了凡四训立命之学拼音版、注音版全文

编辑:文言文之家 时间:2020-09-15 19:24:51

 文言文之家为您整理了凡四训立命之学拼音版、了凡四训立命之学注音版全文,欢迎阅读。

了凡四训立命之学注音版

 《 mìngzhīxué 》
  tóngniánsàng , lǎomìngxué , wèiyǎngshēng , rén , qiěchéngmíng , ěrxīn 。 hòuzàiyún , lǎozhě , xiūránwěimào , piāopiāoruòxiān , jìngzhī 。 yuē :“ shìzhōngrén , míngniánjìnxué , shū ?”
  gào , bìngkòulǎozhěxìngshì 。
  yuē :“ xìngkǒng , yúnnánrén 。 shàohuángshùzhèngzhuàn , shùgāichuán 。”
  yǐnzhīguī , gào 。
  yuē :“ shàndàizhī 。”
  shìshù , xiānjiēyàn 。 suìshūzhīniàn , móuzhībiǎoxiōngshěnchēng , yán :“ hǎixiānshēng , zàishěnyǒujiākāiguǎn , sòngxuéshèn便biàn 。”
  suìwéishī 。
  kǒngwéishù : xiànkǎotóngshēng , dāngshímíng ; kǎoshímíng , xuékǎojiǔmíng 。 míngniánkǎo , sānchùmíngshùjiē 。 wéizhōngshēnxiūjiù , yán : mǒuniánkǎomíng , mǒuniándānglǐn , mǒuniándānggòng , gònghòumǒunián , dāngxuǎnchuānyǐn , zàirènsānniánbàn , gàoguī 。 shísānsuìyuèshíchǒushí , dāngzhōngzhèngqǐn ,  。 bèiérjǐnzhī 。
  hòu , fánkǎojiào , míngshùxiānhòu , jiēchūkǒnggōngsuǒxuándìngzhě 。 suànshílǐnjiǔshídàndǒudāngchūgòng ; shíshíshí , zōngshīzhǔngòng , qièzhī 。 hòuguǒwéishǔyìnyánggōngsuǒ , zhízhìdīngmǎonián ( gōngyuán 1567 nián ), yīnqiūmíngzōngshījiànchǎngzhōngbèijuàn , tànyuē :“  , piānzòu , 使shǐqiàyānguànzhī , lǎochuāngxià !” suìxiànshēnwénzhǔngòng , liánqiánshízhī , shíjiǔshídàndǒu 。 yīnxìnjìn退tuìyǒumìng , chíyǒushí , dànránqiú 。
  gòngyān , liújīngnián , zhōngjìngzuò , yuèwén 。  ( gōngyuán 1569 nián ) guī , yóunányōng , wèijiān , xiān访fǎngyúnhuìchánshīxiáshānzhōng , duìzuòshì , fánsānzhòumíng 。
  yúnwènyuē :“ fánrénsuǒdezuòshèngzhě , zhǐwèiwàngniànxiāngcháněr 。 zuòsān , jiànwàngniàn ,  ?”
  yuē :“ wéikǒngxiānshēngsuàndìng , róngshēng , jiēyǒudìngshù , yàowàngxiǎng , wàngxiǎng 。”
  yúnxiàoyuē :“ dàishìháojié , yuánláizhǐshìfán 。”
  wèn ?
  yuē :“ rénwèinéngxīn , zhōngwéiyīnyángsuǒ , ānshù ? dànwéifánrényǒushù ; shànzhīrén ,
  shùdìng ; èzhīrén , shùdìng 。 èrshíniánlái , bèisuàndìng , céngzhuàndòngháo , fēishìfán ?”
  wènyuē :“ ránshùtáo ?”
  yuē :“ mìngyóuzuò , qiú 。 shīshūsuǒchēng , dewéimíngxùn 。 jiàodiǎnzhōngshuō :『 qiúguìdeguì , qiúnándenán , qiúcháng寿shòudecháng寿shòu 。』 wàngnǎishìjiājiè , zhū , kuángrén ?”
  jìnyuē :“ mèngyán :『 qiúzhī 』, shìqiúzàizhě 。 dàorénqiú ; gōngmíngguì , qiú ?”
