聊斋志异·菱角拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 11:18:36

  文言文之家为大家整理聊斋志异·菱角拼音版、聊斋志异·菱角注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·菱角注音版

  《 língjiǎo 》
   chéng , chǔrén , fèng 。 chéngcóngshúshī , dàoyóulíngjiǎoguānyīn , zhǔguòkòu 。 zhì , yǒushàowǎnéryāozhōng , cáiyǎnjǐng , érfēngzhìjuānrán 。 shíchéngniánshí , xīnhǎozhī 。 wènxìngshì , xiàoyún :“ shì西jiāohuàgōnglíngjiǎo 。 wènjiāngwéi ?” chéngyòuwèn :“ yǒu婿jiāfǒu ?” tuórányuē :“  。” chéngyuē :“ wéiruò婿 , hǎofǒu ?” cányún :“ néngzhǔ 。” érméichéngchéng , shàngxiàchéng , xīnshǔyān 。 chéngnǎichū 。 zhuīéryáogàoyuē :“ cuīěrchéng , suǒshàn , yòngwéiméixié 。” chéngyuē :“ nuò 。” yīnniànhuìérduōqíng , qīngzhī 。 guī , xiàngshíbáixīnyuàn 。 zhǐér , kǒng , suìměicuīzuòbīng 。 jiāopìncáishē , shìjiù 。 cuīyánchéngqīngměicái , jiāoshǐzhī 。
   chéngyǒu , lǎoér , shòujiàozhíběi 。 rènsuǒ , qiǎnchéngwǎngbēnsàng 。 shùyuèjiāngguī , yòubìng 。 yānliújiǔ , shìkòunán , jiāhàosuì 。 chéngcuànmínjiān , diàoyǐnghuáng 。  , yǒuǎoniánshíjiǔ , yínghuícūnzhōng ,  。 yán :“ luànguī , jiāng 。” huòwènjià , yuē :“ xièwéirén , yuànwéirén , dànyǒuzhěcóngzhī , jiàozhí 。” wénzhějiēxiào 。 chéngwǎngshìzhī , miànjiānyǒuèrxiāo , chù怀huáibēi 。 niànzhīshēnféngrènzhě , suìyāoguī , zhíyān 。 ǎo , 便biànwéichuīfànzhī , miǎnláoruò 。 zhéqiǎnzhī ; shǎoyǒu , guòsuǒshēng
   wèiyuē :“ chùtàipíng , xìng 。 ránércháng , suīzài , lúnfèi 。 sānliǎng , dāngwéiérzhī 。” chéngyuē :“ éryǒu , dànjiānnánběiěr 。” ǎoyuē :“ luànshí , rénshìfān , zhūdài ?” chéngyòuyuē :“ lùnjiézhīméngbèi , qiěshéijiāopínggěngrén ?” ǎo , dànwéizhìliánhuǎngqīnzhěn , shènzhōubèi , shísuǒlái 。  ,  , jièchéngyuē :“ zuòmèi , wǎngshìxīnláiwèi 。” suìchūmén 。 sāngēngjìn , ǎofǎn , xīn 。 éwénménwàixuānhuá , chūshì , zuòtíngzhōng , péngshǒuchuò 。 jīngwèn :“ rén ?”  。 liángjiǔ , nǎiyányuē :“ lái , fēi , dànyǒuěr !” chéngjīng , zhī 。 yuē :“ shǎoshòupìnchéng , běi , yīnxìnduànjué 。 qiángguījiā 。 shēnzhì , zhìduó !” chéngwénéryuē :“ 便biànshìmǒu 。 qīnglíngjiǎo ?” shōuérhài , xìn 。 xiāngjiāngshì , jiùdēngshěn , yuē :“ mèng ?” nǎizhuǎnbēiwéi , xiāngdào 。 xiānshìluànhòu , nánbǎi , lèi 。 jiāojiācuànchángshāzhīdōng , yòushòuzhōushēngpìn 。 luànzhōngnéngchéng 。 shìsòngzhūjiā 。 guànzhì , jiāzhōngqiángzhìchēshàng 。  , diānduòxià 。 suìyǒurénjiānzhì , yúnshìzhōujiāyíngzhě , shēng , xíngruòfēi, zhìshìshǐtíng 。 lǎolǎo , yuē :“ jiā , dàn 。 jiā , dànwǎnjiāngzhì 。” nǎi , chéngjiézhīqíngshì , shǐǎoshénrén 。 fénxiānggòngdǎo , yuànde 。 róngjièyán , tóngchóurénbēnjiàn 。  , zàoyánkòuzhì , bìngzhānghuáng 。 yǒutóngshòu , xiáwèn , jiānérshàng , qīngxùnpiāo , shùnzhìshàng 。 shuǐbēnténg , xià 。  , xià , zhǐyún :“ zhōng 。” jiāngxiè 。 huíshì , huàwéijīnmáohǒu , gāozhàng , tóngchāochéngér 。 shǒuzhuāmén , huòránfēi 。 yǒurénchūwèn , guàiyīnshú , shìzhī , chéng 。 bào 。 jīng , ménhuānwèi 。 ǎoshìguānyīnshìxiànshēn , yóuchíguānyīnjīngzhòuqián 。 suìliúběi , zhìtiányān 。

