聊斋志异·小谢拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 09:21:08

 文言文之家为大家整理聊斋志异·小谢拼音版、聊斋志异·小谢注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·小谢注音版

 《 xiǎoxiè 》
  wèinánjiāngláng , duōguǐmèi , chánghuòrén , yīn 。 liúcāngtóuménzhīér , shùjiē , suìfèizhī 。 yǒutáoshēngwàngsānzhě , tǎng , hǎoxiá , jiǔlánzhézhī 。 yǒurén使shǐbēnjiùzhī , xiàonèi , érshízhōngsuǒzhānrǎn 。 cháng宿lángjiā , yǒubēn , shēngjiānluàn , lángshìzhòngzhī 。 jiāpín , yòuyǒu “ pénzhī ”; máoshùchuán, shǔkān , yīnqǐnglángjiǎfèi 。 lángxiōngquèzhī , shēngyīnzuò 《 guǐlùn 》 xiànláng , qiěyuē :“ guǐnéngwéi !” lángqǐngzhījiān , nuòzhī 。
  shēngwǎngchútīngshì 。  , zhìshūzhōng , fǎn , shūwáng 。 guàizhī , yǎngshàng , jìngbiàn 。 shíqǐng , wénshēng , zhī , jiànèrfángzhōngchū , suǒwángshūsònghuánànshàng 。 yuēèrshí , shí , bìngjiēshū。 qūnxúnxià , xiāngshìérxiào 。 shēngdòng 。 zhǎngzhěqiàochuàishēng , shǎozhěyǎnkǒuxiào 。 shēngjuéxīnyáoyáoruòchí , ránduānniàn ,  。 jìnzuǒshǒu , yòushǒuqīngjiázuòxiǎoxiǎng , shǎozhěxiào 。 shēngzhòu , chìyuē :“ guǐgǎněr !” èrhàibēnérsàn 。 shēngkǒngwéisuǒ , guī , yòuchǐyányǎn , nǎitiǎodēng 。 ànzhōngguǐyǐngtóngtóng , lüèzhān 。 jiāngbàn , zhúérqǐn 。 shǐjiāojié , juérén穿chuān , yǎng ,  , dànwénànchùyǐnyǐnzuòxiàoshēng 。 shēng , jiǎmèizhī 。 éjiànshàozhǐtiáoniān , xíngérzhì , shēngbàozhī , piāocuànér 。 qǐn , yòu穿chuāněr 。 zhōngkānrǎo 。 míng , nǎishēng , shēngshǐhānmián , zhōngsuǒwén 。
  xià , huǎngchūxiàn 。 shēngsuìchuī , jiāngdàn 。 zhǎngzhějiàngōngshàngguānshēng , éryǎnshēngjuàn 。 shēngzhuōzhī , piāosàn ; shǎojiān , yòuzhī 。 shēngshǒuànjuǎn 。 shǎozhěqiánnǎohòu , jiāoliǎngshǒuyǎnshēng , piērán, yuǎnshěn 。 shēngzhǐyuē :“ xiǎoguǐtóu ! zhuō便biàndōushāquè !” yòu 。 yīnzhīyuē :“ fángzhōngzòngsòng , dōujiě , chán 。” èrwēixiào , zhuǎnshēnxiàngzào , xīnsōu , wéishēngzhícuàn 。 shēngérjiǎngzhīyuē :“ liǎngqīngwéi , shènghāntiào ?” éqǐngzhōushú , zhēng 、 zhù 、 táowǎnzhìshàng 。 shēngyuē :“ gǎnqīng , bào ?” xiàoyún :“‘ fànzhōngsōu 、 dān 。” shēngyuē :“ qīngxiányuàn , zhìxiāngjiā 。” chuòshèng , zhēngwéibēnzǒu 。 shēngzhī , wéicháng 。
  jiànrěn , jiēzuòqīng , shěnxìngmíng 。 zhǎngzhěyún :“ qièqiūróngqiáoshì , ruǎnjiāxiǎoxiè 。” yòuyánwènsuǒyóulái , xiǎoxièxiàoyuē :“ chīláng ! shànggǎnchéngshēn , shéiyàowènmén , zuòjià ?” shēngzhèngróngyuē :“ xiāngduìzhì , níngqíng ; dànyīnmíngzhī , zhōngrén 。 zhě , xíngěr ; zhě , āněr 。 jiànài , diànliǎngjiārén ? guǒjiànài , kuángshēng ?” èrxiāngdòngróng , shènnüènòngzhī 。 ránshíértànshǒu怀huái ,  , zhìwèiguài 。