  yúnyuē :“ mèngzhīyáncuò , cuòjiěěr 。 jiànliùshuō :『 qiètián , fāngcùn ; cóngxīnér , gǎntōng 。』 qiúzài , dàorén , degōngmíngguì ; nèiwàishuāng , shìqiúyǒude 。 ruòfǎngōngnèixǐng , érxiàngwàichíqiú , qiúzhīyǒudào , érzhīyǒumìng , nèiwàishuāngshī ,  。”
  yīnwèn :“ kǒnggōngsuànzhōngshēnruò ?”
  shígào 。
  yúnyuē :“ chuāiyīngfǒu ? yīngshēngfǒu ?”
  zhuīshěngliángjiǔ , yuē :“ yīng 。 zhōngrén , lèiyǒuxiàng , báo , yòunénggōnglèixíng , hòu ; jiānnàifán , néngróngrén ; shíhuòcáizhìgàirén , zhíxīnzhíxíng , qīngyánwàngtán 。 fánjiēbáozhīxiāng , zāi 。
  zhīhuìzhěduōshēng , shuǐzhīqīngzhěcháng ; hǎojié , zhě ; néngwàn , shàn , zhěèr ; àiwéishēngshēngzhīběn , rěnwéizhīgēn ; jīnmíngjié , chángnéngshějiùrén , zhěsān ; duōyánhào , zhě ; yǐnshuòjīng , zhě ; hǎochèchángzuò , érzhībǎoyuánshén , zhěliù 。 guòèshàngduō , néngshù 。”
  yúnyuē :“ wéizāi 。 shìjiānxiǎngqiānjīnzhīchǎnzhě , dìngshìqiānjīnrén ; xiǎngbǎijīnzhīchǎnzhě , dìngshìbǎijīnrén ; yīng饿èzhě, dìngshì饿èrén ; tiānguòyīncáiér , céngjiāxiānháo 。
  shēng , yǒubǎishìzhīzhě , dìngyǒubǎishìsūnbǎozhī ; yǒushíshìzhīzhě , dìngyǒushíshìsūnbǎozhī ; yǒusānshìèrshìzhīzhě , dìngyǒusānshìèrshìsūnbǎozhī ; zhǎnyānhòuzhě , zhìbáo 。
  jīnzhīfēi 。 jiāngxiànglái , shēngzhīxiàng , jìnqínggǎishuā ; yào , yàobāohuāng , yàoài , yàojīngshén 。 cóngqiánzhǒngzhǒng , zuó ; cónghòuzhǒngzhǒng , jīnshēng ; zàishēngzhīshēn 。
  xuèròuzhīshēn , shàngrányǒushù ; zhīshēn , néngtiān 。 tàijiǎyuē :『 tiānzuòniè , yóuwéi ; zuòniè , huó 。』 shīyún :『 yǒngyánpèimìng , qiúduō 。』 kǒngxiānshēngsuàndēng , shēngzhě , tiānzuòzhīniè , yóuérwéi ; jīnkuòchōngxìng , xíngshànshì , duōyīn , suǒzuòzhī , ānérshòuxiǎng ?
  wéijūnmóu , xiōng ; ruòyántiānmìngyǒucháng ,  , xiōng ? kāizhāng , 便biànshuō :『 shànzhījiā , yǒuqìng 。』 xìndefǒu ?”
