聊斋志异·孙生拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-31 19:28:56

 文言文之家为您整理聊斋志异·孙生拼音版、聊斋志异·孙生注音版,花奴应阅读。

聊斋志异·孙生注音版

 《 sūnshēng 》
  sūnshēngjiāxīnshì , chūmén , wèiqióng , duōdài , húnshēnjiūchánshèn , nángòng , chuángtóuchángshèzhuīzānzhīwèi 。 sūnbèiduō , yīnjiùbiémián 。 yuè , gǎnwèndǐng 。 báizhòuxiāngféng , wèichángjiǎyánxiào 。
  tóngchuāngmǒuzhīzhī , wèisūnyuē :“ rénnéngyǐnfǒu ?” yún :“ shǎoyǐn 。” mǒuzhīyuē :“ yǒutiáotíngzhī , shànérxíng。” wèn :“  ?” yuē :“ yàojiǔ , gěi使shǐyǐnyān , wéijūnsuǒwéi 。” sūnxiàozhī , éryīnliáng 。 xúnzhījiā , jìngjiǔzhǔtóuzhìànshàng 。  , sūnshībiéjiǔ , zhuóshùgōngérqǐn 。 sān , zhōngyǐn 。 sūnshí , shìyóuzuò , sūnzuòhōushēng , nǎixià , jiǔwēishàng 。 sūnqiè 。 érmǎnyǐnbēi ; yòude , yuējìnbànbēi , réngnèizhōng , suìqǐn 。 jiǔzhīshēng , érdēnghuánghuángshàngwèimiè 。 shàngxǐng ,  :“ qíngrónghuà !” yīng , zàiréngyīng ; báishēnwǎngshì , zuìshuì 。 qīnqián , céngcéngduànjié 。 juézhī , néngdòng , néngyán , rènqīngér 。 xǐng , èzhī , tóuhuán 。 sūnmèngzhōngwénchuǎnhǒushēng , érbēnshì , shéchūliǎngcùn 。 jīng , duànsuǒ , shàng , shíshǐ 。 sūnshūyànhènzhī , dàoérxíng , xiāngféngshǒu , niánjiāo 。 huòzàishìzhōng , rénxiào , jiànzhìbiàn , lǐnshuāngxuě 。 sūncháng宿zhāizhōng , jīngsuìguī ; qiángzhīguī , miànshí , ránjiùzhěnér 。 shènyōuzhī 。
  yǒulǎozhìjiā , jiàn , jiāzàn 。 yán , dànyǒuhàotàn , jié , qínggào 。 yuē :“ shìěr 。” yuē :“ tǎngnénghuí , dāngjìnchóu 。” kuīshìrén , ěryuē :“ gòuchūngōngzhēn , sānhòuwéiruòyànzhī 。”  , gòudàizhī 。 sānguǒlái , zhǔyuē :“ shèn , lìngzhī 。” nǎijiǎnxiàzhōngrén , yòuzhēnsānméi 、 àicuō , bìngzhǐbāo , wàihuìshùhuàyǐnzhuàng , 使shǐzhuànchū , qièzhěn , kāifèngértóuzhī ; érréngzhī , fǎnguīchù 。 nǎi。 zhìwǎn , qiángziguī宿 。 ǎowǎngqiètīng 。 èrgēngjiāngcán , wénsūnxiǎo , sūn 。 shǎojiān ,  , sūnyànzuòèshēng。 zhìmíng , shì , jiànmiànshǒuxiàngbèi , zhīzhīshù 。 rénchù , wěizhī 。 sūnwénmíng便biàn , qiè齿chǐ 。 zhī , ér 。
  yuèlái , gàozhīwǎngxiào ,  。 ǎoyīnshùsuǒtīng : xiàoyuē :“ qiányánzēng , piānyànzhī 。 jīnzhuǎn , suǒwèizhuǎnzhěnáněr 。 qǐngzuòliǎngzhìzhī , yǒuyàn 。” cóngzhī , suǒzizhěnqiánjiānzhì , yòulìngguīqǐn 。 gèng , yóuwénliǎngshàngjiēyǒuzhuǎnshēng , shízuò , dōuruònéngmèi 。 jiǔzhī , wénliǎngrénzàichuángshàng , dànyǐnyuēbiàn 。 jiāngshǔ , yóuwénxiào , chīchījué 。 ǎogào ,  。 lái , hòukuìzhī 。 sūnyóushìqínhǎo 。 shēngnánliǎng , shíniáncóngjiǎokǒuzhīshì 。 tóngrénwèn , xiàoyuē :“ qiányǐngshēng , hòuwénshēngér , jiěxīn 。” shǐshìyuē :“ zēngérài , shùshén 。 ránnénglìngrénzhě , nénglìngrén , shùrénzhīshén , zhèngshùrénzhīwèi 。 xiānzhéyún :‘ liùmén 。’ yǒujiàn !”

