聊斋志异·二商拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-31 20:29:25

 文言文之家为您整理聊斋志异·二商拼音版、聊斋志异·二商注音版,花奴应阅读。

聊斋志异·二商注音版

 《 èrshāng 》
  rénshāngxìngzhě , xiōngérpín , línyuánér 。 kāngjiān , suìxiōng , zhāo 。  , xiàng , shàngwèihuǒ、 xiāodiéduó , wéi 。 lìngwǎnggàoxiōng , shāngyuē :“  。 tuōxiōngliánpín , dāngzǎoyǒuchù 。” qiángzhī , shāng便biàn使shǐwǎng , shǎoqǐngkōngshǒuérfǎn 。 shāngyuē :“ zāi !” xiángwènāyún , yuē :“ chóuchúshì , gàoyuē :‘ xiōng , yǒufànshí , shéinéngxiāng 。’” yán , zàncánàngbài , shǎokāngérshēng 。
  zhōngsānèshào , kuīshāngráo , tǎn 。 jǐng , míngguànérhào 。 línréngòngzhī , yuánzhě 。 èrshāng , shāngwénsǎomíngjiù , zhǐzhī , shēngduìsǎoyuē :“ xiōng , yǒuhuòshòu , shéinéngxiāng !” é , dàofēi , zhíshāngpáoluòzhī , shēngcǎn 。 èrshāngyuē :“ qíng , yānyǒuzuòshìxiōngérjiùzhě !” ziyuèyuán , shēng 。 èrshāngyǒng , rénsuǒwèi , yòukǒngjīngzhìyuán , dàonǎi 。 shìxiōngsǎoliǎngjiāozhuó , shàng , zhāo , nǎiguī 。
  shāngsuībèichuàng , érjīnsuǒwángshī , wèiyuē :“ jīnsuǒliú , chū , fēngěizhī 。” yuē :“ yǒuhǎoxiōng, shòu !” shāngnǎiyán 。 èrshāngjiājuéshí , wèixiōngyǒubào , jiǔzhīwén 。 néngdài , 使shǐzizhuōnángwǎngcóngdài, dòuérfǎn 。 shǎofǎnzhī , èrshāngzhǐzhī 。 liǎngyuè , pínněizhī 。 èrshāngyuē :“ jīnshùmóushēng , zháixiōng 。 xiōngkǒng , huòshòuquànéryān , wèizhī ; zònghuòrán , shíjīn , cúnhuó 。” wéirán , qiǎnzicāoquànshāng 。 shānggàozhī , qiěyuē :“ rén , shǒu 。  , fǎnquànérzhōuzhī 。” yuē:“ rán 、 yán , xié ; guǒěr , shìduòmóu 。 shìjiānxiōngzhě , 便biàndōuquè ? gāoqiángyuán ,  。 shòuquàn , cóngsuǒshì , 广guǎngzhái 。” dìng , lìngèrshāngshǔquànwěi , zhíér 。 èrshāngshìlíncūn 。
  xiāngzhōngchěngzhī , wénèrshāng , yòugōngzhī 。 zhíshāng , bǎngchǔbìngjiān , cǎnzhì , suǒyǒujīn , shúmìng 。 dàolín , kāilǐncūnzhōngpínzhě , suǒ , qǐngdōujìn 。 èrshāngshǐwén , bēnshì , xiōnghūnkuìnéng , kāijiàn , dànshǒuzhuāchuángér 。 shǎoqǐngsuì 。 èrshāng忿fènzǎi 。 dàoshǒutáocuàn , huò 。 dàozhěbǎirén , jiēzhōngpínmín , zhōushǒu 。
  shāngyòu , cáisuì , jiāpín , wǎngwǎngtóushūsuǒ , shùguī ; sòngzhīguī , zhǐ 。 èrshāngjiāqīngyǎn 。 èrshāngyuē :“  , zuì ?” yīnshìzhēngbǐngshùméi , sòngzhī 。 guòshù , yòuzi , yīndòusǎo , 使shǐyǎngér。 wéicháng 。 yòushùnián , shāngmàitiánzhái , dezhí , èrshāngnǎizhì 。 hòusuì , dàojìnxiāngwàng , èrshāngshízhǐfán , néng 。 zhíniánshí , rěnruònéngcāo , 使shǐxiéláncóngxiōnghuòbǐng 。 mèngxiōngzhì , yáncǎnyuē :“ huòyán , suìshīshǒuzhī 。 niànqiánxián , zēnghànxiū 。 suǒmàizhái , jīnshàngkòngxián , jiùzhī 。 hòupéngxià, cángyǒujiàojīn , zhīxiǎo 。 使shǐchǒuérxiāngcóng , chángshéshènhènzhī ,  。” xǐng , zhī 。 zhòngzhídànzhǔ, shǐdejiù , guǒbǎijīn 。 cóngjiàn , 使shǐxiōngshèchánjiān 。 zhíhuì , suàné , yòuchéngquè , fánchūzhūgào 。 èrshāngàizhī 。 wéiqǐng , shāng , èrshāngniànxiào , ànyuèlǐngěizhī 。 shùniánjiā 。 shāngbìng , èrshānglǎo , nǎizhí , jiābànzhī 。
  shǐshìyuē :“ wénshāngjièqīng , chāngjiéhàozhě 。 rányánshìtīng , kuìkuìzhì , jiáqíngròu , lìn 。  ! guàizāi ! èrshāngpínshǐ , fēngzhōng 。 wéirénsuǒzhǎng ? dànshènzūnkǔnjiàoěr 。  ! xíngtóng , érrénpǐnsuì 。”

