聊斋志异·豢蛇拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 11:13:41

  文言文之家为大家整理聊斋志异·豢蛇拼音版、聊斋志异·豢蛇注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·豢蛇注音版

  《 huànshé 》
   shuǐshānzhōngjiùyǒuchányuàn , cūnluò , rénhǎndào , yǒudàoshìzhǐzhōng 。 huòyánnèiduōshé , yóurénjué 。 shàoniánshānluóyīng , shēn , guī宿 , yáojiànlánruò , tóuzhī 。 dàoshìjīngyuē :“ shìlái , xìngwèiérbèisuǒjiàn !” mìngzuò , zhānzhōu 。 shíwèi , shé 。 shíwéi , ángshǒuxiàng , diànyuàn 。  。 dàoshìzhǎngé , yuē :  !” shénǎishǒudōngshì 。 wānyánshí , shǐjìn , pánxuánzhōng , shìjìnmǎn 。  。 dàoshìyuē :“ píngshísuǒhuànyǎng 。 yǒuzài , fáng , suǒhuànzhīěr 。” zuò , yòushé , jiàoqiánlüèxiǎo , yuēliùwéi 。 jiànzhǐ , shǎnzhǎshéqiánzhuàng 。 dàoshìyòuchìzhī 。 shì 。 shìchù , bànràoliángjiān , shàngyáoluòyǒushēng 。  , zhōngmián 。 zǎoguī , dàoshìsòngzhī 。 chūménjiànqiángshàngjiēxià , àngzhǎnzhě , xíng 。 jiànshēngrén , jiēyǒutūnshìzhuàng 。 dàoshìzhǒuérxíng , 使shǐsòngchūkǒu , nǎiguī 。
   xiāngyǒuzhōngzhōuzhě , shé 。 zhōngsēngrénwǎncān , ròutāngshènměi , érduànduànjiēyuán , lèixiàng 。 wènsēng :“ shānǎideduōxiàng ?” sēngyuē :“ shéduàněr 。” jīng , yǒuchūménérzhě 。 qǐn , juéxiōngshàng , zhī, shé , dùnhài , sēngyuē :“ chángshì , guài !” yīnhuǒzhàojiān , xiǎomǎnqiáng , shàngxiàjiēshì 。  , sēngyǐn殿diàn 。 zuòxiàyǒujǐng , jǐngzhōngyǒushé , wèng , tànshǒujǐngbiānérchū 。 ruòhuǒxiàshì , shézishésūnshùbǎiwàn , zhōng 。 sēngyún :“ shéchūwéihài , zuòshàngzhènzhī , huànshǐpíng ” yún 。

聊斋志异·豢蛇拼音版

  《 huàn shé 》
   sì shuǐ shān zhōng jiù yǒu chán yuàn , sì wú cūn luò , rén jì hǎn dào , yǒu dào shì qī zhǐ qí zhōng 。 huò yán nèi duō dà shé , gù yóu rén jué jì 。 yī shào nián rù shān luó yīng , rù jì shēn , yè wú guī sù , yáo jiàn lán ruò , qū tóu zhī 。 dào shì jīng yuē :“ jū shì hé lái , xìng bù wèi ér bèi suǒ jiàn !” jí mìng zuò , jù zhān zhōu 。 shí wèi yǐ , yī jù shé rù 。 cū shí yú wéi , áng shǒu xiàng kè , nù mù diàn yuàn 。 kè dà jù 。 dào shì yǐ zhǎng jī qí é , hē yuē : qù !” shé nǎi fǔ shǒu rù dōng shì 。 wān yán yí shí , qí qū shǐ jìn , pán xuán qí zhōng , yī shì jìn mǎn 。 kè dà jù 。 dào shì yuē :“ cǐ píng shí suǒ huàn yǎng 。 yǒu wǒ zài , bù fáng , suǒ huàn kè zì yù zhī ěr 。” kè fǔ zuò , yòu yī shé rù , jiào qián lüè xiǎo , yuē kě wǔ liù wéi 。 jiàn kè jù zhǐ , shǎn zhǎ tǔ shé rú qián zhuàng 。 dào shì yòu chì zhī 。 yì rù shì qù 。 shì wú wò chù , bàn rào liáng jiān , bì shàng tǔ yáo luò yǒu shēng 。 kè yì jù , zhōng yè bù mián 。 zǎo qǐ yù guī , dào shì sòng zhī 。 chū wū mén jiàn qiáng shàng jiē xià , dà rú àng zhǎn zhě , xíng wò bù yī 。 jiàn shēng rén , jiē yǒu tūn shì zhuàng 。 kè yī dào shì zhǒu yè ér xíng , shǐ sòng chū gǔ kǒu , nǎi guī 。
   yú xiāng yǒu kè zhōng zhōu zhě , jì jū shé fó sì 。 sì zhōng sēng rén jù wǎn cān , ròu tāng shèn měi , ér duàn duàn jiē yuán , lèi jī xiàng 。 yí wèn sì sēng :“ shā jī hé nǎi de duō xiàng ?” sēng yuē :“ cǐ shé duàn ěr 。” kè dà jīng , yǒu chū mén ér wā zhě 。 jì qǐn , jué xiōng shàng rú rú , mō zhī , shé yě , dùn qǐ hài hū , sēng qǐ yuē :“ cǐ cháng shì , xī zú guài !” yīn yǐ huǒ zhào bì jiān , dà xiǎo mǎn qiáng , tà shàng xià jiē shì yě 。 cì rì , sēng yǐn rù fó diàn 。 fó zuò xià yǒu jù jǐng , jǐng zhōng yǒu shé , cū rú jù wèng , tàn shǒu jǐng biān ér bù chū 。 ruò huǒ xià shì , zé shé zi shé sūn yǐ shù bǎi wàn jì , zú jū qí zhōng 。 sēng yún :“ xī shé chū wéi hài , fó zuò qí shàng yǐ zhèn zhī , qí huàn shǐ píng ” yún 。

  为您推荐:聊斋志异豢蛇原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签