了凡四训积善之方拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-09-15 20:01:08

 文言文之家为您整理了凡四训积善之方拼音版、了凡四训积善之方注音版,欢迎阅读。

了凡四训积善之方注音版

 《 shànzhīfāng 》
  yuē :“ shànzhījiā , yǒuqìng 。” yánshìjiāngshūliáng , érzōngzhīcháng , zhīsūnyǒuxīngzhě。 kǒngchēngshùnzhīxiào , yuē :“ zōngmiàoxiǎngzhī , sūnbǎozhī ”, jiēzhìlùn 。 shìwǎngshìzhēngzhī 。
  yángshàoshīróng , jiànníngrén 。 shìwéishēng , jiǔzhǎng , héngliúchōnghuǐmín , zhěshùnliúérxià , zhōujiēlāohuò, shàoshīzēng , wéijiùrén , érhuòsuǒ , xiāngrénchī 。 dǎishàoshīshēng , jiājiàn , yǒushénrénhuàwéidàozhě , zhīyuē :“ yǒuyīngōng , sūndāngguìxiǎn , zàngmǒu 。” suìsuǒzhǐérbiǎnzhī , jīnbáifén 。 hòushēngshàoshī , ruòguàndēng , wèizhìsāngōng , jiāzēng ,  ,  , guān 。 sūnguìshèng , zhìjīnshàngduōxiánzhě 。
  yínrényángchéng , chūwéixiàn , cúnxīnrénhòu , shǒugōngpíng 。 shíxiànzǎiyán , ǒuqiú , xuèliúmǎnqián , éryóuwèi , yángguìérkuānjiězhī 。 zǎiyuē :“ zěnnàirényuèbèi , yóurén 。”
  chéngkòushǒuyuē :“ shàngshīdào , mínsànjiǔ , deqíng , āijīn ; qiě , érkuàng ?” zǎiwéizhīyán 。
  jiāshènpín , kuìsuǒ , qiúrénliáng , chángduōfāngzhī 。  , yǒuxīnqiúshùréndài , jiāyòuquē ; gěiqiújiārénshí ; qiúrénkānmǐn ; shāngzhī 。
  yuē :“ qiúcónglái ?”
  yuē :“ hángérlái 。 沿yánrěn , cài 。”
  yīnchèzhī , zhǔzhōushíqiú 。 hòushēngèr , chángyuēshǒuchén , yuēshǒuzhǐ , wèinánběishìláng ; zhǎngsūnwéixíngshìláng ; sūnwéichuānliánxiàn , yòuwéimíngchén ; jīnchǔtíng , zhèng ,  。
  zhèngtǒngjiān , dèngmàochàngluànjiàn , shìmíncóngzéizhěshènzhòng ; cháotíngyínxiànzhāngdōuxiànkǎinánzhēng , qínzéi , hòuwěizhèngxièshì , sōushādōngzéidǎng ; xièqiúzéizhōngdǎng , fánzéizhě , shòubáixiǎo , yuēbīngzhì , chāménshǒu , jièjūnbīngwàngshā , quánhuówànrén ; hòuxièzhīqiān , zhōngzhuàngyuán , wèizǎi ; sūn , zhōngtànhuā 。
  tiánlínshì , xiānshìyǒulǎohǎoshàn , chángzuòfěntuánshīrén , qiúzhī , juàn ; xiānhuàwéidàorén , měidànsuǒshíliùtuán。 zhī , zhōngsānnián , nǎizhīchéng 。 yīnwèizhīyuē :“ shísānniánfěntuán , bào ? hòuyǒu , zàngzhī, sūnguānjué , yǒushēngzizhīshù 。”
  suǒdiǎnzàngzhī , chūshìyǒujiǔréndēng , lěidàizānyīngshènshèng , jiànyǒulínkāibǎngzhīyáo 。
  féngzhuóāntàishǐzhī , wèixiángshēng 。 lóngdōngzǎoxué , rén , dǎoxuězhōng , ménzhī , bànjiāng 。 suìjiěmiánqiúzhī , qiěguījiù 。 mèngshéngàozhīyuē :“ jiùrénmìng , chūzhìchéngxīn , qiǎnhánwéizi 。” shēngzhuóān , suìmíng 。
  tāizhōuyīngshàngshū , zhuàngniánshānzhōng 。 guǐxiào , wǎngwǎngjīngrén , gōng ; wénguǐyún :“ mǒujiǔguī , wēngjiàrén 。 míngdāng , dedài 。” gōngqiánmàitián , yínliǎng 。 wěizuòzhīshū , yínhuánjiā ; jiànshū , shǒulèi , zhī 。
  éryuē :“ shūjiǎ , yínjiǎ , xiǎngéryàng 。” suìjià 。 hòuguī , xiāngbǎochū 。
  gōngyòuwénguǐyuē :“ dāngdedài , nàixiùcáihuàishì 。”
  pángguǐyuē :“ ěrhuòzhī ?”
  yuē :“ shàngrénxīnhǎo , mìngzuòyīnshàngshū , érhuòzhī ?”