聊斋志异·菱角拼音版

  《 líng jiǎo 》
   hú dà chéng , chǔ rén , qí mǔ sù fèng fó 。 chéng cóng shú shī dú , dào yóu líng jiǎo guān yīn cí , mǔ zhǔ guò bì rù kòu 。 yī rì zhì cí , yǒu shào nǚ wǎn ér yāo xì qí zhōng , fā cái yǎn jǐng , ér fēng zhì juān rán 。 shí chéng nián shí sì , xīn hǎo zhī 。 wèn qí xìng shì , nǚ xiào yún :“ wǒ shì cí xī jiāo huà gōng nǚ líng jiǎo yě 。 wèn jiāng hé wéi ?” chéng yòu wèn :“ yǒu xù jiā fǒu ?” nǚ tuó rán yuē :“ wú yě 。” chéng yuē :“ wǒ wéi ruò xù , hǎo fǒu ?” nǚ cán yún :“ wǒ bù néng zì zhǔ 。” ér méi mù chéng chéng , shàng xià nì chéng , yì sì xīn shǔ yān 。 chéng nǎi chū 。 nǚ zhuī ér yáo gào yuē :“ cuī ěr chéng , wú fù suǒ shàn , yòng wéi méi wú bù xié 。” chéng yuē :“ nuò 。” yīn niàn qí huì ér duō qíng , yì qīng mù zhī 。 guī , xiàng mǔ shí bái xīn yuàn 。 mǔ zhǐ cǐ ér , kǒng fú qí yì , suì měi cuī zuò bīng 。 jiāo zé pìn cái shē , shì jǐ bù jiù 。 cuī jí yán chéng qīng zú měi cái , jiāo shǐ xǔ zhī 。
   chéng yǒu bó fù , lǎo ér wú zǐ , shòu jiào zhí yú hú běi 。 qī zú rèn suǒ , mǔ qiǎn chéng wǎng bēn qí sàng 。 shù yuè jiāng guī , bó yòu bìng zú 。 yān liú jì jiǔ , shì dà kòu jù hú nán , jiā hào suì gé 。 chéng cuàn mín jiān , diào yǐng gū huáng 。 yī rì , yǒu ǎo nián sì shí bā jiǔ , yíng huí cūn zhōng , rì zè bù qù 。 zì yán :“ luàn wú guī , jiāng yǐ zì yù 。” huò wèn qí jià , yuē :“ bù xiè wéi rén nú , yì bù yuàn wéi rén fù , dàn yǒu mǔ wǒ zhě zé cóng zhī , bù jiào zhí 。” wén zhě jiē xiào 。 chéng wǎng shì zhī , miàn mù jiān yǒu yī èr pō xiāo qí mǔ , chù huái dà bēi 。 zì niàn zhī shēn wú féng rèn zhě , suì yāo guī , zhí zǐ lǐ yān 。 ǎo xǐ , biàn wéi chuī fàn zhī jù , miǎn láo ruò mǔ 。 fú yì zhé qiǎn zhī ; shǎo yǒu jí kǔ , zé rú xù guò yú suǒ shēng 。
   hū wèi yuē :“ cǐ chù tài píng , xìng kě wú yú 。 rán ér cháng yǐ , suī zài jī lǚ , dà lún bù kě fèi 。 sān liǎng rì , dāng wéi ér qǔ zhī 。” chéng qì yuē :“ ér zì yǒu fù , dàn jiān zǔ nán běi ěr 。” ǎo yuē :“ dà luàn shí , rén shì fān fù , hé kě zhū dài ?” chéng yòu qì yuē :“ wú lùn jié fà zhī méng bù kě bèi , qiě shéi yǐ jiāo nǚ fù píng gěng rén ?” ǎo bù dá , dàn wéi zhì lián huǎng qīn zhěn , shèn zhōu bèi , yì bù shí suǒ zì lái 。 