笠翁对韵十三覃拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-09-14 19:57:51

  文言文之家为您整理笠翁对韵十三覃拼音版、笠翁对韵十三覃注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵十三覃注音版

  《 wēngduìyùn · shísānqín 》
   gōngduìquè , zuòduìkān 。 shuǐběiduìtiānnán 。 shènlóuduìjùn , wěilùnduìgāotán 。 lín , shùpiánnán 。 duìhánsān 。 bǎoshānzhěn , shuāngzhūdàimàozān 。 xiāowángdàishìxīnwéichì , xiāngjūnmiànlán 。 jiǎdǎoshīkuáng , shǒuqiāoménxíngchùxiǎng ; zhāngdiāncǎoshèng , tóunéngxiěshíhān 。
   wénduìjiàn , jiěduìān 。 sānduìshuānggān 。 huángtóngduìbáisǒu , jìngduìnán 。 qiū , jìngsānsān 。 hǎiduìshānlán 。 luánshēnghuìhuì , shìzhèngdāndān 。 fēngjiāngzhī , hánguānrénshílǎodān 。 jiāngxiāngguīchí , zhǐshuǐméngzhēnshìzhǐ ; gōngzuòzǎi , tānquánsuīyǐntān 。

笠翁对韵十三覃拼音版

  《 lì wēng duì yùn · shí sān qín 》
   gōng duì què , zuò duì kān 。 shuǐ běi duì tiān nán 。 shèn lóu duì yǐ jùn , wěi lùn duì gāo tán 。 lín qǐ zǐ , shù pián nán 。 dé yī duì hán sān 。 bā bǎo shān hú zhěn , shuāng zhū dài mào zān 。 xiāo wáng dài shì xīn wéi chì , lú xiāng qī jūn miàn dú lán 。 jiǎ dǎo shī kuáng , shǒu nǐ qiāo mén xíng chù xiǎng ; zhāng diān cǎo shèng , tóu néng rú mò xiě shí hān 。
   wén duì jiàn , jiě duì ān 。 sān jú duì shuāng gān 。 huáng tóng duì bái sǒu , jìng nǚ duì qí nán 。 qiū qī qī , jìng sān sān 。 hǎi sè duì shān lán 。 luán shēng hé huì huì , hǔ shì zhèng dān dān 。 yí fēng jiāng lì zhī ní fù , hán gǔ guān rén shí lǎo dān 。 jiāng xiāng guī chí , zhǐ shuǐ zì méng zhēn shì zhǐ ; wú gōng zuò zǎi , tān quán suī yǐn yì hé tān 。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签