聊斋志异·董公子拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 11:40:18

  文言文之家为大家整理聊斋志异·董公子拼音版、聊斋志异·董公子注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·董公子注音版

  《 dǒnggōng 》
   qīngzhōudǒngshàngshūwèi , jiātíngyán , nèiwàinán , gǎntōng 。  , yǒutiáoxiàozhōngménzhīwài , gōngjiànérchìzhī , bēn 。  , gōngxiéchōngzhāizhōng 。 shífāngshèngshǔ , shìméndòngchǎng 。 gèngshēnshí , tóngwénchuángshàngyǒushēngshèn , jīngxǐng 。 yuèyǐngzhōng , jiànqiánchūmén 。 jiārén , shēnguài , suìmèi 。 wénxuēshēnghōngrán , wěizhàngchìmiànxiūrán , 寿shòutínghóuxiàng , zhuōréntóurén 。 chōng , shéxíngrénchuángxià 。 wénchuángshàngzhīzhī , zhèn ,  , shíshǐba 。 xuēshēngyòuxiǎng , nǎi 。 tóngshēnjǐngjiànchū , jiànchuānglíngshàngyǒuxiǎo 。 shǒumenchuángshàng , zhuóshǒuzhān湿shī , xiùzhīxuèxīng 。 gōng , gōngfāngxǐng 。 gàoérhuǒzhī , xuèyíngzhěn 。 hài , zhī 。
   yǒuguānkòumén 。 gōngchūjiàn , èrán , dànyánguàishì 。 zhūzhī , gàoyuē :“ shìqiánrénshénwǎng , shēngyuē:‘ shāzhǔrén !’ zhòngjiànyǒuxuè , zhíérbáizhīguān 。 shěnzhīwéigōngjiārén 。 yánshāgōng , máishǒuguānmiàozhī 。 wǎngyànzhī , xuéyóuxīn , érshǒubìng 。” gōnghài , gōngtíng , jiànrénqiánxiázhě 。 yīnshù 。 guānshènhuánghuò , zhòngérshìzhī 。 gōngjiéyuànxiǎorén , qiánpèizhī , lìng 。 shù , línzhě , wénfángzhōngshēngzhènxiǎngruòbēngliè , zhī , yīng 。 páirénshì , jiànqǐnchuáng , jiējiéránduànérwéiliǎng 。 ròushàngyǒuxiāohén , dāosuǒduànzhě 。 guāngōngzhīlíngzuìduō , wèiyǒuzhě 。

聊斋志异·董公子拼音版

  《 dǒng gōng zǐ 》
   qīng zhōu dǒng shàng shū kě wèi , jiā tíng yán sù , nèi wài nán nǚ , bù gǎn tōng yī yǔ 。 yī rì , yǒu bì pú tiáo xiào yú zhōng mén zhī wài , gōng zǐ jiàn ér nù chì zhī , gè bēn qù 。 jí yè , gōng yú xié chōng wò zhāi zhōng 。 shí fāng shèng shǔ , shì mén dòng chǎng 。 gèng shēn shí , tóng wén chuáng shàng yǒu shēng shèn lì , jīng xǐng 。 yuè yǐng zhōng , jiàn qián pú tí yī wù chū mén qù 。 yǐ qí jiā rén gù , fú shēn guài , suì fù mèi 。 hū wén xuē shēng hōng rán , yī wěi zhàng fū chì miàn xiū rán , sì shòu tíng hóu xiàng , zhuō yī rén tóu rén 。 chōng jù , shé xíng rén chuáng xià 。 wén chuáng shàng zhī zhī gé gé , rú zhèn yī , rú mó fù , yí shí shǐ ba 。 xuē shēng yòu xiǎng , nǎi qù 。 tóng shēn jǐng jiàn chū , jiàn chuāng líng shàng yǒu xiǎo sè 。 yǐ shǒu men chuáng shàng , zhuó shǒu zhān shī , xiù zhī xuè xīng 。 dà hū gōng zǐ , gōng zǐ fāng xǐng 。 gào ér huǒ zhī , xuè yíng zhěn xí 。 dà hài , bù zhī qí gù 。
   hū yǒu guān yì kòu mén 。 gōng zǐ chū jiàn , yì è rán , dàn yán guài shì 。 zhū zhī , gào yuē :“ shì yá qián yī rén shén sè mí wǎng , dà shēng yuē :‘ wǒ shā zhǔ rén yǐ !’ zhòng jiàn qí yī yǒu xuè wū , zhí ér bái zhī guān 。 shěn zhī wéi gōng zǐ jiā rén 。 qú yán yǐ shā gōng zǐ , mái shǒu yú guān miào zhī cè 。 wǎng yàn zhī , xué tǔ yóu xīn , ér shǒu zé bìng wú 。” gōng zǐ hài yì , qū fù gōng tíng , jiàn qí rén jí qián xiá bì zhě yě 。 yīn shù qí yì 。 guān shèn huáng huò , zhòng zé ér shì zhī 。 gōng zǐ bù yù jié yuàn yú xiǎo rén , yǐ qián bì pèi zhī , lìng qù 。 jī shù rì , qí lín dǔ zhě , yè wén pú fáng zhōng yī shēng zhèn xiǎng ruò bēng liè , jí qǐ hū zhī , bù yīng 。 pái fá rén shì , jiàn fū fù jí qǐn chuáng , jiē jié rán duàn ér wéi liǎng 。 mù ròu shàng jù yǒu xiāo hén , sì yī dāo suǒ duàn zhě 。 guān gōng zhī líng jì zuì duō , wèi yǒu qí yú cǐ zhě yě 。

  为您推荐:聊斋志异董公子文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签