笠翁对韵二冬拼音版、注音版

发布时间:2020-09-13 22:21:37 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理笠翁对韵二冬拼音版、笠翁对韵二冬注音版、笠翁对韵二冬朗读,欢迎阅读。

(笠翁对韵·二冬朗读)

笠翁对韵二冬注音版

 《 wēngduìyùn · èrdōng 》
  chénduì , xiàduìdōng 。 xiàxiǎngduìgāochōng 。 qīngchūnduìbáizhòu , bǎiduìcāngsōng 。 chuídiào , chúwēng 。 xiānduìshénlóng 。 fèngguānzhūshǎnshuò , chīdàilínglóng 。 sānyuáncáiqiānqǐng , pǐndāngcháowànzhōng 。 huāèlóujiān , xiānpángēndiàoguómài ; chénxiāngtíngpàn , jiāoyángshànchǒngbiānfēng 。
  qīngduìdàn , báoduìnóng 。 duìchénzhōng 。 shāncháduìshí , yānsuǒduìyúnfēng 。 jīnhàndàn , róng 。 绿duìqīngfēng 。 zǎotāngxiān宿jiǔ , wǎnshízhāoyōng 。 tángjīnqiánnénghuàdié , yánjīnbǎojiànhuìchénglóng 。 xiálàngchuán , yúnhuāngtángshénmiào ; dàizōngyáowàng , érsūnluólièzhàngrénfēng 。
  fánduìjiǎn , diéduìchóng 。 lǎnduìxīnyōng 。 xiānwēngduìshìbàn , dàofànduìzōng 。 huāzhuózhuó , cǎoróngróng 。 làngdiéduìkuángfēng 。 shù竿gānjūnzhú , shùsōng 。 gāohuángmièxiàngpíngsānjié , chéngyáoxiōng 。 nèiyuànjiārén , mǎnfēngguāngchóujìn ; biānguānguò , liántiānyāncǎohànqióng 。

笠翁对韵二冬拼音版

 《 lì wēng duì yùn · èr dōng 》
  chén duì wǔ , xià duì dōng 。 xià xiǎng duì gāo chōng 。 qīng chūn duì bái zhòu , gǔ bǎi duì cāng sōng 。 chuí diào kè , hè chú wēng 。 xiān hè duì shén lóng 。 fèng guān zhū shǎn shuò , chī dài yù líng lóng 。 sān yuán jí dì cái qiān qǐng , yī pǐn dāng cháo lù wàn zhōng 。 huā è lóu jiān , xiān lǐ pán gēn diào guó mài ; chén xiāng tíng pàn , jiāo yáng shàn chǒng qǐ biān fēng 。
  qīng duì dàn , báo duì nóng 。 mù gǔ duì chén zhōng 。 shān chá duì shí jú , yān suǒ duì yún fēng 。 jīn hàn dàn , yù fú róng 。 lǜ qǐ duì qīng fēng 。 zǎo tāng xiān sù jiǔ , wǎn shí jì zhāo yōng 。 táng kù jīn qián néng huà dié , yán jīn bǎo jiàn huì chéng lóng 。 wū xiá làng chuán , yún yǔ huāng táng shén nǚ miào ; dài zōng yáo wàng , ér sūn luó liè zhàng rén fēng 。
  fán duì jiǎn , dié duì chóng 。 yì lǎn duì xīn yōng 。 xiān wēng duì shì bàn , dào fàn duì rú zōng 。 huā zhuó zhuó , cǎo róng róng 。 làng dié duì kuáng fēng 。 shù gān jūn zǐ zhú , wǔ shù dà fū sōng 。 gāo huáng miè xiàng píng sān jié , yú dì chéng yáo jí sì xiōng 。 nèi yuàn jiā rén , mǎn dì fēng guāng chóu bù jìn ; biān guān guò kè , lián tiān yān cǎo hàn wú qióng 。

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-08-20 11:58:37

相关阅读

 • 笠翁对韵四豪拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵四豪拼音版、笠翁对韵四豪注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵四豪注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 四 s 豪 ho 》 茭 jiāo 对 du 茨 c , 荻 d 对 du 蒿 hāo 。 山 shān 麓 l...

 • 笠翁对韵八庚拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵八庚拼音版、笠翁对韵八庚注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵八庚注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 八 bā 庚 gēng 》 形 xng 对 du 貌 mo , 色 s 对 du 声 shēng 。 夏 xi 邑...

 • 笠翁对韵十灰拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵十灰拼音版、笠翁对韵十灰注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵十灰注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 十 sh 灰 huī 》 春 chūn 对 du 夏 xi , 喜 xǐ 对 du 哀 āi 。 大 d 手...

 • 笠翁对韵四支拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵四支拼音版、笠翁对韵四支注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵四支注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 四 s 支 zhī 》 泉 qun 对 du 石 sh , 干 gn 对 du 枝 zhī 。 吹 chuī 竹...

 • 笠翁对韵十四寒拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵十四寒拼音版、笠翁对韵十四寒注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵十四寒注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 十 sh 四 s 寒 hn 》 家 jiā 对 du 国 gu , 治 zh 对 du 安 ān 。...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号