聊斋志异·局诈拼音版、注音版

发布时间:2020-09-02 21:08:04 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·局诈拼音版、聊斋志异·局诈注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·局诈注音版

 《 zhà 》
  mǒushǐjiārén , ǒushìjiān , yǒurénguānhuáhǎo , jìnpāntán 。 jiànwènzhǔrénxìng 、 guān , jiārénbìnggàozhī 。 rényán :“ wángxìng , guìzhǔjiāzhīnèi使shǐ 。” jiànkuǎnqià , yīnyuē :“ huànxiǎnè , xiǎnzhějiēguìzhīmén , zūnzhǔrénsuǒtuōrén ?” yuē :“ zhī 。” wángyuē :“ suǒwèixiǎofèiérwànghuòzhě 。” jiārényuē :“ tuōér ?” wángyuē :“ gōngzhǔdàirén , néngrén 。 mǒushìlángjiējìn 。 tǎngqiānjīnzhì , jiàngōngzhǔdāngnán 。” jiārén , wènzhǐ 。 便biànzhǐményuē :“ tóngxiàngzhī ?” jiārénguīgàoshì 。 shì , zhāngshèngyán , 使shǐjiārénwǎngyāowáng 。 wángxīnránlái 。 yánjiàndàogōngzhǔqíngxìngsuǒshìshèn , qiěyán :“ fēitóngxiàngzhī , bǎijīnshǎng , kěnxiàoniú 。” shǐpèidàizhī 。 línbiédìngyuē , wángyuē :“ gōngdànbèi , chéngjiànyánzhī , dànwǎndāngyǒubàomìng 。”
  yuèshùshǐzhì , jùnshèn , wèishìyuē :“ zhìzhuāngxíng 。 gōngzhǔshìfán , tóuzhězhǒngxiāngjiē , chén , jiān 。 jīnjiān , wǎng , xiāngjiàn 。” shìnǎichūjiānjīnzhòng , cóngzhī 。 zhéshí , shǐzhìgōngzhǔ , xiàzhīhòu 。 wángxiānchízhì 。 jiǔzhī , chū , xuānyán :“ gōngzhǔzhàomǒushǐ 。” yǒushùrénjiēchuán 。 shìér , jiàngāotángshàngzuòrén , 姿màoxiān , shìbǐng耀yào ; shìjiēzhejǐnxiù, luólièchéngxíng 。 shìjìn , chuánmìngzuòyánxià , jīnwǎnjìnmíng 。 zhǔlüèzhìwēnzhǐ , shìér退tuì 。 nèichuánduànxuē 、 diāomào 。
  guī , shēnwáng , chíxiè , ménrén , shìzhǔwèi 。 sānsān , zhōngjiàn 。 使shǐrénxúnzhūguìzhǔzhīmén , gāofēijiōng 。 访fǎngzhīrén , bìngyán :“ jiāncéngguìzhǔ 。 qiányǒushùrénjiùér , jīnsān 。” 使shǐfǎnmìng , zhǔsàngér 。
  jiāngjūnmǒu ,  , jiāngzhuàn , jiē 。 yǒuqiúzhězhī , yán :“ nèixiōngwéitiānjìnshì。” chá , qǐngjiānyún :“ xiàyǒumǒuchùjiāngjūnquē , tǎnglìnzhòngjīn , zhǔnèixiōngyóuyángshèngzhǔzhīqián , rènzhì , zhěnéngduó 。” mǒuwàng 。 rényuē :“ chíchú 。 mǒuguòchōuxiǎoshùnèixiōng , jiāngjūnzhūsuǒwàng 。 yándìnggānshù , shǔquànwéixìn 。 dàizhàojiànhòufāngqiúshígěi , xiàojīnshàngzài , shéicóng怀huáizhōngérjuézhī ?” mǒunǎi , nuòzhī 。
  láiyǐnmǒu , jiànnèixiōngyún :“ xìngtián 。” xuānhóujiā 。 mǒucān , shūàoshènwéi 。 rénchíquànxiàngmǒuyuē :“ shìnèixiōng , fēiwànjīn , qǐngshǔwěi 。” mǒucóngzhī 。 tiányuē :“ rénxīn , shìhòuyǒufǎn 。” rénxiàoyuē :“ xiōngzhīguò 。 néngzhī , níngnéngduózhī ? qiěcháozhōngjiàngxiàng , yǒuyuànjiāoérzhě 。 jiāngjūnqiánchéngfāngyuǎn , yīngsàngxīnzhì 。” mǒushǐér 。 rénsòngzhī , yuē :“ sāngōngmìng 。”
  liǎng , fāng西 , shùrénhǒubēnér , yuē :“ shèngshàngzuòdài !” mǒujīngshèn , cháo 。 jiàntiānzuò殿diànshàng , zhǎosēn 。 mǒubài 。 shàngmìngzuò , wèiwènyīnqín , zuǒyòuyuē :“ wénmǒulièfēicháng , jīnjiànzhī , zhēnjiāngjūncái !” yīnyuē :“ mǒuchùxiǎnyào , jīnwěiqīng , zhèn , hóufēngyǒuěr 。” mǒubàiēnchū 。 yǒuqiánqiúzhěcóngzhì , quànduìér 。 shìgāozhěndàishòu , kuāróngqīnyǒu 。 guòshùtàn访fǎngzhī, qiánquēyǒurén 。  , 忿fènzhēngbīngzhītáng , yuē :“ mǒuchéngjiǎn , deshòuzhīrén ?” guàizhī。 shùchǒng , bànmèngjìng 。  , zhíxiàtíngwèi 。 shǐgōngyǐnjiànzhězhīxìngmíng , cháozhōngbìngrén。 yòuhàowànjīn , shǐdezhíér 。
