聊斋志异·杜翁拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 09:15:55

  文言文之家为大家整理聊斋志异·杜翁拼音版、聊斋志异·杜翁注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·杜翁注音版

  《 wēng 》
   wēng , shuǐrén 。 ǒushìzhōngchū , zuòqiángxià , hòutóngyóu 。 juéshǎojuàn , ruòmèng , jiànrénchídiéshè 。 zhìshǔ , cóngláisuǒwèijīng 。 réndàilǒngguànnèichū , qīngzhōuzhāngmǒu , rén 。 jiànjīngyuē :“ zhì?” yán :“ zhīshì , dànyǒugōudié 。” zhāng , jiāngwèicháyàn 。 nǎizhǔyuē :“ jǐn , shì 。 kǒngshī , jiāngnánjiùwǎn 。” suì , jiǔzhīchū 。
   wéichídiérénlái , rèn , shìlìngguī 。 biéérxíng , zhōngliùláng , róngměihǎo , yuèérwěizhī 。 xiàdào , xiǎojìng , hángshùshí , wénzhāngzàihòuyuē :“  , jiāngwǎng ?” liàn 。 éjiànzhūrénguīdòu , xīnshíwéiwángshìmàijiǔzhījiā 。 juétànshēnménnèi , lüèkuīzhān , juéshēnzàizhōng , zhūxiǎojiātóng 。 huòrán , huàshǐ 。 érěrzhōngyóuwénzhāng ,  , shǒuchù 。 wénrényányuē :“ xiǎoshǐdiānxián 。” hái , wéirén 。 chūmén , zhānghòu 。 yuē :“ zhǔwǎng , tīngyán ? zhìhuàishì !” suìshǒusòngzhìshìmén , nǎi 。 xǐng , shēnyóujiān 。 wángshìwènzhī , guǒyǒushǐchùyún 。

聊斋志异·杜翁拼音版

  《 dù wēng 》
   dù wēng , yí shuǐ rén 。 ǒu zì shì zhōng chū , zuò qiáng xià , yǐ hòu tóng yóu 。 jué shǎo juàn , hū ruò mèng , jiàn yī rén chí dié shè qù 。 zhì yī fǔ shǔ , cóng lái suǒ wèi jīng 。 yī rén dài wǎ lǒng guàn zì nèi chū , zé qīng zhōu zhāng mǒu , qí gù rén yě 。 jiàn dù jīng yuē :“ dù dà gē hé zhì cǐ ?” dù yán :“ bù zhī hé shì , dàn yǒu gōu dié 。” zhāng yí qí wù , jiāng wèi chá yàn 。 nǎi zhǔ yuē :“ jǐn lì cǐ , wù tā shì 。 kǒng yī mí shī , jiāng nán jiù wǎn 。” suì qù , jiǔ zhī bù chū 。
   wéi chí dié rén lái , zì rèn qí wù , shì lìng guī 。 bié dù ér xíng , tú zhōng yù liù qī nǚ láng , róng sè měi hǎo , yuè ér wěi zhī 。 xià dào , qū xiǎo jìng , háng shù shí bù , wén zhāng zài hòu dà hū yuē :“ dù dà gē , rǔ jiāng hé wǎng ?” dù mí liàn bù yǐ 。 é jiàn zhū nǚ rén rù yī guī dòu , xīn shí wéi wáng shì mài jiǔ zhī jiā 。 bù jué tàn shēn mén nèi , lüè yī kuī zhān , jí jué shēn zài lì zhōng , yǔ zhū xiǎo jiā tóng fú 。 huò rán zì wù , yǐ huà shǐ yǐ 。 ér ěr zhōng yóu wén zhāng hū , dà jù , jí yǐ shǒu chù bì 。 wén rén yán yuē :“ xiǎo shǐ diān xián yǐ 。” hái gù , yǐ fù wéi rén 。 sù chū mén , zé zhāng hòu yú tú 。 zé yuē :“ gù zhǔ wù tā wǎng , hé bù tīng yán ? jǐ zhì huài shì !” suì bǎ shǒu sòng zhì shì mén , nǎi qù 。 dù hū xǐng , zé shēn yóu yǐ bì jiān 。 yì wáng shì wèn zhī , guǒ yǒu yī shǐ zì chù sǐ yún 。

  为您推荐:聊斋志异杜翁文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签