  xìnyán , bàiérshòujiào 。 yīnjiāngwǎngzhīzuì , qiánjìnqíng , wèishūtōng , xiānqiúdēng ; shìxíngshànshìsānqiāntiáo , bàotiānzōngzhī 。
  yúnchūgōngguòshì , lìngsuǒxíngzhīshì , zhúdēng ; shànshù , è退tuìchú , qiějiàochízhǔnzhòu , yàn 。
  yuē :“ jiāyǒuyún :『 huìshū , bèiguǐshénxiào 。』 yǒuchuán , zhǐshìdòngniàn 。 zhíshū , xiānwànyuánfàngxià , chén 。 cóngniàntoudòngchù , xiàdiǎn , wèizhīhùndùnkāi 。 yóuérhuīchéng , gèng , 便biànlíng 。 fántiānmìng , dōuyàocóngchùgǎn 。
  mènglùnmìngzhīxué , éryuē :『 yāo寿shòuèr 。』 yāo寿shòu , zhìèrzhě 。 dāngdòngniànshí , shúwéiyāo , shúwéi寿shòu ? fēnzhī, fēngqiànèr , ránhòupínzhīmìng ; qióngtōngèr , ránhòuguìjiànzhīmìng ; yāo寿shòuèr , ránhòushēngzhīmìng 。 rénshēngshìjiān , wéishēngwéizhòng , yuēyāo寿shòu , qièshùnjiēgāizhī 。
  zhìxiūshēnzhī , nǎitiānzhīshì 。 yuēxiū , shēnyǒuguòè , jiēdāngzhìérzhī ; yuē , háo , háojiāngyíng , jiēdāngzhǎnjuézhī 。 dàowèi , zhízàoxiāntiānzhījìng , 便biànshìshíxué 。
  wèinéngxīn , dànnéngchízhǔnzhòu , shù , lìngjiànduàn , chídechúnshú , chízhōngchí , chízhōngchí 。 dàodeniàntoudòng , língyàn 。”
  chūhàoxuéhǎi , shìgǎihàoliǎofán ; gàimìngzhīshuō , érluòfánjiù 。 cóngérhòu , zhōngjīngjīng , 便biànjuéqiántóng 。 qiánzhǐshìyōuyōufàngrèn , dàoyǒuzhànjīngjǐngxiàng , zàiànshìlòuzhōng , chángkǒngzuìtiānguǐshén ; rénzēnghuǐ, néngtiánránróngshòu 。
  dàomíngnián ( gōngyuán 1570 nián ) kǎo , kǒngxiānshēngsuàngāisān , kǎo ; yányàn , érqiūwéizhōngshì 。 ránxíngwèichún , jiǎnshēnduō ; huòjiànshànérxíngzhīyǒng , huòjiùrénérxīncháng ; huòshēnmiǎnwéishàn , érkǒuyǒuguòyán ; huòxǐngshícāochí , érzuìhòufàng ; guòzhégōng , cháng 。 suì ( gōngyuán 1569 nián ) yuàn , zhízhìmǎosuì ( gōngyuán 1579 nián ), shínián , érsānqiānshànxíngshǐwán 。
  shífāngcóngjiànānguān , wèihuíxiàng 。 gēngchén ( gōngyuán 1580 nián ) nánhuán 。 shǐqǐngxìngkōng , huìkōngzhūshàngrén , jiùdōngchántánghuíxiàng 。 suìqiúziyuàn , xíngsānqiānshànshì 。 xīn ( gōngyuán 1581 nián ), shēngnántiān 。
  xíngshì , suí ; néngshū , měihángshì , zhéyòngémáoguǎn , yìnzhūquān zhīshàng 。 huòshīshípínrén , huòmǎifàngshēngmìng , yǒuduōzhìshízhě 。 zhìguǐwèi ( gōngyuán 1583 nián ) yuè , sānqiānzhīshùmǎn 。 qǐngxìngkōngbèi , jiùjiātínghuíxiàng 。 jiǔyuèshísān , qiúzhōngjìnshìyuàn , xíngshànshìwàntiáo , bǐng ( gōngyuán 1586 nián ) dēng , shòubǎozhīxiàn 。
  zhìkòng , míngyuēzhìxīnpiān 。 chénzuòtáng , jiārénxiémén , zhìànshàng , suǒxíngshànè , xiān 。 shèzhuōtíng , xiàozhàoyuèdàofénxiānggào 。
  jiànsuǒxíngduō , zhépínyuē :“ qiánzàijiā , xiāngzhùwéishàn , sānqiānzhīshùdewán ; jīnwàn , zhōngshìxíng , shídeyuánmǎn ?”
  jiānǒumèngjiànshénrén , yánshànshìnánwánzhī 。 shényuē :“ zhǐjiǎnliángjié , wànxíngwán 。” gàibǎozhītián , měièrfēnsānháo 。 wéichù , jiǎnzhìfēnliùháo , wěiyǒushì , xīnjīng 。 shìhuànchánshītáilái , mènggàozhī , qiěwènshìxìnfǒu ?
  shīyuē :“ shànxīnzhēnqiè , xíngdāngwànshàn , kuàngxiànjiǎnliáng , wànmínshòu ?”