  zāi ! biànsuīái , cháoménjiǎ ? zhōngyǒuhuànshùcúnyān , suǒwèi “ dàocāomáo ” zhě 。
  jiāxiángshēng , shànqín 。 ǒushìdōngjiāo , jiàngōngrénjuédeqín , suìjiànzhízhī 。 shìzhīyǒuguāng , ānxiánércāo , qīnglièfēicháng 。  , ruòhuògǒng , zhùjǐnnáng , cángzhīshì , suīzhìshì 。
  chéngchéngshìxīnrèn , tóu 。 guǎjiāoyóu , xiānshī , bàozhī 。 guòshùyòuzhāoyǐn , qǐngnǎiwǎng 。 chéngwéirénfēngjuélún , lùnxiāo , yuèyān 。 yuèzhéjiǎnchóuzhī , huānxiàoqià 。 cóngyuèhuāchén , wèichángxiānggòng 。 nián , ǒuchéngxièzhōng , jiànxiùnángguǒqínzhìshàng , 便biànzhǎnwán 。 chéngwèn :“ ānfǒu ?” yuē :“ shēngpíngzuìhǎo 。” chéngyuē :“ zhījiāofēi , juéwén ?” ruòchénxiāng , qǐngwéixiǎozòu 。 jìngjiào 。 chéngyuē :“ gāoshǒu ! yuànxiànbáo , xiàoxiǎo 。” suì 《 fēng 》, shēnglínglíng , yǒujuéshìchūchénzhī 。 gèngqīngdào , yuànshīshìzhī 。 èrrénqínjiāo , qíngfèn 。
  nián , jìnchuán 。 ránchéngměi , chángqíngōngzhī , wèikěnxièsuǒcáng 。 báozuì , chéngyuē :“ mǒuxīn , yuànwénzhī ?” wéiqín 《 xiāngfēi 》, yōuyuànruò 。 zànzhī 。 chéngyuē :“ suǒhènliángqín ; ruòdeliángqín , yīndiàoshèng 。” xīnrányuē :“ qín , fánpǐn 。 jīnzhōng , gǎnzhōng ?” nǎinángérchū 。 chéngpáomèichén , píngzài , gāngróuyìngjié , gōngmiàoshén 。 jiézhì 。 chéngyuē :“ zhuō , liángqín 。 ruòdejīngrénzòu , dāngyǒuliǎngshēngtīngzhě 。” jīngyuē :“ gōngguīzhōngjīngzhī ?” chéngxiàoyuē :“ shìcāonǎichuánjūnzhě 。” yuē :“ hènzàiguī , xiǎoshēngdewéněr 。” chéngyuē :“ bèitōngjiā, yuánxíngxiāngxiàn 。 míngqǐngxiéqín , dāng使shǐliánwéijūnzòuzhī 。” yuè 。
  bàoqínérwǎng 。 chéngzhìhuānyǐn 。 shǎojiānjiāngqín , xuánchūzuò 。 éjiànliánnèiyǐnyǐnyǒuzhuāng , qǐngzhī , xiāngliúwài 。 yòushǎoshíxiánshēngzuò , tīngzhī , zhī ; dànjuédàngxīnmèi , lìngrénhúnfēiyuè 。 zhōng便biànláikuīlián , jìngèrshíjuédàizhīshū 。 chéngbáiquànjiào , nèigǎixiánwéi 《 xiánqíngzhī 》, xíngshénhuò 。 qīngyǐnguòzuì , xīng , suǒqín 。 chéngyuē :“ zuìhòufángyǒucuōdiē 。 mínglín , dāngjīnguīrénjìnsuǒzhǎng 。” guī 。 zhī , xièshèrán , wéilǎoyìngmén 。 wènzhī , yún :“ gēngxiéjuàn , zhīzuò , yánwǎngsāněr 。” wǎngzhī ,  , bìngyīnhào 。 zàojiē , báilìngjiōngérkuīshì , shìjìnkōng , wéiyóucúněr 。 zhīshàngtái , bìng 。
  sàngqín , qǐnshífèi 。 yuǎnshùqiān访fǎngzhūjiā 。 chéngchǔchǎn , sānniánqián , juānshòujiāxiáng 。 zhíxìngmíng , xún , chǔzhōngbìngrén 。 huòyún :“ yǒuchéngdàoshìzhěshànqín , yòuchuányǒudiǎnjīnshù 。 sānniánqián , jiàn 。” rén 。 yòushěnniánjiǎ 、 róngmào , wěnmiù 。 nǎizhīdàoshìzhīguānjiēwéiqín。 zhījiāonián , bìngyányīn ; jiànérchūqín , jiànérxiàn , yòujiànérhuòjiā ; jìnsānnián , qínér 。 dàoshìzhī , gèngshènshēng 。 tiānxiàzhīpiànduōduān , ruòdàoshì , piànzhōngzhīfēngzhě 。

