笠翁对韵十二侵拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-09-14 12:44:55

  文言文之家为您整理笠翁对韵十二侵拼音版、笠翁对韵十二侵注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵十二侵注音版

  《 wēngduìyùn · shíèrqīn 》
   duì , xiàoduìyín 。 wǎngduìláijīn 。 shāntóuduìshuǐmiàn , yuǎnduìyáocén 。 qínsānshàng , cùnyīn 。 màoshùduìpínglín 。 biànsānxiàn , yángzhènzhījīn 。 qīnghuángfēngnuǎncuīfāngcǎo , báichénggāozhēn 。 xiùdiāolóng , cáichuāngqiánhuīcǎi ; miáoluánfèng , jiārénliánxiàjīnzhēn 。
   dēngduìtiào , shèduìlín 。 ruìxuěduìgānlín 。 zhǔhuānduìmínyuè , jiāoqiǎnduìyánshēn 。 chǐsānzhàn , qín 。 duìzhīyīn 。 chēhángkǎnkǎn , qīnqīn 。 diànqīnghóngténgjiàn , gāoshānliúshuǐshíqínxīn 。 怀huáijūn , yínfēngbēipàn ; wánglángyǒu , piānzhōuxuě访fǎngshānyīn 。

笠翁对韵十二侵拼音版

  《 lì wēng duì yùn · shí èr qīn 》
   gē duì qǔ , xiào duì yín 。 wǎng gǔ duì lái jīn 。 shān tóu duì shuǐ miàn , yuǎn pǔ duì yáo cén 。 qín sān shàng , xī cùn yīn 。 mào shù duì píng lín 。 biàn hé sān xiàn yù , yáng zhèn sì zhī jīn 。 qīng huáng fēng nuǎn cuī fāng cǎo , bái dì chéng gāo jí mù zhēn 。 xiù hǔ diāo lóng , cái zǐ chuāng qián huī cǎi bǐ ; miáo luán cì fèng , jiā rén lián xià dù jīn zhēn 。
   dēng duì tiào , shè duì lín 。 ruì xuě duì gān lín 。 zhǔ huān duì mín yuè , jiāo qiǎn duì yán shēn 。 chǐ sān zhàn , lè qī qín 。 gù qǔ duì zhī yīn 。 dà chē háng kǎn kǎn , sì mǎ jù qīn qīn 。 zǐ diàn qīng hóng téng jiàn qì , gāo shān liú shuǐ shí qín xīn 。 qū zǐ huái jūn , jí pǔ yín fēng bēi zé pàn ; wáng láng yì yǒu , piān zhōu wò xuě fǎng shān yīn 。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签