聊斋志异·萧七拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 01:47:37

 文言文之家为大家整理聊斋志异·萧七拼音版、聊斋志异·萧七注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·萧七注音版

 《 xiāo 》
  cháng , línrén , chéngdōngzhīfángzhuāng 。 wèichéng , érwéi 。 ǒushìyīnjiā , dàochūshìbìngōng 。 zuìguī , guòchù , jiànlóufán , sǒudāngzuò 。 jiǔyǐn , sǒuqiújiāng 。 sǒuyāorén , shēngtángshòuyǐn 。 yǐn , sǒuyuē :“ xūnnánxíng , liú宿 , zǎodànér ,  ?” dài , suìzhǐ宿yān 。 sǒumìngjiārénjiǔfèng , qiěwèiyuē :“ lǎoyán , xiánmènglàng : jūnqīngménlìngwàng , hūnyīn 。 yǒuyòuwèi , chōngxiàchén , xìngchuíyuánshí 。” zhīsuǒduì 。 sǒuqiǎnbēnggàoqīn , yòuchuánlìnglángzhuāngshù 。 qǐngzhī , éguāndàizhěbèi , xiānhòubìngzhì 。 lángxuànzhuāngchū , 姿róngjué 。 shìjiāozuòyànhuì 。 shénhúnxuànluàn , dànqǐn 。 jiǔshùháng , jiānrèn , nǎi使shǐxiǎohuányǐnwéi , guǎntóngàizhǐ 。 wènxìng , yuē :“ xiāoxìng , xíng 。” yòushěnmén , yuē :“ shēnsuīlòujiàn , pèidāng , yánqióng ?”  , kuǎnbèizhì ,  。
  yuē :“ chùwéijiā 。 shěnzhījiāshènpíngshàn , huòniù , guīchúshè , xíngjiāngzhìěr 。” yīngzhī 。 érjiāshēn , yǎnjiùmèi , jué , bàozhōngkōng 。 tiānmíng , sōngyīnxiǎo , shēnxiàshǔrángchǐhòu 。 hàitànérguī , gào 。 wéichúguǎn , shèzhōng , ménchū , yuē :“ xīnniángzijīnzhì 。” xiānggòngxiào 。  , mén , yuē :“ xīnréndezàishì ?”  , měirénhuázhuāngzuòshàng , jiànèrrén , qiáozhī , è 。 yǎnkǒuérxiào , cānbàigōngjǐn 。 nǎizhì , wéizhīhuān 。 zǎocāozuò , dài使shǐ 。
  yuē :“ bèiláijiāwàng 。” cāngyīng 。 yuē :“ dōuzhījiāráo , jiāngxiānzhuànlái , dànfánjiāpēngrènér 。” gào , nuòzhī 。 chénchuīhòu , guǒyǒurénjiǔlái , shìdānér 。 wéizhípáorénzhī 。 hòu , liùlángzhì , zhǎngzhěguòshílái , wéizuòbìngyǐn , xuānxiàoyíngshì 。 chuāngkuī , wéijiànjiěxiāngxiàngzuò , jiē 。 běidǒuguàjiǎo , huānránshǐ , sòngwèifǎn 。 shìànshàng , bēibànkōng 。 xiàoyuē :“ zhūxiǎng饿è , suìgǒushìzhēn 。” shǎojiānhuán , yīnyīnxiāngláo , duó , ānmián 。 yuē :“ línjiā , 使shǐbèiyǐnzhuàn , xiàohuà 。 mínglìngyāozhì 。” shù , cóngyán , 使shǐzhào 。 zhì , yǐndàn ; wéiliúguǐ , jiāzhù 。 wènzhī , qúnxiàoyuē :“ rénwéibèiè , liúdàidiàorén 。” zuòjiānniánshíjiǔ , gǎocháng , yúnshìxīnguǎ , wéiliù ; qíngtàiyāoyàn , shànxiàonéngkǒu 。 jiànqià , zhéxiéxiāngcháo 。 xíngshāngzhèng , wéishì , jìnxiàoxuè 。 liùpínfàn , liányǐnshíjué , tuóránjìngzuì , fāngjiāolǎn , rěnruònánchí 。 wáng , zhúérzhī , hānqǐnànwéizhōng 。 jìnjiēwěnjué , shǒutàn , chùfén 。 xīnjīngfāngyáo , zhōngfēnhuànláng , nǎi , jiànxiùzhōngyǒulíngjīn , qièzhīérchū 。 dàiyāng , zhòng 。 liùwèixǐng , jiěyáozhī , shǐqiànér , qúncóngzhòng 。 quánquán怀huáiniànshì , jiāngkōngchùzhǎnwánjīn , érzhīmiǎo 。 sòngshíluòjiān 。 zhídēngzhàojiēchú , dōuyǒu ,  。 wènzhī , mànyīngzhī 。 