   , shūwèiérchū , fǎnxiǎoxièàntóu , cāoguǎndài 。 jiànshēng , zhìxiào 。 jìnshìzhī , suīlièchéngshū , érhánglièshūzhěng 。 shēngzànyuē :“ qīngrén ! gǒu , jiàoqīngwéizhī 。” nǎiyōngzhū怀huái , wànérjiàozhīhuà 。 qiūróngwài , zhàbiàn ,  。 xiǎoxièxiàoyuē :“ tóngshíchángcóngxuéshū , jiǔzuò , suìmèngmèi 。” qiūróng 。 shēng , wěiwéijuézhě , suìbàoérshòu , yuē :“ shìqīngnéngfǒu ?” zuòshùér , yuē :“ qiūniánghǎo !” qiūróngnǎi 。 shēngshìzhéliǎngzhǐwéifàn , gònglín , shēnglìngdēng 。 qièyǒusuǒshì , xiāngqīnrǎo 。 仿fǎng , zhīqián , tīngshēngyuèdàn 。 qiūróngjiě , biànrèn , huāpàn , xiǎoxiè , yǒucán 。 shēngjiǎngwèizhī, yán 。 èryóushīshìshēng , zuòwéizhuābèi , wéiàn , wéigǎn , zhēngmèizhī 。 yuè , xiǎoxièshūránduānhǎo, shēngǒuzànzhī 。 qiūróngcán , fěndàiyínyín , lèihén线xiàn , shēngbǎiduānwèijiězhīnǎi 。 yīnjiàozhī , yǐngfēicháng , zhǐshìguò , zàiwènzhě 。 shēngjìng , chángzhìzhōng 。 xiǎoxièyòuyǐnsānlángláibàishēngménxià , niánshíliù , 姿róngxiùměi , jīngōuwéizhì 。 shēnglìngqiūróngzhíjīng , mǎntáng , shēngshèguǐzhàngyān 。 lángwénzhī , shígěixīnshuǐ 。 shùyuè , qiūróngsānlángjiēnéngshī , shíxiāngchóuchàng 。 xiǎoxièyīnzhǔjiàoqiūróng , shēngnuòzhī ; qiūróngyīnzhǔjiàoxiǎoxiè , shēngnuòzhī 。 shēngjiāngshì , èrlèixiāngbié 。 sānlángyuē :“ xíngtuōmiǎn ; rán , kǒng 。” shēnggàowéi , suìxíng 。 xiānshì , shēnghǎoshīqièshíshì , huòzuìguìjiè , zhòngshāngzhī 。 yīnxué使shǐ , xíngjiǎn , yānjìnzhōng 。 jué , shíqiúrén , fēnshēng 。 rénpiāoér , qiūróng , zhuànkuìshēng 。 xiāngxiàngbēi , yuē :“ sānlángjūn , jīnguǒmiù 。 sānlángqiètónglái , yuànshēn 。” shùérchū , rénzhī 。 yuèyuànchū , sānlángzhēdàoshēng , shōuzhī 。 qiūróngbàoshēng , fǎnshēnwǎngzhēnzhī , sānfǎn 。 shēngchóu饿èliáo , nián 。 xiǎoxièzhì , chuàngwǎnjué , yán :“ qiūróngguī , jīngyóuchénghuáng , bèi西lánghēipànqiángshè , chōngyìng 。 qiūróng , jīnyōuqiú 。 qièchíbǎi , bēndài ; zhìběiguō , bèilǎoxīn , tòngchèsuǐ , kǒngnéngzàizhì 。” yīnshìzhī , xuèyīnlíngyān 。 chūjīnsānliǎng , érméi 。 yuànkānsānláng , fēiguā , duāndàikòng , jiāngzhàngzhī , suìmiè 。 zhī 。 lǎnzhuàng , qíngbēi 。 shēngmiàn , wèn :“ sānlángrén?” shēngwěiwéizhī 。 yuànyuān , shìzhī 。 guī , jìngrén 。 