聊斋志异·缢鬼拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 09:25:44

  文言文之家为大家整理聊斋志异·缢鬼拼音版、聊斋志异·缢鬼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·缢鬼注音版

  《 guǐ 》
   fànshēngzhě , 宿 。 shíhòu , zhúérjiǎmèi 。 lái , zhìshàng ; yòuyǒujìngliánqiè , lièàntóu , nǎi 。 éshàofángzhōngchū , kuāngkāiyàn , duìjìng zhìlüè ; ér , érzān , yǐngpáihuáishènjiǔ 。 qiánlái , jìnguàn 。 guànpěngshuì ,  , chítāng 。 jiěchūqúnpèi , xuànránxīnzhì , jiùzhezhī 。 yǎnjīnlǐng , jiéshùzhōuzhì 。 fàn , zhōngxīnguài , wèibēn , jiāngyánzhuāngjiù 。 zhuāng , chūchángdài , chuízhūliángérjiéyān 。 zhī 。 cóngróngshuāngwān , yǐnjǐngshòu 。 cáizhedài ,  , méishù , shéchūwěnliǎngcùn , yáncǎnbiànguǐ 。 hàibēnchū , gàozhǔrén , yànzhīmiǎo 。 zhǔrényuē :“ nǎngjīngshì , nǎi ?”  , zāi ! yóu zuòzhuàng , shuō ?

聊斋志异·缢鬼拼音版

  《 yì guǐ 》
   fàn shēng zhě , sù yú nì lǚ 。 shí hòu , zhú ér jiǎ mèi 。 hū yī bì lái , fú yī zhì yǐ shàng ; yòu yǒu jìng lián dì qiè , yī yī liè àn tóu , nǎi qù 。 é yī shào fù zì fáng zhōng chū , fā kuāng kāi yàn , duì jìng zhì lüè ; yǐ ér jì , yǐ ér zān , gù yǐng pái huái shèn jiǔ 。 qián bì lái , jìn yí wò guàn 。 guàn yǐ pěng shuì , jì , chí mù tāng qù 。 fù jiě fú chū qún pèi , xuàn rán xīn zhì , jiù zhe zhī 。 yǎn jīn tí lǐng , jié shù zhōu zhì 。 fàn bù yǔ , zhōng xīn yí guài , wèi bì bēn fù , jiāng yán zhuāng yǐ jiù kè yě 。 fù zhuāng qì , chū cháng dài , chuí zhū liáng ér jié yān 。 yà zhī 。 fù cóng róng qí shuāng wān , yǐn jǐng shòu yì 。 cái yī zhe dài , mù jí hé , méi jí shù , shé chū wěn liǎng cùn xǔ , yán sè cǎn biàn rú guǐ 。 dà hài bēn chū , hū gào zhǔ rén , yàn zhī yǐ miǎo 。 zhǔ rén yuē :“ nǎng zǐ fù jīng yú shì , wú nǎi cǐ hū ?” yù , yì zāi ! jì sǐ yóu zuò qí zhuàng , cǐ hé shuō yě ?

  为您推荐:聊斋志异缢鬼文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签