聊斋志异·大人拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 11:32:56

  文言文之家为大家整理聊斋志异·大人拼音版、聊斋志异·大人注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·大人注音版

  《 rén 》
   chángshānxiàoliánzhìjūnqīngzhōu , zhōngliùrén , yīnlèiyàn 。 shěnshìliǎngjiá , yǒubān , qián 。 zhī , yīnwènbìngzhītóng 。 yuē : jiùsuìyúnnán , shīdào , shānzhōng , juéchányán , chū 。 yīngòngjiězhuāng , bàngshùzhǐ 。 shēn , bàoxiāochī , háodòng , zhūbàoxiāngxiàng , néngmèi 。 jiànrénlái , gāozhàng 。
   tuán , gǎn 。 rénzhì , shǒujuéérshí , liùqǐngdōujìn 。 érzhéshùshàngzhǎngtiáo , zhuōrénshǒu穿chuānsāi, guànzhuàng 。 guàn , hángshù , tiáoméizhéyǒushēng 。 rénkǒngzhuìluò , nǎitiáozhīliǎngduān , shíér 。 juéyuǎn , chūpèidāoduànguàntiáo , tòngzǒu 。 jiànrényòudǎorénlái 。  , cóngmǎngzhōng 。 jiànhòuláizhěgèng, zhìshùxià , wǎngláixúnshì , yǒusuǒqiúérde 。 nǎishēngzhōujiū , niǎomíng , shèn , gàirénzhīdài 。 yīnzhǎngjiá , rénshùnshòu , gǎnshǎozhēng 。 éér 。 zhūshǐcānghuángchū 。 huāngcuànliángjiǔ , yáojiànlǐngtóuyǒudēnghuǒ , qúnzhī 。 zhìnánshíshìzhōng 。 huánbài , jiāngàosuǒ 。 nánlìngzuò , yuē :“ shūhèn , ránnéngxiāngzhì 。 dàishèmèiguī , móu 。”  , liǎngwài , wènlái 。 zhūkòuérgào 。 yuē :“ jiǔzhīliǎngwéiniè , xiōngwánruò ! dāngchúzhī 。” shíshìzhōngchūtóngchuí , zhòngsānbǎi , chūménsuìshì 。 nánzhǔròuxiǎng 。 ròuwèishú , fǎn , yuē :“ jiàndùn , zhīshùshí , duànzhǐérhuán 。” yīnzhǐzhì , jìngyān 。 zhònghài , wènxìngshì ,  。 shǎojiān , ròushú , chuàngtòngshí 。 yàoxièbiànchānzhī , tòngdùnzhǐ 。 tiānmíng , sòngzhìshùxià , xíngzài 。 zhuāngxíngshí , jīngzuódòuchù , zhǐshìzhī , shízhōngcánxuèshàngcúnpén 。 chūshān , shǐbiéérfǎn 。

聊斋志异·大人拼音版

  《 dà rén 》
   cháng shān lǐ xiào lián zhì jūn yì qīng zhōu , tú zhōng yù liù qī rén , yǔ yīn lèi yàn 。 shěn shì liǎng jiá , jù yǒu bān , dà rú qián 。 yì zhī , yīn wèn hé bìng zhī tóng 。 kè yuē : jiù suì kè yún nán , rì mù shī dào , rù dà shān zhōng , jué hè chán yán , bù kě dé chū 。 yīn gòng xì mǎ jiě zhuāng , bàng shù qī zhǐ 。 yè shēn , hǔ bào xiāo chī , cì dì háo dòng , zhū kè bào xī xiāng xiàng , bù néng mèi 。 hū jiàn yī dà rén lái , gāo yǐ zhàng xǔ 。
   kè tuán fú , mò gǎn xī 。 dà rén zhì , yǐ shǒu jué mǎ ér shí , liù qī pǐ qǐng kè dōu jìn 。 jì ér zhé shù shàng zhǎng tiáo , zhuō rén shǒu chuān sāi , rú guàn yú zhuàng 。 guàn qì , tí háng shù bù , tiáo méi zhé yǒu shēng 。 dà rén sì kǒng zhuì luò , nǎi qū tiáo zhī liǎng duān , yā yǐ jù shí ér qù 。 kè jué qí qù yuǎn , chū pèi dāo zì duàn guàn tiáo , fù tòng jí zǒu 。 jiàn dà rén yòu dǎo yī rén jù lái 。 kè jù , fú cóng mǎng zhōng 。 jiàn hòu lái zhě gèng jù , zhì shù xià , wǎng lái xún shì , sì yǒu suǒ qiú ér bù de 。 yǐ nǎi shēng zhōu jiū , sì jù niǎo míng , yì shèn nù , gài nù dà rén zhī dài jǐ yě 。 yīn yǐ zhǎng pī qí jiá , dà rén yǔ lǚ shùn shòu , bù gǎn shǎo zhēng 。 é ér jù qù 。 zhū kè shǐ cāng huáng chū 。 huāng cuàn liáng jiǔ , yáo jiàn lǐng tóu yǒu dēng huǒ , qún qū zhī 。 zhì zé yī nán zǐ jū shí shì zhōng 。 kè rù huán bài , jiān gào suǒ kǔ 。 nán zǐ yè lìng zuò , yuē :“ cǐ wù shū kě hèn , rán wǒ yì bù néng xiāng zhì 。 dài shè mèi guī , kě yǔ móu yě 。” wú hé , yī nǚ zǐ hé liǎng hǔ zì wài rù , wèn kè hé lái 。 zhū kè kòu fú ér gào yǐ gù 。 nǚ zǐ yuē :“ jiǔ zhī liǎng gè wéi niè , bù tú xiōng wán ruò cǐ ! dāng jí chú zhī 。” yú shí shì zhōng chū tóng chuí , zhòng sān sì bǎi hú , chū mén suì shì 。 nán zǐ zhǔ hǔ ròu xiǎng kè 。 ròu wèi shú , nǚ zǐ yǐ fǎn , yuē :“ bǐ jiàn wǒ yù dùn , pò zhī shù shí lǐ , duàn qí yī zhǐ ér huán 。” yīn yǐ zhǐ zhì dì , dà yú jìng gǔ yān 。 zhòng hài jí , wèn qí xìng shì , bù dá 。 shǎo jiān , ròu shú , kè chuàng tòng bù shí 。 nǚ yǐ yào xiè biàn chān zhī , tòng dùn zhǐ 。 tiān míng , nǚ zǐ sòng kè zhì shù xià , xíng lǐ jù zài 。 gè fù zhuāng xíng shí yú lǐ , jīng zuó yè dòu chù , nǚ zǐ zhǐ shì zhī , shí wā zhōng cán xuè shàng cún pén xǔ 。 chū shān , nǚ zǐ shǐ bié ér fǎn 。

  为您推荐:聊斋志异大人白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签