gènglán , xiǎoxièshǐzhì , cǎnrányuē :“ sānlángzàiyuàn , bèixièshénmíng ; míngwángyīnsānláng , lìngtuōshēngguìjiā 。 qiūróngjiǔ , qièzhuàngtóuchénghuáng , yòubèiànde , qiěnài ?” shēng忿fènrányuē :“ hēilǎomèigǎn ! míngxiàng , jiànwéi , shùchénghuángérzhī 。 ànxiàbàohéng , zàizuìmèngzhōng !” bēifènxiāngduì , juélòujiāngcán , qiūróngpiāoránzhì 。 liǎngrénjīng , wèn。 qiūróngxiàyuē :“ jīnwéilángwàn ! pàndāozhàngxiāng , jīnfàngqièguī , yuē :‘  , yuánài ; yuàn , céngdiàn 。 fángàotáoqiūcáo , jiànqiǎn 。’” shēngwénshǎohuān , tóngqǐn , yuē :“ jīnyuànqīng。” èrrányuē :“ xiàngshòukāidǎo , zhī , rěnàijūnzhěshājūn ?” zhí 。 ránjǐngqīngtóu , qíngjūnkàng 。 èrzāonàn , niànquánxiāo 。 huìdàoshìshēng , wèi “ shēnyǒuguǐ ”。 shēngyán , gàozhī 。 dàoshìyuē :“ guǐhǎo ,  。” yīnshūèrshēng , yuē :“ guīshòuliǎngguǐ , rènmìng 。 wénménwàiyǒuzhě , tūnchū , xiāndàozhěhuó 。” shēngbàishòu , guīzhǔèr 。 hòuyuè , guǒwényǒuzhě , èrzhēngér 。 xiǎoxièmáng , wàngtūn 。 jiànyǒusàngguò , qiūróngzhíchū , guānérméi ; xiǎoxiède , tòngérfǎn 。 shēngchūshì , shìhǎoshìbìn 。 gòngjiànguānér , fānggòngjīng ; éwénguānzhōngyǒushēng , jiānyàn , dùn 。 yīnzànshēngzhāiwài , luóshǒuzhī 。 kāiwèntáoshēng , hǎoshìyánjiézhī , yún :“ fēi 。” suìqínggào 。 hǎowèishēnxìn , guī, cóng , jìngshēngzhāi , yǎn 。 hǎonǎishí婿ér 。
  shēngjiùshìzhī , miànpángsuī , érguāngyànjiǎnqiūróng , qièguòwàng , yīnpíngshēng 。 wénránguǐ , xiǎoxièànzōu 。 xīnshènliánzhī , dēngwǎng , kuānāiqíng , érjīnxiùlínlàng , tòngjiě , jìnxiǎoshǐ 。 tiānmíng , hǎoǎosòngxiānglián , ránwēng婿 。 wéifáng , xiǎoxièyòu 。 liù 。 wéicǎndòng , néngchéngjǐnzhī 。 shēngyōu , qiūróngyuē :“ dàoshì , xiānrén 。 zàiwǎngqiú , tǎngdeliánjiù 。” shēngránzhī 。 dàoshìsuǒzài , kòuchén 。 dàoshìyán “ shù ”, shēngāi 。 dàoshìxiàoyuē :“ chīshēnghǎochánrén 。 yǒuyuán , qǐngjiéshù 。” nǎicóngshēnglái , suǒjìngshì , yǎnfēizuò , jièxiāngwèn , fánshí , yǐnshí 。 qiánkuīzhī , míngruòshuì 。 chénxīng , yǒushàoqiānlián , míngmóuhào齿chǐ , guāngyànzhàorén , wēixiàoyuē :“ zhōng , bèi ! bèijiūchánliǎo , bēnchíbǎiwài , shǐhǎoshè , dàorénzàilái 。 dàijiànrén , 便biànxiāngjiāoěr 。” liǎnhūn 。 xiǎoxièzhì , yíngbàozhī , ránwéi , érjiāng 。 dàoshìshìzhōngchū , gǒngshǒujìng 。 bàiérsòngzhī 。 fǎn ,  。 zhìchuángshàng , jiànshū , dànshēnyánzhǐsuāntòng , shùshǐnéng 。
