聊斋志异·颠道人拼音版、注音版

发布时间:2020-09-01 20:58:09 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·颠道人拼音版、聊斋志异·颠道人注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·颠道人注音版

 《 diāndàorén 》
  diāndàorén , zhīxìngmíng , méngshān 。 cháng , rénzhī , huòjiànzhǔshíwéifànzhě 。 huìchóngyáng , yǒuguìzàijiǔdēnglín , gàiérwǎng , yànguò , mén , dàorénchìzhe , zhānghuánggài , zuòjǐngshēngérchū , jìnwánnòng 。 guìnǎicán , huībèizhúzhī 。 dàorénxiàoérquèzǒu 。 zhú , gài , gònghuǐlièzhī , piànpiànhuàwéiyīngsǔn , sànqúnfēi 。 zhòngshǐhài 。 gàibǐngzhuǎnchéngmǎng , chìlín耀yào 。 zhònghuābēn , yǒutóngyóuzhězhǐzhīyuē :“ guòyǎnzhīhuànshùěr , néngshìrén !” suìcāorènzhíqián 。 mǎngzhāngwěn , tūnyànzhī 。 zhònghài , yōngguìrénbēn , sānzhīwài 。 使shǐshùrénqūnxúnwǎngtàn , jiàn , rénmǎng 。 fāngjiāngfǎnbào , wénlǎohuáinèichuǎn , hàishèn 。 chūgǎnqián ; qiánzōngjìnzhī , jiànshùxiǔzhōngkōng , yǒuqiàopán 。 shìpānkuī , dòumǎngzhědǎozhízhōng , érkǒngjǐnróngliǎngshǒu , shùchūzhī 。 dāoshù , shùkāiérrén 。 shíshǎo , guī 。 dàorénzhīsuǒzhī 。
  shǐshìyuē :“ zhāngchāyóushān , yànjiāsuǐ 。 xiānrényóusānmèi , xiào ! xiāngyīnshēngwénpíng , nóngzhīmèi , wéirénwánshìgōng 。 zhāngqiūyǒuzhōushēngzhě , hánjiànjiā , chūjiàjiānérxíng 。 nóngyǒuguāzhījiù 。 zhítàirén寿shòu , yīnliàolái , xiānhòudào , zhezhūxuē , gōngchíshǒuběn 。 zhōuzhì , gōngdàozuǒ , chàngyuē :‘ chuānshēngyuán , jiēzhāngqiūshēngyuán !’ zhōucán , xià , lüèzhìshùérbié 。 shǎojiān , tóngnóngzhītáng , guànchángmǎnzuò , shì , qièxiào ; yīnàoruò 。 éryánzhōngchūmén , mìng 。 yīnshēng :‘ yīnlǎolóngchēzài ?’ yǒuèrjiàn , héngbiǎnzhàngqián , téngshēnkuàzhī 。 zhìshēngbàixiè , fēichíér 。 yīnxiānrénzhī 。”

