聊斋志异·乱离二则拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 11:10:38

  文言文之家为大家整理聊斋志异·乱离二则拼音版、聊斋志异·乱离二则注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·乱离二则注音版

  《 luànèr 》
   xuéshīliúfānghuī , jīngrén 。 yǒumèipìndàishēng , chūyǒu 。 zhíběibīngjìng , xiōngkǒngruòwéilèi , móuzhuāngsòngdàijiā 。 xiūshìwèijìng , luànbīngfēn , fēncuàn , wéiniú 。 cóngzhīshù , shūshǎoxiá 。 zhībié , yǐnshígòngfèngshènyīn 。 yòulüèshàoniánlái , niánxiāngshàngxià , cǎidōu 。 niúwèizhīyuē :“  , jiāngtǒng , kěnfǒu?” shàoniánwéiwéi 。 yòuzhǐwèiyuē :“ kěn , wéi 。” shàonián , yuàncóngsuǒmìng 。 niúnǎi使shǐtóng , jiāqiàshèn 。 zhěnshàngdàoxìngshì , shàoniándàishēng 。
   shǎn西mǒugōngrènyánzhì , jiālèicóng 。 zhíjiāngxiāngzhībiàn , xiànwéidàosǒu , yīnxìnjué 。 hòuluànpíng , qiǎnréntànwèn , bǎijuéyān , chùxúnxiāo 。 huìmìng , yǒulǎobānsàngǒu , pínnéng , gōnglàishùjīn使shǐmǎi 。 shíbīngkǎixuán , huòkǒusuàn , chābiāoshìshàng , màiniú 。 suìxiéjīnjiùzhī 。 fēnjīnshǎo , gǎnwènshǎoài 。 zhōngǎoshènzhěngjié , suìshúguī 。 ǎozuòchuángshàngrènyuē :“ fēimǒubāntóu ?” jīngwènsuǒzhī , yuē :“ cóngér , shí !” hài , gàogōng 。 gōngrènzhīguǒ , yīnértòng , bèichángzhī 。 bānjīnduōxièmóuǎo 。 jiànniánsānshí , fēngfànchāotuō , yīnshúzhī 。 xíng , qiězǒuqiě , yuē :“ fēimǒubān ?” yòujīngwènzhī , yuē :“ cóng , shí !” bānhài , dǎojiàngōng , gōngshìzhīzhēnrén , yòubēishīshēng 。 érchóng ,  , nǎibǎijīnwéibānměiyān 。 gōngyǒu , guǐshénwéizhīgǎnyìng 。 yánzhěwàngxìng , qínzhōnghuòyǒunéngdàozhīzhě 。
   shǐshìyuē :“ yánkūnzhīhuò , shífēn , chéngrán 。 ruògōngmén , shìérchuánzhě 。 dǒngbáizhīhòu , jǐnyǒusūn , jīndefèng , cháoshìzhī 。 bēi !”

聊斋志异·乱离二则拼音版

  《 luàn lí èr zé 》
   xué shī liú fāng huī , jīng dū rén 。 yǒu mèi xǔ pìn dài shēng , chū gé yǒu rì yǐ 。 zhí běi bīng rù jìng , fù xiōng kǒng xì ruò wéi lèi , móu zhuāng sòng dài jiā 。 xiū shì wèi jìng , luàn bīng fēn rù , fù zǐ fēn cuàn , nǚ wéi niú lù fú qù 。 cóng zhī shù rì , shū bù shǎo xiá 。 yè zé wò zhī bié tà , yǐn shí gòng fèng shèn yīn 。 yòu lüè yī shào nián lái , nián yǔ nǚ xiāng shàng xià , yí cǎi dōu yǎ 。 niú lù wèi zhī yuē :“ wǒ wú zǐ , jiāng yǐ rǔ jì tǒng xù , kěn fǒu ?” shào nián wéi wéi 。 yòu zhǐ nǚ wèi yuē :“ rú kěn , jí yǐ cǐ nǚ wéi rǔ fù 。” shào nián xǐ , yuàn cóng suǒ mìng 。 niú lù nǎi shǐ tóng tà , jiā qià shèn lè 。 jí zhěn shàng gè dào xìng shì , zé shào nián jí dài shēng yě 。
   shǎn xī mǒu gōng rèn yán zhì , jiā lèi bù cóng 。 zhí jiāng xiāng zhī biàn , gù lǐ xiàn wéi dào sǒu , yīn xìn gé jué 。 hòu luàn píng , qiǎn rén tàn wèn , zé bǎi lǐ jué yān , wú chù kě xún xiāo xī 。 huì yǐ fù mìng rù dū , yǒu lǎo bān yì sàng ǒu , pín bù néng qǔ , gōng lài shù jīn shǐ mǎi fù 。 shí dà bīng kǎi xuán , fú huò fù kǒu wú suàn , chā biāo shì shàng , rú mài niú mǎ 。 suì xié jīn jiù zé zhī 。 zì fēn jīn shǎo , bù gǎn wèn shǎo ài 。 zhōng yī ǎo shèn zhěng jié , suì shú yǐ guī 。 ǎo zuò chuáng shàng xì rèn yuē :“ rǔ fēi mǒu bān tóu yé ?” jīng wèn suǒ zhī , yuē :“ rǔ cóng wǒ ér fú yì , hú bù shí !” yì dà hài , jí gào gōng 。 gōng rèn zhī guǒ mǔ yě , yīn ér tòng kū , bèi cháng zhī 。 bān yì yǐ jīn duō bù xiè móu ǎo 。 jiàn yī fù nián sān shí yú , fēng fàn chāo tuō , yīn shú zhī 。 jí xíng , fù qiě zǒu qiě gù , yuē :“ rǔ fēi mǒu bān yì yé ?” yòu jīng wèn zhī , yuē :“ rǔ cóng wǒ fū fú yì , rú hé bù shí !” bān yì yù hài , dǎo jiàn gōng , gōng shì zhī zhēn qí fū rén , yòu bēi shī shēng 。 yī rì ér mǔ qī chóng jù , xǐ jí , nǎi yǐ bǎi jīn wéi bān yì qǔ měi fù yān 。 cǐ bì gōng yǒu dà dé , gù guǐ shén wéi zhī gǎn yìng 。 xī yán zhě wàng qí xìng zì , qín zhōng huò yǒu néng dào zhī zhě 。
   yì shǐ shì yuē :“ yán kūn zhī huò , yù shí bù fēn , chéng rán 。 ruò gōng yī mén , shì yǐ jù ér chuán zhě yě 。 dǒng sī bái zhī hòu , jǐn yǒu yī sūn , jīn yì bù de fèng qí jì sì , yì cháo shì zhī zé yě 。 bēi fú !”

  为您推荐:聊斋志异乱离二则翻译白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签