聊斋志异·镜听拼音版、注音版

发布时间:2020-09-01 12:44:14 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·镜听拼音版、聊斋志异·镜听注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·镜听注音版

 《 jìngtīng 》
  dōuzhèngshìxiōng , jiēwénxuéshì 。 zhèngzǎozhīmíng , chángguòàizhī , yòuyīnbìng ; èrzhèngluòtuò , shènwèisuǒhuān , suìè , zhì齿chǐ : lěngnuǎnxiāngxíng , cúnjiè 。 měiwèièrzhèng ,“ děngnáněr , suìnéngwéizizhēng ?” suìbìntóng宿 。 shìèrzhènggǎnfèn , qínxīnruì , suìzhīmíng 。 shāoshāoyōuzhī , ránzhōngshāxiōng 。 wàngqiè , shìsuì , qièchújìngtīng 。 yǒuèrrénchū , xiāngtuīwéi , yún :“ liángliáng !” guī , xiōngjiě , zhìzhī 。 wéihòu , xiōngjiēguī 。 shíshǔyóushèng , liǎngzàichúxiàchuīfànxiǎnggēng , zhèng 。 yǒubàodēngmén , bàozhèngjié 。 chúhuànyuē :“ nánzhōngshì ! liángliáng 。” 忿fèn , qiěchuī 。 éyòuyǒubàoèrzhèngjiézhě 。 zhìbǐngzhàngér , yuē :“ nóngliángliáng !” shízhōngqíngsuǒ , juéchūzhīkǒu ; érzhī , shǐzhījìngtīngzhīyàn 。
  shǐshìyuē :“ pínqióngzi , yǒuzāi ! tíngwéizhīzhōng , fēifènzhī ; ránèrzhèngnánér , yuànwànglàizhěshūtóng 。 tóuzhàngér , zhēnqiānzhīkuàishì !”

聊斋志异·镜听拼音版

 《 jìng tīng 》
  yì dōu zhèng shì xiōng dì , jiē wén xué shì 。 dà zhèng zǎo zhī míng , fù mǔ cháng guò ài zhī , yòu yīn zǐ bìng jí qí fù ; èr zhèng luò tuò , bù shèn wèi fù mǔ suǒ huān , suì è cì fù , zhì bù chǐ lǐ : lěng nuǎn xiāng xíng , pō cún jiè dì 。 cì fù měi wèi èr zhèng ,“ děng nán zǐ ěr , hé suì bù néng wéi qī zi zhēng qì ?” suì bìn fú yǔ tóng sù 。 yú shì èr zhèng gǎn fèn , qín xīn ruì sī , yì suì zhī míng 。 fù mǔ shāo shāo yōu gù zhī , rán zhōng shā yú xiōng 。 cì fù wàng fū qí qiè , shì suì dà bǐ , qiè yú chú yè yǐ jìng tīng bǔ 。 yǒu èr rén chū qǐ , xiāng tuī wéi xì , yún :“ rǔ yě liáng liáng qù !” fù guī , xiōng jí bù kě jiě , yì zhì zhī 。 wéi hòu , xiōng dì jiē guī 。 shí shǔ qì yóu shèng , liǎng fù zài chú xià chuī fàn xiǎng gēng , qí rè zhèng kǔ 。 hū yǒu bào qí dēng mén , bào dà zhèng jié 。 mǔ rù chú huàn dà fù yuē :“ dà nán zhōng shì yǐ ! rǔ kě liáng liáng qù 。” cì fù fèn cè , qì qiě chuī 。 é yòu yǒu bào èr zhèng jié zhě 。 cì fù lì zhì bǐng zhàng ér qǐ , yuē :“ nóng yě liáng liáng qù !” cǐ shí zhōng qíng suǒ jī , bù jué chū zhī yú kǒu ; jì ér sī zhī , shǐ zhī jìng tīng zhī yàn yě 。
  yì shǐ shì yuē :“ pín qióng zé fù mǔ bù zi , yǒu yǐ yě zāi ! tíng wéi zhī zhōng , gù fēi fèn jī zhī dì ; rán èr zhèng fù jī fā nán ér , yì yǔ yuàn wàng wú lài zhě shū bù tóng kē 。 tóu zhàng ér qǐ , zhēn qiān gǔ zhī kuài shì yě !”

 为您推荐:聊斋志异镜听原文及翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异·画马拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异画马拼音版、聊斋志异画马注音版,欢迎阅读。 聊斋志异画马注音版 《 画 hu 马 mǎ 》 临 ln 清 qīng 崔 cuī 生 shēng 家 jiā 屡 lǚ 贫 pn , 围 wi 垣 yun 不 b 修 xiū ,...

 • 聊斋志异·颜氏拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理聊斋志异颜氏拼音版、聊斋志异颜氏注音版,欢迎阅读。 聊斋志异颜氏注音版 《 颜 yn 氏 sh 》 顺 shn 天 tiān 某 mǒu 生 shēng , 家 jiā 贫 pn , 值 zh 岁 su 饥 jī , 从 cn...

 • 聊斋志异李生文言文翻译

  文言文 商河李生[1],好道[2].村外里余,有兰若[3];筑精舍三楹[4],跌坐其中。游食缁黄[5],往来寄宿,辄与倾谈,供给不厌。一日,大雪严寒,有老僧担囊借榻,其词玄妙。信宿将行[6],固挽...

 • 聊斋志异·馎饦媪拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异馎饦媪拼音版、聊斋志异馎饦媪注音版,欢迎阅读。 聊斋志异馎饦媪注音版 《 馎 b 饦 tuō 媪 ǎo 》 韩 hn 生 shēng 居 jū 别 bi 墅 sh 半 bn 载 zǎi , 腊 l 尽 jn 始 shǐ...

 • 聊斋志异·焦螟拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异焦螟拼音版、聊斋志异焦螟注音版,欢迎阅读。 聊斋志异焦螟注音版 《 焦 jiāo 螟 mng 》 董 dǒng 侍 sh 读 d 默 m 庵 ān 家 jiā , 为 wi 狐 h 所 suǒ 扰 rǎo , 瓦 wǎ 砾...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号