笠翁对韵十五咸拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-09-14 20:57:24

  文言文之家为您整理笠翁对韵十五咸拼音版、笠翁对韵十五咸注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵十五咸注音版

  《 wēngduìyùn · shíxián 》
   zāiduìzhí , duìshān 。 èrduìsānjiān 。 cháochénduìguólǎo , zhíshìduìguānxián 。 鹿 , chánchán 。 duìkāijiān 。 绿yángyīngxiànhuǎn , hóngxìngyànnán 。 bànbáijiǔtáolìng , zhěnhuángliángyán 。 jiǔxiàyánbiāo , chángfēngtíngliú ; sāndōnghánliè , màntiānxuělàngzhùzhēngfān 。
   duìzhú , bǎiduìshān 。 xiàhuòduìsháoxián 。 jiànchánduìqínwěi , gǒngluòduìxiáohán 。 cángshūdòng , zhàoyán 。 tuōduìchāofán 。 xiánrénxiūxiànmèi , zhèngshìgōngchán 。 yuèmóuchéntuīshǎo , zuǒtángfānjiāngzhònghúnjiān 。 xiàkuángshēng , jiésānzhuāxiūjǐnǎo ; jiāngzhōu , 湿shīqīngshān 。
   páoduì , duìshān 。 duìfān 。 zuóduìdiāolòu , huáduìjuānchán 。 xīngběigǒng , 西xián 。 zhīlòuduìdǐngchán 。 jiāngbiānshēngguìruò , hǎiwàishùdōuxián 。 dàndehuīhuīcúnrèn , duōduōkōnghán 。 cǎifèngzhīyīn , diǎnhòukuíjiǔzòu ; jīnrénshǒukǒu, shèngsānjiān 。

笠翁对韵十五咸拼音版

  《 lì wēng duì yùn · shí wǔ xián 》
   zāi duì zhí , tì duì shān 。 èr bó duì sān jiān 。 cháo chén duì guó lǎo , zhí shì duì guān xián 。 lù yǔ yǔ , tù chán chán 。 qǐ dú duì kāi jiān 。 lǜ yáng yīng xiàn huǎn , hóng xìng yàn ní nán 。 bàn lí bái jiǔ yú táo lìng , yī zhěn huáng liáng dù lǚ yán 。 jiǔ xià yán biāo , cháng rì fēng tíng liú kè qí ; sān dōng hán liè , màn tiān xuě làng zhù zhēng fān 。
   wú duì zhú , bǎi duì shān 。 xià huò duì sháo xián 。 jiàn chán duì qín wěi , gǒng luò duì xiáo hán 。 cáng shū dòng , bì zhào yán 。 tuō sú duì chāo fán 。 xián rén xiū xiàn mèi , zhèng shì jí gōng chán 。 bà yuè móu chén tuī shǎo bó , zuǒ táng fān jiāng zhòng hún jiān 。 yè xià kuáng shēng , jié gǔ sān zhuā xiū jǐn ǎo ; jiāng zhōu sī mǎ , pí pá yī qǔ shī qīng shān 。
   páo duì hù , lǚ duì shān 。 pǐ mǎ duì gū fān 。 zuó mó duì diāo lòu , kè huá duì juān chán 。 xīng běi gǒng , rì xī xián 。 zhī lòu duì dǐng chán 。 jiāng biān shēng guì ruò , hǎi wài shù dōu xián 。 dàn de huī huī cún lì rèn , hé xū duō duō dá kōng hán 。 cǎi fèng zhī yīn , lè diǎn hòu kuí xū jiǔ zòu ; jīn rén shǒu kǒu , shèng rú ní fù yì sān jiān 。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签