  yīnggōngyīn , shànjiāxiū , jiāhòu ; suì , zhéjuānzhènzhī ; qīnyǒu , zhéwěiwéichí ; yǒuhèng , zhéfǎngōng , ránshùnshòu ; sūndēngzhě , jīnléiléi 。
  chángshúfèngzhúshì ,  , ǒuniánhuāng , xiānjuānwéitóngzhīchàng , yòufēnzhènpín , wénguǐchàngményuē:“ qiānkuāng , wànkuāng ; jiāxiùcái , zuòdàolerénláng 。” xiāngér , liánduàn 。 shìsuì , fèngzhúguǒxiāng , yīnér , dài , xiūqiáoxiū , zhāisēngjiēzhòng , fányǒu , jìnxīn 。 hòuyòuwénguǐchàngményuē :“ qiānkuāng , wànkuāng ; jiārén , zhízuòdàotáng 。” fèngzhúguānzhōngliǎngzhèxún 。
  jiāxīngkānggōng , chūwéixíngzhǔshì , 宿zhōng , xúnzhūqiúqíngzhuàng , zhěruògānrén , gōngwéigōng , shūshì , báitángguān 。 hòucháoshěn , tángguānzhāi , xùnzhūqiú , zhě , shìyuānshírén 。 shíniǎnxiàxiánsòngshàngshūzhīmíng 。
  gōngbǐngyuē :“ niǎnzhīxià , shàngduōyuānmín , hǎizhī广guǎng , zhàomínzhīzhòng , wǎngzhě ? niánchàjiǎnxíngguān , shíérpíngfǎnzhī 。”
  shàngshūwéizòu , yǔn 。 shígōngchājiǎnxíngzhīliè , mèngshéngàozhīyuē :“ mìng , jīnjiǎnxíngzhī , shēntiānxīn , shàngsān , jiēyāojīn 。” shìrényǒushēn , hòushēngyīngxūn , yīngkūn , yīngjùn , jiēxiǎnguān 。
  jiāxīngbāopíng , xìnzhī , wéichíyángtàishǒu , shēng , píngzuìshǎo , zhuìpíngyuánshì , wǎngláishènhòu , xuégāocái, lèi , liúxīnèrshìzhīxué 。 dōngyóumǎo , ǒuzhìcūnzhōng , jiànguānyīnxiàng , lín , jiětuózhōngshíjīn , shòuzhǔsēng , lìngxiū , sēnggàogōngyínshǎo , néngjùnshì ; sōng , jiǎnqièzhōngjiànzhī , nèizhùzhě , xīnzhì , qǐngzhī 。
  píngyuē :“ dàndeshèngxiàngyàng , suīluǒchéngshāng ?”
  sēngchuílèiyuē :“ shèyín , yóufēinánshì 。 zhǐdiǎnxīn ,  。”
  hòugōngwán , lǎotóngyóu , 宿zhōng 。 gōngmèngqiélánláixièyuē :“ zidāngxiǎngshì 。” hòuzibiàn , sūnchēngfāng , jiēdēng, zuòxiǎnguān 。
  jiāshànzhīzhī , wèixíngfáng , yǒuqiúxiànzhòng , āizhī , qiúshēng 。 qiúyuē :“ zhīgōngjiā , kuìbào, míngyánzhīxiàxiāng , shēnshìzhī , huòkěnyòng , shēng 。” értīngmìng 。 zhì , chūquànjiǔ , gào 。 zhītīng , wéijìnpíngfǎnzhī 。 qiúchū , dēngménkòuxièyuē :“ gōnghòu , wǎnshìsuǒ , jīn , yǒuruò , sòngwéizhǒuqiè , zhītōngzhě 。” zhīwèibèiérzhī , shēng , ruòguànzhōngkuí , guānzhìhànlínkǒng , shēnggāo , gāoshēng , jiēgòngwéixué 。 shēnglún , dēng 。
  fánshítiáo , suǒxíngtóng , tóngguīshànér 。 ruòjīngéryánzhī , shànyǒuzhēn , yǒujiǎ ; yǒuduān , yǒu ; yǒuyīn , yǒuyáng ; yǒushì , yǒufēi ; yǒupiān , yǒuzhèng ; yǒubàn , yǒumǎn ; yǒu , yǒuxiǎo ; yǒunàn , yǒu ; jiēdāngshēnbiàn 。 wèishànérqióng , wèixíngchí , zhīzàoniè , wǎngfèixīn ,  。
  wèizhēnjiǎ ? yǒushēngshùbèi , zhōngfēngshàng , wènyuē :“ shìlùnshànèbàoyìng , yǐngsuíxíng 。 jīnmǒurénshàn , érsūnxīng ; mǒurénè , érjiāménlóngshèng ; shuō 。”
  zhōngfēngyún :“ fánqíngwèi , zhèngyǎnwèikāi , rènshànwéiè , zhǐèwéishàn , wǎngwǎngyǒuzhī 。 hànzhīshìfēidiāndǎo , érfǎnyuàntiānzhībàoyìngyǒuchā ?”
  zhòngyuē :“ shànèzhìxiāngfǎn ?”
