聊斋志异·美人首拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 01:37:05

  文言文之家为大家整理聊斋志异·美人首拼音版、聊斋志异·美人首注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·美人首注音版

  《 měirénshǒu 》
   chǔshāngjīngshè 。 shèlínxiānglián , zhōngbǎn ; bǎnyǒusōngjiétuōchù , xuézhǎn 。  tànshǒu , wǎnfèng , juéměi ; xuánshēn , jiébái 。 zhònghàiyāo , zhuōzhī , suō 。 shǎoqǐng , yòuzhì , dànjiànshēn 。 bēnzhī , yòuzhī 。 shāngcāodāo xià 。 éshǒuchū , bàojuézhī , yīngshǒuérluò , xuèjiànchén 。 zhòngjīnggàozhǔrén 。 zhǔrén 、 shǒushǒuyān 。 dǎizhūshāngzhī , shūhuāngtáng 。 yānbànnián , qíng , wèiyǒurénsòngguānzhě , nǎishìshāng , shǒu 。

聊斋志异·美人首拼音版

  《 měi rén shǒu 》
   chǔ shāng yù jū jīng shè 。 shè yǔ lín wū xiāng lián , zhōng gé bǎn bì ; bǎn yǒu sōng jié tuō chù , xué rú zhǎn 。 hū nǚ zǐ tàn shǒu rù , wǎn fèng jì , jué měi ; xuán shēn yī bì , jié bái rú yù 。 zhòng hài qí yāo , yù zhuō zhī , yǐ suō qù 。 shǎo qǐng , yòu zhì , dàn gé bì bù jiàn qí shēn 。 bēn zhī , zé yòu qù zhī 。 yī shāng cāo dāo fú bì xià 。 é shǒu chū , bào jué zhī , yīng shǒu ér luò , xuè jiàn chén tǔ 。 zhòng jīng gào zhǔ rén 。 zhǔ rén jù 、 yǐ qí shǒu shǒu yān 。 dǎi zhū shāng jū zhī , shū huāng táng 。 yān xì bàn nián , qì wú qíng cí , yì wèi yǒu yī rén sòng guān zhě , nǎi shì shāng , yì nǚ shǒu 。

  为您推荐:聊斋志异美人首翻译白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签