  juānfèngyín , qǐngjiùtáishānzhāisēngwànérhuíxiàngzhī 。
  kǒnggōngsuànshísānsuìyǒuè , wèicháng寿shòu , shìsuìjìngyàng , jīnliùshíjiǔ 。 shūyuē :“ tiānnánchén , mìngcháng 。” yòuyún :“ wéimìngcháng ”, jiēfēikuáng 。 shìérzhī , fánchēnghuòqiúzhīzhě , nǎishèngxiánzhīyán 。 ruòwèihuòwéitiānsuǒmìng , shìzhīlùn 。
  zhīmìng , wèizhīruò ? mìngdāngróngxiǎn , chángzuòluòxiǎng ; shídāngshùn , chángzuòxiǎng ; yǎnqiánshí , chángzuòpínxiǎng ; rénxiāngàijìng , chángzuòkǒngxiǎng ; jiāshìwàngzhòng , chángzuòbēixiàxiǎng ; xuéwènyōu , chángzuòqiǎnlòuxiǎng 。
  yuǎnyángzōngzhī , jìngàizhīqiān ; shàngbàoguózhīēn , xiàzàojiāzhī ; wàirénzhī , nèixiánzhī 。
  yàozhīfēi , gǎiguò ; zhīfēi , ānshì ; guògǎi , jìn ; tiānxiàcōngmíngjùnxiùshǎo, suǒjiāxiū , jiā广guǎngzhě , zhǐwèiyīnxúnèr , dānshēng 。
  yúnchánshīsuǒshòumìngzhīshuō , nǎizhìjīngzhìsuì , zhìzhēnzhìzhèngzhī , shúwánérmiǎnxíngzhī , kuàng 。

了凡四训立命之学拼音版

 《 lì mìng zhī xué 》
  yú tóng nián sàng fù , lǎo mǔ mìng qì jǔ yè xué yī , wèi kě yǐ yǎng shēng , kě yǐ jì rén , qiě xí yī yì yǐ chéng míng , ěr fù sù xīn yě 。 hòu yú zài cí yún sì , yù yī lǎo zhě , xiū rán wěi mào , piāo piāo ruò xiān , yú jìng lǐ zhī 。 yǔ yú yuē :“ zǐ shì lù zhōng rén yě , míng nián jí jìn xué , hé bù dú shū ?”
  yú gào yǐ gù , bìng kòu lǎo zhě xìng shì lǐ jū 。
  yuē :“ wú xìng kǒng , yún nán rén yě 。 dé shào zǐ huáng jí shù zhèng zhuàn , shù gāi chuán rǔ 。”
  yú yǐn zhī guī , gào mǔ 。
  mǔ yuē :“ shàn dài zhī 。”
  shì qí shù , xiān xī jiē yàn 。 yú suì qǐ dú shū zhī niàn , móu zhī biǎo xiōng shěn chēng , yán :“ yù hǎi gǔ xiān shēng , zài shěn yǒu fū jiā kāi guǎn , wǒ sòng rǔ jì xué shèn biàn 。”
  yú suì lǐ yù wéi shī 。
  kǒng wéi yú qǐ shù : xiàn kǎo tóng shēng , dāng shí sì míng ; fǔ kǎo qī shí yī míng , tí xué kǎo dì jiǔ míng 。 míng nián fù kǎo , sān chù míng shù jiē hé 。 fù wéi bǔ zhōng shēn xiū jiù , yán : mǒu nián kǎo dì jǐ míng , mǒu nián dāng bǔ lǐn , mǒu nián dāng gòng , gòng hòu mǒu nián , dāng xuǎn sì chuān yī dà yǐn , zài rèn sān nián bàn , jí yí gào guī 。 wǔ shí sān suì bā yuè shí sì rì chǒu shí , dāng zhōng yú zhèng qǐn , xī wú zǐ 。 yú bèi lù ér jǐn jì zhī 。
