聊斋志异·蕙芳拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 01:41:48

 文言文之家为大家整理聊斋志异·蕙芳拼音版、聊斋志异·蕙芳注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·蕙芳注音版

 《 huìfāng 》
  èrhùn , qīngzhōudōngménnèi , huòmiànwéi 。 jiāpín , gòngzuò 。  , ǎo , yǒuměirénlái , niánshíliù , chuíshèn , guānghuázhàorén 。 ǎojīngjiézhī , xiàoyuē :“ xiánlángchéng , yuànwěishēnjiā 。” ǎojīngyuē :“ niángtiānrén , yǒuyán , zhéshùnián寿shòu !” qǐngzhī , ǎo ,  。 yuèsānlái , liúlián 。 wènxìngshì , yuē :“ kěn , nǎiyán ; rán , yōngwèn 。” ǎoyuē :“ pínjiànyōngbǎo ,  , chēngxiáng。” xiàozuòchuángtóu , liànliànshūyīn 。 ǎozhīyuē :“ niáng , xiānghuò 。” chūmén , ǎokuīzhī西 。
  yòushù , 西xiàngzhōngǎolái , wèiyuē :“ líndǒnghuìfāng , ér , yuànwéixiánláng ,  ?” suǒwéitáowángbáizhī 。 yuē :“ yǒushì ? yǒuguāimiù , jiùzàilǎoshēn 。”  , nuòzhī 。  , ǎosǎoshì , jiāngdàiguīwǎngzhī 。 jiāng , piāoránzhì , shìcān , bàijìn 。 gàoǎoyuē :“ qièyǒuliǎng , wèimìng , gǎnjìn 。” ǎoyuē :“ shǒuqióng , jiě 。 deyíngtóu , jǐn 。 jīnzēngxīnrén , jiāonènzuòshí , shàngkǒngchōngbǎo ; zhīèr , fēngsuǒnénghuó ?” xiàoyuē :“ lái , fèizhī , jiēnéngshí 。” wèn :“ zài ?” nǎi :“ qiūyuè 、 qiūsōng !” shēngwèi , fēiniǎoduò , èrqián , lìngkòu 。
  érguī , yínggàozhī ,  。 shì , jiàncuìdòngdiāoliáng , móugōng殿diàn , pínglián , guāng耀yàoduó 。 jīng , gǎn 。 xiàchuángyíngxiào , zhīruòxiān , hài , què退tuì , wǎnzhī , zuòwēn 。 chūfēifèn , xíngshénruòxiāngzhǔ 。  , chūxíng , yuē :  。” yīnmìngèrzhì 。 qiūyuèchūdài , zhíxiàngfēihòu , nuònuòhànbǎizhī 。 érshǒutàn , chéngjiǔ , bànshèngzhì , chùlèixūnténg 。 yǐnérqǐn , huājǐnyīn , wēnfēicháng 。
  tiānmíngchūmén , máojiù 。 gòngzhī 。 ǎosuǒ , jiāngsuǒyóu 。 mén , xiānxièméizhī , yún :“ jiǔbài访fǎng , línzhīcéngtuō ?” ǎo , yánduānwěi 。 hài , tóngǎoláishìxīn 。 xiàoyíngzhī 。 dàozuòzhī 。 jiànhuì , èliángjiǔ , biàn , wéiwéiér 。 zèngbáisāoshì , yuē :“ bào , fèngwéilǎolǎobèiěr 。” shòuguī , shěnshìhuàwéibáijīn 。
   , dùngèngjiù , ménxīn 。 zhōngdiāojǐnshù , rènzhe , érchūshìmén , wéi , dànqīngnuǎněr 。 suǒrán 。 nián , yuē :“ zhéjiàngrénjiānshízǎi , yīnyǒuyuán , suìzànliúzhǐ 。 jīnbié 。” liúzhī , yuē :“ qǐngbiéliángǒuchéng , suìyuèdāngzhìyān 。” jiàn 。 nǎiqínshì 。 hòusānnián ,  , fānggòng,  , xiàoyuē :“ xīnǒuliánghuān , niànrén ?” jīng , chuàngránzuò , 便biàndàozhōng 。 yuē :“ shìsòngzhī , chéngjiànxiāngwàngěr 。” liǎngxiāng , xiūzhǐ 。 kōngyǒurén “ huìfāng ”, zuòbié 。 wènshéi , yuē :“ shìtóngshuāngchénglái , nàijiǔ 。” sòngzhī , yuē :“ 寿shòuxún , zhì , láishōuěr 。” yánsuìshì 。 jīnliùshí 。 réndàn , cháng 。
  shǐshìyuē :“ shēngmínghùn , xiè , huìfāngzāi ? jiànxiānrénzhīguìchéng 。 chángwèiyǒurényuē : ruòěr , guǐqiězhīlèi 。 suǒchàkuìxiānrénzhě , wéi ‘ hùn ’ ěr 。”