  hòushēngyìngshìdetōng 。 yǒucàijīngzhětóng , shìguòshēng , liúshù 。 xiǎoxièlínshèguī , càiwàngjiànzhī , xiāngniè , xiǎoxièshēnliǎn , xīnqièqīng 。 càigàoshēngyuē :“ shìshēnhàitīng , xiānggàofǒu ?” jiézhī , yuē :“ sānniánqián , shǎomèiyāoyǔn , jīngliǎngérshīshī , zhìjīnniàn 。 shìjiànrén 。 xiāngzhīshēn ?” shēngxiàoyuē :“ shānjīnglòuliè , fāngjūnmèi ? rántóng , zhìqiè , fángxiàn 。” nǎinèishì , 使shǐxiǎoxièxùnzhuāngchū 。 càijīngyuē :“ zhēnmèi !” yīnérxià 。 shēngnǎishùběn 。 càiyuē :“ mèiziwèi , jiāngguī , yòngwèiyán 。” suì 。 guòshù , jiājiēzhì 。 hòuwǎngláihǎoyān 。
  shǐshìyuē :“ juéshìjiārén , qiúérnánzhī , liǎngzāi ! shìqiānérjiàn , wéibēnzhěnénggòuzhī 。 dàoshìxiān ? shùzhīshén ! gǒuyǒushù , chǒuguǐjiāoěr 。”

聊斋志异·小谢拼音版

 《 xiǎo xiè 》
  wèi nán jiāng bù láng dì , duō guǐ mèi , cháng huò rén , yīn xǐ qù 。 liú cāng tóu mén zhī ér sǐ , shù yì jiē sǐ , suì fèi zhī 。 lǐ yǒu táo shēng wàng sān zhě , sù tì tǎng , hǎo xiá jì , jiǔ lán zhé qù zhī 。 yǒu rén gù shǐ jì bēn jiù zhī , yì xiào nèi bù jù , ér shí zhōng yè wú suǒ zhān rǎn 。 cháng sù bù láng jiā , yǒu bì yè bēn , shēng jiān jù bù luàn , bù láng yǐ shì qì zhòng zhī 。 jiā qí pín , yòu yǒu “ gǔ pén zhī qī ”; máo wū shù chuán , rù shǔ bù kān qí rè , yīn qǐng bù láng jiǎ fèi dì 。 bù láng yǐ qí xiōng gù què zhī , shēng yīn zuò 《 xù wú guǐ lùn 》 xiàn bù láng , qiě yuē :“ guǐ hé néng wéi !” bù láng yǐ qí qǐng zhī jiān , nuò zhī 。
  shēng wǎng chú tīng shì 。 bó mù , zhì shū qí zhōng , fǎn qǔ tā wù , zé shū yǐ wáng 。 guài zhī , yǎng wò tà shàng , jìng xī yǐ sì qí biàn 。 shí qǐng , wén bù lǚ shēng , nì zhī , jiàn èr nǚ zì fáng zhōng chū , suǒ wáng shū sòng huán àn shàng 。 yī yuē èr shí , yī kě shí qī bā , bìng jiē shū lì 。 qūn xún lì tà xià , xiāng shì ér xiào 。 shēng jì bù dòng 。 zhǎng zhě qiào yī zú chuài shēng fù , shǎo zhě yǎn kǒu nì xiào 。 shēng jué xīn yáo yáo ruò bù zì chí , jí jí sù rán duān niàn , zú bù gù 。 nǚ jìn yǐ zuǒ shǒu lǚ zī , yòu shǒu qīng pī yí jiá zuò xiǎo xiǎng , shǎo zhě yì xiào 。 shēng zhòu qǐ , chì yuē :“ guǐ wù gǎn ěr !” èr nǚ hài bēn ér sàn 。 shēng kǒng yè wéi suǒ kǔ , yù yí guī , yòu chǐ qí yán bù yǎn , nǎi tiǎo dēng dú 。 àn zhōng guǐ yǐng tóng tóng , lüè bù gù zhān 。 yè jiāng bàn , zhú ér qǐn 。 shǐ jiāo jié , jué rén yǐ xì wù chuān bí , qí yǎng , dà tì , dàn wén àn chù yǐn yǐn zuò xiào shēng 。 shēng bù yǔ , jiǎ mèi yǐ sì zhī 。 é jiàn shào nǚ yǐ zhǐ tiáo niān xì gǔ , hè xíng lù fú ér zhì , shēng bào qǐ hē zhī , piāo cuàn ér qù 。 jì qǐn , yòu chuān qí ěr 。 zhōng yè bù kān qí rǎo 。 jī jì míng , nǎi jì wú shēng , shēng shǐ hān mián , zhōng rì wú suǒ dǔ wén 。