  zì cǐ yǐ hòu , fán yù kǎo jiào , qí míng shù xiān hòu , jiē bù chū kǒng gōng suǒ xuán dìng zhě 。 dú suàn yú shí lǐn mǐ jiǔ shí yī dàn wǔ dǒu dāng chū gòng ; jí shí mǐ qī shí yī shí , tú zōng shī jí pī zhǔn bǔ gòng , yú qiè yí zhī 。 hòu guǒ wéi shǔ yìn yáng gōng suǒ bó , zhí zhì dīng mǎo nián ( gōng yuán 1567 nián ), yīn qiū míng zōng shī jiàn yú chǎng zhōng bèi juàn , tàn yuē :“ wǔ cè , jí wǔ piān zòu yì yě , qǐ kě shǐ bó qià yān guàn zhī rú , lǎo yú chuāng xià hū !” suì yī xiàn shēn wén zhǔn gòng , lián qián shí mǐ jì zhī , shí jiǔ shí yī dàn wǔ dǒu yě 。 yú yīn cǐ yì xìn jìn tuì yǒu mìng , chí sù yǒu shí , dàn rán wú qiú yǐ 。
  gòng rù yān dū , liú jīng yī nián , zhōng rì jìng zuò , bù yuè wén zì 。 jǐ sì ( gōng yuán 1569 nián ) guī , yóu nán yōng , wèi rù jiān , xiān fǎng yún gǔ huì chán shī yú qī xiá shān zhōng , duì zuò yī shì , fán sān zhòu yè bù míng mù 。
  yún gǔ wèn yuē :“ fán rén suǒ yǐ bù de zuò shèng zhě , zhǐ wèi wàng niàn xiāng chán ěr 。 rǔ zuò sān rì , bù jiàn qǐ yī wàng niàn , hé yě ?”
  yú yuē :“ wú wéi kǒng xiān shēng suàn dìng , róng rǔ shēng sǐ , jiē yǒu dìng shù , jí yào wàng xiǎng , yì wú kě wàng xiǎng 。”
  yún gǔ xiào yuē :“ wǒ dài rǔ shì háo jié , yuán lái zhǐ shì fán fū 。”
  wèn qí gù ?
  yuē :“ rén wèi néng wú xīn , zhōng wéi yīn yáng suǒ fù , ān dé wú shù ? dàn wéi fán rén yǒu shù ; jí shàn zhī rén ,
  shù gù jū tā bù dìng ; jí è zhī rén , shù yì jū tā bù dìng 。 rǔ èr shí nián lái , bèi tā suàn dìng , bù céng zhuàn dòng yī háo , qǐ fēi shì fán fū ?”
  yú wèn yuē :“ rán zé shù kě táo hū ?”
  yuē :“ mìng yóu wǒ zuò , fú zì jǐ qiú 。 shī shū suǒ chēng , de wéi míng xùn 。 wǒ jiào diǎn zhōng shuō :『 qiú fù guì de fù guì , qiú nán nǚ de nán nǚ , qiú cháng shòu de cháng shòu 。』 fū wàng yǔ nǎi shì jiā dà jiè , zhū fó pú sà , qǐ kuáng yǔ qī rén ?”
  yú jìn yuē :“ mèng zǐ yán :『 qiú zé dé zhī 』, shì qiú zài wǒ zhě yě 。 dào dé rén yì kě yǐ lì qiú ; gōng míng fù guì , rú hé qiú dé ?”
  yún gǔ yuē :“ mèng zǐ zhī yán bù cuò , rǔ zì cuò jiě ěr 。 rǔ bù jiàn liù zǔ shuō :『 yī qiè fú tián , bù lí fāng cùn ; cóng xīn ér mì , gǎn wú bù tōng 。』 qiú zài wǒ , bù dú dé dào dé rén yì , yì de gōng míng fù guì ; nèi wài shuāng dé , shì qiú yǒu yì yú de yě 。 ruò bù fǎn gōng nèi xǐng , ér tú xiàng wài chí qiú , zé qiú zhī yǒu dào , ér dé zhī yǒu mìng yǐ , nèi wài shuāng shī , gù wú yì 。”
  yīn wèn :“ kǒng gōng suàn rǔ zhōng shēn ruò hé ?”
  yú yǐ shí gào 。
  yún gǔ yuē :“ rǔ zì chuāi yīng dé kē dì fǒu ? yīng shēng zǐ fǒu ?”