聊斋志异·局诈拼音版

 《 jú zhà 》
  mǒu yù shǐ jiā rén , ǒu lì shì jiān , yǒu yī rén yī guān huá hǎo , jìn yǔ pān tán 。 jiàn wèn zhǔ rén xìng zì 、 guān fá , jiā rén bìng gào zhī 。 qí rén zì yán :“ wáng xìng , guì zhǔ jiā zhī nèi shǐ yě 。” yǔ jiàn kuǎn qià , yīn yuē :“ huàn tú xiǎn è , xiǎn zhě jiē fù guì qī zhī mén , zūn zhǔ rén suǒ tuō hé rén yě ?” dá yuē :“ wú zhī 。” wáng yuē :“ cǐ suǒ wèi xī xiǎo fèi ér wàng dà huò zhě yě 。” jiā rén yuē :“ hé tuō ér kě ?” wáng yuē :“ gōng zhǔ dài rén yǐ lǐ , néng fù yì rén 。 mǒu shì láng xì pú jiē jìn 。 tǎng bù xī qiān jīn zhì , jiàn gōng zhǔ dāng yì bù nán 。” jiā rén xǐ , wèn qí jū zhǐ 。 biàn zhǐ qí mén hù yuē :“ rì tóng xiàng bù zhī yé ?” jiā rén guī gào shì yù 。 shì yù xǐ , jí zhāng shèng yán , shǐ jiā rén wǎng yāo wáng 。 wáng xīn rán lái 。 yán jiàn dào gōng zhǔ qíng xìng jí qǐ jū suǒ shì shèn xī , qiě yán :“ fēi tóng xiàng zhī yì , jí cì bǎi jīn shǎng , bù kěn xiào niú mǎ 。” yù shǐ yì pèi dài zhī 。 lín bié dìng yuē , wáng yuē :“ gōng dàn bèi wù , pú chéng jiàn yán zhī , dàn wǎn dāng yǒu bào mìng 。”
  yuè shù rì shǐ zhì , qí jùn mǎ shèn dū , wèi shì yù yuē :“ kě sù zhì zhuāng xíng 。 gōng zhǔ shì dà fán , tóu yè zhě zhǒng xiāng jiē , zì chén jí xī , bù dé yī jiān 。 jīn dé yī jiān , yí jí wǎng , wù zé xiāng jiàn wú qī yǐ 。” shì yù nǎi chū jiān jīn zhòng bì , cóng zhī qù 。 qū zhé shí yú lǐ , shǐ zhì gōng zhǔ dì , xià qí zhī hòu 。 wáng xiān chí zhì rù 。 jiǔ zhī , chū , xuān yán :“ gōng zhǔ zhào mǒu yù shǐ 。” jí yǒu shù rén jiē dì chuán hū 。 shì yù yǔ lǚ ér rù , jiàn gāo táng shàng zuò lì rén , zī mào rú xiān , fú shì bǐng yào ; shì jī jiē zhe jǐn xiù , luó liè chéng xíng 。 shì yù fú yè jìn lǐ , chuán mìng cì zuò yán xià , jīn wǎn jìn míng 。 zhǔ lüè zhì wēn zhǐ , shì yù sù ér tuì 。 zì nèi chuán cì duàn xuē 、 diāo mào 。
  jì guī , shēn dé wáng , chí cì yè xiè , zé mén hé wú rén , yí qí shì zhǔ wèi fù 。 sān rì sān yì , zhōng bù fù jiàn 。 shǐ rén xún zhū guì zhǔ zhī mén , zé gāo fēi jiōng gù 。 fǎng zhī jū rén , bìng yán :“ cǐ jiān céng wú guì zhǔ 。 qián yǒu shù rén jiù wū ér jū , jīn qù yǐ sān rì yǐ 。” shǐ fǎn mìng , zhǔ pú sàng qì ér yǐ 。
  fù jiāng jūn mǒu , fù zī rù dū , jiāng tú wò zhuàn , kǔ wú jiē 。 yī rì yǒu qiú mǎ zhě yè zhī , zì yán :“ nèi xiōng wéi tiān zǐ jìn shì 。” chá yǐ , qǐng jiān yún :“ mù xià yǒu mǒu chù jiāng jūn quē , tǎng bù lìn zhòng jīn , pú zhǔ nèi xiōng yóu yáng shèng zhǔ zhī qián , cǐ rèn kě zhì , dà lì zhě bù néng duó yě 。” mǒu yí qí wàng 。 qí rén yuē :“ cǐ wú xū chí chú 。 mǒu bù guò yù chōu xiǎo shù yú nèi xiōng , yú jiāng jūn zī zhū wú suǒ wàng 。 yán dìng rú gān shù , shǔ quàn wéi xìn 。 dài zhào jiàn hòu fāng qiú shí gěi , bù xiào zé rǔ jīn shàng zài , shéi cóng huái zhōng ér jué zhī yé ?” mǒu nǎi xǐ , nuò zhī 。
