聊斋志异·山神拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 01:44:30

  文言文之家为大家整理聊斋志异·山神拼音版、聊斋志异·山神注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·山神注音版

  《 shānshén 》
   dōuhuìdòu , ǒushānxíng , zhíshùrényǐn 。 jiànzhì , huānránbìng , zuò , jìngshāngzhī 。 shìbànzhuàn , chénzhēncuò 。 shí , yǐnshènhuān ; dànjiǔwèibáo 。 yáoyǒurénlái , miànxiácháng , èrsānchǐ ; guànzhīgāochēngshì 。 zhòngjīngyuē :“ shānshénzhì !” dōufēnfēn 。 kǎndànzhōng 。 érshì , yáojiǔsuǒyǒu , wéiyǒutáozhùsōu , piànshàngshèngxiēshùméiér 。

聊斋志异·山神拼音版

  《 shān shén 》
   yì dōu lǐ huì dòu , ǒu shān xíng , zhí shù rén jí dì yǐn 。 jiàn lǐ zhì , huān rán bìng qǐ , yè rù zuò , jìng shāng zhī 。 shì qí bàn zhuàn , zá chén zhēn cuò 。 yí shí , yǐn shèn huān ; dàn jiǔ wèi báo sè 。 hū yáo yǒu yī rén lái , miàn xiá cháng , kě èr sān chǐ xǔ ; guàn zhī gāo xì chēng shì 。 zhòng jīng yuē :“ shān shén zhì yǐ !” jí dōu fēn fēn sì qù 。 lǐ yì fú nì kǎn dàn zhōng 。 jì ér qǐ shì , zé yáo jiǔ yī wú suǒ yǒu , wéi yǒu pò táo qì zhù sōu bó , wǎ piàn shàng shèng xī xiē shù méi ér yǐ 。

  为您推荐:聊斋志异山神文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签