yī rì , rì jì xī , jiè chéng yuē :“ dú zuò wù mèi , wǒ wǎng shì xīn fù lái yě wèi 。” suì chū mén qù 。 sān gēng jì jìn , ǎo bù fǎn , xīn dà yí 。 é wén mén wài xuān huá , chū shì , zé yī nǚ zǐ zuò tíng zhōng , péng shǒu chuò qì 。 jīng wèn :“ hé rén ?” yì bù yǔ 。 liáng jiǔ , nǎi yán yuē :“ qǔ wǒ lái , jí yì fēi fú , dàn yǒu sǐ ěr !” chéng dà jīng , bù zhī qí gù 。 nǚ yuē :“ wǒ shǎo shòu pìn yú hú dà chéng , bù yì hú běi qù , yīn xìn duàn jué 。 fù mǔ qiáng yǐ wǒ guī rǔ jiā 。 shēn kě zhì , zhì bù kě duó yě !” chéng wén ér kū yuē :“ wǒ biàn jí shì hú mǒu 。 qīng líng jiǎo yé ?” nǚ shōu tì ér hài , bù xìn 。 xiāng jiāng rù shì , jiù dēng shěn gù , yuē :“ dé wú mèng yé ?” nǎi zhuǎn bēi wéi xǐ , xiāng dào lí kǔ 。 xiān shì luàn hòu , hú nán bǎi lǐ , dí dì wú lèi 。 jiāo yí jiā cuàn cháng shā zhī dōng , yòu shòu zhōu shēng pìn 。 luàn zhōng bù néng chéng lǐ 。 qī shì xī sòng zhū qí jiā 。 nǚ qì bù guàn zhì , jiā zhōng qiáng zhì chē shàng 。 tú cì , nǚ diān duò qí xià 。 suì yǒu sì rén hé jiān yú zhì , yún shì zhōu jiā yíng nǚ zhě , jí fú shēng yú , jí xíng ruò fēi , zhì shì shǐ tíng 。 yī lǎo lǎo yè rù , yuē :“ cǐ rǔ fū jiā , dàn rù wù kū 。 rǔ jiā pó pó , dàn wǎn jiāng zhì yǐ 。” nǎi qù , chéng jié zhī qíng shì , shǐ wù ǎo shén rén yě 。 fū qī fén xiāng gòng dǎo , yuàn de mǔ zǐ fù jù 。 mǔ zì róng mǎ jiè yán , tóng chóu rén fù bēn fú jiàn gǔ 。 yī yè , zào yán kòu zhì , jí bìng zhāng huáng sì nì 。 yǒu tóng zǐ yǐ qí shòu mǔ , mǔ jí bù xiá wèn , fú jiān ér shàng , qīng xùn piāo sù , shùn xī zhì hú shàng 。 mǎ tà shuǐ bēn téng , tí xià bù bō 。 wú hé , fú xià , zhǐ yī hù yún :“ cǐ zhōng kě jū 。” mǔ jiāng qǐ xiè 。 huí shì qí mǎ , huà wéi jīn máo hǒu , gāo zhàng yú , tóng zǐ chāo chéng ér qù 。 mǔ yǐ shǒu zhuā mén , huò rán qǐ fēi 。 yǒu rén chū wèn , guài qí yīn shú , shì zhī , chéng yě 。 mǔ zǐ bào kū 。 fù yì jīng qǐ , yī mén huān wèi 。 yí ǎo shì guān yīn dà shì xiàn shēn , yóu cǐ chí guān yīn jīng zhòu yì qián 。 suì liú yù hú běi , zhì tián lú yān 。

  为您推荐:聊斋志异菱角文言文翻译 聊斋志异菱角赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签