  cì rì fù lái yǐn mǒu qù , jiàn qí nèi xiōng yún :“ xìng tián 。” xuān hè rú hóu jiā 。 mǒu cān yè , shū ào nì bù shèn wéi lǐ 。 qí rén chí quàn xiàng mǒu yuē :“ shì yǔ nèi xiōng yì , lǜ fēi wàn jīn bù kě , qǐng jí shǔ wěi 。” mǒu cóng zhī 。 tián yuē :“ rén xīn pǒ cè , shì hòu lǜ yǒu fǎn fù 。” qí rén xiào yuē :“ xiōng lǜ zhī guò yǐ 。 jì néng yǔ zhī , níng bù néng duó zhī yé ? qiě cháo zhōng jiàng xiàng , yǒu yuàn nà jiāo ér bù kě dé zhě 。 jiāng jūn qián chéng fāng yuǎn , yīng bù sàng xīn zhì cǐ 。” mǒu yì lì shǐ ér qù 。 qí rén sòng zhī , yuē :“ sān rì jí fù gōng mìng 。”
  yú liǎng rì , rì fāng xī , shù rén hǒu bēn ér rù , yuē :“ shèng shàng zuò dài yǐ !” mǒu jīng shèn , jí qū rù cháo 。 jiàn tiān zǐ zuò diàn shàng , zhǎo yá sēn lì 。 mǒu bài wǔ yǐ 。 shàng mìng cì zuò , wèi wèn yīn qín , gù zuǒ yòu yuē :“ wén mǒu wǔ liè fēi cháng , jīn jiàn zhī , zhēn jiāng jūn cái yě !” yīn yuē :“ mǒu chù xiǎn yào dì , jīn yǐ wěi qīng , wù fù zhèn yì , hóu fēng yǒu rì ěr 。” mǒu bài ēn chū 。 jí yǒu qián rì qiú mǎ zhě cóng zhì kè dǐ , yī quàn duì fù ér qù 。 yú shì gāo zhěn dài shòu , rì kuā róng yú qīn yǒu 。 guò shù rì tàn fǎng zhī , zé qián quē yǐ yǒu rén yǐ 。 dà nù , fèn zhēng yú bīng bù zhī táng , yuē :“ mǒu chéng dì jiǎn , hé de shòu zhī tā rén ?” sī mǎ guài zhī 。 jí shù chǒng yù , bàn rú mèng jìng 。 sī mǎ nù , zhí xià tíng wèi 。 shǐ gōng qí yǐn jiàn zhě zhī xìng míng , zé cháo zhōng bìng wú cǐ rén 。 yòu hào wàn jīn , shǐ de gé zhí ér qù 。
  yì zāi ! wǔ biàn suī ái , qǐ cháo mén yì kě jiǎ yé ? yí qí zhōng yǒu huàn shù cún yān , suǒ wèi “ dà dào bù cāo máo hú ” zhě yě 。
  jiā xiáng lǐ shēng , shàn qín 。 ǒu shì dōng jiāo , jiàn gōng rén jué tǔ de gǔ qín , suì yǐ jiàn zhí dé zhī 。 shì zhī yǒu yì guāng , ān xián ér cāo , qīng liè fēi cháng 。 xǐ jí , ruò huò gǒng bì , zhù yǐ jǐn náng , cáng zhī mì shì , suī zhì qī bù yǐ shì yě 。
  yì chéng chéng shì xīn lì rèn , tóu cì yè lǐ 。 lǐ gù guǎ jiāo yóu , yǐ qí xiān shī gù , bào zhī 。 guò shù rì yòu zhāo yǐn , gù qǐng nǎi wǎng 。 chéng wéi rén fēng yǎ jué lún , yì lùn xiāo sǎ , lǐ yuè yān 。 yuè rì zhé jiǎn chóu zhī , huān xiào yì qià 。 cóng cǐ yuè xī huā chén , wèi cháng bù xiāng gòng yě 。 nián yú , ǒu yú chéng xiè zhōng , jiàn xiù náng guǒ qín zhì jǐ shàng , lǐ biàn zhǎn wán 。 chéng wèn :“ yì ān cǐ fǒu ?” lǐ yuē :“ shēng píng zuì hǎo 。” chéng yà yuē :“ zhī jiāo fēi yī rì , jué jì hú bù yī wén ?” bō lú ruò chén xiāng , qǐng wéi xiǎo zòu 。 lǐ jìng rú jiào 。 chéng yuē :“ dà gāo shǒu ! yuàn xiàn báo jì , wù xiào xiǎo wū yě 。” suì gǔ 《 yù fēng qǔ 》, qí shēng líng líng , yǒu jué shì chū chén zhī yì 。 lǐ gèng qīng dào , yuàn shī shì zhī 。 zì cǐ èr rén yǐ qín jiāo , qíng fèn yì dǔ 。