xiàoyuē :“ kuáng , jīnzirénjiāng , láoxīn 。” jīng , shígào , qiěyán怀huái 。 yuē:“ jūn宿fēn , yuánzhǐěr 。” wèn , yuē :“ qiánshēnzhōng , jūnwéishìrén , jiànéryuèzhī , wèiliǎngqīnsuǒ , zhìdesuì , gǎndiànwēi 。 使shǐrénzhīyuē :‘  。 dànderuòláihuòmén , hàn !’ gǎn , yǔnsuǒqǐng。 shìrǒngwèiwǎng , guòérzhì , bìngzhěyǔn , shìqiánshìjūnyǒuménzhīyuán 。 guòfēisuǒwàng 。” hòushèyánzàizhāozhū , wéiliùzhì 。  , yǒuyuànduì 。
  wèiyuē :“ jūnliùzhī , wàngxiāngjiànzuì 。 shíkěnzhì , yóu ? jīnniánzhīhǎo , xíngxiāngbiéshǐ , qǐngwéijūnmóu , yòngjiěqiánzhīhuò 。 suīlái , níngjìnwǎng ? dēngménjiùzhī , huòréndìngshèngtiānzhī 。” cóngzhī , shǒupiāorán , qǐngzhìjiā 。 huáng广guǎngtáng , ménzhé , chūjiànshíshǎo 。 yuèbìngchū , yuē :“ zhuōjiǔméngwēn , lǎoshēncánniánshuāiyōng , yǒushūshěngwèn , huòdāngguài ?” zhāngyánzuòhuì 。 便biànwènzhūmèi 。 yún:“ guījiā , wéiliùzàiěr 。” huànqǐngliùniánglái , jiǔzhīchū 。 zhīzhì , shǒujiǎn , qiánzhīxié 。 shǎoshí , sǒuǎo 。 wèiliùyuē :“ jiějiěgāozhòng , 使shǐrényuàn !” liùwēishàiyuē :“ qīnglángxiāngjìn !” zhíliǎngréncánzhī , qiǎng使shǐyǐn , yuē :“ wěnjiē , zuòtàiwéi ?” shǎoshí , jiěwáng , shìzhōngzhǐèrrén 。 xiāng , liùwǎnzhuǎnchēng 。 qiānchángérāizhī , jiàn , xiāngxiéshì 。 cáihuǎnjié , wénhǎndòng , huǒguāngshè 。 liùjīng , tuīyuē :“ huòshìlín , nài !” mángzhīsuǒwéi , érlángcuàn 。
  chàngránshǎozuò , bìngshī 。 lièzhěshírén , ànyīngcāorènérzhì , jīngwèn :“ rén ?” tuōyán , yīngàoxìng 。 rényuē :“ shìzhújiànzhīfǒu ?” yuē :“ jiàn 。” rènchù , nǎishìbìngōng 。 yàngyàngérguī 。 yóuzhì , chénzhànquè , dēnghuā , érjìngxiāo 。 dǒngxuántán 。

聊斋志异·萧七拼音版

 《 xiāo qī 》
  xú jì cháng , lín zī rén , jū chéng dōng zhī mò fáng zhuāng 。 yè rú wèi chéng , qù ér wéi lì 。 ǒu shì yīn jiā , dào chū yú shì bìn gōng 。 bó mù zuì guī , guò qí chù , jiàn lóu gé fán lì , yī sǒu dāng hù zuò 。 xú jiǔ kě sī yǐn , yī sǒu qiú jiāng 。 sǒu qǐ yāo kè rén , shēng táng shòu yǐn 。 yǐn yǐ , sǒu yuē :“ xūn mù nán xíng , gū liú sù , zǎo dàn ér fā , hé rú yě ?” xú yì pí dài , suì zhǐ sù yān 。 sǒu mìng jiā rén jù jiǔ fèng kè , qiě wèi xú yuē :“ lǎo fū yī yán , wù xián mèng làng : jūn qīng mén lìng wàng , kě fù hūn yīn 。 yǒu yòu nǚ wèi zì , yù chōng xià chén , xìng chuí yuán shí 。” xú cù jí bù zhī suǒ duì 。 sǒu jí qiǎn bēng gào qí qīn zú , yòu chuán yǔ lìng nǚ láng zhuāng shù 。 qǐng zhī , é guān bó dài zhě sì wǔ bèi , xiān hòu bìng zhì 。 nǚ láng yì xuàn zhuāng chū , zī róng jué sú 。 yú shì jiāo zuò yàn huì 。 xú shén hún xuàn luàn , dàn yù sù qǐn 。 jiǔ shù háng , jiān cí bù rèn , nǎi shǐ xiǎo huán yǐn fū fù rù wéi , guǎn tóng ài zhǐ 。 xú wèn qí zú xìng , nǚ yuē :“ xiāo xìng , xíng qī 。” yòu xì shěn mén fá , nǚ yuē :“ shēn suī lòu jiàn , pèi lì xū dāng bù rǔ mò , hé kǔ yán qióng ?” xú nì qí sè , kuǎn nì bèi zhì , bù fù tā yí 。
