聊斋志异·胡四娘拼音版、注音版

时间:2020-09-01 20:58:32 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·胡四娘拼音版、聊斋志异·胡四娘注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·胡四娘注音版

 《 niáng 》
  chéngxiào , jiànnánrén , shǎohuìnéngwén 。 zǎosàng , jiāchìpín , shí , qiúyōngwéiyíntáizhá 。 gōngshì使shǐwén , yuèzhī , yuē :“ chángpín ,  。”
  yíntáiyǒusān , jiēbǎozhōnglùnqīnjiā ; zhǐyǒushàoniángnièchū , zǎowáng , niánwèi , suìzhuìchéng 。 huòfēixiàozhī , wéihūnmáozhīluànmìng , érgōngzhī , chúguǎnguǎnshēng , gōngbèifēnglóng 。 qúngōngtóngshí , xiányān 。 shēngjiàoduǎncháng , yánshèn , zhòngcóngpángyànzhī , chéngchuò , qúnyòumíngzhēnghuángguō , chéngxiéjuǎnguīzhōng 。 chū , niángzhīwèi , yǒushénzhīrénguìjiàn , biànguānzhī , dōu , wéiniángzhì , nǎiyuē :“ zhēnguìrén !” zhuìchéng , zhūmèijiēzhī “ guìrén ” cháoxiàozhī , érniángduānzhòngguǎyán , ruòwǎngwénzhī 。 jiànzhìǎo , xiāng 。 niángyǒumíngguìér , píng , yányuē :“ zhījiālángjūn , 便biànzuòguìguān ?” èrwénérchīzhīyuē :“ chénglángzuòguìguān , dāngjuémóuzi !” guìéréryányuē :“ dàoěrshí , kǒngshědemóuzi !” èrchūnxiāngyuē :“ èrniángshíyán , liǎngjīngdàizhī 。” guìérhuì , zhǎngwéishìyuē :“ guǎnjiàoliǎngdīngmáng !” èr忿fènqīn , zhī , guìérhàohuā 。 rénwénzhī , suǒfǒu , dànwēishěnyān 。 guìérzàoniáng , niángfāng , yán , ruò 。
  huìgōngchū , zhū婿jiēzhì , 寿shòuchōngtíng 。 cháoniángyuē :“ jiāzhù ?” èryuē :“ liǎngjiānkǒu !” niángtǎnrán , shūcánzuò 。 rénjiànshìshìlèichī , xiázhī 。 yǒugōngàiqièshì , sānsuǒchū , héngzhòngniáng , wǎngwǎngxiāng 。 měiwèisānniángyuē :“ niángnèihuìwài , cōngmínghúnér , zhūzijiēzàibāoluózhōngérzhī 。 kuàngchénglángzhòugōng , jiǔwéirénxiàzhě ? xiàoyóu , shànzhī , hǎoxiāngjiàn 。” sānniángměiguīníng , zhéjiāxiānghuān 。
  shìnián , chénggōngdexiáng 。 míngnián , xué使shǐshìshì , érgōngshìhōng , chéngcuīāi , wèishì 。 shānkuài, niángzèngjīn , 使shǐ “ cái ”  。 zhǔyuē :“ nǎngjiǔ , suǒbèizhúzhě , yǒulǎozài , jīnwànfēn ! tǎngnéng , shùhuíshíshàngyǒujiāěr 。” línbié , shì 、 sānniángyōuhòu 。 chéngwéi , zhìyán , qiúshòu 。 fàngbǎng , jìngbèichù 。 yuànguāijié , nánxuán , xìngnángxiǎotài , xiéjuǎn 。 shídǎngduōrènjīngzhì , kǒngjiànqiàoshàn, nǎijiùmíng , guǐtuō , qiúqiánshēnrénzhīmén 。 dōnghǎilántáijiànérzhī , shōuzhūzhōng , gāohuǒ , wéizhīgòng , 使shǐyīngshùntiān , liánzhànjiējié , shòushùshì 。 nǎishíyán 。 gōngjiǎqiānjīn , xiān使shǐgāngjiànnán , wéizhīzhì 。 shílángwángkōngkuì , huòshù , yīngòuyān 。 chéng , ránhòudàiwǎngyíngniáng 。
