聊斋志异·林氏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 01:23:39

 文言文之家为大家整理聊斋志异·林氏拼音版、聊斋志异·林氏注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·林氏注音版

 《 línshì 》
  nánān , tiāo , xiá . wǎnjièzhī , tīng 。 línshì , měiérxián 。 huìběibīngjìng , bèi 。 宿zhōng , xiāngfàn 。 línwěinuòzhī 。 shìbīngpèidāochuángtóu , chōudāodào ; bīngérwěizhū .  , shě . yǒurénchuánlín , tòngdàoérwǎng 。 shìzhī , yǒuwēi 。 érguī , jiàndòng ; shāoshāopínshēn ; juéxiàng , zhúguǎnguànyǐn , néngyàn 。 zhīyuē :“ qīngwànnénghuó , xiāngzhězāoxiōngzhé !” bànnián , línpíng ; dànshǒuwéijǐnghénsuǒqiān , chángruòzuǒ , wéichǒu , àiliànpíng 。 xiàngzhīyóu , cóngjué 。 línjuéxínghuì , jiāngwèizhìyìng ; zhí 。
  shùnián , lín , yīnquàn 。 yuē :“ shìèr , guǐshénníngwénzhī ? chéng , mìngěr 。 ruòwèiyīngjué , qīnglǎonéngshēngzhě ?” línnǎituō , 使shǐ宿 ; qiǎnhǎitáng , bèichuángxià 。 jiǔ , yīnxiāoqíngwèn 。 yánzhī 。 línxìn 。
  zhì , jièwǎng , suǒ 。 shǎojiān , wénchuángshàngshuìdòng 。 qián , dēngchuángmenzhī 。
  xǐng , wènshéi , líněryuē :“ hǎitáng 。” què
  yuē :“ yǒuméngshì , gǎngēng 。
  ruònǎngnián , shàngbēnjiù ?“ línnǎixiàchuángchū 。 shìmián 。 lín使shǐtuōwǎngjiùzhī . niànshēngpíngcéngwèikěnzuòzhī , yān ; xiàng , hén , zhīwéi , yòuduōzhī 。 cánér退tuì 。 míng , qínggàolín , 使shǐjià 。 línxiàoyún :” jūnguòzhí . tǎngzhàng , xìngshèn 。“ yuē :” gǒubèiméngshì , guǐjiāng , shàngwàngyánzōng ?“ línxiàoyuē :” fánnóngjiāzhěliú , miáoxiùzhī , zhòngchángwéi 。 wǎnjiāngēngnòuzhīzhì 。“ xiàohuìzhī。  , línmièzhú , 使shǐqīnzhōng 。 rénjiù , yuē :” diànrénlái . shēnkuìqián , liángtián 。“
   。 érshì , xiǎoyuē :“ chùxiǎozhǒng , diānměngrèn 。” wēnzhī 。
  shì , wěi , línzhī 。 shízhíluòhóng , zhéwéizhī , érzhī 。 wèi , zhèn 。 línměi使shǐjìngzuò , lìnggěiqián 。 wèiyuē :“ qièquànnèi , érjūntīng 。 shèěrmàoqièshí , jūnxìnzhī , jiāoéryùn , jiāng ?” yuē :“ liú 。” línnǎiyán 。  ,  。 línànmǎiǎo , bàoyǎngjiā 。 nián , yòuchǎn 。 zhǎngmíngchángshēng , suì , jiùwàijiā 。 línbànyuèzhétuōguīníng , wǎngkànshì 。 niáncháng , shíshíqiǎnzhī 。 línzhénuò。 ēnér , líncóngyuàn , qièwéishànghuán , sòngsuǒ 。 wèiyuē :“ wèijiàhǎitáng , jiāyǒunán , pèizhī 。” yòushùnián , zhǎngchéng 。 zhíchū , línxiānzhì , wéihòu
  bīnyǒu 。 tànyuē “ suìyuèguò , bànshì 。 xìngqiángjiàn , jiāzhìdòngněi 。 suǒzhě , xiàdiǎn .” línyuē :“ jūnzhíniù , cóngqièyán , shéiyuàn ? rándenán , liǎngfēinàn , kuàng ?” jiěyányuē :“ yánnán , míng便biànsuǒliǎngnán 。” línyán :“ ěr , ěr !” zǎo , mìngjiàzhìjiā , yánzhuāng , zàiguī 。 rénmén , lìngyànháng , kòuzhùqiānqiū . bàiér , xiāngxiào 。 hàiguàijiě 。 línyuē :“ jūnsuǒliǎngnán , qiètiān 。” shǐwéixiángshùběn 。 yuē :“ zǎogào ?” yuē :“ zǎogào , kǒngjué 。
  jīnzichéng , shàngjué ?“ gǎn , jīn 。 nǎiyíngguī , xiélǎoyān 。 yǒuxián , línzhě , wèishèng !

