笠翁对韵二箫拼音版、注音版

时间:2020-09-13 23:15:17 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理笠翁对韵二箫拼音版、笠翁对韵二箫注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵二箫注音版

 《 wēngduìyùn · èrxiāo 》
  qínduì , duìpiáo 。 shuǐguàiduìhuāyāo 。 qiūshēngduìchūn , báijiānduìhóngxiāo 。 chéndài , shìsānzhāo 。 dǒubǐngduìgōngyāo。 zuìjīn , jiārénpǐnxiāo 。 fēngdìngluòhuāxiánsǎo , shuāngcán湿shīnánshāo 。 qiānzǎixīngzhōu , shàng竿gāntóuwèishuǐ ; bǎiniányuè , qiánwángwànshèjiāngcháo 。
  róngduìcuì , duìzhāo 。 duìyúnxiāo 。 shāngduìzhōudǐng , yīnhuòduìsháo 。 fánkǒu , xiǎományāo 。 liùzhàoduìsānmiáo 。 cháotiānchē , chūsàixiāoxiāo 。 gōngyōulánchóngfàn , wángsūnfāngcǎozhèngliánbiāo 。 pānyuègāo怀huái , céngxiàngqiūtiānyínshuài ; wángwéiqīngxīng , chángxuěhuàjiāo 。
  gēngduì , duìqiáo 。 duìqióngyáo 。 háoduì鸿hóngzhǎo , guìzhàoduìlánráo 。 qiánzǎo , 鹿cángjiāo 。 shuǐyuǎnduìshānyáo。 xiānglíngnéng , yíngjiěchuīxiāo 。 xuědiǎnhánméihéngxiǎoyuàn , fēngchuīruòliǔpíngqiáo 。 yuèyǒutōngxiāo , jiàngshíguāngjiǎn ; fēngliándāngzhòu , diāopántínghòuzhuànnánxiāo 。

笠翁对韵二箫拼音版

 《 lì wēng duì yùn · èr xiāo 》
  qín duì dí , fǔ duì piáo 。 shuǐ guài duì huā yāo 。 qiū shēng duì chūn sè , bái jiān duì hóng xiāo 。 chén wǔ dài , shì sān zhāo 。 dǒu bǐng duì gōng yāo 。 zuì kè gē jīn lǚ , jiā rén pǐn yù xiāo 。 fēng dìng luò huā xián bù sǎo , shuāng yú cán yè shī nán shāo 。 qiān zǎi xīng zhōu , shàng fù yī gān tóu wèi shuǐ ; bǎi nián bà yuè , qián wáng wàn nǔ shè jiāng cháo 。
  róng duì cuì , xī duì zhāo 。 lù dì duì yún xiāo 。 shāng yí duì zhōu dǐng , yīn huò duì yú sháo 。 fán sù kǒu , xiǎo mán yāo 。 liù zhào duì sān miáo 。 cháo tiān chē yì yì , chū sài mǎ xiāo xiāo 。 gōng zǐ yōu lán chóng fàn gě , wáng sūn fāng cǎo zhèng lián biāo 。 pān yuè gāo huái , céng xiàng qiū tiān yín xī shuài ; wáng wéi qīng xīng , cháng yú xuě yè huà bā jiāo 。
  gēng duì dú , mù duì qiáo 。 hǔ pò duì qióng yáo 。 tù háo duì hóng zhǎo , guì zhào duì lán ráo 。 yú qián zǎo , lù cáng jiāo 。 shuǐ yuǎn duì shān yáo 。 xiāng líng néng gǔ sè , yíng nǚ jiě chuī xiāo 。 xuě diǎn hán méi héng xiǎo yuàn , fēng chuī ruò liǔ fù píng qiáo 。 yuè yǒu tōng xiāo , jiàng là bà shí guāng bù jiǎn ; fēng lián dāng zhòu , diāo pán tíng hòu zhuàn nán xiāo 。

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 笠翁对韵四支拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵四支拼音版、笠翁对韵四支注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵四支注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 四 s 支 zhī 》 泉 qun 对 du 石 sh , 干 gn 对 du 枝 zhī 。 吹 chuī 竹...

 • 笠翁对韵七虞拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵七虞拼音版、笠翁对韵七虞注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵七虞注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 七 qī 虞 y 》 红 hng 对 du 白 bi , 有 yǒu 对 du 无 w 。 布 b 谷 gǔ 对...

 • 笠翁对韵一东拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵一东拼音版、笠翁对韵一东注音版、笠翁对韵一东朗读,欢迎阅读。 Your browser does not support the audio element. (笠...

 • 笠翁对韵六麻拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵六麻拼音版、笠翁对韵六麻注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵六麻注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 六 li 麻 m 》 清 qīng 对 du 浊 zhu , 美 měi 对 du 嘉 jiā 。 鄙 bǐ 吝...

 • 笠翁对韵五微拼音版、注音版

  文言文之家为您整理笠翁对韵五微拼音版、笠翁对韵五微注音版,欢迎阅读。 笠翁对韵五微注音版 《 笠 l 翁 wēng 对 du 韵 yn 五 wǔ 微 wēi 》 贤 xin 对 du 圣 shng , 是 sh 对 du 非 fēi 。 觉 ju 奥...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号