聊斋志异·饿鬼拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 11:21:51

  文言文之家为大家整理聊斋志异·饿鬼拼音版、聊斋志异·饿鬼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·饿鬼注音版

  《 饿èguǐ 》
   yǒng , rén , wéiréntān , lài , jiākōng , xiāngrénérmíngzhī “ 饿èguǐ ”。 niánsānshí , dòu , bǎijiéchún , liǎngshǒujiāojiān , zàishìshàngjuéshí 。 rénjìnzhī , 齿chǐ 。
   yǒuzhūsǒuzhě , shǎoxiézhīshì , cāo 。 suìguīxiāng , wéishìlèisuǒkǒu ; érzhūjiéxíngwéishàn , rénshǐshāoshāomàozhī 。  , zhíjuéshícháng , wèirénsuǒ 。 liánzhī , dàigěizhí 。 yǐnguī , zèngshùbǎi , zuòběn 。 , kěnmóu , zuòérshí 。  , kuì , réngdǎojiùzhé 。 érchángzhū , zhīlín 。 宿xuégōng , dōnglǐnhán , zhézhāishèngxiándiānshàngliúérwēibǎn 。 xuéguānzhīzhī , jiāxíng 。 āimiǎn , yuànwéixiānshēngshēngcái 。 xuéguān , zòngzhī 。 tànmǒushēngyīngōng , dēngménqiángsuǒ , tiāo ; nǎidāo , érkòngzhūxué 。 xuéguānzhòng , shǐmiǎnshēnchù。 zhūshēngyīnérgòngfèn , gōngzhìxiànyǐn 。 yǐnliándeshí , shí , jǐng , sānyān 。
   shì , zhūsǒumèngguàndàiér , yuē :“ gōng , jīnláixiāngbào 。”  , qiè 。 sǒuzhīwéi , míngér 。 shǎohuì , néng 。 èrshí , jiéjīng , pàn 。 hòukǎoshì , zhòuchuángshàng , jiànjiānjiù ; shìzhī, yǒu “ quǎnzhīxìng ”  , xīnliángnán , érzhìzhī 。 chǎng , shìshì , zhī , yōuděng , shíyān 。 liùshí , línxùndǎo 。 gōngshùnián , céngdàojiāo 。 wéixiùzhōngchūqīng , zuòxiào ; jiémáocùncháng , léngléngruòxiāngshí。 ǒulìngzhūshēngxiǎo , pànlìngbáochéng , zhélüèzhìdàozéi 。 yǒusòngshìzhě , láikòumén 。 duōduān , zhūshēngnài 。 érniánjìnxún , yōngzhǒnglóng , měixiàngrényào 。 yǒukuángshēngmǒu , cuòqiàngēndàizhī 。 tiānmínggòngshì , miàozhōngsuǒlíngguānzhuàng 。  , shēng ; shēngzǎowáng 。 fènzhōngjié , shùyuèér 。

聊斋志异·饿鬼拼音版

  《 è guǐ 》
   mǎ yǒng , qí rén , wéi rén tān , wú lài , jiā zú lǚ kōng , xiāng rén xì ér míng zhī “ è guǐ ”。 nián sān shí yú , rì yì dòu , yī bǎi jié chún , liǎng shǒu jiāo qí jiān , zài shì shàng jué shí 。 rén jìn qì zhī , bù yǐ chǐ 。
   yì yǒu zhū sǒu zhě , shǎo xié qī jū yú wǔ dū zhī shì , cāo yè bù yǎ 。 mù suì guī qí xiāng , dà wéi shì lèi suǒ kǒu ; ér zhū jié xíng wéi shàn , rén shǐ shāo shāo lǐ mào zhī 。 yī rì , zhí mǎ jué shí bù cháng , wèi sì rén suǒ kǔ 。 lián zhī , dài gěi qí zhí 。 yǐn guī , zèng yǐ shù bǎi , bǐ zuò běn 。 mǎ qù , bù kěn móu yè , zuò ér shí 。 wú hé , zī fù kuì , réng dǎo jiù zhé 。 ér cháng jù yǔ zhū yù , qù zhī lín yì 。 mù sù xué gōng , dōng yè lǐn hán , zhé zhāi shèng xián diān shàng liú ér wēi qí bǎn 。 xué guān zhī zhī , nù yù jiā xíng 。 mǎ āi miǎn , yuàn wéi xiān shēng shēng cái 。 xué guān xǐ , zòng zhī qù 。 mǎ tàn mǒu shēng yīn gōng , dēng mén qiáng suǒ zī , gù tiāo qí nù ; nǎi yǐ dāo zì lí , wū ér kòng zhū xué 。 xué guān lè qǔ zhòng lù , shǐ miǎn shēn chù 。 zhū shēng yīn ér gòng fèn , gōng zhì xiàn yǐn 。 yǐn lián de shí , dá sì shí , gù qí jǐng , sān rì bì yān 。
   shì yè , zhū sǒu mèng mǎ guàn dài ér rù , yuē :“ fù gōng dà dé , jīn lái xiāng bào 。” jì wù , qiè jǔ zǐ 。 sǒu zhī wéi mǎ , míng yǐ mǎ ér 。 shǎo bù huì , xǐ qí néng dú 。 èr shí yú , jié lì jīng jì , dé rù yì pàn 。 hòu kǎo shì yù lǚ dǐ , zhòu wò chuáng shàng , jiàn bì jiān xī hū jiù yì ; shì zhī , yǒu “ quǎn zhī xìng ” sì jù tí , xīn liáng qí nán , dú ér zhì zhī 。 rù chǎng , shì shì qí tí , lù zhī , dé yōu děng , shí xì yān 。 liù shí yú , bǔ lín yì xùn dǎo 。 gōng shù nián , céng wú yī dào yì jiāo 。 wéi xiù zhōng chū qīng fú , zé zuò lú cí xiào ; bù zé jié máo yī cùn cháng , léng léng ruò bù xiāng shí 。 ǒu dà lìng yǐ zhū shēng xiǎo gù , pàn lìng báo chéng , zhé kù lüè rú zhì dào zéi 。 yǒu sòng shì zǐ zhě , jí fù lái kòu mén yǐ 。 rú cǐ duō duān , zhū shēng bù fù kě nài 。 ér nián jìn qī xún , yōng zhǒng lóng zì , měi xiàng rén wù sè wū xū yào 。 yǒu kuáng shēng mǒu , cuò qiàn gēn dài zhī 。 tiān míng gòng shì , rú miào zhōng suǒ sù líng guān zhuàng 。 dà nù , jū shēng ; shēng yǐ zǎo yè wáng qù 。 yǐ cǐ fèn qì zhōng jié , shù yuè ér sǐ 。

  为您推荐:聊斋志异饿鬼原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签