  zhōngfēnglìngshìyánzhuàng 。
  rénwèi “ rénōurénshìè ; jìngrénrénshìshàn 。”
  zhōngfēngyún :“ wèirán 。”
  rénwèi “ tāncáiwàngshìè , liánjiéyǒushǒushìshàn 。”
  zhōngfēngyún :“ wèirán 。”
  zhòngrényánzhuàng , zhōngfēngjiēwèirán 。 yīnqǐngwèn 。
  zhōngfēnggàozhīyuē :“ yǒurén , shìshàn ; yǒu , shìè 。 yǒurén , ōurén , rénjiēshàn ; yǒu , jìngrén , rénjiēè 。 shìrénzhīxíngshàn , rénzhěgōng , gōngwéizhēn ; zhě , wéijiǎ 。 yòugēnxīnzhězhēn , zhějiǎ ; yòuwéiérwéizhězhēn , yǒuwéiérwéizhějiǎ ; jiēdāngkǎo 。”
  wèiduān ? jīnrénjiànjǐnyuànzhīshì , lèichēngwéishànérzhī ; shèngrénníngkuángjuàn 。 zhìjǐnyuànzhīshì , suīxiāngjiēhǎo , érwéizhīzéi ; shìshìrénzhīshànè , fēnmíngshèngrénxiāngfǎn 。 tuīduān , zhǒngzhǒngshě , yǒumiù ; tiānguǐshénzhīshànhuòyín , jiēshèngréntóngshìfēi , érshìtóngshě 。 fánshàn , juéxùněr , wéicóngxīnyuányǐnwēichù ,  , chúnshìshìzhīxīn , wéiduān ; gǒuyǒuháomèishìzhīxīn , wéi ; chúnshìàirénzhīxīn , wéiduān ; yǒuháofènshìzhīxīn , wéi ; chúnshìjìngrénzhīxīn , wéiduān ; yǒuháowánshìzhīxīn , wéi ; jiēdāngbiàn 。
  wèiyīnyáng ? fánwèishànérrénzhīzhī , wéiyángshàn ; wèishànérrénzhī , wéiyīn 。 yīn , tiānbàozhī ; yángshàn , xiǎngshìmíng 。 míng ,  。 míngzhě , zàosuǒ ; shìzhīxiǎngshèngmíngérshízhě , duōyǒuhuò ; rénzhīguòjiùérhéngbèièmíngzhě , sūnwǎngwǎngzhòu , yīnyángzhīwēizāi 。
  wèishìfēi ? guózhī , rényǒushúrénchénqièzhūhóu , jiēshòujīn , gòngshúrénérshòujīn 。 kǒngwénérèzhīyuē :“ shīzhī 。 shèngrénshì , fēng , érjiàodàoshībǎixìng , fēishìzhīxíng 。 jīnguózhěguǎérpínzhězhòng , shòujīnwéilián , xiāngshú ? jīnhòu , shúrénzhūhóu 。”
  zhěngrén , rénxièzhīniú , shòuzhī 。 kǒngyuē :“ jīnguóduōzhěngrén 。” yǎnguānzhī , gòngshòujīnwéiyōu , zhīshòuniúwéiliè ; kǒngyóuérchùyān 。 nǎizhīrénzhīwéishàn , lùnxiànxíngérlùnliú ; lùnshíérlùnjiǔyuǎn ; lùnshēnérlùntiānxià 。 xiànxíngsuīshàn , liúhàirén ; shànérshífēi ; xiànxíngsuīshàn , érliúrén , fēishànérshíshì 。 ránjiùjiélùnzhīěr 。 fēizhī , fēizhī , fēixìnzhīxìn , fēizhī , jiēdāngjué 。
  wèipiānzhèng ? wéngōng , chūxiàngwèi , guī , hǎinèiyǎngzhī , tàishānběidǒu 。 yǒuxiāngrén , zuìérzhī , gōngdòng , wèiyuē :“ zuìzhějiào 。” ménxièzhī 。 nián , rénfànxíng 。 gōngshǐhuǐzhīyuē :“ 使shǐdāngshíshāojiào, sònggōngjiāzhì , xiǎochéngérjiè ; dāngshízhīcúnxīnhòu , wèiyǎngchéngè , zhì 。” shànxīnérxíngèshìzhě 。
  yòuyǒuěxīnérxíngshànshìzhě 。 mǒujiā , zhísuìhuāng , qióngmínbáizhòuqiǎngshì ; gàozhīxiàn , xiàn , qióngmín , suìzhíérkùnzhī , zhòngshǐdìng ; rán , luàn 。 shànzhěwéizhèng , èzhěwéipiān , rénjiēzhīzhī ; shànxīnxíngèshìzhě , zhèngzhōngpiān ; ěxīnérxíngshànshìzhě , piānzhōngzhèng ; zhī 。
  wèibànmǎn ? yuē :“ shàn , chéngmíng ; è , mièshēn 。” shūyuē :“ shāngzuìguànyíng , zhù 。” qínérzhī , mǎn ; xièér , mǎn 。 shuō 。
  yǒumǒushì , shīércái , zhǐyǒuqiánèrwén , juānérzhī , zhǔzhěqīnwéichànhuǐ ; hòugōngguì , xiéshùqiānjīnshèzhī , zhǔsēngwéilìnghuíxiàngér 。
  yīnwènyuē :“ qiánshīqiánèrwén , shīqīnwéichànhuǐ , jīnshīshùqiānjīn , érshīhuíxiàng ,  ?”
  yuē :“ qiánzhěsuībáo , érshīxīnshènzhēn , fēilǎosēngqīnchàn , bào ; jīnsuīhòu , érshīxīnruòqiánzhīqiè , lìngréndàichàn 。” qiānjīnwéibàn , érèrwénwéimǎn 。
  zhōngshòudān , diǎntiěwéijīn , shì 。
  wènyuē :“ zhōngbiànfǒu ?”
