笠翁对韵十一尤拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-09-14 12:41:59

  文言文之家为您整理笠翁对韵十一尤拼音版、笠翁对韵十一尤注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵十一尤注音版

  《 wēngduìyùn · shíyóu 》
   róngduì , duìyōu 。 qiǎnquǎnduìchóumóu 。 duìyuè , duìshāōu 。 chájiě , jiǔxiāochóu 。 báiyǎnduìcāngtóu 。 qiānxiūshǐ , kǒngzuòchūnqiū 。 shēngēngxián , pánwǎnchuígōu 。 lóngyóu , shèngyīnérhuàguà ; shénguīchūluò , wángmíngchóu 。
   guànduì , duìqiú 。 yuànxiǎoduìtíngyōu 。 miànqiángduì , cuòzhìduìliángchóu 。 zhàngsǒng , jiāngliú 。 fāngduìyuánqiū 。 huātánláiyuèchàng , liǔ屿ōu 。 yīnglǎnyànmángsānyuè, qióngcuīchán退tuìtiānqiū 。 zhōngtīngqín , huāngjìnglínshān ; zhéxiānzhuōyuè , hóngtāojiēànshuǐyōuyōu 。
   duìniǎo , duìjiū 。 cuìguǎnduìhónglóu 。 xiánduìsānyǒu , àiduìbēiqiū 。 lèigǒu , niú 。 lièduìzhūhóu 。 chénchànglínchūn , suíqīngyóu 。 kōngzhōngshìlín , xiàwénzhāngyīngzhōu 。 kuàngpíngyuán , lièshìqīngjiàn ; xiéfēng , tóngniúbèiwěnzhōu 。

笠翁对韵十一尤拼音版

  《 lì wēng duì yùn · shí yī yóu 》
   róng duì rǔ , xǐ duì yōu 。 qiǎn quǎn duì chóu móu 。 wú wá duì yuè nǚ , yě mǎ duì shā ōu 。 chá jiě kě , jiǔ xiāo chóu 。 bái yǎn duì cāng tóu 。 mǎ qiān xiū shǐ jì , kǒng zǐ zuò chūn qiū 。 shēn yě gēng fū xián jǔ sì , pán xī yú fǔ wǎn chuí gōu 。 lóng mǎ yóu hé , xī shèng yīn tú ér huà guà ; shén guī chū luò , yǔ wáng qǔ fǎ yǐ míng chóu 。
   guàn duì lǚ , xì duì qiú 。 yuàn xiǎo duì tíng yōu 。 miàn qiáng duì xī dì , cuò zhì duì liáng chóu 。 gū zhàng sǒng , dà jiāng liú 。 fāng zé duì yuán qiū 。 huā tán lái yuè chàng , liǔ yǔ qǐ wú ōu 。 yīng lǎn yàn máng sān yuè yǔ , qióng cuī chán tuì yī tiān qiū 。 zhōng zǐ tīng qín , huāng jìng rù lín shān jì jì ; zhé xiān zhuō yuè , hóng tāo jiē àn shuǐ yōu yōu 。
   yú duì niǎo , gē duì jiū 。 cuì guǎn duì hóng lóu 。 qī xián duì sān yǒu , ài rì duì bēi qiū 。 hǔ lèi gǒu , yǐ rú niú 。 liè pì duì zhū hóu 。 chén chàng lín chūn lè , suí gē qīng yè yóu 。 kōng zhōng shì yè qí lín gé , dì xià wén zhāng yīng wǔ zhōu 。 kuàng yě píng yuán , liè shì mǎ tí qīng sì jiàn ; xié fēng xì yǔ , mù tóng niú bèi wěn rú zhōu 。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签