聊斋志异·向杲拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 11:36:23

  文言文之家为大家整理聊斋志异·向杲拼音版、聊斋志异·向杲注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·向杲注音版

  《 xiànggǎo 》
   xiànggǎo , chūdàn , tàiyuánrén 。 shùxiōngshèng , yǒuzuìdūn 。 shèngxiá , míng , yǒuzhīméng ; zhíshē , suǒyuēsuì 。 shìcóngliáng , yuànxiānqiǎn 。 yǒuzhuānggōngzhě , shàn , qǐngshúwéiqiè 。 wèiyuē :“ yuàntóngshuǐhuǒ , shìchūérdēngtiāntáng 。 ruòqièyìngzhī , xiāng ! kěncóngzhì , xiàngshēng 。” nuòzhī , shèng 。 shíshèngsàngǒuwèihūn ,  , jiépìnguī 。 zhuāngwén , duósuǒhǎo , zhōngǒuféng , jiāgòu。 shèng 。 suìsǒucóngrénzhéchuíchīzhī , chuínǎi 。 gǎowénbēnshì , xiōng , shèngāifèn 。 zàojùn 。 zhuāng广guǎngxíng贿huì , 使shǐdeshēn 。 gǎoyǐn忿fènzhōngjié , kòng , wéiyàoshāzhuāng 。 怀huáirèn , shānjìngzhīmǎng 。 jiǔzhī , jiànxiè 。 zhuāngzhīmóu , chūjièbèishènyán ; wénfénzhōuyǒujiāotóngzhě , yǒngérshànshè , duōjīnpìnwéiwèi 。 gǎoshī , rányóuzhī 。  , fāng , bàozuò , shàngxiàzhān , hánzhàn 。 érlièfēngsài , bīngbáozhì , shēnrántòngyǎngnéngjué 。 lǐngshàngjiùyǒushānshén , qiángbēn 。 miào , suǒshídàoshìzàiyān 。
   xiānshì , dàoshìchángxíngcūnzhōng , gǎozhéfànzhī , dàoshìshígǎo 。 jiàngǎo湿shī , nǎipáoshòuzhī , yuē :“  。” gǎo , rěndòngdūnruòquǎn , shì , máodùnshēng , shēnhuàwéi 。 dàoshìshīsuǒzài 。 xīnzhōngjīnghèn 。 zhuǎnniàn : chóurénérshíròu , liáng 。 xiàshānjiùchù , jiànshīcóngmǎngzhōng , shǐqiánshēn ; yóukǒngzàngyuān , shíshíluóshǒuzhī 。 yuè , zhuāngshǐjīng , bàochū , shàngzhuāngluò , shǒu , yànzhī 。 jiāotóngfǎnérshè , zhōng , juéránsuì 。 gǎozàicuòchǔzhōng , huǎngruòmèngxǐng ; yòujīngxiāo , shǐnéngxíng , yànyànguī 。 jiārénliánfǎn , fānggònghài , jiànzhī , xiāngwèiwèn 。 gǎodàn , jiǎnnéng 。 shǎojiān , wénzhuāngxìn , zhēngchuángtóuqìnggàozhī , gǎonǎiyán :“  。” suìshù 。 yóuchuán 。 zhuāngtòngzhīshèncǎn , wénérèzhī , yīnsònggǎo 。 guānshìdànér , zhìyān 。
   shǐshìyuē : zhuàngshìzhìchóu , shēngfǎn , qiānsuǒdàohèn 。 jièrénzhīshāwéishēng , xiānrénzhīshùshénzāi ! rántiānxiàshìzhǐzhěduō 。 使shǐyuànzhěchángwéirén , hènlìngzànzuò !