  yuē :“ bǎiniánhòu , dāngběnzhì 。”
  yuē :“ hàibǎiniánhòurén , yuànwéi 。”
  yuē :“ xiūxiānyàosānqiāngōngxíng , yán , sānqiāngōngxíngmǎn 。”
  yòushuō 。
  yòuwèishànérxīnzháoshàn , suísuǒchéngjiù , jiēdeyuánmǎn 。 xīnzheshàn , suīzhōngshēnqín , zhǐbànshànér 。 cáirén , nèijiàn , wàijiànrén , zhōngjiànsuǒshīzhī , shìwèisānlúnkōng , shìwèixīnqīngjìng , dòuzhǒngzhī , wénxiāoqiānjiézhīzuì , tǎngxīnwèiwàng , suīhuángjīnwàn , mǎn 。 yòushuō 。
  wèixiǎo ? wèizhòngwéiguǎnzhí , bèishèzhìmíng , zhǔzhěmìngchéngshànèèr , zhì , èyíngtíng , shànzhóu, jǐnzhùér 。 suǒchèngchēngzhī , yíngtíngzhěfǎnqīng , érzhùzhěfǎnzhòng 。
  zhòngyuē :“ mǒuniánwèishí , ānguòèshìduō ?”
  yuē :“ niànzhèngshì , dàifàn 。”
  yīnwènzhóuzhōngsuǒshūshì ?
  yuē :“ cháotíngchángxīnggōng , xiūsānshānshíqiáo , jūnshàngshūjiànzhī , shū稿gǎo 。”
  zhòngyuē :“ mǒusuīyán , cháotíngcóng , shì , érnéngyǒushìzhī 。”
  yuē :“ cháotíngsuīcóng , jūnzhīniàn , zàiwànmín ; xiàng使shǐtīngcóng , shàngèng 。”
  zhìzàitiānxiàguójiā , shànsuīshǎoér ; gǒuzàishēn , suīduōxiǎo 。
  wèinán ? xiānwèicóngnánchùjiāng 。 lùnwéirén , yuēxiānnán 。 jiāng西shūwēng , shèèrniánjǐnzhīshùxiū, dàichángguānyín , érquánrén ; hándānzhāngwēng , shèshíniánsuǒzhīqián , dàiwánshúyín , érhuórénzi , jiēsuǒwèinánshěchùnéngshè 。 zhènjiāngjìnwēng , suīniánlǎo , rěnyòuwéiqiè , érháizhīlín , nánrěnchùnéngrěn ; tiānjiàngzhīhòu 。 fányǒucáiyǒushìzhě , jiē , érwéi , shìwéibào 。 pínjiànzuòjiēnán , nánérnéngwéi , guìěr 。
  suíyuánzhòng , lèizhìfán , yuēyángāng , yuēyǒushí :  , rénwéishàn ; èr , àijìngcúnxīn ; sān , chéngrénzhīměi ; , quànrénwéishàn ;  , jiùrénwēi ; liù , xīngjiàn ;  , shècáizuò ;  , chízhèng ; jiǔ , jìngzhòngzūnzhǎng ; shí , àimìng 。
  wèirénwéishàn ? shùnzàiléi , jiànzhějiēshēntánhòu , érlǎoruòliúqiǎntānzhīzhōng , ránāizhī , wǎngéryān ; jiànzhēngzhějiēguòértán , jiànyǒuràngzhě , yángérzhī 。 nián , jiēshēntánhòuxiāngràng 。 shùnzhīmíngzhé , néngchūyánjiàozhòngrénzāi ?
  nǎiyánjiàoérshēnzhuǎnzhī , liánggōngxīn 。
  bèichùshì , zhīchángérgàirén ; zhīshànérxíngrén ; zhīduōnéngérkùnrén 。 shōuliǎncáizhì , ruòruò ; jiànrénguòshī , qiěhánróngéryǎnzhī 。 lìnggǎi , lìngyǒusuǒérgǎnzòng , jiànrényǒuwēicháng , xiǎoshàn , fānránshěércóngzhī ; qiěwèiyànchēngér广guǎngshùzhī 。 fányòngjiān , yán , xíngshì , quánwèiniàn , quánshìwéi ; réntiānxiàwéigōngzhī 。
  wèiàijìngcúnxīn ? jūnxiǎorén , jiùxíngguān , chángxiānghùn , wéidiǎncúnxīnchù , shànèxuánjué , pànránhēibáizhīxiāngfǎn 。 yuē : jūnsuǒrénzhě , cúnxīn 。 jūnsuǒcúnzhīxīn , zhǐshìàirénjìngrénzhīxīn 。 gàirényǒuqīnshūguìjiàn , yǒuzhìxiánxiào ; wànpǐn , jiētóngbāo , jiē , shúfēidāngjìngàizhě ? àijìngzhòngrén , shìàijìngshèngxián ; néngtōngzhòngrénzhīzhì , shìtōngshèngxiánzhīzhì 。 zhě ? shèngxiánzhīzhì , běnshìrén , suǒ 。 àijìng , érānshìzhīrén , shìwèishèngxiánérānzhī 。
  wèichéngrénzhīměi ? zhīzàishí , zhì , zhuīzhuóguīzhāng ; fánjiànrénhángshànshì , huòrénzhìérjìn , jiēyòuérchéngjiùzhī 。 huòwéizhījiǎngjiè , huòwéizhīwéichí ; huòwèibáiérfēnbàng ; 使shǐchéngérhòu 。
  rénèfēilèi , xiāngrénzhīshànzhěshǎo , shànzhěduō 。 shànrénzài , nán 。 qiěháojiézhēngzhēng , shènxiūxíng , duōzhǐzhāi ; shànshìchángbài , érshànrénchángbàng ; wéirénrénzhǎngzhě , kuāngzhíérzhī , gōngzuìhóng 。
  wèiquànrénwéishàn ? shēngwèirénlèi , shúliángxīn ? shì , zuìméi 。 fánrénxiāngchǔ , dāngfāng便biàn , kāihuò 。 yóuchángmèng , érlìngzhījué ; yóujiǔxiànfánnǎo , érzhīqīngliáng , wèihuìzuì 。 hányún :“ shíquànrénkǒu , bǎishìquànrénshū 。” jiàozhīrénwéishàn , suīyǒuxíng , ránduìzhèngyào , shíyǒuxiào , fèi ; shīyánshīrén , dāngfǎnzhì 。