  rì jì xià , huǎng hū chū xiàn 。 shēng suì yè chuī , jiāng yǐ dá dàn 。 zhǎng zhě jiàn qǔ gōng jǐ shàng guān shēng dú , jì ér yǎn shēng juàn 。 shēng nù zhuō zhī , jí yǐ piāo sàn ; shǎo jiān , yòu fǔ zhī 。 shēng yǐ shǒu àn juǎn dú 。 shǎo zhě qián yú nǎo hòu , jiāo liǎng shǒu yǎn shēng mù , piē rán qù , yuǎn lì yǐ shěn 。 shēng zhǐ mà yuē :“ xiǎo guǐ tóu ! zhuō dé biàn dōu shā què !” nǚ zǐ jí yòu bù jù 。 yīn xì zhī yuē :“ fáng zhōng zòng sòng , wǒ dōu bù jiě , chán wǒ wú yì 。” èr nǚ wēi xiào , zhuǎn shēn xiàng zào , xī xīn sōu mǐ , wéi shēng zhí cuàn 。 shēng gù ér jiǎng zhī yuē :“ liǎng qīng cǐ wéi , bù shèng hān tiào yé ?” é qǐng zhōu shú , zhēng yǐ bǐ 、 zhù 、 táo wǎn zhì jǐ shàng 。 shēng yuē :“ gǎn qīng fú yì , hé yǐ bào dé ?” nǚ xiào yún :“‘ fàn zhōng sōu hé pī 、 dān yǐ 。” shēng yuē :“ yǔ qīng sù wú xián yuàn , hé zhì yǐ cǐ xiāng jiā 。” chuò yǐ fù shèng , zhēng wéi bēn zǒu 。 shēng lè zhī , xí yǐ wéi cháng 。
  rì jiàn rěn , jiē zuò qīng yǔ , shěn qí xìng míng 。 zhǎng zhě yún :“ qiè qiū róng qiáo shì , bǐ ruǎn jiā xiǎo xiè yě 。” yòu yán wèn suǒ yóu lái , xiǎo xiè xiào yuē :“ chī láng ! shàng bù gǎn yī chéng shēn , shéi yào rǔ wèn mén dì , zuò jià qǔ yé ?” shēng zhèng róng yuē :“ xiāng duì lì zhì , níng dú wú qíng ; dàn yīn míng zhī qì , zhōng rén bì sǐ 。 bù lè yǔ jū zhě , xíng kě ěr ; lè yǔ jū zhě , ān kě ěr 。 rú bù jiàn ài , hé bì diàn liǎng jiā rén ? rú guǒ jiàn ài , hé bì sǐ yī kuáng shēng ?” èr nǚ xiāng gù dòng róng , zì cǐ bù shèn nüè nòng zhī 。 rán shí ér tàn shǒu yú huái , lǚ kù yú dì , yì zhì bù wèi guài 。
  yī rì , lù shū wèi zú yè ér chū , fǎn zé xiǎo xiè fú àn tóu , cāo guǎn dài lù 。 jiàn shēng , zhì bǐ nì xiào 。 jìn shì zhī , suī liè bù chéng shū , ér háng liè shū zhěng 。 shēng zàn yuē :“ qīng yǎ rén yě ! gǒu lè cǐ , pú jiào qīng wéi zhī 。” nǎi yōng zhū huái , bǎ wàn ér jiào zhī huà 。 qiū róng zì wài rù , sè zhà biàn , yì sì dù 。 xiǎo xiè xiào yuē :“ tóng shí cháng cóng fù xué shū , jiǔ bù zuò , suì rú mèng mèi 。” qiū róng bù yǔ 。 shēng yù qí yì , wěi wéi bù jué zhě , suì bào ér shòu yǐ bǐ , yuē :“ wǒ shì qīng néng cǐ fǒu ?” zuò shù zì ér qǐ , yuē :“ qiū niáng dà hǎo bǐ lì !” qiū róng nǎi xǐ 。 