笠翁对韵十蒸拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-09-14 12:40:17

  文言文之家为您整理笠翁对韵十蒸拼音版、笠翁对韵十蒸注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵十蒸注音版

  《 wēngduìyùn · shízhēng 》
   pínduìliǎo , qiànduìlíng 。 yànduìzēng 。 wánduìgǎo , shǔjǐnduìlíng 。 xīngjiànméi , chūshēng 。 jiǔpìnduìsānzhēng 。 xiāocéngzuò , jiǎdǎowéisēng 。 xiánrénshìxúnguī , huījīnànzhǔnshéng 。 chūnfēng , rénchéngcháojiǔfǎng ; jiāngtiān , chóuànduìdēng 。
   tánduì , wèiduìchèn 。 rǎnmǐnduìyáncéng 。 hóuyíngduì , duìsūndēng 。 pāobáizhù , yànhónglíng 。 shèngyǒuduìliángpéng 。 zhēngmíngzhú鹿 , móuyíng 。 rénjiécánzhōushì , wánglíngshíhànfāngxīng 。 xiěqióngchóu , huànhuāchuángōng ; shīyínbiànluàn , níngshāngxīntànyòuchéng 。

笠翁对韵十蒸拼音版

  《 lì wēng duì yùn · shí zhēng 》
   pín duì liǎo , qiàn duì líng 。 yàn yì duì yú zēng 。 qí wán duì lǔ gǎo , shǔ jǐn duì wú líng 。 xīng jiàn méi , rì chū shēng 。 jiǔ pìn duì sān zhēng 。 xiāo hé céng zuò lì , jiǎ dǎo xī wéi sēng 。 xián rén shì lǚ xún guī jǔ , dà fǔ huī jīn àn zhǔn shéng 。 yě dù chūn fēng , rén xǐ chéng cháo yí jiǔ fǎng ; jiāng tiān mù yǔ , kè chóu gé àn duì yú dēng 。
   tán duì tǔ , wèi duì chèn 。 rǎn mǐn duì yán céng 。 hóu yíng duì bó pǐ , zǔ tì duì sūn dēng 。 pāo bái zhù , yàn hóng líng 。 shèng yǒu duì liáng péng 。 zhēng míng rú zhú lù , móu lì sì qū yíng 。 rén jié yí cán zhōu bù shì , wáng líng mǔ shí hàn fāng xīng 。 jù xiě qióng chóu , huàn huā jì jì chuán gōng bù ; shī yín biàn luàn , níng bì shāng xīn tàn yòu chéng 。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签