聊斋志异·二商拼音版

 《 èr shāng 》
  jǔ rén shāng xìng zhě , xiōng fù ér dì pín , lín yuán ér jū 。 kāng xī jiān , suì dà xiōng , dì zhāo xī bù zì jǐ 。 yī rì , rì xiàng wǔ , shàng wèi jǔ huǒ 、 xiāo fù dié duó , wú yǐ wéi jì 。 qī lìng wǎng gào xiōng , shāng yuē :“ wú yì 。 tuō xiōng lián wǒ pín yě , dāng zǎo yǒu yǐ chù cǐ yǐ 。” qī gù qiáng zhī , shāng biàn shǐ qí zǐ wǎng , shǎo qǐng kōng shǒu ér fǎn 。 shāng yuē :“ hé rú zāi !” qī xiáng wèn ā bó yún hé , zǐ yuē :“ bó chóu chú mù shì bó mǔ , bó mǔ gào wǒ yuē :‘ xiōng dì xī jū , yǒu fàn gè shí , shéi fù néng xiāng gù yě 。’” fū qī wú yán , zàn yǐ cán àng bài tà , shǎo yì kāng bǐ ér shēng 。
  lǐ zhōng sān sì è shào , kuī dà shāng ráo zú , yè yú tǎn rù 。 fū qī jǐng wù , míng guàn qì ér hào 。 lín rén gòng jí zhī , wú yuán zhě 。 bù dé yǐ jí hū èr shāng , shāng wén sǎo míng yù qū jiù , qī zhǐ zhī , dà shēng duì sǎo yuē :“ xiōng dì xī jū , yǒu huò gè shòu , shéi fù néng xiāng gù yě !” é , dào pò fēi , zhí dà shāng jí fù páo luò zhī , hū shēng qí cǎn 。 èr shāng yuē :“ bǐ gù wú qíng , yān yǒu zuò shì xiōng sǐ ér bù jiù zhě !” lǜ zi yuè yuán , dà shēng jí hū 。 èr shāng fù zǐ gù wǔ yǒng , rén suǒ wèi jù , yòu kǒng jīng zhì tā yuán , dào nǎi qù 。 shì xiōng sǎo liǎng gǔ jiāo zhuó , fú tà shàng , zhāo jí bì pú , nǎi guī 。
  dà shāng suī bèi chuàng , ér jīn bó wú suǒ wáng shī , wèi qī yuē :“ jīn suǒ yí liú , xī chū dì cì , yí fēn gěi zhī 。” qī yuē :“ rǔ yǒu hǎo xiōng dì , bù shòu cǐ kǔ yǐ !” shāng nǎi bù yán 。 èr shāng jiā jué shí , wèi xiōng bì yǒu yī bào , jiǔ zhī jì bù wén 。 fù bù néng dài , shǐ zi zhuō náng wǎng cóng dài , dé dòu sù ér fǎn 。 fù nù qí shǎo yù fǎn zhī , èr shāng zhǐ zhī 。 yú liǎng yuè , pín něi yù bù kě zhī 。 èr shāng yuē :“ jīn wú shù kě yǐ móu shēng , bù rú yù zhái yú xiōng 。 xiōng kǒng wǒ tā qù , huò bù shòu quàn ér xù yān , wèi kě zhī ; zòng huò bù rán , dé shí yú jīn , yì kě cún huó 。” qī yǐ wéi rán , qiǎn zi cāo quàn yì dà shāng 。 dà shāng gào zhī fù , qiě yuē :“ dì jí bù rén , wǒ shǒu zú yě 。 bǐ qù zé wǒ gū lì , bù rú fǎn qí quàn ér zhōu zhī 。” qī yuē :“ bù rán 、 bǐ yán qù , xié wǒ yě ; guǒ ěr , zé shì duò qí móu 。 shì jiān wú xiōng dì zhě , biàn dōu sǐ què yé ? wǒ gāo qì qiáng yuán , yì zú zì gù 。 bù rú shòu qí quàn , cóng suǒ shì , yì kě yǐ guǎng wú zhái 。” jì dìng , lìng èr shāng yā shǔ quàn wěi , fù zhí ér qù 。 èr shāng yú shì xǐ jū lín cūn 。