  nián yú , jìn chuán qí jì 。 rán chéng měi yì lǐ , lǐ yǐ cháng qín gōng zhī , wèi kěn xiè suǒ cáng yě 。 yī xī báo zuì , chéng yuē :“ mǒu xīn yì yī qǔ , yì yuàn wén zhī hū ?” wéi qín 《 xiāng fēi 》, yōu yuàn ruò qì 。 lǐ jí zàn zhī 。 chéng yuē :“ suǒ hèn wú liáng qín ; ruò de liáng qín , yīn diào yì shèng 。” lǐ xīn rán yuē :“ pú xù yī qín , pō yì fán pǐn 。 jīn yù zhōng qī , hé gǎn zhōng mì ?” nǎi qǐ dú fù náng ér chū 。 chéng yǐ páo mèi fú chén , píng jǐ zài gǔ , gāng róu yìng jié , gōng miào rù shén 。 lǐ jī jié bù zhì 。 chéng yuē :“ qū qū zhuō jì , fù cǐ liáng qín 。 ruò de jīng rén yī zòu , dāng yǒu yī liǎng shēng kě tīng zhě 。” lǐ jīng yuē :“ gōng guī zhōng yì jīng zhī yé ?” chéng xiào yuē :“ shì cǐ cāo nǎi chuán zì xì jūn zhě 。” lǐ yuē :“ hèn zài guī gé , xiǎo shēng bù de wén ěr 。” chéng yuē :“ wǒ bèi tōng jiā , yuán bù yǐ xíng jì xiāng xiàn 。 míng rì qǐng xié qín qù , dāng shǐ gé lián wéi jūn zòu zhī 。” lǐ yuè 。
  cì rì bào qín ér wǎng 。 chéng jí zhì jù huān yǐn 。 shǎo jiān jiāng qín rù , xuán chū jí zuò 。 é jiàn lián nèi yǐn yǐn yǒu lì zhuāng , qǐng zhī , xiāng liú hù wài 。 yòu shǎo shí xián shēng xì zuò , tīng zhī , bù zhī hé qǔ ; dàn jué dàng xīn mèi gǔ , lìng rén hún pò fēi yuè 。 qǔ zhōng biàn lái kuī lián , jìng èr shí yú jué dài zhī shū yě 。 chéng yǐ jù bái quàn jiào , nèi fù gǎi xián wéi 《 xián qíng zhī fù 》, lǐ xíng shén yì huò 。 qīng yǐn guò zuì , lí xí xīng cí , suǒ qín 。 chéng yuē :“ zuì hòu fáng yǒu cuō diē 。 míng rì fù lín , dāng jīn guī rén jìn qí suǒ zhǎng 。” lǐ guī 。 cì rì yì zhī , zé xiè shè jì rán , wéi yī lǎo lì yìng mén 。 wèn zhī , yún :“ wǔ gēng xié juàn qù , bù zhī hé zuò , yán wǎng fù kě sān rì ěr 。” rú qī wǎng sì zhī , rì mù , bìng wú yīn hào 。 lì zào jiē yí , bái lìng pò jiōng ér kuī qí shì , shì jìn kōng , wéi jǐ tà yóu cún ěr 。 dá zhī shàng tái , bìng bù cè qí hé gù 。
  lǐ sàng qín , qǐn shí jù fèi 。 bù yuǎn shù qiān lǐ fǎng zhū qí jiā 。 chéng gù chǔ chǎn , sān nián qián , juān zī shòu jiā xiáng 。 zhí qí xìng míng , xún qí jū lǐ , chǔ zhōng bìng wú qí rén 。 huò yún :“ yǒu chéng dào shì zhě shàn gǔ qín , yòu chuán qí yǒu diǎn jīn shù 。 sān nián qián , hū qù bù fù jiàn 。” yí jí qí rén 。 yòu xì shěn qí nián jiǎ 、 róng mào , wěn hé bù miù 。 nǎi zhī dào shì zhī nà guān jiē wéi qín yě 。 zhī jiāo nián yú , bìng bù yán jí yīn lǜ ; jiàn ér chū qín , jiàn ér xiàn jì , yòu jiàn ér huò yǐ jiā lì ; jìn zì sān nián , dé qín ér qù 。 dào shì zhī pǐ , gèng shèn yú lǐ shēng yě 。 tiān xià zhī piàn jī duō duān , ruò dào shì , piàn zhōng zhī fēng yǎ zhě yǐ 。