  yú zhuī shěng liáng jiǔ , yuē :“ bù yīng yě 。 kē dì zhōng rén , lèi yǒu fú xiàng , yú fú báo , yòu bù néng jī gōng lèi xíng , yǐ jī hòu fú ; jiān bù nài fán jù , bù néng róng rén ; shí huò yǐ cái zhì gài rén , zhí xīn zhí xíng , qīng yán wàng tán 。 fán cǐ jiē báo fú zhī xiāng yě , qǐ yí kē dì zāi 。
  dì zhī huì zhě duō shēng wù , shuǐ zhī qīng zhě cháng wú yú ; yú hǎo jié , yí wú zǐ zhě yī ; hé qì néng yù wàn wù , yú shàn nù , yí wú zǐ zhě èr ; ài wéi shēng shēng zhī běn , rěn wéi bù yù zhī gēn ; yú jīn xī míng jié , cháng bù néng shě jǐ jiù rén , yí wú zǐ zhě sān ; duō yán hào qì , yí wú zǐ zhě sì ; xǐ yǐn shuò jīng , yí wú zǐ zhě wǔ ; hǎo chè yè cháng zuò , ér bù zhī bǎo yuán yù shén , yí wú zǐ zhě liù 。 qí yú guò è shàng duō , bù néng xī shù 。”
  yún gǔ yuē :“ qǐ wéi kē dì zāi 。 shì jiān xiǎng qiān jīn zhī chǎn zhě , dìng shì qiān jīn rén wù ; xiǎng bǎi jīn zhī chǎn zhě , dìng shì bǎi jīn rén wù ; yīng è sǐ zhě , dìng shì è sǐ rén wù ; tiān bù guò yīn cái ér dǔ , jǐ céng jiā xiān háo yì sī 。
  jí rú shēng zǐ , yǒu bǎi shì zhī dé zhě , dìng yǒu bǎi shì zǐ sūn bǎo zhī ; yǒu shí shì zhī dé zhě , dìng yǒu shí shì zǐ sūn bǎo zhī ; yǒu sān shì èr shì zhī dé zhě , dìng yǒu sān shì èr shì zǐ sūn bǎo zhī ; qí zhǎn yān wú hòu zhě , dé zhì báo yě 。
  rǔ jīn jì zhī fēi 。 jiāng xiàng lái bù fā kē dì , jí bù shēng zǐ zhī xiàng , jìn qíng gǎi shuā ; wù yào jī dé , wù yào bāo huāng , wù yào hé ài , wù yào xī jīng shén 。 cóng qián zhǒng zhǒng , pì rú zuó rì sǐ ; cóng hòu zhǒng zhǒng , pì rú jīn rì shēng ; cǐ yì lǐ zài shēng zhī shēn 。
  fū xuè ròu zhī shēn , shàng rán yǒu shù ; yì lǐ zhī shēn , qǐ bù néng gé tiān 。 tài jiǎ yuē :『 tiān zuò niè , yóu kě wéi ; zì zuò niè , bù kě huó 。』 shī yún :『 yǒng yán pèi mìng , zì qiú duō fú 。』 kǒng xiān shēng suàn rǔ bù dēng kē dì , bù shēng zǐ zhě , cǐ tiān zuò zhī niè , yóu kě dé ér wéi ; rǔ jīn kuò chōng dé xìng , lì xíng shàn shì , duō jī yīn dé , cǐ zì jǐ suǒ zuò zhī fú yě , ān dé ér bù shòu xiǎng hū ?
  yì wéi jūn zǐ móu , qū jí bì xiōng ; ruò yán tiān mìng yǒu cháng , jí hé kě qū , xiōng hé kě bì ? kāi zhāng dì yī yì , biàn shuō :『 jī shàn zhī jiā , bì yǒu yú qìng 。』 rǔ xìn de jí fǒu ?”