  xiānshì , chéngzhuóhòu , yǒuyóubàozhě , zháijiēèwénzhī ; yòushěnmíng , chìzhī 。 shìsānlángwánhūn , juàndēngtángwéinuǎn , mèizhūxiánzài , wéiniángjiànzhāoxiōngsǎo , rénchí , chéngchéngniánghánxìn , xiōngshì , xiāngshī 。 yánzhōngzhūjuànshǐqǐngjiànniáng , mèizhuìzhuì , wéikǒngniángxiánhènzhì 。  , piānránjìnglái 。 shēnzhě , zhuōzuòzhě , hánxuānzhě , xuānmǎn 。 ěryǒutīng , tīngniáng ; yǒushì , shìniáng ; kǒuyǒudào , dàoniáng: érniángníngzhòng 。 zhòngjiànsuǒduǎncháng , shāojiùāntiě , shìzhēngzhǎnzhuóniáng 。 fāngyànxiàojiān , ménwàihàoshèn , qúnzhìguàiwèn 。 éjiànchūnxiāngbēn , miànxuèzhānrǎn , gòngjiézhī , néngduì 。 èrniángzhī , shǐyuē :“ guìérsuǒyǎnjīng , fēijiětuō , jué !” èrniángcán , hànfěnjiāoxià 。 niángrán ; zuò , shǐgàobié 。 niángshèngzhuāng , bàirénsān , chūméndēngchēér 。 zhòngshǐzhīmǎishùzhě , chéng 。 niángchūzhìshù , shíduōquè 。 rénzhūláng 、 xiāngzèng , niángsuǒshòu ; wéirénzèngshòuzhī 。  , chéngjiǎguīzhǎn , chēcóngyún 。 yuèjiā , gōngjiù , cānrén 。 zhūlángguānjìng , shēng 。 gōng , qúngōngjìngcái , jiùzhī 。 shùnián , língqǐnlòubài , jiànjiānghuázuòshānqiū 。 chéngzhībēi , jìngmóuzhūláng , yíngzàng , shìshìjìn 。 bìn , guāngàixiāngzhǔ , zhōngxiánjiātànyān 。
  chéngshíniánzhìqīngxiǎn , fánxiāngdǎngèwǎng 。 èrlángshìrénmìngbèidǎi , zhízhǐxúnfāngzhě , wèichéngtóng , fēngguīshènliè 。 lángměiwēngwángguāncháhánzhìzhī , shūcái ,  。 wǎngqiúmèi , érjuéyán , nǎichírénshǒushūwǎng 。 zhìdōu , gǎnjìn 。 chéngcháo , érhòuzhī 。 niángniànshǒuzhī , érwàngzhīxián 。 hūnréntōng , yǒujiùǎochū , dǎotīngshì , jiǔzhuàn , cǎocǎo 。 shí , niángchū , yánwēn , wèn :“ rénshìmáng , wànxiáwǎng ?” lángtóu , shùsuǒlái 。 niángérxiàoyuē :“ hǎonán , shì , zhíěrěr ? mèiziliú , céngjiànxiàngrén ?” lángnǎichūrénshū 。 niángyuē :“ zhūxiōngjiāniángdōushìtiānrén , qiúxiōngle , zhìbēndào ?” láng , dànāizhī 。 niángzuòyuē :“ wéishèláishěngmèizi , nǎisòngqiúguìrén !” xiùjìng 。 lángcánfènérchū 。 guījiāxiángshù , xiǎogòu , rénwèirěn 。 shùèrlángshìfàngníngjiā , zhòng , fāngxiàoniángzhīyuànbàng 。 éérniángqiǎnjiàhòurén 。 huàn , chénjīn , yán :“ rénwéièrjiùshì , qiǎnshèn , wèihuáng 。 liáowēi , dàihánxìn 。” zhòngshǐzhīèrlángzhīguī , nǎichéng 。 hòusānniángjiājiànpín , chéngshībàocháng 。 yòurén , yíngyǎngruòyān 。

