聊斋志异·考弊司拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 11:25:21

 文言文之家为大家整理聊斋志异·考弊司拼音版、聊斋志异·考弊司注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·考弊司注音版

 《 kǎo 》
  wénrénshēng , nánrén 。 bàobìngjīng , jiànxiùcáirén , chuángxià , qiānjìn 。 érqǐngshēngshǎo , cháng, qiěxíng , shùwàiyóuyánbié 。 shēngzhù , gǒngshǒuzhì 。
  xiùcáiyún :“ gèngfánzhǐ , yǒushìxiāngqiú 。” shēngwènzhī 。 yún :“ bèishǔkǎoxiá 。 zhǔmíngguǐwáng 。 chūjiànzhī , yīngròu , měijūnhuǎnjiáěr 。” shēngjīngwèn :“ zuìérzhì ?” yuē :“ yǒuzuì , shìjiù 。 ruòfēng贿huìzhě , shú 。 ránérpín 。” shēngyuē :“ rěnguǐwáng , néngxiào ?” yuē :“ jūnqiánshìxíng , tīngcóng 。” yán , chéngguō 。 zhìshǔ , xièshènhóngchǎng , wéitánggāo广guǎng ; tángxiàliǎngjiédōng西 , 绿shūkǎolǎo , yún “ xiàozhōngxìn ”, yún “ liánchǐ ”。 chújiēérjìn , jiàntángshàngbiǎn , shū “ kǎo ”。 yíngjiān , bǎndiāocuìliányún :“ yuēxiào 、 yuē 、 yuēxiáng , liǎngxíngyīnjiàohuà ; shàngshì 、 zhōngshì 、 xiàshì , tángyuèguǐménshēng 。” yóulǎnwèi , guānchū , quántáibèi , ruòshùbǎiniánrén ; érkǒngliāotiān , chúnwàiqīngchéng齿chǐ 。 cóngzhǔ簿 , shǒurénshēn 。 yòushírénlièshì , bànníngèruòshānjīng 。 xiùcáiyuē :“ guǐwáng 。” shēnghài , què退tuì 。 guǐwáng , jiàngjiēshēngshàng , 便biànwènxīng 。 shēngdànnuò 。 yòuwèn :“ shìjiànlín ?” shēngxiùcáibáizhī 。 guǐwángbiànyuē :“ yǒuchéng, mìngsuǒgǎnchéng !” xiàngsēnlǐn ,  。 shēnggǎnyán , zhòugàobié 。 guǐwángxíngsòngzhī , zhìménwàishǐfǎn 。
  shēngguī , qiánguānbiàn 。 zhìtángxià , xiùcáitóngbèishùrén , jiāozhǐ , yǎnránzàihuīzhōng 。 níngrénchídāolái , luǒ , piànròu , piánsānzhǐ 。 xiùcáiháo 。 shēngshàonián , fènchí , yuē :“ cǎncǎn , chéngshìjiè ?” guǐwángjīng , zànmìngzhǐ , juéyíngshēng 。 shēng忿fènránchū , biàngàoshìrén , jiāngkòngshàng 。 huòxiàoyuē:“ zāi ! lánwèicāngcāng , chùshàngérzhīyuān ? bèiwéiyánluójìn , zhīhuòyīngěr 。” nǎishìzhī 。 érwǎng, guǒjiàn殿diànwēi , yánluófāngzuò ; jiēhào 。 wángzhàoxùn , mìngzhūguǐwǎnxièchuíér 。 shǎoqǐng , guǐwángxiùcáibìngzhì 。 shěnqíngquè , yuē :“ liáněrshìgōng , zànwěirèn , hòushēngguìjiā ; jīnnǎigǎněr ! ruòshànjīn , zēngruòè , lìngshēngshēngshìshìde !” guǐnǎichuízhī ,  , diānluò齿chǐ ; dāozhǐduān , chōujīnchū , liàngbái , guǐwángtòng , shēnglèizhǎnshǐ 。 shǒubìngchōu , yǒuèrguǐ 。
  shēngshǒuérchū 。 xiùcáicónghòu , gǎnyīnyīn 。 wǎnsòngguòshì , jiànchuízhūlián , liánnèibànmiàn , róngzhuāngjuéměi 。 shēngwèn :“ shéijiā ?” xiùcáiyuē :“ xiàng 。” guò , shēnghuáinéngshè , suìjiānzhǐxiùcái 。 xiùcáiyuē :“ jūnwéilái , érjīn , xīnrěn 。” shēng , nǎi 。 shēngwàngxiùcáiyuǎn , liánnèi 。 jiējiàn , xíng 。 shìzuò , xiāngdàoxìngmíng 。 yán :“ liǔshì , xiǎoqiūhuá 。” chū , wèiyáojiǔ 。 jiǔlán , wéi , huānàishūnóng , qièqièdìnghūnjià 。 shǔ , yuē :“ xīnshuǐgàojié , yàohàolángjūnjīn , nài !” shēngniànyāotuókōng , huángkuìshēng 。 jiǔzhī , yuē :“ shícéngxiéwén , shǔquànbǎo , guīfèngchóu 。” biànyuē :“ céngwénniángsuǒqiàn ?” qiūhuápín, zuò 。 shēngzànjiěwéizhì 。 chíxiàoyuē :“ shàngnéngchángjiǔzhíěr 。” náonáomǎnzhì ,  。 shēngcán , shí , yóuchūzhǎnbié , zàidìngqiányuē ; jiǔjiǔyīn 。 qiánkuīzhī , jiànqiūhuá , jiānshànghuàwéiniúguǐ , shǎnshǎnxiāngduì 。  , chū 。 guī , bǎidàochū , zhīsuǒcóng 。 wènzhīshìrén , bìngzhīcūnmíngzhě 。 páihuáichánzhījiān, liǎnghūnxiǎo , hánsuān , xiǎngchángmíng饿è , jìn退tuìjué 。 xiùcáiguò , wàngjiànzhī , jīngyuē :“ shàngwèiguī , érjiǎnxièruò ?” shēngmiǎnyánduì 。 xiùcáiyuē :“ yǒuzhī ! wéihuāchāsuǒ ?” suìshèngérwǎng , yuē :“ qiūhuá, shǎoshīmiàn !” shǎoshí , láishēngyuē :“ yín , chìzhī 。” sòngshēngzhìjiā , nǎibiéér 。 shēngbàojuésānér , yánzhī 。