 为您推荐:聊斋志异局诈文言文翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异贾奉雉白话文翻译

  原文 贾奉雉,平凉人[1]。才名冠一时,而试辄不售。一日,途中遇一秀才,自言郎姓,风格洒然,谈言微中[2]。因邀俱归,出课艺就正[3]。郎读罢,不甚称许,曰:足下文[4],小试取第一则有...

 • 聊斋志异土地夫人文言文翻译

  文言文 窎桥王炳者[1],出村,见土地神祠中出一美人,顾盼甚 殷[2]。挑以亵语,欢然乐受。狎昵无所,遂期夜奔。炳因告以 居止。至夜,果至,极相悦爱。问其姓名,固不以告。由此往来不...

 • 聊斋志异·画皮拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异画皮拼音版、聊斋志异画皮注音版,欢迎阅读。 聊斋志异画皮注音版 《 画 hu 皮 p 》 太 ti 原 yun 王 wng 生 shēng , 早 zǎo 行 xng , 遇 y 一 yī 女 nǚ 郎 lng , 抱 b...

 • 聊斋志异·杨千总拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异杨千总拼音版、聊斋志异杨千总注音版,欢迎阅读。 聊斋志异杨千总注音版 《 杨 yng 千 qiān 总 zǒng 》 毕 b 民 mn 部 b 公 gōng 即 j 家 jiā 起 qǐ 备 bi 兵 bīng 洮 t...

 • 聊斋志异古瓶文言文翻译

  文言文 淄邑北村井涸[1],村人甲、乙缒入淘之。掘尺余,得髑髅[2]。误破之, 口含黄金,喜纳腰橐。复掘,又得髑髅六七枚。悉破之,无金。其旁有磁瓶 二、铜器一。器大可合抱[3],重数十...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号