聊斋志异·颠道人拼音版

 《 diān dào rén 》
  diān dào rén , bù zhī xìng míng , yù méng shān sì 。 gē kū bù cháng , rén mò zhī cè , huò jiàn qí zhǔ shí wéi fàn zhě 。 huì chóng yáng , yǒu yì guì zài jiǔ dēng lín , yú gài ér wǎng , yàn bì guò sì , fǔ jí mén , zé dào rén chì zú zhe pò nà , zì zhāng huáng gài , zuò jǐng bì shēng ér chū , yì jìn wán nòng 。 yì guì nǎi cán nù , huī pú bèi zhú mà zhī 。 dào rén xiào ér què zǒu 。 zhú jí , qì gài , gòng huǐ liè zhī , piàn piàn huà wéi yīng sǔn , sì sàn qún fēi 。 zhòng shǐ hài 。 gài bǐng zhuǎn chéng jù mǎng , chì lín yào mù 。 zhòng huā yù bēn , yǒu tóng yóu zhě zhǐ zhī yuē :“ cǐ bù guò yì yǎn zhī huàn shù ěr , wū néng shì rén !” suì cāo rèn zhí qián 。 mǎng zhāng wěn nù nì , tūn kè yàn zhī 。 zhòng hài , yōng guì rén jí bēn , xī yú sān lǐ zhī wài 。 shǐ shù rén qūn xún wǎng tàn , jiàn rù sì , zé rén mǎng jù wú 。 fāng jiāng fǎn bào , wén lǎo huái nèi chuǎn jí rú lǘ , hài shèn 。 chū bù gǎn qián ; qián zōng yí jìn zhī , jiàn shù xiǔ zhōng kōng , yǒu qiào rú pán 。 shì yī pān kuī , zé dòu mǎng zhě dǎo zhí qí zhōng , ér kǒng dà jǐn róng liǎng shǒu , wú shù kě yǐ chū zhī 。 jí yǐ dāo pī shù , bǐ shù kāi ér rén yǐ sǐ 。 yú shí shǎo sū , yì guī 。 dào rén bù zhī suǒ zhī yǐ 。
  yì shǐ shì yuē :“ zhāng chā yóu shān , yàn qì jiā yú gǔ suǐ 。 xiān rén yóu xì sān mèi , yī hé kě xiào ! yú xiāng yīn shēng wén píng , bì sī nóng zhī mèi fū yě , wéi rén wán shì bù gōng 。 zhāng qiū yǒu zhōu shēng zhě , yǐ hán jiàn qǐ jiā , chū bì jià jiān ér xíng 。 yì yǔ sī nóng yǒu guā gé zhī jiù 。 zhí tài fū rén shòu , yīn liào qí bì lái , xiān hòu yú dào , zhe zhū pí xuē , gōng fú chí shǒu běn 。 sì zhōu zhì , jū gōng dào zuǒ , chàng yuē :‘ zī chuān shēng yuán , jiē zhāng qiū shēng yuán !’ zhōu cán , xià yú , lüè zhì shù yǔ ér bié 。 shǎo jiān , tóng jù yú sī nóng zhī táng , guàn cháng mǎn zuò , shì qí fú sè , wú bù qiè xiào ; yīn ào nì zì ruò 。 jì ér yán zhōng chū mén , gè mìng yú mǎ 。 yīn yì dà shēng hū :‘ yīn lǎo yé dú lóng chē hé zài ?’ yǒu èr jiàn pú , héng biǎn zhàng yú qián , téng shēn kuà zhī 。 zhì shēng bài xiè , fēi chí ér qù 。 yīn yì xiān rén zhī yà yě 。”

 为您推荐:聊斋志异颠道人文言文翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异·狼拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理聊斋志异狼拼音版、聊斋志异狼注音版,欢迎阅读。 聊斋志异狼注音版 《 狼 lng 》 有 yǒu 屠 t 人 rn 货 hu 肉 ru 归 guī , 日 r 已 yǐ 暮 m , 欻 chuā 一 yī 狼 lng 来 li ,...

 • 聊斋志异·马介甫拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理聊斋志异马介甫拼音版、聊斋志异马介甫注音版,欢迎阅读。 聊斋志异马介甫注音版 《 马 mǎ 介 ji 甫 fǔ 》 杨 yng 万 wn 石 sh , 大 d 名 mng 诸 zhū 生 shēng 也 yě , 生...

 • 聊斋志异三仙白话文翻译

  原文 士人某,赴试金陵,经由宿迁,会三秀才谈论超旷,悦之。沽酒相欢,款洽间各表姓字:一介秋衡,一常丰林,一麻西池。纵饮甚乐,不觉日暮。介曰:未修地主之仪,忽叨盛馔,于理不...

 • 聊斋志异丐汕文言文

  文言文 高玉成,故家子,居金城之广里。善针灸,不择贫富辄医之。里中来一丐者,胫有废疮,卧于道。脓血狼籍,臭不可近。居人恐其死,日一饴之。高见而怜焉,遣人扶归,置于耳舍。家...

 • 聊斋志异鬼哭翻译|赏析 聊斋志异鬼哭的道理

  聊斋志异鬼哭翻译,聊斋志异鬼哭赏析,聊斋志异鬼哭的道理...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号