聊斋志异·林氏拼音版

 《 lín shì 》
  jǐ nán qī ān qī , sù tiāo dá , xǐ xiá jì . qī wǎn jiè zhī , bù tīng 。 qī lín shì , měi ér xián 。 huì běi bīng rù jìng , bèi fú qù 。 mù sù tú zhōng , yù xiāng fàn 。 lín wěi nuò zhī 。 shì bīng pèi dāo xì chuáng tóu , jí chōu dāo zì dào sǐ ; bīng jǔ ér wěi zhū yě . cì rì , bá shě qù . yǒu rén chuán lín sǐ , qī tòng dào ér wǎng 。 shì zhī , yǒu wēi xī 。 fù ér guī , mù jiàn dòng ; shāo shāo pín shēn ; jué qí xiàng , yǐ zhú guǎn dī lì guàn yǐn , néng yàn 。 qī fǔ zhī yuē :“ qīng wàn yī néng huó , xiāng fù zhě bì zāo xiōng zhé !” bàn nián , lín píng fù rú gù ; dàn shǒu wéi jǐng hén suǒ qiān , cháng ruò zuǒ gù , qī bù yǐ wéi chǒu , ài liàn yú yú píng xī 。 qǔ xiàng zhī yóu , cóng cǐ jué jì 。 lín zì jué xíng huì , jiāng wèi zhì yìng ; qī zhí bù kě 。
  jū shù nián , lín bù yù , yīn quàn nà bì 。 qī yuē :“ yè shì bù èr , guǐ shén níng bù wén zhī ? jí sì xù bù chéng , yì wú mìng ěr 。 ruò wèi yīng jué , qīng qǐ lǎo bù néng shēng zhě yé ?” lín nǎi tuō jí , shǐ qī dú sù ; qiǎn bì hǎi táng , fú bèi wò qí chuáng xià 。 jì jiǔ , yīn yǐ xiāo qíng wèn bì 。 bì yán wú zhī 。 lín bù xìn 。
  zhì yè , jiè bì wù wǎng , zì yì bì suǒ wò 。 shǎo jiān , wén chuáng shàng shuì xī yǐ dòng 。 qián qǐ , dēng chuáng men zhī 。
  qī xǐng , wèn shéi , lín ěr yǔ yuē :“ wǒ hǎi táng yě 。” qī què jù
  yuē :“ wǒ yǒu méng shì , bù gǎn gēng yě 。
  ruò sì nǎng nián , shàng xū rǔ bēn jiù yé ?“ lín nǎi xià chuáng chū 。 qī zì shì gū mián 。 lín shǐ bì tuō yǐ wǎng jiù zhī . qī niàn qī shēng píng céng wèi kěn zuò bù sù zhī kè , yí yān ; mō qí xiàng , wú hén , zhī wéi bì , yòu duō zhī 。 bì cán ér tuì 。 jì míng , yǐ qíng gào lín , shǐ sù jià bì 。 lín xiào yún :” jūn yì bù bì guò zhí . tǎng dé yī zhàng fū zǐ , jí yì xìng shèn 。“ qī yuē :” gǒu bèi méng shì , guǐ zé jiāng jí , shàng wàng yán zōng sì hū ?“ lín yì rì xiào yǔ qī yuē :” fán nóng jiā zhě liú , miáo yǔ xiù bù kě zhī , bō zhòng cháng lì bù kě wéi 。 wǎn jiān gēng nòu zhī qī zhì yǐ 。“ qī xiào huì zhī 。 jì xī , lín miè zhú hū bì , shǐ wò jǐ qīn zhōng 。 qī rén jiù tà , xì yuē :” diàn rén lái yǐ . shēn kuì qián bó bù lì , fù cǐ liáng tián 。“
