聊斋志异·胡大姑拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 01:26:54

  文言文之家为大家整理聊斋志异·胡大姑拼音版、聊斋志异·胡大姑注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·胡大姑注音版

  《  》
   dōuyuèjiǔ , jiāyǒusuì ,  , zhébèipāozhìlín 。  , jiāngzuò , jiànkǔnjuǎn , jiěshì , biānshíérzhōng , bèijiǎn 。 zhūlèi , kān 。 luàngòuzhī , yuèjièzhǐyuē :“ kǒngwén 。” zàiliángshàngyuē :“ wénzhī 。” suìshèn 。
    , wèi , shèqīn , báishēndūnchuángshàng , wàngkōngāizhùzhī 。 jiànhǎochuāng , zhìchuángtóu 。 shìzhī , shènxiūcháng ; jiànghóng , wàixuěhuājiǎ 。 yuèzhe , zhīyuē :“ shàngxiānyǒuchuí , xìngxiāngrǎo 。 qǐngwéi ,  ? yuē :“ 齿chǐjiàocháng , dewàngzūn ?” yòuqǐngwéimèi , nǎizhī 。 shìmìngjiārénjiē 。 shíyánzhènzhānggōngjiā , yǒulóushàng , héngrén 。 yuèwèn :“ shízhīfǒu ?” yún :“ shìjiā , deshí?” yuèyuē :“ céngrǎorén , xiàozhī ?” tīng , rǎo 。 yóushènsuìrén 。 érzhuānsuì : zāněrwǎngwǎngdàoshàng , měishí , zhézhōuwǎnzhōngmáishǔhuòfènhuì 。 zhézhìwǎnsāo , bìngdǎomiǎn 。 yuèzhùyuē :“ érbèijiē , lüèzūnzhǎng ?” yuē :“ jiàozichūruò , wéi , 便biànxiāngān 。” yuē :“ yíncán , rénzhēnghànzi ?” shízuòshàng , jiànnóngyānchūkāoxià , xūnlóng 。 shì , cángchángjìn , shèngèrshì, jiē 。 yòu使shǐyuèzichū , yīng 。 guòshù , yòuzhī , réngyīng , shízhī , éxuèliú ,  。 yuèhuànzhī 。
   西shānchéngwén , shànshuǐ , yīnpìnzhī 。 jīnxiěhóngjuànzuò , sānshǐchéng 。 yòujìngtǐngshàng , zhuōzuòbǐng , biànzhàozháizhōng 。 使shǐtóngsuíshì , yǒusuǒjiàn , gào 。 zhìchù , tóngyuē :“ qiángruòquǎn 。” shǒushūchù 。 értíngzhōng , zhòushí , jiànjiāzhōngquǎnshǐbìnglái , tiěěrwěi , ruòtīngjiàohuì 。 huīyuē :“  !” fēnránguànér 。 yòuzhòu , qúnyòulái , yòuhuīzhī 。 érzhì 。 zhǐ , chìzhī ;  ,  , jiāochángmíng , yuē :“ gǎn ”! yuē :“ shìjiāzhōngsuǒzuò 。” jiārénbìngyáncéngzuò 。 yuē :“ jīnshàngzài 。” yīngòngsānniánqián , céngwèi , guàiěrshǐ 。 biànsōuzhī , jiànchúǒuzàijiùliángshàng 。 tóuhuǒzhōng 。 nǎichūjiǔchī , sānzhòusānchì, jìng 。 wénchīkǒuzuòrényányuē 。“ yuèhěnzāi ! shùniánhòudānglái 。” yuèzhītānghuǒ ;  , xié 。 huòjiànjiānguàshùshípíng , sāikǒuzhějiē 。 yánzòngzhī , chūwéisuì , yīnhuòpìnjīn , wéihuòyún 。