shēng yú shì zhé liǎng zhǐ wéi fàn , bǐ gòng lín mó , shēng lìng yī dēng dú 。 qiè xǐ qí gè yǒu suǒ shì , bù xiāng qīn rǎo 。 fǎng bì , zhī lì jǐ qián , tīng shēng yuè dàn 。 qiū róng sù bù jiě dú , tú yā bù kě biàn rèn , huā pàn yǐ , zì gù bù rú xiǎo xiè , yǒu cán sè 。 shēng jiǎng wèi zhī , yán jì 。 èr nǚ yóu cǐ shī shì shēng , zuò wéi zhuā bèi , wò wéi àn gǔ , bù wéi bù gǎn wǔ , zhēng mèi zhī 。 yú yuè , xiǎo xiè shū jū rán duān hǎo , shēng ǒu zàn zhī 。 qiū róng dà cán , fěn dài yín yín , lèi hén rú xiàn , shēng bǎi duān wèi jiě zhī nǎi yǐ 。 yīn jiào zhī dú , yǐng wù fēi cháng , zhǐ shì yī guò , wú zài wèn zhě 。 yǔ shēng jìng dú , cháng zhì zhōng yè 。 xiǎo xiè yòu yǐn qí dì sān láng lái bài shēng mén xià , nián shí wǔ liù , zī róng xiù měi , yǐ jīn rú yì yī gōu wéi zhì 。 shēng lìng yǔ qiū róng zhí yī jīng , mǎn táng yī wú , shēng yú cǐ shè guǐ zhàng yān 。 bù láng wén zhī xǐ , yǐ shí gěi qí xīn shuǐ 。 jī shù yuè , qiū róng yǔ sān láng jiē néng shī , shí xiāng chóu chàng 。 xiǎo xiè yīn zhǔ wù jiào qiū róng , shēng nuò zhī ; qiū róng yīn zhǔ wù jiào xiǎo xiè , shēng yì nuò zhī 。 yī rì shēng jiāng fù shì , èr nǚ tì lèi xiāng bié 。 sān láng yuē :“ cǐ xíng kě yǐ tuō jí miǎn ; bù rán , kǒng lǚ bù jí 。” shēng yǐ gào jí wéi rǔ , suì xíng 。 xiān shì , shēng hǎo yǐ shī cí jī qiè shí shì , huò zuì yú yì guì jiè , rì sī zhòng shāng zhī 。 yīn lù xué shǐ , wū yǐ xíng jiǎn , yān jìn yù zhōng 。 zī fǔ jué , qǐ shí yú qiú rén , zì fēn yǐ wú shēng lǐ 。 hū yī rén piāo hū ér rù , zé qiū róng yě , yǐ zhuàn jù kuì shēng 。 xiāng xiàng bēi yè , yuē :“ sān láng lǜ jūn bù jí , jīn guǒ bù miù 。 sān láng yǔ qiè tóng lái , fù yuàn shēn lǐ yǐ 。” shù yǔ ér chū , rén bù zhī dǔ 。 yuè rì bù yuàn chū , sān láng zhē dào shēng qū , shōu zhī 。 qiū róng rù yù bào shēng , fǎn shēn wǎng zhēn zhī , sān rì bù fǎn 。 shēng chóu è wú liáo , dù rì rú nián 。 hū xiǎo xiè zhì , chuàng wǎn yù jué , yán :“ qiū róng guī , jīng yóu chéng huáng cí , bèi xī láng hēi pàn qiáng shè qù , bī chōng yù yìng 。 qiū róng bù qū , jīn yì yōu qiú 。 qiè chí bǎi lǐ , bēn bō pō dài ; zhì běi guō , bèi lǎo jí cì wú zú xīn , tòng chè gǔ suǐ , kǒng bù néng zài zhì yǐ 。” yīn shì zhī zú , xuè yīn líng bō yān 。 chū jīn sān liǎng , bǒ yǐ ér méi 。 bù yuàn kān sān láng , sù fēi guā gé , wú duān dài kòng , jiāng zhàng zhī , pū dì suì miè 。 