聊斋志异·胡四娘拼音版

 《 hú sì niáng 》
  chéng xiào sī , jiàn nán rén , shǎo huì néng wén 。 fù mǔ jù zǎo sàng , jiā chì pín , wú yī shí yè , qiú yōng wéi hú yín tái sī bǐ zhá 。 hú gōng shì shǐ wén , dà yuè zhī , yuē :“ cǐ bù cháng pín , kě qī yě 。”
  yín tái yǒu sān zǐ sì nǚ , jiē bǎo zhōng lùn qīn yú dà jiā ; zhǐ yǒu shào nǚ sì niáng niè chū , mǔ zǎo wáng , jī nián wèi zì , suì zhuì chéng 。 huò fēi xiào zhī , yǐ wéi hūn máo zhī luàn mìng , ér gōng fú zhī gù yě , chú guǎn guǎn shēng , gōng bèi fēng lóng 。 qún gōng zǐ bǐ bù yǔ tóng shí , bì pú xián yé yú yān 。 shēng mò mò bù jiào duǎn cháng , yán dú shèn kǔ , zhòng cóng páng yàn jī zhī , chéng dú fú chuò , qún yòu yǐ míng zhēng huáng guō qí cè , chéng xié juǎn qù dú yú guī zhōng 。 chū , sì niáng zhī wèi zì yě , yǒu shén wū zhī rén guì jiàn , biàn guān zhī , dōu wú yú cí , wéi sì niáng zhì , nǎi yuē :“ cǐ zhēn guì rén yě !” jí zhuì chéng , zhū zǐ mèi jiē hū zhī “ guì rén ” yǐ cháo xiào zhī , ér sì niáng duān zhòng guǎ yán , ruò wǎng wén zhī 。 jiàn zhì bì ǎo , yì lǜ xiāng hū 。 sì niáng yǒu bì míng guì ér , yì pō bù píng , dà yán yuē :“ hé zhī wú jiā láng jūn , biàn bù zuò guì guān yé ?” èr zǐ wén ér chī zhī yuē :“ chéng láng rú zuò guì guān , dāng jué wǒ móu zi qù !” guì ér nù ér yán yuē :“ dào ěr shí , kǒng bù shě de móu zi yě !” èr zǐ bì chūn xiāng yuē :“ èr niáng shí yán , wǒ yǐ liǎng jīng dài zhī 。” guì ér yì huì , jī zhǎng wéi shì yuē :“ guǎn jiào liǎng dīng máng yě !” èr zǐ fèn qí yǔ qīn , lì pī zhī , guì ér hào huā 。 fū rén wén zhī , jí yì wú suǒ kě fǒu , dàn wēi shěn yān 。 guì ér zào sù sì niáng , sì niáng fāng jì , bù nù yì bù yán , jì zì ruò 。
  huì gōng chū dù , zhū xù jiē zhì , shòu yí chōng tíng 。 dà fù cháo sì niáng yuē :“ rǔ jiā zhù yí hé wù ?” èr fù yuē :“ liǎng jiān hé yī kǒu !” sì niáng tǎn rán , shū wú cán zuò 。 rén jiàn qí shì shì lèi chī , yù yì xiá zhī 。 dú yǒu gōng ài qiè lǐ shì , sān zǐ suǒ zì chū yě , héng lǐ zhòng sì niáng , wǎng wǎng xiāng gù xù 。 měi wèi sān niáng yuē :“ sì niáng nèi huì wài pǔ , cōng míng hún ér bù lù , zhū bì zi jiē zài qí bāo luó zhōng ér bù zì zhī 。 kuàng chéng láng zhòu yè gōng kǔ , fū qǐ jiǔ wéi rén xià zhě ? rǔ wù xiào yóu , yí shàn zhī , tā rì hǎo xiāng jiàn yě 。” gù sān niáng měi guī níng , zhé jiā yì xiāng huān 。
  shì nián , chéng yǐ gōng lì de rù yì xiáng 。 míng nián , xué shǐ kē shì shì , ér gōng shì hōng , chéng cuī āi rú zǐ , wèi dé yǔ shì 。 jì lí shān kuài , sì niáng zèng yǐ jīn , shǐ qū rù “ yí cái ” jí 。 zhǔ yuē :“ nǎng jiǔ jū , suǒ bù bèi hē zhú zhě , tú yǐ yǒu lǎo fù zài , jīn wàn fēn bù kě yǐ ! tǎng néng tǔ qì , shù huí shí shàng yǒu jiā ěr 。” lín bié , lǐ shì 、 sān niáng lù yí yōu hòu 。 chéng rù wéi , dǐ zhì yán sī , yǐ qiú bì shòu 。 wú hé fàng bǎng , jìng bèi chù 。 yuàn guāi qì jié , nán yú xuán lǐ , xìng náng zī xiǎo tài , xié juǎn rù dū 。 shí qī dǎng duō rèn jīng zhì , kǒng jiàn qiào shàn , nǎi yì jiù míng , guǐ tuō lǐ jū , qiú qián shēn yú dà rén zhī mén 。 dōng hǎi lǐ lán tái jiàn ér qì zhī , shōu zhū mù zhōng , zī yǐ gāo huǒ , wéi zhī nà gòng , shǐ yīng shùn tiān jǔ , lián zhàn jiē jié , shòu shù jí shì 。 zì nǎi shí yán qí gù 。 lǐ gōng jiǎ qiān jīn , xiān shǐ jì gāng fù jiàn nán , wéi zhī zhì dì 。 shí hú dà láng yǐ fù wáng kōng kuì , huò qí wò shù , yīn gòu yān 。 jì chéng , rán hòu dài yú mǎ wǎng yíng sì niáng 。