聊斋志异·孙生拼音版

 《 sūn shēng 》
  sūn shēng qǔ gù jiā nǚ xīn shì , chū rù mén , wèi qióng kù , duō qí dài , hún shēn jiū chán shèn mì , jù nán zǐ bù yǔ gòng tà , chuáng tóu cháng shè zhuī zān zhī qì yǐ zì wèi 。 sūn lǚ bèi cì duō , yīn jiù bié tà mián 。 yuè yú , bù gǎn wèn dǐng 。 jí bái zhòu xiāng féng , nǚ wèi cháng jiǎ yǐ yán xiào 。
  tóng chuāng mǒu zhī zhī , sī wèi sūn yuē :“ fū rén néng yǐn fǒu ?” dá yún :“ shǎo yǐn 。” mǒu xì zhī yuē :“ pú yǒu tiáo tíng zhī fǎ , shàn ér kě xíng 。” wèn :“ hé fǎ ?” yuē :“ yǐ mí yào rù jiǔ , gěi shǐ yǐn yān , zé wéi jūn suǒ wéi yǐ 。” sūn xiào zhī , ér yīn fú qí cè liáng 。 xún zhī yī jiā , jìng yǐ jiǔ zhǔ wū tóu zhì àn shàng 。 rù yè , sūn shī bié jiǔ , dú zhuó shù gōng ér qǐn 。 rú cǐ sān xī , qī zhōng bù yǐn 。 yī yè sūn wò yí shí , shì qī yóu jì zuò , sūn gù zuò hōu shēng , qī nǎi xià tà , qǔ jiǔ wēi lú shàng 。 sūn qiè xǐ 。 jì ér mǎn yǐn yī bēi ; yòu fù de , yuē jìn bàn bēi xǔ , yǐ qí yú réng nèi hú zhōng , fú tà suì qǐn 。 jiǔ zhī wú shēng , ér dēng huáng huáng shàng wèi miè yě 。 yí qí shàng xǐng , gù dà hū :“ xī qíng róng huà yǐ !” qī bù yīng , zài hū réng bù yīng ; bái shēn wǎng shì , zé zuì shuì rú ní 。 qǐ qīn qián rù , céng céng duàn qí fù jié 。 qī gù jué zhī , bù néng dòng , yì bù néng yán , rèn qí qīng bó ér qù 。 jì xǐng , è zhī , tóu huán zì yì 。 sūn mèng zhōng wén chuǎn hǒu shēng , qǐ ér bēn shì , shé yǐ chū liǎng cùn xǔ 。 dà jīng , duàn suǒ , fú tà shàng , yú shí shǐ sū 。 sūn zì cǐ shū yàn hèn zhī , fū qī bì dào ér xíng , xiāng féng zé fǔ qí shǒu , jī sì wǔ nián bù jiāo yī yǔ 。 qī huò zài shì zhōng , yǔ tā rén xī xiào , jiàn fū zhì sè zé lì biàn , lǐn rú shuāng xuě 。 sūn cháng jì sù zhāi zhōng , jīng suì bù guī ; jí qiáng zhī guī , yì miàn bì yí shí , mò rán jiù zhěn ér yǐ 。 fù mǔ shèn yōu zhī 。