  wèijiùrénwēi ? huànnàndiānpèi , rénsuǒshíyǒu 。 ǒuzhī , dāngtōngguānzhīzàishēn , wéijiějiù 。 huòyánshēn ; huòduōfāngdiānlián 。 cuīyuē :“ huìzài , rénzhī 。” gàirénrénzhīyánzāi 。
  wèixīngjiàn ? xiǎoérxiāngzhīnèi , érzhīzhōng , fányǒu , zuìxīngjiàn ; huòkāidǎoshuǐ , huòzhùfánghuàn ; huòxiūqiáoliáng , 便biànxíng ; huòshīcháfàn ,  ; suíyuánquàndǎo , xiéxīngxiū , xián , láoyuàn 。
  wèishècáizuò ? shìménwànxíng , shīwéixiān 。 suǒwèishīzhě , zhǐshìshèzhīěr 。 zhěnèishèliùgēn , wàishèliùchén , qièsuǒyǒu , shězhě 。 gǒufēinéngrán , xiāncóngcáishàngshī 。 shìrénshíwéimìng , cáiwéizuìzhòng 。 cóngérshězhī , nèizhīqiān , wàirénzhī ; shǐérmiǎnqiǎng , zhōngtàirán , zuìdàngqíng , chúzhílìn 。
  wèichízhèng ? zhě , wànshìshēnglíngzhīyǎn 。 yǒuzhèng , cānzàntiān ? cáichéngwàn ? tuōchén ? jīngshìchūshì ? fánjiànshèngxiánmiàomào , jīngshūdiǎn , jiēdāngjìngzhòngérxiūchìzhī 。 zhìyángzhèng , shàngbàoēn , yóudāngmiǎn 。
  wèijìngzhòngzūnzhǎng ? jiāzhīxiōng , guózhījūncháng , fánniángāo , gāo , wèigāo , shígāozhě , jiēdāngjiāfèngshì 。 zàijiāérfèngshì , 使shǐshēnàiwǎnróng , róushēngxià , chéngxìng , 便biànshìtiānzhīběn 。 chūérshìjūn , xíngshì , wèijūnzhīér。 xíngrén , wèijūnzhīérzuòwēi 。 shìjūntiān , rénlùn , děngchùzuìguānyīn 。 shìkànzhōngxiàozhījiā , sūnwèiyǒumiányuǎnérchāngshèngzhě , qièshènzhī 。
  wèiàimìng ? fánrénzhīsuǒwéirénzhě , wéiyǐnzhīxīnér ; qiúrénzhěqiú , zhě 。 zhōu ,“ mèngchūnzhīyuè , shēngyòngpìn 。” mèngwèijūnyuǎnpáochú , suǒquányǐnzhīxīn 。 qiánbèiyǒushízhījiè , wèiwénshāshí , jiànshāshí , yǎngzhěshí , zhuānwèishāzhěshí 。 xuézhěwèinéngduànròu , qiědāngcóngjièzhī 。
  jiànjiànzēngjìn , xīncháng , shāshēngdāngjiè , chǔndònghánlíng , jiēwéimìng 。 qiúzhǔjiǎn , chúshāchóng , niànshízhīyóulái, jiēshāhuó 。 bàotiǎnzhīniè , dāngshāshēngděng 。 zhìshǒusuǒshāng , suǒjiànzhě , zhī , jiēdāngwěifángzhī 。 shīyún :“ àishǔchángliúfàn , liánédiǎndēng 。” rén !
  shànxíngqióng , néngdānshù ; yóushíshìértuī广guǎngzhī , wànbèi 。

了凡四训积善之方拼音版

 《 jī shàn zhī fāng 》
  yì yuē :“ jī shàn zhī jiā , bì yǒu yú qìng 。” xī yán shì jiāng yǐ nǚ qī shū liáng gē , ér lì xù qí zǔ zōng jī dé zhī cháng , nì zhī qí zǐ sūn bì yǒu xīng zhě 。 kǒng zǐ chēng shùn zhī dà xiào , yuē :“ zōng miào xiǎng zhī , zǐ sūn bǎo zhī ”, jiē zhì lùn yě 。 shì yǐ wǎng shì zhēng zhī 。
  yáng shào shī róng , jiàn níng rén 。 shì yǐ jì dù wéi shēng , jiǔ yǔ xī zhǎng , héng liú chōng huǐ mín jū , nì sǐ zhě shùn liú ér xià , tā zhōu jiē lāo qǔ huò wù , dú shào shī zēng zǔ jí zǔ , wéi jiù rén , ér huò wù yī wú suǒ qǔ , xiāng rén chī qí yú 。 dǎi shào shī fù shēng , jiā jiàn yù , yǒu shén rén huà wéi dào zhě , yǔ zhī yuē :“ rǔ zǔ fù yǒu yīn gōng , zǐ sūn dāng guì xiǎn , yí zàng mǒu dì 。” suì yī qí suǒ zhǐ ér biǎn zhī , jí jīn bái tù fén yě 。 hòu shēng shào shī , ruò guàn dēng dì , wèi zhì sān gōng , jiā zēng zǔ , zǔ , fù , rú qí guān 。 zǐ sūn guì shèng , zhì jīn shàng duō xián zhě 。
  yín rén yáng zì chéng , chū wéi xiàn lì , cún xīn rén hòu , shǒu fǎ gōng píng 。 shí xiàn zǎi yán sù , ǒu tà yī qiú , xuè liú mǎn qián , ér nù yóu wèi xī , yáng guì ér kuān jiě zhī 。 zǎi yuē :“ zěn nài cǐ rén yuè fǎ bèi lǐ , bù yóu rén bù nù 。”
  zì chéng kòu shǒu yuē :“ shàng shī qí dào , mín sàn jiǔ yǐ , rú de qí qíng , āi jīn wù xǐ ; xǐ qiě bù kě , ér kuàng nù hū ?” zǎi wéi zhī jì yán 。
  jiā shèn pín , kuì yí yī wú suǒ qǔ , yù qiú rén fá liáng , cháng duō fāng yǐ jì zhī 。 yī rì , yǒu xīn qiú shù rén dài bǔ , jiā yòu quē mǐ ; gěi qiú zé jiā rén wú shí ; zì gù zé qiú rén kān mǐn ; yǔ qí fù shāng zhī 。
  fù yuē :“ qiú cóng hé lái ?”
