笠翁对韵五微拼音版、注音版

时间:2020-09-13 22:27:04 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理笠翁对韵五微拼音版、笠翁对韵五微注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵五微注音版

 《 wēngduìyùn · wēi 》
  xiánduìshèng , shìduìfēi 。 juéàoduìcānwēi 。 shūduìyàn , cǎoshèduìcháifēi 。 xiǎochàng , zhìzhāofēi 。 hóngshòuduì绿féi。 bēiyāoyuèyǐn , huāguī 。 huánggàinéngchéngchìjié , chénpíngshànjiěbáidēngwēi 。 tàibáishūtáng , quánchuísānqiānzhàng ; kǒngmíngmiào , bǎicāntiānshíwéi 。
  duìjiǎ , duìwéi 。 dàngdàngduìwēiwēi 。 yántānduìshào , jìngduìwēi 。 zhàn鸿hóngjiàn , cǎifèngfēi 。 bǎngduìlóng。 xīnzhōngluójǐnxiù , kǒunèizhū 。 kuānhónghuògāohuángliàng , chìzhàyīnzhǔwēi 。 mièxiàngxīngliú , jiǎojìnshízǒugǒu ; liánwèi , xiūtúnchùlóngguī 。
  shuāiduìshèng , duì 。 duìcháo 。 chuāngduìyàn , qiūbǎngduìchūnwéi 。 xiàng , yànzi 。 jiǔbiéduìchūguī。 tiān姿zhēnyǎotiǎo , shèngshíguānghuī 。 pántáoquèláijīn , lǐnghóngchénjìnfēi 。 shàngjūnyíng , dānxīnzhuàngdòu ; chángānjiǔshì , zhéxiānkuángxīnghuànyínguī 。

笠翁对韵五微拼音版

 《 lì wēng duì yùn · wǔ wēi 》
  xián duì shèng , shì duì fēi 。 jué ào duì cān wēi 。 yú shū duì yàn zì , cǎo shè duì chái fēi 。 jī xiǎo chàng , zhì zhāo fēi 。 hóng shòu duì lǜ féi 。 jǔ bēi yāo yuè yǐn , qí mǎ tà huā guī 。 huáng gài néng chéng chì bì jié , chén píng shàn jiě bái dēng wēi 。 tài bái shū táng , pù quán chuí dì sān qiān zhàng ; kǒng míng cí miào , gǔ bǎi cān tiān sì shí wéi 。
  gē duì jiǎ , wò duì wéi 。 dàng dàng duì wēi wēi 。 yán tān duì shào pǔ , jìng jú duì yí wēi 。 zhàn hóng jiàn , cǎi fèng fēi 。 hǔ bǎng duì lóng qí 。 xīn zhōng luó jǐn xiù , kǒu nèi tǔ zhū jī 。 kuān hóng huò dá gāo huáng liàng , chì zhà yīn yǎ bà zhǔ wēi 。 miè xiàng xīng liú , jiǎo tù jìn shí zǒu gǒu sǐ ; lián wú jù wèi , pí xiū tún chù wò lóng guī 。
  shuāi duì shèng , mì duì xī 。 jì fú duì cháo yī 。 jī chuāng duì yàn tǎ , qiū bǎng duì chūn wéi 。 wū yī xiàng , yàn zi jī 。 jiǔ bié duì chū guī 。 tiān zī zhēn yǎo tiǎo , shèng dé shí guāng huī 。 pán táo zǐ què lái jīn mǔ , lǐng lì hóng chén jìn yù fēi 。 bà shàng jūn yíng , yà fù dān xīn zhuàng yù dòu ; cháng ān jiǔ shì , zhé xiān kuáng xīng huàn yín guī 。

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 笠翁对韵三江拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵三江拼音版、笠翁对韵三江注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵三江注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 三 sān 江 jiāng 》 奇 jī 对 du 偶 ǒu , 只 zhī 对 du 双 shuāng 。 大...

 • 笠翁对韵六鱼拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵六鱼拼音版、笠翁对韵六鱼注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵六鱼注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 六 li 鱼 y 》 羹 gēng 对 du 饭 fn , 柳 liǔ 对 du 榆 y 。 短 duǎn 袖...

 • 笠翁对韵一先拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵一先拼音版、笠翁对韵一先注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵一先注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 一 yī 先 xiān 》 寒 hn 对 du 暑 shǔ , 日 r 对 du 年 nin 。 蹴 c 踘 jū...

 • 笠翁对韵四豪拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵四豪拼音版、笠翁对韵四豪注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵四豪注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 四 s 豪 ho 》 茭 jiāo 对 du 茨 c , 荻 d 对 du 蒿 hāo 。 山 shān 麓 l...

 • 笠翁对韵十蒸拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵十蒸拼音版、笠翁对韵十蒸注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵十蒸注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 十 sh 蒸 zhēng 》 蘋 pn 对 du 蓼 liǎo , 芡 qin 对 du 菱 lng 。 雁 yn 弋...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号