聊斋志异·狼拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 01:31:57

 文言文之家为大家整理聊斋志异·狼拼音版、聊斋志异·狼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·狼注音版

 《 láng 》
  yǒurénhuòròuguī ,  , chuālánglái , kàndānshàngròu , shènchuíxián , suíwěihángshù 。  , shìzhīrèn , shǎoquè ; zǒu , yòucóngzhī 。 lángsuǒzhěròu , xuánzhūshùérzǎozhī 。 suìgōuròu , qiàoguàshùjiān , shìkōngdān 。 lángnǎizhǐ 。 guī 。 mèishuǎngwǎngròu , yáowàngshùshàngxuán , rénzhuàng , hài 。 qūnxúnjìnshì , láng 。 yǎngshǒushěn , jiànlángkǒuzhōnghánròu , gōulángè , tūněr 。 shílángjiàáng , zhíshíjīn , xiǎoyān 。 yuánqiú , lángzhī , shìxiào !
  wǎnguī , dānzhōngròujìn , zhǐshèng 。 liǎnglángzhuìxíngshènyuǎn 。  , tóu , lángdezhǐ , lángyòucóng ; tóuzhī , hòulángzhǐérqiánlángyòuzhì ; jìn , érliǎnglángbìng 。 jiǒng , kǒngqiánhòushòu 。 yǒumàicháng , chǎngzhǔxīnzhōng , shānchéngqiū 。 nǎibēnxià , chídāndàidāo 。 lánggǎnqián , dāndānxiāngxiàng 。 shǎoshí , lángjìng ; quǎnzuòqián , jiǔzhī , míng , xiáshèn 。 bào , dāolángshǒu , yòushùdāozhī 。 zhuǎnshìxīnhòu , lángdòngzhōng , jiāngsuìgōnghòu 。 shēnbàn , wěi , hòuduàn , zhī 。 fāngqiánlángjiǎmèi , gàiyòu 。 lángxiá ! érqǐngliǎng , qínshòuzhībiànzhàzāi , zhǐzēngxiàoěr !
  xíng , wèilángsuǒ 。 dàopángyǒugēngzhěsuǒxíngshì , bēnyān 。 lángshānzhōngtànzhǎo , zhuōzhī , lìngchū , dànzhī 。 wéiyǒuxiǎodāoyíngcùn , suìlángzhǎoxià , chuīshǐzhīchuīzhī 。 chuīshí , juélángshèndòng , fāngdài 。 chūshì , lángzhàngniú , zhínéng , kǒuzhāngde 。 suìzhīguī 。 fēi , néngzuòmóu !
  sānshìjiēchū ; rénzhīcán , shālángyòng 。

聊斋志异·狼拼音版

 《 láng 》
  yǒu tú rén huò ròu guī , rì yǐ mù , chuā yī láng lái , kàn dān shàng ròu , sì shèn chuí xián , suí tú wěi háng shù lǐ 。 tú jù , shì zhī yǐ rèn , shǎo què ; jí zǒu , yòu cóng zhī 。 tú sī láng suǒ yù zhě ròu , bù rú xuán zhū shù ér zǎo qǔ zhī 。 suì gōu ròu , qiào zú guà shù jiān , shì yǐ kōng dān 。 láng nǎi zhǐ 。 tú guī 。 mèi shuǎng wǎng qǔ ròu , yáo wàng shù shàng xuán jù wù , sì rén yì sǐ zhuàng , dà hài 。 qūn xún jìn shì , zé sǐ láng yě 。 yǎng shǒu xì shěn , jiàn láng kǒu zhōng hán ròu , gōu cì láng è , rú yú tūn ěr 。 shí láng pí jià áng , zhí shí yú jīn , tú xiǎo yù yān 。 yuán mù qiú yú , láng zé lí zhī , shì kě xiào yě !
  yī tú wǎn guī , dān zhōng ròu jìn , zhǐ shèng gǔ 。 tú yù liǎng láng zhuì xíng shèn yuǎn 。 tú jù , tóu yǐ gǔ , yī láng de gǔ zhǐ , yī láng yòu cóng ; fù tóu zhī , hòu láng zhǐ ér qián láng yòu zhì ; gǔ yǐ jìn , ér liǎng láng bìng qū rú gù 。 tú dà jiǒng , kǒng qián hòu shòu qí dí 。 gù yě yǒu mài cháng , chǎng zhǔ yǐ xīn jī qí zhōng , shān bì chéng qiū 。 tú nǎi bēn yǐ qí xià , chí dān dài dāo 。 láng bù gǎn qián , dān dān xiāng xiàng 。 shǎo shí , yī láng jìng qù ; qí yī quǎn zuò yú qián , jiǔ zhī , mù sì míng , yì xiá shèn 。 tú bào qǐ , yǐ dāo pī láng shǒu , yòu shù dāo bì zhī 。 zhuǎn shì jī xīn hòu , yī láng dòng qí zhōng , yì jiāng suì rù yǐ gōng qí hòu yě 。 shēn yǐ bàn rù , lù qí wěi , tú zì hòu duàn qí gǔ , yì bì zhī 。 fāng wù qián láng jiǎ mèi , gài yǐ yòu dí 。 láng yì xiá yǐ ! ér qǐng kè liǎng bì , qín shòu zhī biàn zhà jǐ hé zāi , zhǐ zēng xiào ěr !
  yī tú mù xíng , wèi láng suǒ bī 。 dào páng yǒu yè gēng zhě suǒ yí xíng shì , bēn rù fú yān 。 láng zì shān zhōng tàn zhǎo rù , tú jí zhuō zhī , lìng chū bù qù , dàn sī wú jì kě yǐ sǐ zhī 。 wéi yǒu xiǎo dāo bù yíng cùn , suì gē pò láng zhǎo xià pí , yǐ chuī shǐ zhī fǎ chuī zhī 。 jí lì chuī yí shí , jué láng bù shèn dòng , fāng fù yǐ dài 。 chū shì , zé láng zhàng rú niú , gǔ zhí bù néng qū , kǒu zhāng bù de hé 。 suì fù zhī yǐ guī 。 fēi tú , wū néng zuò cǐ móu yě !
  sān shì jiē chū yú tú ; zé tú rén zhī cán , shā láng yì kě yòng yě 。

 为您推荐:聊斋志异狼三则文言文翻译 聊斋志异狼三则赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签