  nǚ yuē :“ cǐ chù bù kě wéi jiā 。 shěn zhī rǔ jiā zǐ zǐ shèn píng shàn , huò bù niù zǔ , guī chú yī shè , xíng jiāng zì zhì ěr 。” xú yīng zhī 。 jì ér jiā bì yú shēn , yǎn hū jiù mèi , jí jué , zé bào zhōng yǐ kōng 。 tiān sè dà míng , sōng yīn yì xiǎo , shēn xià jí shǔ ráng chǐ xǔ hòu 。 hài tàn ér guī , gào qī 。 qī xì wéi chú guǎn , shè tà qí zhōng , hé mén chū , yuē :“ xīn niáng zi jīn yè zhì yǐ 。” xiāng yǔ gòng xiào 。 rì jì mù , qī xì yè xú qǐ mén , yuē :“ xīn rén de wú yǐ zài shì yé ?” jí rù , zé měi rén huá zhuāng zuò tà shàng , jiàn èr rén rù , qiáo qǐ nì zhī , fū qī dà è 。 nǚ yǎn kǒu jú jú ér xiào , cān bài gōng jǐn 。 qī nǎi zhì jù , wéi zhī hé huān 。 nǚ zǎo qǐ cāo zuò , bù dài qū shǐ 。
  yī rì yuē :“ zǐ yí bèi jù yù lái wú jiā yī wàng 。” xú lǜ cāng zú wú yǐ yīng kè 。 nǚ yuē :“ dōu zhī wú jiā bù ráo , jiāng xiān jī zhuàn jù lái , dàn fán wú jiā zǐ zǐ pēng rèn ér yǐ 。” xú gào qī , qī nuò zhī 。 chén chuī hòu , guǒ yǒu rén hé jiǔ zì lái , shì dān ér qù 。 qī wéi zhí páo rén zhī yì 。 bū hòu , liù qī nǚ láng zhì , zhǎng zhě bù guò sì shí yǐ lái , wéi zuò bìng yǐn , xuān xiào yíng shì 。 xú qī fú chuāng yī kuī , wéi jiàn fū jí qī jiě xiāng xiàng zuò , tā kè jiē bù kě dǔ 。 běi dǒu guà wū jiǎo , huān rán shǐ qù , nǚ sòng kè wèi fǎn 。 qī rù shì àn shàng , bēi bàn jù kōng 。 xiào yuē :“ zhū bì xiǎng jù è , suì rú gǒu shì zhēn 。” shǎo jiān nǚ huán , yīn yīn xiāng láo , duó qì zì dí , cù dí ān mián 。 qī yuē :“ kè lín wú jiā , shǐ zì bèi yǐn zhuàn , yì dà xiào huà 。 míng rì hé lìng yāo zhì 。” yú shù rì , xú cóng qī yán , shǐ nǚ fù zhào kè 。 kè zhì , zì yì yǐn dàn ; wéi liú sì guǐ , bù jiā bǐ zhù 。 xú wèn zhī , qún xiào yuē :“ fū rén wéi wú bèi è , gù liú yǐ dài diào rén 。” zuò jiān yī nǚ nián shí bā jiǔ , sù xì gǎo cháng , yún shì xīn guǎ , nǚ hū wéi liù zǐ ; qíng tài yāo yàn , shàn xiào néng kǒu 。 yǔ xú jiàn qià , zhé yǐ xié yǔ xiāng cháo 。 xíng shāng zhèng , xú wéi lù shì , jìn xiào xuè 。 liù zǐ pín fàn , lián yǐn shí yú jué , tuó rán jìng zuì , fāng tǐ jiāo lǎn , rěn ruò nán chí 。 wú hé wáng qù , xú zhú ér mì zhī , zé hān qǐn àn wéi zhōng 。 jìn jiē qí wěn yì bù jué , yǐ shǒu tàn kù , sī chù fén qǐ 。 xīn jīng fāng yáo , xí zhōng fēn huàn xú láng , nǎi jí lǐ qí yī , jiàn xiù zhōng yǒu líng jīn , qiè zhī ér chū 。 dài yú yè yāng , zhòng kè lí xí 。 liù zǐ wèi xǐng , qī jiě rù yáo zhī , shǐ hē qiàn ér qǐ , xì qún lǐ fà cóng zhòng qù 。 xú quán quán huái niàn bù shì , jiāng yú kōng chù zhǎn wán yí jīn , ér mì zhī yǐ miǎo 。 