  yú xìn qí yán , bài ér shòu jiào 。 yīn jiāng wǎng rì zhī zuì , fó qián jìn qíng fā lù , wèi shū yī tōng , xiān qiú dēng kē ; shì xíng shàn shì sān qiān tiáo , yǐ bào tiān dì zǔ zōng zhī dé 。
  yún gǔ chū gōng guò gé shì yú , lìng suǒ xíng zhī shì , zhú rì dēng jì ; shàn zé jì shù , è zé tuì chú , qiě jiào chí zhǔn tí zhòu , yǐ qī bì yàn 。
  yǔ yú yuē :“ fú lù jiā yǒu yún :『 bù huì shū fú , bèi guǐ shén xiào 。』 cǐ yǒu mì chuán , zhǐ shì bù dòng niàn yě 。 zhí bǐ shū fú , xiān bǎ wàn yuán fàng xià , yī chén bù qǐ 。 cóng cǐ niàn tou bù dòng chù , xià yī diǎn , wèi zhī hùn dùn kāi jī 。 yóu cǐ ér yī bǐ huī chéng , gèng wú sī lǜ , cǐ fú biàn líng 。 fán qí tiān lì mìng , dōu yào cóng wú sī wú lǜ chù gǎn gé 。
  mèng zǐ lùn lì mìng zhī xué , ér yuē :『 yāo shòu bù èr 。』 fū yāo shòu , zhì èr zhě yě 。 dāng qí bù dòng niàn shí , shú wéi yāo , shú wéi shòu ? xì fēn zhī , fēng qiàn bù èr , rán hòu kě lì pín fù zhī mìng ; qióng tōng bù èr , rán hòu kě lì guì jiàn zhī mìng ; yāo shòu bù èr , rán hòu kě lì shēng sǐ zhī mìng 。 rén shēng shì jiān , wéi sǐ shēng wéi zhòng , yuē yāo shòu , zé yī qiè shùn nì jiē gāi zhī yǐ 。
  zhì xiū shēn yǐ sì zhī , nǎi jī dé qí tiān zhī shì 。 yuē xiū , zé shēn yǒu guò è , jiē dāng zhì ér qù zhī ; yuē sì , zé yī háo jì yú , yī háo jiāng yíng , jiē dāng zhǎn jué zhī yǐ 。 dào cǐ dì wèi , zhí zào xiān tiān zhī jìng , jí cǐ biàn shì shí xué 。
  rǔ wèi néng wú xīn , dàn néng chí zhǔn tí zhòu , wú jì wú shù , bù lìng jiàn duàn , chí de chún shú , yú chí zhōng bù chí , yú bù chí zhōng chí 。 dào de niàn tou bù dòng , zé líng yàn yǐ 。”
  yú chū hào xué hǎi , shì rì gǎi hào liǎo fán ; gài wù lì mìng zhī shuō , ér bù yù luò fán fū kē jiù yě 。 cóng cǐ ér hòu , zhōng rì jīng jīng , biàn jué yǔ qián bù tóng 。 qián rì zhǐ shì yōu yōu fàng rèn , dào cǐ zì yǒu zhàn jīng tì lì jǐng xiàng , zài àn shì wū lòu zhōng , cháng kǒng dé zuì tiān dì guǐ shén ; yù rén zēng wǒ huǐ wǒ , zì néng tián rán róng shòu 。
  dào míng nián ( gōng yuán 1570 nián ) lǐ bù kǎo kē jǔ , kǒng xiān shēng suàn gāi dì sān , hū kǎo dì yī ; qí yán bù yàn , ér qiū wéi zhōng shì yǐ 。 rán xíng yì wèi chún , jiǎn shēn duō wù ; huò jiàn shàn ér xíng zhī bù yǒng , huò jiù rén ér xīn cháng zì yí ; huò shēn miǎn wéi shàn , ér kǒu yǒu guò yán ; huò xǐng shí cāo chí , ér zuì hòu fàng yì ; yǐ guò zhé gōng , rì cháng xū dù 。 zì jǐ sì suì ( gōng yuán 1569 nián ) fā yuàn , zhí zhì jǐ mǎo suì ( gōng yuán 1579 nián ), lì shí yú nián , ér sān qiān shàn xíng shǐ wán 。
  shí fāng cóng lǐ jiàn ān rù guān , wèi jí huí xiàng 。 gēng chén ( gōng yuán 1580 nián ) nán huán 。 shǐ qǐng xìng kōng , huì kōng zhū shàng rén , jiù dōng tǎ chán táng huí xiàng 。 suì qǐ qiú zi yuàn , yì xǔ xíng sān qiān shàn shì 。 xīn sì ( gōng yuán 1581 nián ), shēng nán tiān qǐ 。
  yú xíng yī shì , suí yǐ bǐ jì ; rǔ mǔ bù néng shū , měi háng yī shì , zhé yòng é máo guǎn , yìn yī zhū quān yú lì rì zhī shàng 。 huò shī shí pín rén , huò mǎi fàng shēng mìng , yī rì yǒu duō zhì shí yú zhě 。 zhì guǐ wèi ( gōng yuán 1583 nián ) bā yuè , sān qiān zhī shù yǐ mǎn 。 fù qǐng xìng kōng bèi , jiù jiā tíng huí xiàng 。 jiǔ yuè shí sān rì , fù qǐ qiú zhōng jìn shì yuàn , xǔ xíng shàn shì yī wàn tiáo , bǐng xū ( gōng yuán 1586 nián ) dēng dì , shòu bǎo dǐ zhī xiàn 。
  yú zhì kòng gé yī cè , míng yuē zhì xīn piān 。 chén qǐ zuò táng , jiā rén xié fù mén yì , zhì àn shàng , suǒ xíng shàn è , xiān xī bì jì 。 yè zé shè zhuō yú tíng , xiào zhào yuè dào fén xiāng gào dì 。
  rǔ mǔ jiàn suǒ xíng bù duō , zhé pín cù yuē :“ wǒ qián zài jiā , xiāng zhù wéi shàn , gù sān qiān zhī shù de wán ; jīn xǔ yī wàn , yá zhōng wú shì kě xíng , hé shí de yuán mǎn hū ?”