  yuē :“ zì háng ér lái 。 yán lù rěn jī , cài sè kě jū 。”
  yīn chè jǐ zhī mǐ , zhǔ zhōu yǐ shí qiú 。 hòu shēng èr zǐ , cháng yuē shǒu chén , cì yuē shǒu zhǐ , wèi nán běi lì bù shì láng ; zhǎng sūn wéi xíng bù shì láng ; cì sūn wéi sì chuān lián xiàn , yòu jù wéi míng chén ; jīn chǔ tíng , dé zhèng , yì qí yì yě 。
  xī zhèng tǒng jiān , dèng mào qī chàng luàn yú fú jiàn , shì mín cóng zéi zhě shèn zhòng ; cháo tíng qǐ yín xiàn zhāng dōu xiàn kǎi nán zhēng , yǐ jì qín zéi , hòu wěi bù zhèng sī xiè dū shì , sōu shā dōng lù zéi dǎng ; xiè qiú zéi zhōng dǎng fù cè jí , fán bù fù zéi zhě , mì shòu yǐ bái bù xiǎo qí , yuē bīng zhì rì , chā qí mén shǒu , jiè jūn bīng wú wàng shā , quán huó wàn rén ; hòu xiè zhī zǐ qiān , zhōng zhuàng yuán , wèi zǎi fǔ ; sūn pī , fù zhōng tàn huā 。
  pú tián lín shì , xiān shì yǒu lǎo mǔ hǎo shàn , cháng zuò fěn tuán shī rén , qiú qǔ jí yǔ zhī , wú juàn sè ; yī xiān huà wéi dào rén , měi dàn suǒ shí liù qī tuán 。 mǔ rì rì yǔ zhī , zhōng sān nián rú yī rì , nǎi zhī qí chéng yě 。 yīn wèi zhī yuē :“ wú shí rǔ sān nián fěn tuán , hé yǐ bào rǔ ? fǔ hòu yǒu yī dì , zàng zhī , zǐ sūn guān jué , yǒu yī shēng má zi zhī shù 。”
  qí zǐ yī suǒ diǎn zàng zhī , chū shì jí yǒu jiǔ rén dēng dì , lěi dài zān yīng shèn shèng , fú jiàn yǒu wú lín bù kāi bǎng zhī yáo 。
  féng zhuó ān tài shǐ zhī fù , wèi yì xiáng shēng 。 lóng dōng zǎo qǐ fù xué , lù yù yī rén , dǎo wò xuě zhōng , mén zhī , bàn jiāng yǐ 。 suì jiě jǐ mián qiú yī zhī , qiě fú guī jiù sū 。 mèng shén gào zhī yuē :“ rǔ jiù rén yī mìng , chū zhì chéng xīn , wú qiǎn hán qí wéi rǔ zi 。” jí shēng zhuó ān , suì míng qí 。
  tāi zhōu yīng shàng shū , zhuàng nián xí yè yú shān zhōng 。 yè guǐ xiào jí , wǎng wǎng jīng rén , gōng bù jù yě ; yī xī wén guǐ yún :“ mǒu fù yǐ fū jiǔ kè bù guī , wēng gū bī qí jià rén 。 míng yè dāng yì sǐ yú cǐ , wú de dài yǐ 。” gōng qián mài tián , dé yín sì liǎng 。 jí wěi zuò qí fū zhī shū , jì yín huán jiā ; qí fù mǔ jiàn shū , yǐ shǒu jì bù lèi , yí zhī 。
  jì ér yuē :“ shū kě jiǎ , yín bù kě jiǎ , xiǎng ér wú yàng 。” fù suì bù jià 。 qí zǐ hòu guī , fū fù xiāng bǎo rú chū 。
  gōng yòu wén guǐ yǔ yuē :“ wǒ dāng de dài , nài cǐ xiù cái huài wú shì 。”
  páng yī guǐ yuē :“ ěr hé bù huò zhī ?”
  yuē :“ shàng dì yǐ cǐ rén xīn hǎo , mìng zuò yīn dé shàng shū yǐ , wú hé dé ér huò zhī ?”