  bì bù yǔ 。 jì ér jǔ shì , bì xiǎo yǔ yuē :“ sī chù xiǎo zhǒng , diān měng bù rèn 。” qī tǐ yì wēn xù zhī 。
  shì yǐ , bì wěi qǐ nì , yǐ lín yì zhī 。 zì cǐ shí zhí luò hóng , zhé yī wéi zhī , ér qī bù zhī yě 。 wèi jǐ , bì fù zhèn 。 lín měi shǐ jìng zuò , bù lìng gěi yì yú qián 。 gù wèi qī yuē :“ qiè quàn nèi bì , ér jūn fú tīng 。 shè ěr rì mào qiè shí , jūn wù xìn zhī , jiāo ér dé yùn , jiāng fù rú hé ?” qī yuē :“ liú dú yù mǔ 。” lín nǎi bù yán 。 wú hé , bì jǔ yī zǐ 。 lín àn mǎi rǔ ǎo , bào yǎng mǔ jiā 。 jī sì wǔ nián , yòu chǎn yī zǐ yī nǚ 。 zhǎng zǐ míng cháng shēng , yǐ qī suì , jiù wài zǔ jiā dú 。 lín bàn yuè zhé tuō guī níng , yī wǎng kàn shì 。 bì nián yì cháng , qī shí shí cù qiǎn zhī 。 lín zhé nuò 。 bì rì ēn ér nǚ , lín cóng qí yuàn , qiè wéi shàng huán , sòng yì mǔ suǒ 。 wèi qī yuē :“ rì wèi wǒ bù jià hǎi táng , mǔ jiā yǒu yì nán , yè pèi zhī 。” yòu shù nián , zǐ nǚ jù zhǎng chéng 。 zhí qī chū dù , lín xiān qī zhì jù , wéi hòu
  bīn yǒu 。 qī tàn yuē “ suì yuè wù guò , hū yǐ bàn shì 。 xìng gè qiáng jiàn , jiā yì bù zhì dòng něi 。 suǒ fá zhě , xī xià yī diǎn .” lín yuē :“ jūn zhí niù , bù cóng qiè yán , fū shéi yuàn ? rán yù de nán , liǎng yì fēi nàn , hé kuàng yī yě ?” qī jiě yán yuē :“ jì yán bù nán , míng rì biàn suǒ liǎng nán 。” lín yán :“ yì ěr , yì ěr !” zǎo qǐ , mìng jià zhì mǔ jiā , yán zhuāng zǐ nǚ , zài yǔ jù guī 。 rén mén , lìng yàn háng lì , hū fù kòu zhù qiān qiū . bài jǐ ér qǐ , xiāng gù xī xiào 。 qī hài guài bù jiě 。 lín yuē :“ jūn suǒ liǎng nán , qiè tiān yī nǚ 。” shǐ wéi xiáng shù běn mò 。 qī xǐ yuē :“ hé bù zǎo gào ?” yuē :“ zǎo gào , kǒng jué qí mǔ 。
  jīn zi yǐ chéng lì , shàng kě jué hū ?“ qī gǎn jí , tì bù zì jīn 。 nǎi yíng bì guī , xié lǎo yān 。 gǔ yǒu xián jī , rú lín zhě , kě wèi shèng yǐ !

 为您推荐:聊斋志异林氏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签