  xiāng zhōng bù chěng zhī tú , wén èr shāng qù , yòu gōng zhī 。 fù zhí dà shāng , bǎng chǔ bìng jiān , gù dú cǎn zhì , suǒ yǒu jīn zī , xī yǐ shú mìng 。 dào lín qù , kāi lǐn hū cūn zhōng pín zhě , zì suǒ qǔ , qǐng kè dōu jìn 。 cì rì èr shāng shǐ wén , jí bēn shì , zé xiōng yǐ hūn kuì bù néng yǔ , kāi mù jiàn dì , dàn yǐ shǒu zhuā chuáng xí ér yǐ 。 shǎo qǐng suì sǐ 。 èr shāng fèn sù yì zǎi 。 dào shǒu táo cuàn , mò kě jī huò 。 dào sù zhě bǎi yú rén , jiē lǐ zhōng pín mín , zhōu shǒu yì mò rú hé 。
  dà shāng yí yòu zǐ , cái wǔ suì , jiā jì pín , wǎng wǎng zì tóu shū suǒ , shù rì bù guī ; sòng zhī guī , zé tí bù zhǐ 。 èr shāng fù pō bù jiā qīng yǎn 。 èr shāng yuē :“ qú fù bù yì , qí zǐ hé zuì ?” yīn shì zhēng bǐng shù méi , zì sòng zhī 。 guò shù rì , yòu bì qī zi , yīn fù dòu sù yú sǎo , shǐ yǎng ér 。 rú cǐ yǐ wéi cháng 。 yòu shù nián , dà shāng mài qí tián zhái , mǔ de zhí zú zì jǐ , èr shāng nǎi bù fù zhì 。 hòu suì dà jī , dào jìn xiāng wàng , èr shāng shí zhǐ yì fán , bù néng tā gù 。 zhí nián shí wǔ , rěn ruò bù néng cāo yè , shǐ xié lán cóng xiōng huò hú bǐng 。 yī yè mèng xiōng zhì , yán sè cǎn qī yuē :“ yú huò yú fù yán , suì shī shǒu zú zhī yì 。 dì bù niàn qián xián , zēng wǒ hàn xiū 。 suǒ mài gù zhái , jīn shàng kòng xián , yí jiù jū zhī 。 wū hòu péng kē xià , cáng yǒu jiào jīn , fā zhī kě yǐ xiǎo fù 。 shǐ chǒu ér xiāng cóng , cháng shé fù yú shèn hèn zhī , wù gù yě 。” jì xǐng , yì zhī 。 yǐ zhòng zhí dàn dì zhǔ , shǐ de jiù , guǒ fā dé wǔ bǎi jīn 。 cóng cǐ qì jiàn yè , shǐ xiōng dì shè sì chán jiān 。 zhí pō huì , jì suàn wú é , yòu chéng què , fán chū rù yī zī zhū bì gào 。 èr shāng yì ài zhī 。 yī rì qì wéi mǔ qǐng sù , shāng qī yù wù yǔ , èr shāng niàn qí xiào , àn yuè lǐn gěi zhī 。 shù nián jiā yì fù 。 dà shāng fù bìng sǐ , èr shāng yì lǎo , nǎi xī zhí , jiā zī gē bàn yǔ zhī 。
  yì shǐ shì yuē :“ wén dà shāng yī jiè bù qīng qǔ yǔ , yì chāng jié zì hào zhě yě 。 rán fù yán shì tīng , kuì kuì bù zhì yī cí , jiá qíng gǔ ròu , zú yǐ lìn sǐ 。 wū hū ! yì hé guài zāi ! èr shāng yǐ pín shǐ , yǐ sù fēng zhōng 。 wéi rén hé suǒ zhǎng ? dàn bù shèn zūn kǔn jiào ěr 。 wū hū ! yī xíng bù tóng , ér rén pǐn suì yì 。”

 为您推荐:聊斋志异二商原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签