  xiān shì , chéng zhuó dì hòu , yǒu yóu bào zhě , jǔ zhái jiē è wén zhī ; yòu shěn qí míng zì bù fú , chì qù zhī 。 shì sān láng wán hūn , qī juàn dēng táng wéi nuǎn , zǐ mèi zhū gū xián zài , wéi sì niáng bù jiàn zhāo yú xiōng sǎo , hū yī rén chí rù , chéng chéng jì sì niáng hán xìn , xiōng dì fā shì , xiāng gù shī sè 。 yán zhōng zhū juàn kè shǐ qǐng jiàn sì niáng , zǐ mèi zhuì zhuì , wéi kǒng sì niáng xián hèn bù zhì 。 wú hé , piān rán jìng lái 。 shēn hè zhě , zhuō zuò zhě , hán xuān zhě , xuān zá mǎn wū 。 ěr yǒu tīng , tīng sì niáng ; mù yǒu shì , shì sì niáng ; kǒu yǒu dào , dào sì niáng yě : ér sì niáng níng zhòng rú gù 。 zhòng jiàn qí mí suǒ duǎn cháng , shāo jiù ān tiě , yú shì zhēng bǎ zhǎn zhuó sì niáng 。 fāng yàn xiào jiān , mén wài tí hào shèn jí , qún zhì guài wèn 。 é jiàn chūn xiāng bēn rù , miàn xuè zhān rǎn , gòng jié zhī , kū bù néng duì 。 èr niáng hē zhī , shǐ qì yuē :“ guì ér bī suǒ yǎn jīng , fēi jiě tuō , jǐ jué qù yǐ !” èr niáng dà cán , hàn fěn jiāo xià 。 sì niáng mò rán ; hé zuò jì wú yī yǔ , gè shǐ gào bié 。 sì niáng shèng zhuāng , dú bài lǐ fū rén jí sān zǐ , chū mén dēng chē ér qù 。 zhòng shǐ zhī mǎi shù zhě , jí chéng yě 。 sì niáng chū zhì shù , shí wù duō què 。 fū rén jí zhū láng gè yǐ bì pú 、 qì jù xiāng zèng yí , sì niáng yī wú suǒ shòu ; wéi lǐ fū rén zèng yī bì shòu zhī 。 jū wú hé , chéng jiǎ guī zhǎn mù , chē mǎ hù cóng rú yún 。 yì yuè jiā , lǐ gōng jiù , cì cān lǐ fū rén 。 zhū láng yī guān jì jìng , yǐ shēng yú yǐ 。 hú gōng mò , qún gōng zǐ rì jìng zī cái , jiù zhī fú gù 。 shù nián , líng qǐn lòu bài , jiàn jiāng yǐ huá wū zuò shān qiū yǐ 。 chéng dǔ zhī bēi , jìng bù móu yú zhū láng , kè qī yíng zàng , shì shì jìn lǐ 。 bìn rì , guān gài xiāng zhǔ , lǐ zhōng xián jiā tàn yān 。
  chéng shí yú nián lì zhì qīng xiǎn , fán yù xiāng dǎng è jí wǎng bù jí lì 。 èr láng shì yǐ rén mìng bèi dǎi , zhí zhǐ xún fāng zhě , wèi chéng tóng pǔ , fēng guī shèn liè 。 dà láng měi fù wēng wáng guān chá hán zhì zhī , shū wú cái dá , yì jù 。 yù wǎng qiú mèi , ér zì jué wú yán , nǎi chí lǐ fū rén shǒu shū wǎng 。 zhì dōu , bù gǎn jù jìn 。 qù chéng rù cháo , ér hòu yì zhī 。 jì sì niáng niàn shǒu zú zhī yì , ér wàng yá zì zhī xián 。 hūn rén jì tōng , jí yǒu jiù ǎo chū , dǎo rù tīng shì , jù jiǔ zhuàn , yì pō cǎo cǎo 。 shí bì , sì niáng chū , yán wēn jì , wèn :“ dà gē rén shì dà máng , wàn lǐ hé xiá wǎng gù ?” dà láng wǔ tǐ tóu dì , qì shù suǒ lái 。 sì niáng fú ér xiào yuē :“ dà gē hǎo nán zǐ , cǐ hé dà shì , zhí fù ěr ěr ? mèi zi yī nǚ liú , jǐ céng jiàn wū wū xiàng rén ?” dà láng nǎi chū lǐ fū rén shū 。 sì niáng yuē :“ zhū xiōng jiā niáng zǐ dōu shì tiān rén , gè qiú fù xiōng jí kě le yǐ , hé zhì bēn bō dào cǐ ?” dà láng wú cí , dàn gù āi zhī 。 sì niáng zuò sè yuē :“ wǒ yǐ wéi bá shè lái shěng mèi zi , nǎi yǐ dà sòng qiú guì rén yé !” fú xiù jìng rù 。 dà láng cán fèn ér chū 。 guī jiā xiáng shù , dà xiǎo wú bù gòu lì , lǐ fū rén yì wèi qí rěn 。 yú shù rì èr láng shì fàng níng jiā , zhòng dà xǐ , fāng xiào sì niáng zhī tú qǔ yuàn bàng yě 。 é ér sì niáng qiǎn jià hòu lǐ fū rén 。 huàn rù , pú chén jīn bì , yán :“ fū rén wéi èr jiù shì , qiǎn fā shèn jí , wèi huáng zì fù 。 liáo jì wēi yí , yǐ dài hán xìn 。” zhòng shǐ zhī èr láng zhī guī , nǎi chéng lì yě 。 hòu sān niáng jiā jiàn pín , chéng shī bào yú yú cháng gé 。 yòu yǐ lǐ fū rén wú zǐ , yíng yǎng ruò mǔ yān 。

