聊斋志异·刘亮采拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 01:39:34

  文言文之家为大家整理聊斋志异·刘亮采拼音版、聊斋志异·刘亮采注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·刘亮采注音版

  《 liúliàngcǎi 》
   nán怀huáirényuē : liúgōngliàngcǎi , zhīhòushēn 。 chū , tàiwēngnánshān , yǒusǒuzào , yánxìng 。 wènsuǒ , yuē :“ zhǐzàishānzhōng 。 xiánchùrénshǎo , wéiliǎngrén , shùchén , láixiāngbàishí 。” yīnjiētán , zhǐ便biàn , yuèzhī。 zhìjiǔxiānghuān , xūnxūnér 。 yuèlái , gèngjiākuǎnhòu 。 liúyún :“ méngxiàjiāo , fēnzuìshēn 。 dànshíjiā , yānsuǒwènxīng ?” yuē :“ gǎnhuì , mǒushíshānzhōngzhīlǎo 。 ruòyǒuyīn , gǎnnèijiāoménxià 。 néngwéiwēng , gǎnwéiwēnghuò , xìngxiāngxìnhài 。” liú , gèngxiāngzhòng 。 nián齿chǐ , zuòxiōng , wǎngláikūn 。 yǒuxiǎoxiūjiùgào
   shíliú , sǒuyún :“ gōngyōu , dāngwéijūnhòu 。” liúyánguài , yuē :“ suànshùjìn , tóushēngyǒu 。 shì , shēngrénjiā ?” liúyuē :“ xiān寿shòuwànnián , suì ?” sǒuyáoshǒuyuē :“ fēisuǒzhī 。” suì 。 guǒmèngsǒulái , yuē :“ jīnzhì 。” xǐng , rénshēngnán , shìwéiliúgōng 。 gōngcháng , shēnduǎn , yánmǐnxié , juélèi 。 shǎoyǒucáimíng , rénchénchéngjìnshì 。 wéirénrènxiá , rénzhī , qín 、 chǔ 、 yàn 、 zhàozhī , zhǐmén ; huòjiǔmàibǐngzhě , ménqiánchéngshìyān

聊斋志异·刘亮采拼音版

  《 liú liàng cǎi 》
   jǐ nán huái lì rén yuē : liú gōng liàng cǎi , hú zhī hòu shēn yě 。 chū , tài wēng jū nán shān , yǒu sǒu zào qí lú , zì yán hú xìng 。 wèn suǒ jū , yuē :“ zhǐ zài cǐ shān zhōng 。 xián chù rén shǎo , wéi wǒ liǎng rén , kě yǔ shù chén xī , gù lái xiāng bài shí 。” yīn yǔ jiē tán , cí zhǐ biàn lì , yuè zhī 。 zhì jiǔ xiāng huān , xūn xūn ér qù 。 yuè rì fù lái , gèng jiā kuǎn hòu 。 liú yún :“ zì méng xià jiāo , fēn jí zuì shēn 。 dàn bù shí jiā hé lǐ , yān suǒ wèn xīng jū ?” hú yuē :“ bù gǎn huì , mǒu shí shān zhōng zhī lǎo hú yě 。 yǔ ruò yǒu sù yīn , gù gǎn nèi jiāo mén xià 。 gù bù néng wéi wēng fú , yì bù gǎn wéi wēng huò , xìng xiāng xìn wù hài 。” liú yì bù yí , gèng xiāng qì zhòng 。 jí xù nián chǐ , hú zuò xiōng , wǎng lái rú kūn jì 。 yǒu xiǎo xiū jiù yì yǐ gào 。
   shí liú fá sì , sǒu hū yún :“ gōng wù yōu , wǒ dāng wéi jūn hòu 。” liú yà qí yán guài , hú yuē :“ pú suàn shù yǐ jìn , tóu shēng yǒu qī yǐ 。 yǔ qí tā shì , hé rú shēng gù rén jiā ?” liú yuē :“ xiān shòu wàn nián , hé suì jí cǐ ?” sǒu yáo shǒu yuē :“ fēi rǔ suǒ zhī 。” suì qù 。 yè guǒ mèng sǒu lái , yuē :“ wǒ jīn zhì yǐ 。” jì xǐng , fū rén shēng nán , shì wéi liú gōng 。 gōng jì cháng , shēn duǎn , yán cí mǐn xié , jué lèi hú 。 shǎo yǒu cái míng , rén chén chéng jìn shì 。 wéi rén rèn xiá , jí rén zhī jí , yǐ gù qín 、 chǔ 、 yàn 、 zhào zhī kè , zhǐ jí yú mén ; huò jiǔ mài bǐng zhě , mén qián chéng shì yān 。

  为您推荐:聊斋志异刘亮采原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签