阎罗聊斋志异拼音版_注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 11:29:09

  文言文之家为大家整理阎罗聊斋志异拼音版、阎罗聊斋志异注音版,欢迎阅读。

阎罗聊斋志异注音版

  《 yánluó 》
   zhōugōngxīng , yánzuòyánluówáng 。 zhōuyǒushēngrán 。 gōngwénzhī , 访fǎngzhūjiā , wèn :“ zuómíngzhōngchǔfènshì ?” yán ,“ shì , dànsòngzuǒluóshíshēngtiān 。 tiānshàngduòliánhuā , duǒ ” yún 。

阎罗聊斋志异拼音版

  《 yán luó 》
   yí zhōu xú gōng xīng , zì yán yè zuò yán luó wáng 。 zhōu yǒu mǎ shēng yì rán 。 xú gōng wén zhī , fǎng zhū qí jiā , wèn mǎ :“ zuó xī míng zhōng chǔ fèn hé shì ?” mǎ yán ,“ wú tā shì , dàn sòng zuǒ luó shí shēng tiān 。 tiān shàng duò lián huā , duǒ dà rú wū ” yún 。

  为您推荐:聊斋志异阎罗文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签