 为您推荐:聊斋志异胡四娘白话文翻译 聊斋志异胡四娘赏析

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异·酒狂拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异酒狂拼音版、聊斋志异酒狂注音版,欢迎阅读。 聊斋志异酒狂注音版 《 酒 jiǔ 狂 kung 》 缪 mio 永 yǒng 定 dng , 江 jiāng 西 xī 拔 b 贡 gng 生 shēng , 素 s 酗 x 于...

 • 聊斋志异·夜明拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异夜明拼音版、聊斋志异夜明注音版,欢迎阅读。 聊斋志异夜明注音版 《 夜 y 明 mng 》 有 yǒu 贾 jiǎ 客 k 泛 fn 于 y 南 nn 海 hǎi 。 三 sān 更 gēng 时 sh 舟 zhōu 中...

 • 聊斋志异澂俗拼音版注音版

  聊斋志异澂俗注音版 《 聊 lio 斋 zhāi 志 zh 异 y 澂 chng 俗 s 》 澂 chng 人 rn 多 duō 化 hu 物 w 类 li , 出 chū 院 yun 求 qi 食 sh 。 有 yǒu 客 k 寓 y 旅 lǚ 邸 dǐ 时 sh , 见 jin 群 qn 鼠 s......

 • 聊斋志异陆判文言文翻译

  文言文 陵阳朱尔旦[1],字小明。性豪放,然素钝[2],学虽笃[3],尚未知名。一日,文社众饮[4]。或戏之云:君有豪名,能深夜赴十王殿[5],负得左廊判官来[6],众当醵作筵[7]。盖陵阳有十王殿...

 • 聊斋志异·雹神拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异·雹神拼音版、聊斋志异·雹神注音版,欢迎阅读。聊斋志异·雹神注音版《 雹báo神shén 》 王wáng公gōng筠yún苍cāng , 莅lì任rèn楚chǔ中zhōng...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号