yì zhī 。 lǎn qí zhuàng , qíng cí bēi cè 。 tí shēng miàn jū , wèn :“ sān láng hé rén ?” shēng wěi wéi bù zhī 。 bù yuàn wù qí yuān , shì zhī 。 jì guī , jìng xī wú yī rén 。 gèng lán , xiǎo xiè shǐ zhì , cǎn rán yuē :“ sān láng zài bù yuàn , bèi xiè shén yā fù míng sī ; míng wáng yīn sān láng yì , lìng tuō shēng fù guì jiā 。 qiū róng jiǔ gù , qiè yǐ zhuàng tóu chéng huáng , yòu bèi àn gé bù de rù , qiě fù nài hé ?” shēng fèn rán yuē :“ hēi lǎo mèi hé gǎn rú cǐ ! míng rì pú qí xiàng , jiàn tà wéi ní , shù chéng huáng ér zé zhī 。 àn xià lì bào héng rú cǐ , qú zài zuì mèng zhōng yé !” bēi fèn xiāng duì , bù jué sì lòu jiāng cán , qiū róng piāo rán hū zhì 。 liǎng rén jīng xǐ , jí wèn 。 qiū róng qì xià yuē :“ jīn wéi láng wàn kǔ yǐ ! pàn rì yǐ dāo zhàng xiāng bī , jīn xī hū fàng qiè guī , yuē :‘ wǒ wú tā yì , yuán yì ài gù ; jì bù yuàn , gù yì bù céng wū diàn 。 fán gào táo qiū cáo , wù jiàn qiǎn zé 。’” shēng wén shǎo huān , yù yǔ tóng qǐn , yuē :“ jīn rì yuàn yǔ qīng sǐ 。” èr nǚ qī rán yuē :“ xiàng shòu kāi dǎo , pō zhī yì lǐ , hé rěn yǐ ài jūn zhě shā jūn hū ?” zhí bù kě 。 rán fǔ jǐng qīng tóu , qíng jūn kàng lì 。 èr nǚ yǐ zāo nàn gù , dù niàn quán xiāo 。 huì yī dào shì tú yù shēng , gù wèi “ shēn yǒu guǐ qì ”。 shēng yǐ qí yán yì , jù gào zhī 。 dào shì yuē :“ cǐ guǐ dà hǎo , bù nǐ fù tā 。” yīn shū èr fú fù shēng , yuē :“ guī shòu liǎng guǐ , rèn qí fú mìng 。 rú wén mén wài yǒu kū nǚ zhě , tūn fú jí chū , xiān dào zhě kě huó 。” shēng bài shòu , guī zhǔ èr nǚ 。 hòu yuè yú , guǒ wén yǒu kū nǚ zhě , èr nǚ zhēng qì ér qù 。 xiǎo xiè máng jí , wàng tūn qí fú 。 jiàn yǒu sàng yú guò , qiū róng zhí chū , rù guān ér méi ; xiǎo xiè bù de rù , tòng kū ér fǎn 。 shēng chū shì , zé fù shì hǎo shì bìn qí nǚ 。 gòng jiàn yī nǚ zǐ rù guān ér qù , fāng gòng jīng yí ; é wén guān zhōng yǒu shēng , xī jiān fà yàn , nǚ yǐ dùn sū 。 yīn zàn jì shēng zhāi wài , luó shǒu zhī 。 hū kāi mù wèn táo shēng , hǎo shì yán jié zhī , dá yún :“ wǒ fēi rǔ nǚ yě 。” suì yǐ qíng gào 。 hǎo wèi shēn xìn , yù yú guī , nǚ bù cóng , jìng rù shēng zhāi , yǎn wò bù qǐ 。 hǎo nǎi shí xù ér qù 。