聊斋志异·考弊司拼音版

 《 kǎo bì sī 》
  wén rén shēng , hé nán rén 。 bào bìng jīng rì , jiàn yī xiù cái rén , fú yè chuáng xià , qiān yì jìn lǐ 。 yǐ ér qǐng shēng shǎo bù , bǎ bì cháng yǔ , cì cì qiě xíng , shù lǐ wài yóu bù yán bié 。 shēng zhù zú , gǒng shǒu zhì cí 。
  xiù cái yún :“ gèng fán yí zhǐ , pú yǒu yī shì xiāng qiú 。” shēng wèn zhī 。 dá yún :“ wú bèi xī shǔ kǎo bì sī xiá 。 sī zhǔ míng xū dù guǐ wáng 。 chū jiàn zhī , lì yīng gē bì ròu , měi jūn yī huǎn jiá ěr 。” shēng jīng wèn :“ hé zuì ér zhì yú cǐ ?” yuē :“ bù bì yǒu zuì , cǐ shì jiù lì 。 ruò fēng yú huì zhě , kě shú yě 。 rán ér wǒ pín 。” shēng yuē :“ wǒ sù bù rěn guǐ wáng , hé néng xiào lì ?” yuē :“ jūn qián dù shì yī dà fù xíng , yí kě tīng cóng 。” yán cì , yǐ rù chéng guō 。 zhì yī fǔ shǔ , xiè yǔ bù shèn hóng chǎng , wéi yī táng gāo guǎng ; táng xià liǎng jié dōng xī lì , lǜ shū dà yú kǎo lǎo , yī yún “ xiào dì zhōng xìn ”, yī yún “ lǐ yì lián chǐ ”。 chú jiē ér jìn , jiàn táng shàng yī biǎn , dà shū “ kǎo bì sī ”。 yíng jiān , bǎn diāo cuì zì yī lián yún :“ yuē xiào 、 yuē xù 、 yuē xiáng , liǎng zì dé xíng yīn jiào huà ; shàng shì 、 zhōng shì 、 xià shì , yī táng lǐ yuè guǐ mén shēng 。” yóu lǎn wèi yǐ , guān yǐ chū , quán fā tái bèi , ruò shù bǎi nián rén ; ér bí kǒng liāo tiān , chún wài qīng bù chéng qí chǐ 。 cóng yī zhǔ bù lì , hǔ shǒu rén shēn 。 yòu shí yú rén liè shì , bàn níng è ruò shān jīng 。 xiù cái yuē :“ cǐ guǐ wáng yě 。” shēng hài jí , yù què tuì 。 guǐ wáng yǐ dǔ , jiàng jiē yī shēng shàng , biàn wèn xīng jū 。 shēng dàn nuò 。 yòu wèn :“ hé shì jiàn lín ?” shēng yǐ xiù cái yì jù bái zhī 。 guǐ wáng sè biàn yuē :“ cǐ yǒu chéng lì , jí fù mìng suǒ bù gǎn chéng !” qì xiàng sēn lǐn , sì bù kě rù yī cí 。 shēng bù gǎn yán , zhòu qǐ gào bié 。 guǐ wáng cè xíng sòng zhī , zhì mén wài shǐ fǎn 。
  shēng bù guī , qián rù yǐ guān qí biàn 。 zhì táng xià , zé xiù cái yǐ yǔ tóng bèi shù rén , jiāo bì lì zhǐ , yǎn rán zài huī mò zhōng 。 yī níng rén chí dāo lái , luǒ qí gǔ , gē piàn ròu , kě pián sān zhǐ xǔ 。 xiù cái dà háo yù gā 。 shēng shào nián fù yì , fèn bù zì chí , dà hū yuē :“ cǎn cǎn rú cǐ , chéng hé shì jiè ?” guǐ wáng jīng qǐ , zàn mìng zhǐ gē , jué lǚ yíng shēng 。 shēng fèn rán yǐ chū , biàn gào shì rén , jiāng kòng shàng dì 。 huò xiào yuē :“ yū zāi ! lán wèi cāng cāng , hé chù mì shàng dì ér sù zhī yuān yě ? cǐ bèi wéi yǔ yán luó jìn , hū zhī huò kě yīng ěr 。” nǎi shì zhī tú 。 qū ér wǎng , guǒ jiàn diàn bì wēi hè , yán luó fāng zuò ; fú jiē hào qū 。 