聊斋志异·雷公拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 11:16:13

  文言文之家为大家整理聊斋志异·雷公拼音版、聊斋志异·雷公注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·雷公注音版

  《 léigōng 》
   zhōumínwángcóngjiǎn , zuòshìzhōng , zhíxiǎomínghuì , jiànléigōngchíchuízhènér 。 hài , zhōng便biànniàoqīngzhùzhī 。 léigōngzhānhuì , ruòzhōngdāo , fǎnshēntáo ; zhǎnténg , de , diāndǎotíng , háoshēngniú 。 tiānshàngyúnjiàn , jiànyán 。 yúnzhōngxiāoxiāomíng , léigōngxiāngyìng 。 shǎoshí , bàoshù , shēnshàngèzhuójìn , nǎizuòér 。

聊斋志异·雷公拼音版

  《 léi gōng 》
   bó zhōu mín wáng cóng jiǎn , qí mǔ zuò shì zhōng , zhí xiǎo yǔ míng huì , jiàn léi gōng chí chuí zhèn yì ér rù 。 dà hài , jí yǐ qì zhōng biàn niào qīng zhù zhī 。 léi gōng zhān huì , ruò zhōng dāo fǔ , fǎn shēn jí táo ; jí lì zhǎn téng , bù de qù , diān dǎo tíng jì , háo shēng rú niú 。 tiān shàng yún jiàn dī , jiàn yǔ yán qí 。 yún zhōng xiāo xiāo rú mǎ míng , yǔ léi gōng xiāng yìng 。 shǎo shí , yǔ bào shù , shēn shàng è zhuó jìn xǐ , nǎi zuò pī lì ér qù 。

  为您推荐:聊斋志异雷公文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签