  shēng jiù shì zhī , miàn páng suī yì , ér guāng yàn bù jiǎn qiū róng , xǐ qiè guò wàng , yīn xù píng shēng 。 hū wén wū wū rán guǐ qì , zé xiǎo xiè kū yú àn zōu 。 xīn shèn lián zhī , jí yí dēng wǎng , kuān pì āi qíng , ér jīn xiù lín làng , tòng bù kě jiě , jìn xiǎo shǐ qù 。 tiān míng , hǎo yǐ bì ǎo jī sòng xiāng lián , jū rán wēng xù yǐ 。 mù rù wéi fáng , zé xiǎo xiè yòu kū 。 rú cǐ liù qī yè 。 fū fù jù wéi cǎn dòng , bù néng chéng hé jǐn zhī lǐ 。 shēng yōu sī wú cè , qiū róng yuē :“ dào shì , xiān rén yě 。 zài wǎng qiú , tǎng de lián jiù 。” shēng rán zhī 。 jì dào shì suǒ zài , kòu fú zì chén 。 dào shì lì yán “ wú shù ”, shēng āi bù yǐ 。 dào shì xiào yuē :“ chī shēng hǎo chán rén 。 hé yǔ yǒu yuán , qǐng jié wú shù 。” nǎi cóng shēng lái , suǒ jìng shì , yǎn fēi zuò , jiè wù xiāng wèn , fán shí yú rì , bù yǐn bù shí 。 qián kuī zhī , míng ruò shuì 。 yī rì chén xīng , yǒu shào nǚ qiān lián rù , míng móu hào chǐ , guāng yàn zhào rén , wēi xiào yuē :“ bá lǚ zhōng rì , bèi jí yǐ ! bèi rǔ jiū chán bù liǎo , bēn chí bǎi lǐ wài , shǐ dé yī hǎo lú shè , dào rén zài yǔ jù lái yǐ 。 dài jiàn qí rén , biàn xiāng jiāo fù ěr 。” liǎn hūn 。 xiǎo xiè zhì , nǚ jù qǐ yíng bào zhī , xī rán hé wéi yī tǐ , pū dì ér jiāng 。 dào shì zì shì zhōng chū , gǒng shǒu jìng qù 。 bài ér sòng zhī 。 jí fǎn , zé nǚ yǐ sū 。 fú zhì chuáng shàng , qì tǐ jiàn shū , dàn bǎ zú shēn yán zhǐ gǔ suān tòng , shù rì shǐ néng qǐ 。
  hòu shēng yìng shì de tōng jí 。 yǒu cài zǐ jīng zhě yǔ tóng pǔ , yǐ shì guò shēng , liú shù rì 。 xiǎo xiè zì lín shè guī , cài wàng jiàn zhī , jí qū xiāng niè , xiǎo xiè cè shēn liǎn bì , xīn qiè nù qí qīng bó 。 cài gào shēng yuē :“ yī shì shēn hài wù tīng , kě xiāng gào fǒu ?” jié zhī , dá yuē :“ sān nián qián , shǎo mèi yāo yǔn , jīng liǎng yè ér shī qí shī , zhì jīn yí niàn 。 shì jiàn fū rén 。 hé xiāng sì zhī shēn yě ?” shēng xiào yuē :“ shān jīng lòu liè , hé zú yǐ fāng jūn mèi ? rán jì xì tóng pǔ , yì jí zhì qiè , hé fáng yī xiàn qī nú 。” nǎi rù nèi shì , shǐ xiǎo xiè yī xùn zhuāng chū 。 cài dà jīng yuē :“ zhēn wú mèi yě !” yīn ér qì xià 。 shēng nǎi jù shù qí běn mò 。 cài xǐ yuē :“ mèi zi wèi sǐ , wú jiāng sù guī , yòng wèi yán cí 。” suì qù 。 guò shù rì , jǔ jiā jiē zhì 。 hòu wǎng lái rú hǎo yān 。
  yì shǐ shì yuē :“ jué shì jiā rén , qiú yī ér nán zhī , hé jù dé liǎng zāi ! shì qiān gǔ ér yī jiàn , wéi bù sī bēn nǚ zhě néng gòu zhī yě 。 dào shì qí xiān yé ? hé shù zhī shén yě ! gǒu yǒu qí shù , chǒu guǐ kě jiāo ěr 。”

 为您推荐:聊斋志异小谢文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签