笠翁对韵十四盐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-09-14 20:53:54

  文言文之家为您整理笠翁对韵十四盐拼音版、笠翁对韵十四盐注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵十四盐注音版

  《 wēngduìyùn · shíyán 》
   kuānduìměng , lěngduìyán 。 qīngzhíduìzūnyán 。 yúntóuduìjiǎo , duìlóngrán 。 fēngtáijiàn , tánglián 。 bǎotàiduìmíngqiān 。 guīfàn , sānjìngyǐntáoqián 。 jiànchénggōngkānpèiyìn , bǎiqiánmǎnguà便biànchuílián 。 zhuójiǔtíngbēi , róngbànhānchóuyǐn ; hǎohuābàngzuò , kànwēixiàoshíniān 。
   liánduìduàn , jiǎnduìtiān 。 dànduìāntián 。 huítóuduì , shuǐduìshānjiān 。 yāoniǎoniǎo , shǒuxiānxiān 。 fèngduìluánzhàn 。 kāitiánduōzhǒng , zhǔhǎijìnchéngyán 。 tóngjiǔshìzhānggōng , ēngěiqiānrénfànzhòngyān 。 xiāonòngfènglái , qínyǒuyuánnéngkuàdǐngchénglóng , xuānchéndepānrán 。
   rénduì , àiduìxián 。 zhǐduìguānzhān 。 zhīduìsān , zhèngduìyán 。 qínxuěàn , fēngyán 。 lòujiànduìshūjiān 。 wénfánguī , yànbiéxiānglián 。 zuóméigèng , zǎochūnláiyànjuǎnzhònglián 。 shīshǐmíng , chóubēi怀huái ; jīngrénsuǒ, mèngzhōngxiǎnhuìlǎojiāngyān 。

笠翁对韵十四盐拼音版

  《 lì wēng duì yùn · shí sì yán 》
   kuān duì měng , lěng duì yán 。 qīng zhí duì zūn yán 。 yún tóu duì yǔ jiǎo , hè fà duì lóng rán 。 fēng tái jiàn , sù táng lián 。 bǎo tài duì míng qiān 。 wǔ hú guī fàn lǐ , sān jìng yǐn táo qián 。 yī jiàn chéng gōng kān pèi yìn , bǎi qián mǎn guà biàn chuí lián 。 zhuó jiǔ tíng bēi , róng wǒ bàn hān chóu jì yǐn ; hǎo huā bàng zuò , kàn tā wēi xiào wù shí niān 。
   lián duì duàn , jiǎn duì tiān 。 dàn bó duì ān tián 。 huí tóu duì jí mù , shuǐ dǐ duì shān jiān 。 yāo niǎo niǎo , shǒu xiān xiān 。 fèng bǔ duì luán zhàn 。 kāi tián duō zhǒng sù , zhǔ hǎi jìn chéng yán 。 jū tóng jiǔ shì zhāng gōng yì , ēn gěi qiān rén fàn zhòng yān 。 xiāo nòng fèng lái , qín nǚ yǒu yuán néng kuà yǔ ; dǐng chéng lóng qù , xuān chén wú jì de pān rán 。
   rén duì jǐ , ài duì xián 。 jǔ zhǐ duì guān zhān 。 sì zhī duì sān yǔ , yì zhèng duì cí yán 。 qín xuě àn , kè fēng yán 。 lòu jiàn duì shū jiān 。 wén fán guī tǎ jì , tǐ yàn bié xiāng lián 。 zuó yè tí méi gèng yī zì , zǎo chūn lái yàn juǎn zhòng lián 。 shī yǐ shǐ míng , chóu lǐ bēi gē huái dù fǔ ; bǐ jīng rén suǒ , mèng zhōng xiǎn huì lǎo jiāng yān 。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签