  yè jiān ǒu mèng jiàn yī shén rén , yú yán shàn shì nán wán zhī gù 。 shén yuē :“ zhǐ jiǎn liáng yī jié , wàn xíng jù wán yǐ 。” gài bǎo dǐ zhī tián , měi mǔ èr fēn sān lí qī háo 。 yú wéi qū chù , jiǎn zhì yī fēn sì lí liù háo , wěi yǒu cǐ shì , xīn pō jīng yí 。 shì huàn yú chán shī zì wǔ tái lái , yú yǐ mèng gào zhī , qiě wèn cǐ shì yí xìn fǒu ?
  shī yuē :“ shàn xīn zhēn qiè , jí yī xíng kě dāng wàn shàn , kuàng hé xiàn jiǎn liáng , wàn mín shòu fú hū ?”
  wú jí juān fèng yín , qǐng qí jiù wǔ tái shān zhāi sēng yī wàn ér huí xiàng zhī 。
  kǒng gōng suàn yǔ wǔ shí sān suì yǒu è , yú wèi cháng qí shòu , shì suì jìng wú yàng , jīn liù shí jiǔ yǐ 。 shū yuē :“ tiān nán chén , mìng mí cháng 。” yòu yún :“ wéi mìng bù yú cháng ”, jiē fēi kuáng yǔ 。 wú yú shì ér zhī , fán chēng huò fú zì jǐ qiú zhī zhě , nǎi shèng xián zhī yán 。 ruò wèi huò fú wéi tiān suǒ mìng , zé shì sú zhī lùn yǐ 。
  rǔ zhī mìng , wèi zhī ruò hé ? jí mìng dāng róng xiǎn , cháng zuò luò mò xiǎng ; jí shí dāng shùn lì , cháng zuò fú nì xiǎng ; jí yǎn qián zú shí , cháng zuò pín jù xiǎng ; jí rén xiāng ài jìng , cháng zuò kǒng jù xiǎng ; jí jiā shì wàng zhòng , cháng zuò bēi xià xiǎng ; jí xué wèn pō yōu , cháng zuò qiǎn lòu xiǎng 。
  yuǎn sī yáng zǔ zōng zhī dé , jìn sī gài fù mǔ zhī qiān ; shàng sī bào guó zhī ēn , xià sī zào jiā zhī fú ; wài sī jì rén zhī jí , nèi sī xián jǐ zhī yé 。
  wù yào rì rì zhī fēi , rì rì gǎi guò ; yī rì bù zhī fēi , jí yī rì ān yú zì shì ; yī rì wú guò kě gǎi , jí yī rì wú bù kě jìn ; tiān xià cōng míng jùn xiù bù shǎo , suǒ yǐ dé bù jiā xiū , yè bù jiā guǎng zhě , zhǐ wèi yīn xún èr zì , dān gé yī shēng 。
  yún gǔ chán shī suǒ shòu lì mìng zhī shuō , nǎi zhì jīng zhì suì , zhì zhēn zhì zhèng zhī lǐ , qí shú wán ér miǎn xíng zhī , wú zì kuàng yě 。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签