng , yóuqiānsuǒjǐnjiàn 。 xiōngjīn , yīnglǎogōu , shìzhīliǎngxiánzhīxiāng , fēiǒurán 。”

聊斋志异·大力将军拼音版

 《 dà lì jiāng jūn 》
  chá yī huáng , zhè rén , qīng míng yǐn yě sì zhōng , jiàn diàn qián yǒu gǔ zhōng , dà yú liǎng shí wèng , ér shàng xià tǔ hén shǒu jì , huá rán rú xīn 。 yí zhī 。 fǔ kuī qí xià , yǒu zhú kuāng shòu bā shēng xǔ , bù zhī suǒ zhù hé wù 。 shǐ shù rén kōu ěr , lì xiān jǔ zhī wú shǎo dòng , yì hài 。 nǎi zuò yǐn yǐ sì qí rén ; jū wú hé , yǒu qǐ ér rù , xié suǒ dé qiǔ bèi , duī lèi zhōng xià 。 nǎi yǐ yī shǒu qǐ zhōng , yī shǒu jū ěr zhì kuāng nèi , wǎng fǎn shù huí shǐ jìn 。 yǐ fù hé zhī nǎi qù , yí shí fù lái , tàn qǔ shí zhī 。 shí yǐ fù tàn , qīng ruò qǐ dú 。 yī zuò jìn hài 。 chá wèn :“ ruò gè nán ér hú xíng qǐ ?” dá yǐ :“ dàn dàn duō , wú yōng zhě 。” chá yǐ qí jiàn , quàn tóu háng wǔ , qǐ rén qiǎo rán lǜ wú jiē 。 chá suì xié guī ěr zhī , jì qí shí , lüè bèi wǔ liù rén 。 wèi yì yī lǚ , yòu yǐ wǔ shí jīn zèng zhī xíng 。
  hòu shí yú nián , chá yóu zǐ lìng yú mǐn , yǒu wú jiāng jūn liù yī zhě , hū lái tōng yè 。 kuǎn tán jiān , wèn :“ yī huáng shì jūn hé rén ?” dá yán :“ wèi zhū fù xíng 。 yǔ jiāng jūn hé chù yǒu sù ?” yuē :“ shì wǒ shī yě 。 shí nián zhī bié , pō fù yì niàn 。 fán zhì xiān shēng yī cì lín yě 。” màn yīng zhī 。 zì niàn shū míng xián , hé de wǔ dì zǐ ? huì yī huáng zhì , yīn gào zhī , yī huáng máng bù jì yì 。 yīn qí wèn xùn zhī yīn , jí mìng pú mǎ , tóu cì yú mén 。 jiāng jūn qū chū , nì zhū dà mén zhī wài 。 shì zhī , shū mèi shēng píng 。 qiè yí jiāng jūn wù , ér jiāng jūn yǔ lǚ yì gōng 。 sù kè rù , shēn qǐ sān sì guān , hū jiàn nǚ zǐ wǎng lái , zhī wéi sī xiè , píng zú lì 。 jiāng jūn yòu yī zhī 。 shǎo jiān dēng táng , zé juǎn lián zhě 、 yí zuò zhě , bìng jiē shǎo jī 。 jì zuò , fāng nǐ zhǎn wèn , jiāng jūn yí shǎo dòng , yī jī pěng cháo fú zhì , jiāng jūn jù qǐ gēng yī , chá bù zhī qí hé wéi 。 zhòng yù zhuō xiù zhěng jīn qì , xiān mìng shù rén liāo chá zuò shàng bù shǐ dòng , ér hòu cháo bài , rú jìn jūn fù 。 chá dà è , mò jiě suǒ yǐ 。 bài yǐ , yǐ biàn fú shì zuò 。 xiào yuē :“ xiān shēng bù yì jǔ zhōng zhī qǐ rén yé ?” chá nǎi wù 。 jì ér huá yán gāo liè , jiā lè zuò yú xià 。 jiǔ lán , qún jī liè shì 。 jiāng jūn rù shì , qǐng rèn hé zhǐ , nǎi qù 。
  chá zuì qǐ chí , jiāng jūn yǐ yú qǐn mén sān wèn yǐ 。 chá bù zì ān , cí yù fǎn , jiāng jūn tóu xiá xià yào , gù bì zhī 。 jiàn jiāng jūn rì wú bié zuò , wéi diǎn shù jī bì yǎng sī zú , jí luó mǎ fú yòng qì jù , dū zào jì jí , jiè wú kuī lòu 。 chá yǐ jiāng jūn jiā zhèng , gù wèi shēn kòu 。 yī rì , zhí jí wèi chá yuē :“ bù cái děi yǒu jīn rì , xī chū gāo hòu zhī hē 。 yī bì yī wù , suǒ bù gǎn sī , gǎn yǐ bàn fèng xiān shēng 。” chá è rán bù shòu , jiāng jūn bù tīng 。 chū cáng qiāng shù wàn , yì liǎng zhì zhī 。 àn jí diǎn zhào , gǔ wán chuáng jǐ , táng nèi wài luó liè jǐ mǎn 。 chá gù zhǐ zhī , jiāng jūn bù gù 。 jī bì pú xìng míng yǐ , jí jīn nán wéi zhì zhuāng , nǚ wéi liǎn qì , qiě zhǔ jìng shì xiān shēng , bǎi shēng sǒng yīng 。 yòu qīn shì jī bì dēng yú , jiù zú zhuō mǎ luó , tián yàn bìng fā , nǎi fǎn bié chá 。
  hòu chá yǐ xiū shǐ yī àn , zhū lián bèi shōu , zú de miǎn , jiē jiāng jūn lì yě 。 yì shǐ shì yuē :“ hòu shī ér bù wèn qí míng , zhēn xiá liè gǔ zhàng fū zāi ! ér jiāng jūn zhī bào , qí kāng kǎi háo shuǎng , yóu qiān gǔ suǒ jǐn jiàn 。 rú cǐ xiōng jīn , zì bù yīng lǎo yú gōu dú , yǐ shì zhī liǎng xián zhī xiāng yù , fēi ǒu rán yě 。”

 为您推荐:聊斋志异大力将军原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签