聊斋志异·向杲拼音版

  《 xiàng gǎo 》
   xiàng gǎo , zì chū dàn , tài yuán rén 。 yǔ shù xiōng shèng , yǒu yú zuì dūn 。 shèng xiá yī jì , míng bō sī , yǒu gē bì zhī méng ; yǐ qí mǔ qǔ zhí shē , suǒ yuē bù suì 。 shì qí mǔ yù cóng liáng , yuàn xiān qiǎn bō sī 。 yǒu zhuāng gōng zǐ zhě , sù shàn bō sī , qǐng shú wéi qiè 。 bō sī wèi mǔ yuē :“ jì yuàn tóng lí shuǐ huǒ , shì yù chū dì yù ér dēng tiān táng yě 。 ruò qiè yìng zhī , xiāng qù jǐ hé yǐ ! kěn cóng nú zhì , xiàng shēng qí kě 。” mǔ nuò zhī , yǐ yì dá shèng 。 shí shèng sàng ǒu wèi hūn , xǐ , jié zī pìn bō sī yǐ guī 。 zhuāng wén , nù duó suǒ hǎo , tú zhōng ǒu féng , dà jiā gòu mà 。 shèng bù fú 。 suì sǒu cóng rén zhé chuí chī zhī , chuí bì nǎi qù 。 gǎo wén bēn shì , zé xiōng yǐ sǐ , bù shèng āi fèn 。 jù zào fù jùn 。 zhuāng guǎng xíng huì lù , shǐ qí lǐ bù de shēn 。 gǎo yǐn fèn zhōng jié , mò kě kòng sù , wéi sī yào lù cì shā zhuāng 。 rì huái lì rèn , fú yú shān jìng zhī mǎng 。 jiǔ zhī , jī jiàn xiè 。 zhuāng zhī qí móu , chū zé jiè bèi shèn yán ; wén fén zhōu yǒu jiāo tóng zhě , yǒng ér shàn shè , yǐ duō jīn pìn wéi wèi 。 gǎo wú jì kě shī , rán yóu rì sì zhī 。 yī rì , fāng fú , yǔ bào zuò , shàng xià zhān rú , hán zhàn pō kǔ 。 jì ér liè fēng sì sài , bīng báo jì zhì , shēn hū rán tòng yǎng bù néng fù jué 。 lǐng shàng jiù yǒu shān shén cí , qiáng qǐ bēn fù 。 jì rù miào , zé suǒ shí dào shì zài yān 。
   xiān shì , dào shì cháng xíng qǐ cūn zhōng , gǎo zhé fàn zhī , dào shì yǐ gù shí gǎo 。 jiàn gǎo yī fú rú shī , nǎi yǐ bù páo shòu zhī , yuē :“ gū yì cǐ 。” gǎo yì yī , rěn dòng dūn ruò quǎn , zì shì , zé máo gé dùn shēng , shēn huà wéi hǔ 。 dào shì yǐ shī suǒ zài 。 xīn zhōng jīng hèn 。 zhuǎn niàn : dé chóu rén ér shí qí ròu , jì yì liáng dé 。 xià shān fú jiù chù , jiàn jǐ shī wò cóng mǎng zhōng , shǐ wù qián shēn yǐ sǐ ; yóu kǒng zàng yú wū yuān , shí shí luó shǒu zhī 。 yuè rì , zhuāng shǐ jīng cǐ , hǔ bào chū , yú mǎ shàng pū zhuāng luò , hé qí shǒu , yàn zhī 。 jiāo tóng fǎn mǎ ér shè , zhōng hǔ fù , jué rán suì bì 。 gǎo zài cuò chǔ zhōng , huǎng ruò mèng xǐng ; yòu jīng xiāo , shǐ néng xíng bù , yàn yàn yǐ guī 。 jiā rén yǐ qí lián xī bù fǎn , fāng gòng hài yí , jiàn zhī , xǐ xiāng wèi wèn 。 gǎo dàn wò , jiǎn sè bù néng yǔ 。 shǎo jiān , wén zhuāng xìn , zhēng jí chuáng tóu qìng gào zhī , gǎo nǎi zì yán :“ hǔ jí wǒ yě 。” suì shù qí yì 。 yóu cǐ chuán bō 。 zhuāng zǐ tòng fù zhī sǐ shèn cǎn , wén ér è zhī , yīn sòng gǎo 。 guān yǐ qí shì dàn ér wú jù , zhì bù lǐ yān 。
   yì shǐ shì yuē : zhuàng shì zhì chóu , bì bù shēng fǎn , cǐ qiān gǔ suǒ dào hèn yě 。 jiè rén zhī shā yǐ wéi shēng , xiān rén zhī shù yì shén zāi ! rán tiān xià shì zú fà zhǐ zhě duō yǐ 。 shǐ yuàn zhě cháng wéi rén , hèn bù lìng zàn zuò hǔ !

  为您推荐:聊斋志异向杲文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签