  yīng gōng yīn cǐ yì zì nǔ lì , shàn rì jiā xiū , dé rì jiā hòu ; yù suì jī , zhé juān gǔ yǐ zhèn zhī ; yù qīn qī yǒu jí , zhé wěi qū wéi chí ; yù yǒu hèng nì , zhé fǎn gōng zì zé , yí rán shùn shòu ; zǐ sūn dēng kē dì zhě , jīn léi léi yě 。
  cháng shú xú fèng zhú shì , qí fù sù fù , ǒu yù nián huāng , xiān juān zū yǐ wéi tóng yì zhī chàng , yòu fēn gǔ yǐ zhèn pín fá , yè wén guǐ chàng yú mén yuē :“ qiān bù kuāng , wàn bù kuāng ; xú jiā xiù cái , zuò dào le jǔ rén láng 。” xiāng xù ér hū , lián yè bù duàn 。 shì suì , fèng zhú guǒ jǔ yú xiāng , qí fù yīn ér yì jī dé , zī zī bù dài , xiū qiáo xiū lù , zhāi sēng jiē zhòng , fán yǒu lì yì , wú bù jìn xīn 。 hòu yòu wén guǐ chàng yú mén yuē :“ qiān bù kuāng , wàn bù kuāng ; xú jiā jǔ rén , zhí zuò dào dū táng 。” fèng zhú guān zhōng liǎng zhè xún fǔ 。
  jiā xīng tú kāng xī gōng , chū wéi xíng bù zhǔ shì , sù yù zhōng , xì xún zhū qiú qíng zhuàng , dé wú gū zhě ruò gān rén , gōng bù zì yǐ wéi gōng , mì shū qí shì , yǐ bái táng guān 。 hòu cháo shěn , táng guān zhāi qí yǔ , yǐ xùn zhū qiú , wú bù fú zhě , shì yuān yì shí yú rén 。 yī shí niǎn xià xián sòng shàng shū zhī míng 。
  gōng fù bǐng yuē :“ niǎn gǔ zhī xià , shàng duō yuān mín , sì hǎi zhī guǎng , zhào mín zhī zhòng , qǐ wú wǎng zhě ? yí wǔ nián chà yī jiǎn xíng guān , hé shí ér píng fǎn zhī 。”
  shàng shū wéi zòu , yǔn qí yì 。 shí gōng yì chā jiǎn xíng zhī liè , mèng yī shén gào zhī yuē :“ rǔ mìng wú zǐ , jīn jiǎn xíng zhī yì , shēn hé tiān xīn , shàng dì cì rǔ sān zǐ , jiē yī zǐ yāo jīn 。” shì xī fū rén yǒu shēn , hòu shēng yīng xūn , yīng kūn , yīng jùn , jiē xiǎn guān 。
  jiā xīng bāo píng , zì xìn zhī , qí fù wéi chí yáng tài shǒu , shēng qī zǐ , píng zuì shǎo , zhuì píng hú yuán shì , yǔ wú fù wǎng lái shèn hòu , bó xué gāo cái , lèi jǔ bù dì , liú xīn èr shì zhī xué 。 yī rì dōng yóu mǎo hú , ǒu zhì yī cūn sì zhōng , jiàn guān yīn xiàng , lín lí lù lì , jí jiě tuó zhōng shí jīn , shòu zhǔ sēng , lìng xiū wū yǔ , sēng gào yǐ gōng dà yín shǎo , bù néng jùn shì ; fù qǔ sōng bù sì pǐ , jiǎn qiè zhōng yī qī jiàn yǔ zhī , nèi zhù zhě , xì xīn zhì , qí pú qǐng yǐ zhī 。
  píng yuē :“ dàn de shèng xiàng wú yàng , wú suī luǒ chéng hé shāng ?”
  sēng chuí lèi yuē :“ shè yín jí yī bù , yóu fēi nán shì 。 zhǐ cǐ yī diǎn xīn , rú hé yì dé 。”
  hòu gōng wán , lā lǎo fù tóng yóu , sù sì zhōng 。 gōng mèng qié lán lái xiè yuē :“ rǔ zi dāng xiǎng shì lù yǐ 。” hòu zi biàn , sūn chēng fāng , jiē dēng dì , zuò xiǎn guān 。
  jiā shàn zhī lì zhī fù , wèi xíng fáng lì , yǒu qiú wú gū xiàn zhòng pì , yì āi zhī , yù qiú qí shēng 。 qiú yǔ qí qī yuē :“ zhī gōng jiā yì , kuì wú yǐ bào , míng rì yán zhī xià xiāng , rǔ yǐ shēn shì zhī , bǐ huò kěn yòng yì , zé wǒ kě shēng yě 。” qí qī qì ér tīng mìng 。 jí zhì , qī zì chū quàn jiǔ , jù gào yǐ fū yì 。 zhī bù tīng , zú wéi jìn lì píng fǎn zhī 。 qiú chū yù , fū qī dēng mén kòu xiè yuē :“ gōng rú cǐ hòu dé , wǎn shì suǒ xī , jīn wú zǐ , wú yǒu ruò nǚ , sòng wéi jī zhǒu qiè , cǐ zé lǐ zhī kě tōng zhě 。” zhī wèi bèi lǐ ér nà zhī , shēng lì , ruò guàn zhōng kuí , guān zhì hàn lín kǒng mù , lì shēng gāo , gāo shēng lù , jiē gòng wéi xué bó 。 lù shēng dà lún , dēng dì 。
  fán cǐ shí tiáo , suǒ xíng bù tóng , tóng guī yú shàn ér yǐ 。 ruò fù jīng ér yán zhī , zé shàn yǒu zhēn , yǒu jiǎ ; yǒu duān , yǒu qǔ ; yǒu yīn , yǒu yáng ; yǒu shì , yǒu fēi ; yǒu piān , yǒu zhèng ; yǒu bàn , yǒu mǎn ; yǒu dà , yǒu xiǎo ; yǒu nàn , yǒu yì ; jiē dāng shēn biàn 。 wèi shàn ér bù qióng lǐ , zé zì wèi xíng chí , qǐ zhī zào niè , wǎng fèi kǔ xīn , wú yì yě 。
  hé wèi zhēn jiǎ ? xī yǒu rú shēng shù bèi , yè zhōng fēng hé shàng , wèn yuē :“ fó shì lùn shàn è bào yìng , rú yǐng suí xíng 。 jīn mǒu rén shàn , ér zǐ sūn bù xīng ; mǒu rén è , ér jiā mén lóng shèng ; fó shuō wú jī yǐ 。”
  zhōng fēng yún :“ fán qíng wèi dí , zhèng yǎn wèi kāi , rèn shàn wéi è , zhǐ è wéi shàn , wǎng wǎng yǒu zhī 。 bù hàn jǐ zhī shì fēi diān dǎo , ér fǎn yuàn tiān zhī bào yìng yǒu chā hū ?”