聊斋志异·胡大姑拼音版

  《 hú dà gū 》
   yì dōu yuè yú jiǔ , jiā yǒu hú suì , bù bó qì jù , zhé bèi pāo zhì lín dǔ 。 xù xì gě , jiāng qǔ zuò fú , jiàn kǔn juǎn rú gù , jiě shì , zé biān shí ér zhōng xū , xī bèi jiǎn qù 。 zhū rú cǐ lèi , bù kān qí kǔ 。 luàn gòu mà zhī , yuè jiè zhǐ yuē :“ kǒng hú wén 。” hú zài liáng shàng yuē :“ wǒ yǐ wén zhī yǐ 。” suì yì shèn 。
   yī rì , fū qī wò wèi qǐ , hú shè qīn fú qù , gè bái shēn dūn chuáng shàng , wàng kōng āi zhù zhī 。 hū jiàn hǎo nǚ zǐ zì chuāng rù , zhì yī chuáng tóu 。 shì zhī , bù shèn xiū cháng ; yī jiàng hóng , wài xí xuě huā bǐ jiǎ 。 yuè zhe yī , yī zhī yuē :“ shàng xiān yǒu yì chuí gù , xìng wù xiāng rǎo 。 qǐng yǐ wéi nǚ , hé rú ? hú yuē :“ wǒ chǐ jiào rǔ cháng , hé de wàng zì zūn ?” yòu qǐng wéi zǐ mèi , nǎi xǔ zhī 。 yú shì mìng jiā rén jiē hū yǐ hú dà gū 。 shí yán zhèn zhāng bā gōng zǐ jiā , yǒu hú jū lóu shàng , héng yǔ rén yǔ 。 yuè wèn :“ shí zhī fǒu ?” dá yún :“ shì wú jiā xǐ yí , hé de bù shí ?” yuè yuē :“ bǐ xǐ yí céng bù rǎo rén , rǔ hé bù xiào zhī ?” hú bù tīng , rǎo rú gù 。 yóu bù shèn suì tā rén 。 ér zhuān suì qí zǐ fù : lǚ wà zān ěr wǎng wǎng qì dào shàng , měi shí , zhé yú zhōu wǎn zhōng mái sǐ shǔ huò fèn huì 。 fù zhé zhì wǎn mà sāo hú , bìng bù dǎo miǎn 。 yuè zhù yuē :“ ér nǚ bèi jiē hū rǔ gū , hé lüè wú zūn zhǎng tǐ yé ?” hú yuē :“ jiào rǔ zi chū ruò fù , wǒ wéi rǔ xí , biàn xiāng ān yǐ 。” zǐ fù mà yuē :“ yín hú bù zì cán , yù yǔ rén zhēng hàn zi yé ?” shí fù zuò yī sì shàng , hū jiàn nóng yān chū kāo xià , xūn rè rú lóng 。 qǐ shì , cáng cháng jù jìn , shèng yī èr shì , jiē gū fú yě 。 yòu shǐ yuè zi chū qí fù , zǐ bù yīng 。 guò shù rì , yòu cù zhī , réng bù yīng , hú nù yǐ shí jī zhī , é pò xuè liú , jǐ bì 。 yuè yì huàn zhī 。
   xī shān lǐ chéng wén , shàn fú shuǐ , yīn bì pìn zhī 。 lǐ yǐ ní jīn xiě hóng juàn zuò fú , sān rì shǐ chéng 。 yòu yǐ jìng fù tǐng shàng , zhuō zuò bǐng , biàn zhào zhái zhōng 。 shǐ tóng zǐ suí shì , yǒu suǒ jiàn , jí jí gào 。 zhì yī chù , tóng yuē :“ qiáng ruò quǎn fú 。” lǐ jí jǐ shǒu shū fú qí chù 。 jì ér yǔ bù tíng zhōng , zhòu yí shí , jí jiàn jiā zhōng quǎn shǐ bìng lái , tiě ěr jí wěi , ruò tīng jiào huì 。 lǐ huī yuē :“ qù !” jí fēn rán yú guàn ér qù 。 yòu zhòu , qún yā yòu lái , yòu huī qù zhī 。 yǐ ér jī zhì 。 lǐ zhǐ yī jī , dà chì zhī ; tā jī jù qù , cǐ jī dú fú , jiāo yì cháng míng , yuē :“ yú bù gǎn yǐ ”! lǐ yuē :“ cǐ wù shì jiā zhōng suǒ zuò zǐ gū yě 。” jiā rén bìng yán bù céng zuò 。 lǐ yuē :“ zǐ gū jīn shàng zài 。” yīn gòng yì sān nián qián , céng wèi cǐ xì , guài yì jí zì ěr rì shǐ yǐ 。 biàn sōu zhī , jiàn chú ǒu zài jiù liáng shàng 。 lǐ qǔ tóu huǒ zhōng 。 nǎi chū yī jiǔ chī , sān zhòu sān chì , jī qǐ jìng qù 。 wén chī kǒu zuò rén yán yuē 。“ yuè sì hěn zāi ! shù nián hòu dāng fù lái 。” yuè qǐ fù zhī tāng huǒ ; lǐ bù kě , xié qù 。 huò jiàn qí bì jiān guà shù shí píng , sāi kǒu zhě jiē hú yě 。 yán qí yǐ cì zòng zhī , chū wéi suì , yīn cǐ huò pìn jīn , jū wéi qí huò yún 。

  为您推荐:聊斋志异胡大姑文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签