聊斋志异·蕙芳拼音版

 《 huì fāng 》
  mǎ èr hùn , jū qīng zhōu dōng mén nèi , yǐ huò miàn wéi yè 。 jiā pín wú fù , yǔ mǔ gòng zuò kǔ 。 yī rì , ǎo dú jū , hū yǒu měi rén lái , nián kě shí liù qī , chuí bù shèn pǔ , guāng huá zhào rén 。 ǎo jīng jié zhī , nǚ xiào yuē :“ wǒ yǐ xián láng chéng dǔ , yuàn wěi shēn mǔ jiā 。” ǎo yì jīng yuē :“ niáng zǐ tiān rén , yǒu cǐ yī yán , zé zhé wǒ mǔ zǐ shù nián shòu !” nǚ gù qǐng zhī , ǎo jù yì lì , nǚ qù 。 yuè sān rì fù lái , liú lián bù qù 。 wèn qí xìng shì , yuē :“ mǔ kěn nà wǒ , wǒ nǎi yán ; bù rán , wú yōng wèn 。” ǎo yuē :“ pín jiàn yōng bǎo gǔ , dé fù rú cǐ , bù chēng yì bù xiáng 。” nǚ xiào zuò chuáng tóu , liàn liàn shū yīn 。 ǎo cí zhī yuē :“ niáng zǐ yí sù qù , wù xiāng huò 。” nǚ chū mén , ǎo kuī zhī xī qù 。
  yòu shù rì , xī xiàng zhōng lǚ ǎo lái , wèi mǔ yuē :“ lín nǚ dǒng huì fāng , gū ér wú yī , zì yuàn wéi xián láng fù , hú wù nà ?” mǔ yǐ suǒ yí wéi táo wáng jù bái zhī 。 lǚ yuē :“ wū yǒu shì ? rú yǒu guāi miù , jiù zài lǎo shēn 。” mǔ dà xǐ , nuò zhī 。 lǚ qù , ǎo sǎo shì bù xí , jiāng dài zǐ guī wǎng qǔ zhī 。 rì jiāng mù , nǚ piāo rán zì zhì , rù shì cān mǔ , qǐ bài jìn lǐ 。 gào ǎo yuē :“ qiè yǒu liǎng bì , wèi dé mǔ mìng , bù gǎn jìn yě 。” ǎo yuē :“ wǒ mǔ zǐ shǒu qióng lú , bù jiě yì bì pú 。 rì de yíng tóu lì , jǐn zú zì jǐ 。 jīn zēng xīn fù yī rén , jiāo nèn zuò shí , shàng kǒng bù chōng bǎo ; yì zhī èr bì , qǐ xī fēng suǒ néng huó yé ?” nǚ xiào yuē :“ bì lái , yì bù fèi mǔ dù zhī , jiē néng zì shí 。” wèn :“ bì hé zài ?” nǚ nǎi hū :“ qiū yuè 、 qiū sōng !” shēng wèi jí yǐ , hū rú fēi niǎo duò , èr bì yǐ lì yú qián , jí lìng fú dì kòu mǔ 。
  jì ér mǎ guī , mǔ yíng gào zhī , mǎ xǐ 。 rù shì , jiàn cuì dòng diāo liáng , móu yú gōng diàn , jǐ píng lián mù , guāng yào duó mù 。 jīng jí , bù gǎn rù 。 nǚ xià chuáng yíng xiào , dǔ zhī ruò xiān , yì hài , què tuì , nǚ wǎn zhī , zuò yǔ wēn yǔ 。 mǎ xǐ chū fēi fèn , xíng shén ruò bù xiāng zhǔ 。 jí qǐ , yù chū xíng gū , nǚ yuē : wù xū 。” yīn mìng èr bì zhì jù 。 qiū yuè chū yī gé dài , zhí xiàng fēi hòu , nuò nuò hàn bǎi zhī 。 yǐ ér yǐ shǒu tàn rù , hú chéng jiǔ , bàn shèng zhì , chù lèi xūn téng 。 yǐn yǐ ér qǐn , zé huā jì jǐn yīn , wēn nì fēi cháng 。