yí sòng kè shí yí luò tú jiān 。 zhí dēng xì zhào jiē chú , dōu fù wū yǒu , yì xū xū bù zì dé 。 nǚ wèn zhī , xú màn yīng zhī 。 nǚ xiào yuē :“ wù kuáng yǔ , jīn zi rén yǐ jiāng qù , tú láo xīn mù 。” xú jīng , yǐ shí gào , qiě yán huái sī 。 nǚ yuē :“ bǐ yǔ jūn wú sù fēn , yuán zhǐ cǐ ěr 。” wèn qí gù , yuē :“ bǐ qián shēn qǔ zhōng nǚ , jūn wéi shì rén , jiàn ér yuè zhī , wèi liǎng qīn suǒ zǔ , zhì bù de suì , gǎn jí diàn wēi 。 shǐ rén yǔ zhī yuē :‘ wǒ yǐ bù qǐ 。 dàn de ruò lái huò yī mén qí jī fū , sǐ wú hàn !’ bǐ gǎn cǐ yì , yǔn qí suǒ qǐng 。 shì yǐ rǒng jī wèi jù wǎng , guò xī ér zhì , zé bìng zhě yǐ yǔn , shì qián shì yǔ jūn yǒu yī mén zhī yuán yě 。 guò cǐ jí fēi suǒ wàng 。” hòu shè yán zài zhāo zhū nǚ , wéi liù zǐ bù zhì 。 xú yí nǚ dù , pō yǒu yuàn duì 。
  nǚ yī rì wèi xú yuē :“ jūn yǐ liù zǐ zhī gù , wàng xiāng jiàn zuì 。 bǐ shí bù kěn zhì , yú wǒ hé yóu ? jīn bā nián zhī hǎo , xíng xiāng bié shǐ , qǐng wéi jūn jí lì yī móu , yòng jiě qián zhī huò 。 bǐ suī bù lái , níng jìn wǒ bù wǎng ? dēng mén jiù zhī , huò rén dìng shèng tiān bù kě zhī 。” xú xǐ cóng zhī , nǚ wò shǒu piāo rán lǚ xū , qǐng kè zhì qí jiā 。 huáng pì guǎng táng , mén hù qū zhé , yǔ chū jiàn shí wú shǎo yì 。 yuè fù mǔ bìng chū , yuē :“ zhuō nǚ jiǔ méng wēn xù , lǎo shēn yǐ cán nián shuāi yōng , yǒu shū shěng wèn , huò dāng bù guài yé ?” jí zhāng yán zuò huì 。 nǚ biàn wèn zhū zǐ mèi 。 mǔ yún :“ gè guī qí jiā , wéi liù zǐ zài ěr 。” jí huàn bì qǐng liù niáng zǐ lái , jiǔ zhī bù chū 。 nǚ rù yè zhī yǐ zhì , fǔ shǒu jiǎn mò , bù sì qián cǐ zhī xié 。 shǎo shí , sǒu ǎo cí qù 。 nǚ wèi liù zǐ yuē :“ jiě jiě gāo zì zhòng , shǐ rén yuàn wǒ !” liù zǐ wēi shài yuē :“ qīng bó láng hé yí xiāng jìn !” nǚ zhí liǎng rén cán zhī , qiǎng shǐ yì yǐn , yuē :“ wěn yǐ jiē yǐ , zuò tài hé wéi ?” shǎo shí , qī jiě wáng qù , shì zhōng zhǐ yú èr rén 。 xú jù qǐ xiāng bī , liù zǐ wǎn zhuǎn chēng jù 。 xú qiān yī cháng jì ér āi zhī , sè jiàn hé , xiāng xié rù shì 。 cái huǎn rú jié , hū wén hǎn sī dòng dì , huǒ guāng shè tà 。 liù zǐ dà jīng , tuī xú qǐ yuē :“ huò shì hū lín , nài hé !” xú máng pò bù zhī suǒ wéi , ér nǚ láng yǐ cuàn wú jì yǐ 。
  xú chàng rán shǎo zuò , wū yǔ bìng shī 。 liè zhě shí yú rén , àn yīng cāo rèn ér zhì , jīng wèn :“ hé rén yè fú yú cǐ ?” xú tuō yán mí tú , yīn gào xìng zì 。 yī rén yuē :“ shì zhú yī hú jiàn zhī fǒu ?” dá yuē :“ bù jiàn 。” xì rèn qí chù , nǎi yú shì bìn gōng yě 。 yàng yàng ér guī 。 yóu jì qī zǐ fù zhì , chén zhàn què xǐ , xī bǔ dēng huā , ér jìng wú xiāo xī yǐ 。 dǒng yù xuán tán 。

 为您推荐:聊斋志异萧七翻译白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签