wáng zhào xùn yǐ , lì mìng zhū guǐ wǎn xiè tí chuí ér qù 。 shǎo qǐng , guǐ wáng jí xiù cái bìng zhì 。 shěn qí qíng què , dà nù yuē :“ lián ěr sù shì gōng kǔ , zàn wěi cǐ rèn , hòu shēng guì jiā ; jīn nǎi gǎn ěr ! qí qù ruò shàn jīn , zēng ruò è gǔ , fá lìng shēng shēng shì shì bù de fā jì yě !” guǐ nǎi chuí zhī , pū dì , diān luò yī chǐ ; yǐ dāo gē zhǐ duān , chōu jīn chū , liàng bái rú sī , guǐ wáng hū tòng , shēng lèi zhǎn shǐ 。 shǒu zú bìng chōu qì , yǒu èr guǐ yā qù 。
  shēng qǐ shǒu ér chū 。 xiù cái cóng qí hòu , gǎn hè yīn yīn 。 wǎn sòng guò shì , jiàn yī hù chuí zhū lián , lián nèi yī nǚ zǐ lù bàn miàn , róng zhuāng jué měi 。 shēng wèn :“ shéi jiā ?” xiù cái yuē :“ cǐ qǔ xiàng yě 。” jì guò , shēng dī huái bù néng shè , suì jiān zhǐ xiù cái 。 xiù cái yuē :“ jūn wéi pú lái , ér jīn jǔ jǔ yǐ qù , xīn hé rěn 。” shēng gù cí , nǎi qù 。 shēng wàng xiù cái qù yuǎn , jí qū rù lián nèi 。 nǚ jiē jiàn , xǐ xíng yú sè 。 rù shì cù zuò , xiāng dào xìng míng 。 nǚ zì yán :“ liǔ shì , xiǎo zì qiū huá 。” yī yù chū , wèi jù yáo jiǔ 。 jiǔ lán , rù wéi , huān ài shū nóng , qiè qiè dìng hūn jià 。 jì shǔ , yù rù yuē :“ xīn shuǐ gào jié , yào hào láng jūn jīn zī , nài hé !” shēng gù niàn yāo tuó kōng xū , huáng kuì wú shēng 。 jiǔ zhī , yuē :“ wǒ shí bù céng xié dé yī wén , yí shǔ quàn bǎo , guī jí fèng chóu 。” yù biàn sè yuē :“ céng wén yè dù niáng suǒ bū qiàn yé ?” qiū huá pín cù , bù zuò yī yǔ 。 shēng zàn jiě yī wéi zhì 。 yù chí xiào yuē :“ cǐ shàng bù néng cháng jiǔ zhí ěr 。” náo náo bù mǎn zhì , yǔ nǚ jù rù 。 shēng cán , yí shí , yóu jì nǚ chū zhǎn bié , zài dìng qián yuē ; jiǔ jiǔ wú yīn 。 qián rù kuī zhī , jiàn yù yǔ qiū huá , zì jiān yǐ shàng huà wéi niú guǐ , mù shǎn shǎn xiāng duì lì 。 dà jù , qū chū 。 yù guī , zé bǎi dào qí chū , mò zhī suǒ cóng 。 wèn zhī shì rén , bìng wú zhī qí cūn míng zhě 。 pái huái chán sì zhī jiān , lì liǎng hūn xiǎo , qī yì hán suān , xiǎng cháng míng è , jìn tuì wú yǐ zì jué 。 hū xiù cái guò , wàng jiàn zhī , jīng yuē :“ hé shàng wèi guī , ér jiǎn xiè ruò cǐ ?” shēng miǎn yán mò duì 。 xiù cái yuē :“ yǒu zhī yǐ ! dé wù wéi huā yè chā suǒ mí yé ?” suì shèng qì ér wǎng , yuē :“ qiū huá mǔ zǐ , hé jù bù shǎo shī miàn mù yé !” qù shǎo shí , jí yǐ yī lái fù shēng yuē :“ yín bì wú lǐ , yǐ chì mà zhī yǐ 。” sòng shēng zhì jiā , nǎi bié ér qù 。 shēng bào jué sān rì ér sū , yán zhī lì lì 。

 为您推荐:聊斋志异考弊司原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签