  yī rì yǒu lǎo ní zhì qí jiā , jiàn fù , jí jiā zàn yù 。 mǔ bù yán , dàn yǒu hào tàn , ní jié qí gù , jù yǐ qíng gào 。 ní yuē :“ cǐ yì shì ěr 。” mǔ xǐ yuē :“ tǎng néng huí fù yì , dāng bù jìn chóu yě 。” ní kuī shì wú rén , ěr yǔ yuē :“ gòu chūn gōng yī zhēn , sān rì hòu wéi ruò yàn zhī 。” ní qù , mǔ jí gòu yǐ dài zhī 。 sān rì ní guǒ lái , zhǔ yuē :“ cǐ xū shèn mì , wù lìng fū fù zhī 。” nǎi jiǎn xià tú zhōng rén , yòu zhēn sān méi 、 ài yī cuō , bìng yǐ sù zhǐ bāo gù , wài huì shù huà rú yǐn zhuàng , shǐ mǔ zhuàn fù chū , qiè qǔ qí zhěn , kāi qí fèng ér tóu zhī ; yǐ ér réng hé zhī , fǎn guī gù chù 。 ní nǎi qù 。 zhì wǎn , mǔ qiáng zi guī sù 。 ǎo wǎng qiè tīng 。 èr gēng jiāng cán , wén fù hū sūn xiǎo zì , sūn bù dá 。 shǎo jiān , fù fù yǔ , sūn yàn qì zuò è shēng 。 zhì míng , mǔ rù qí shì , jiàn fū fù miàn shǒu xiàng bèi , zhī ní zhī shù wū yě 。 hū zǐ yú wú rén chù , wěi yù zhī 。 sūn wén qī míng biàn nù , qiè chǐ 。 mǔ nù mà zhī , bù gù ér qù 。
  yuè rì ní lái , gào zhī wǎng xiào , ní dà yí 。 ǎo yīn shù suǒ tīng : ní xiào yuē :“ qián yán fù zēng fū , gù piān yàn zhī 。 jīn fù yì yǐ zhuǎn , suǒ wèi zhuǎn zhě nán ěr 。 qǐng zuò liǎng zhì zhī fǎ , bì yǒu yàn 。” mǔ cóng zhī , suǒ zi zhěn rú qián jiān zhì qì , yòu hū lìng guī qǐn 。 gèng yú , yóu wén liǎng tà shàng jiē yǒu zhuǎn cè shēng , shí zuò ké , dōu ruò bù néng mèi 。 jiǔ zhī , wén liǎng rén zài yī chuáng shàng jī jī yǔ , dàn yǐn yuē bù kě biàn 。 jiāng shǔ , yóu wén xī xiào , chī chī bù jué 。 ǎo yǐ gào mǔ , mǔ xǐ 。 ní lái , hòu kuì zhī 。 sūn yóu shì qín sè hé hǎo 。 shēng yī nán liǎng nǚ , shí yú nián cóng wú jiǎo kǒu zhī shì 。 tóng rén sī wèn qí gù , xiào yuē :“ qián cǐ gù yǐng shēng nù , hòu cǐ wén shēng ér xǐ , zì yì bù jiě qí hé xīn yě 。” yì shǐ shì yuē :“ yí zēng ér ài , shù yì shén yǐ 。 rán néng lìng rén xǐ zhě , yì néng lìng rén nù , shù rén zhī shén , zhèng shù rén zhī kě wèi yě 。 xiān zhé yún :‘ liù pó bù rù mén 。’ yǒu jiàn yǐ fū !”

 为您推荐:聊斋志异孙生原文及翻译

微信扫码,观看更多精彩内容

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签