  tiān míng chū mén , zé máo lú yī jiù 。 mǔ zǐ gòng qí zhī 。 ǎo yì lǚ suǒ , jiāng jì suǒ yóu 。 rù mén , xiān xiè qí méi hé zhī dé , lǚ yà yún :“ jiǔ bù bài fǎng , hé lín nǚ zhī céng tuō hū ?” ǎo yì yí , jù yán duān wěi 。 lǚ dà hài , jí tóng ǎo lái shì xīn fù 。 nǚ xiào yíng zhī 。 jí dào zuò hé zhī yì 。 lǚ jiàn qí huì lì , è yí liáng jiǔ , jí yì bù biàn , wéi wéi ér yǐ 。 nǚ zèng bái mù sāo jù yī shì , yuē :“ wú yǐ bào dé , gū fèng cǐ wéi lǎo lǎo pá bèi ěr 。” lǚ shòu yǐ guī , shěn shì zé huà wéi bái jīn 。
  mǎ zì dé fù , dùn gèng jiù yè , mén hù yī xīn 。 sì zhōng diāo jǐn wú shù , rèn mǎ qǔ zhe , ér chū shì mén , zé wéi bù sù , dàn qīng nuǎn ěr 。 nǚ suǒ zì yī yì rán 。 jī sì wǔ nián , hū yuē :“ wǒ zhé jiàng rén jiān shí yú zǎi , yīn yǔ zǐ yǒu yuán , suì zàn liú zhǐ 。 jīn bié yǐ 。” mǎ kǔ liú zhī , nǚ yuē :“ qǐng bié zé liáng ǒu yǐ chéng lú mù , wǒ suì yuè dāng yī zhì yān 。” hū bù jiàn 。 mǎ nǎi qǔ qín shì 。 hòu sān nián , qī xī , fū qī fāng gòng yǔ , nǚ hū rù , xiào yuē :“ xīn ǒu liáng huān , bù niàn gù rén yé ?” mǎ jīng qǐ , chuàng rán yè zuò , biàn dào zhōng qǔ 。 nǚ yuē :“ wǒ shì sòng zhī nǚ dù hé , chéng jiàn yī xiāng wàng ěr 。” liǎng xiāng yī yī , yǔ wù xiū zhǐ 。 hū kōng jì yǒu rén hū “ huì fāng ”, nǚ jí qǐ zuò bié 。 mǎ wèn qí shéi , yuē :“ yú shì tóng shuāng chéng zǐ lái , bǐ bù nài jiǔ sì yǐ 。” mǎ sòng zhī , nǚ yuē :“ zǐ shòu bā xún , zhì qī , wǒ lái shōu ěr gǔ 。” yán yǐ suì shì 。 jīn mǎ liù shí yú yǐ 。 qí rén dàn pǔ nè , wú tā cháng 。
  yì shǐ shì yuē :“ mǎ shēng qí míng hùn , qí yè xiè , huì fāng xī qǔ zāi ? yú cǐ jiàn xiān rén zhī guì pǔ nè chéng dǔ yě 。 yú cháng wèi yǒu rén yuē : ruò wǒ yǔ ěr , guǐ hú qiě qì zhī lèi 。 suǒ chà bù kuì yú xiān rén zhě , wéi ‘ hùn ’ ěr 。”

 为您推荐:聊斋志异蕙芳白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签