  zhòng yuē :“ shàn è hé zhì xiāng fǎn ?”
  zhōng fēng lìng shì yán qí zhuàng 。
  yī rén wèi “ lì rén ōu rén shì è ; jìng rén lǐ rén shì shàn 。”
  zhōng fēng yún :“ wèi bì rán yě 。”
  yī rén wèi “ tān cái wàng qǔ shì è , lián jié yǒu shǒu shì shàn 。”
  zhōng fēng yún :“ wèi bì rán yě 。”
  zhòng rén lì yán qí zhuàng , zhōng fēng jiē wèi bù rán 。 yīn qǐng wèn 。
  zhōng fēng gào zhī yuē :“ yǒu yì yú rén , shì shàn ; yǒu yì yú jǐ , shì è 。 yǒu yì yú rén , zé ōu rén , lì rén jiē shàn yě ; yǒu yì yú jǐ , zé jìng rén , lǐ rén jiē è yě 。 shì gù rén zhī xíng shàn , lì rén zhě gōng , gōng zé wéi zhēn ; lì jǐ zhě sī , sī zé wéi jiǎ 。 yòu gēn xīn zhě zhēn , xí jì zhě jiǎ ; yòu wú wéi ér wéi zhě zhēn , yǒu wéi ér wéi zhě jiǎ ; jiē dāng zì kǎo 。”
  hé wèi duān qǔ ? jīn rén jiàn jǐn yuàn zhī shì , lèi chēng wéi shàn ér qǔ zhī ; shèng rén zé níng qǔ kuáng juàn 。 zhì yú jǐn yuàn zhī shì , suī yī xiāng jiē hǎo , ér bì yǐ wéi dé zhī zéi ; shì shì rén zhī shàn è , fēn míng yǔ shèng rén xiāng fǎn 。 tuī cǐ yī duān , zhǒng zhǒng qǔ shě , wú yǒu bù miù ; tiān dì guǐ shén zhī fú shàn huò yín , jiē yǔ shèng rén tóng shì fēi , ér bù yǔ shì sú tóng qǔ shě 。 fán yù jī shàn , jué bù kě xùn ěr mù , wéi cóng xīn yuán yǐn wēi chù , mò mò xǐ dí , chún shì jì shì zhī xīn , zé wéi duān ; gǒu yǒu yī háo mèi shì zhī xīn , jí wéi qǔ ; chún shì ài rén zhī xīn , zé wéi duān ; yǒu yī háo fèn shì zhī xīn , jí wéi qǔ ; chún shì jìng rén zhī xīn , zé wéi duān ; yǒu yī háo wán shì zhī xīn , jí wéi qǔ ; jiē dāng xì biàn 。
  hé wèi yīn yáng ? fán wèi shàn ér rén zhī zhī , zé wéi yáng shàn ; wèi shàn ér rén bù zhī , zé wéi yīn dé 。 yīn dé , tiān bào zhī ; yáng shàn , xiǎng shì míng 。 míng , yì fú yě 。 míng zhě , zào wù suǒ jì ; shì zhī xiǎng shèng míng ér shí bù fù zhě , duō yǒu qí huò ; rén zhī wú guò jiù ér héng bèi è míng zhě , zǐ sūn wǎng wǎng zhòu fā , yīn yáng zhī jì wēi yǐ zāi 。
  hé wèi shì fēi ? lǔ guó zhī fǎ , lǔ rén yǒu shú rén chén qiè yú zhū hóu , jiē shòu jīn yú fǔ , zǐ gòng shú rén ér bù shòu jīn 。 kǒng zǐ wén ér è zhī yuē :“ cì shī zhī yǐ 。 fū shèng rén jǔ shì , kě yǐ yí fēng yì sú , ér jiào dào kě shī yú bǎi xìng , fēi dú shì jǐ zhī xíng yě 。 jīn lǔ guó fù zhě guǎ ér pín zhě zhòng , shòu jīn zé wéi bù lián , hé yǐ xiāng shú hū ? zì jīn yǐ hòu , bù fù shú rén yú zhū hóu yǐ 。”
  zǐ lù zhěng rén yú nì , qí rén xiè zhī yǐ niú , zǐ lù shòu zhī 。 kǒng zǐ xǐ yuē :“ zì jīn lǔ guó duō zhěng rén yú nì yǐ 。” zì sú yǎn guān zhī , zǐ gòng bù shòu jīn wéi yōu , zǐ lù zhī shòu niú wéi liè ; kǒng zǐ zé qǔ yóu ér chù cì yān 。 nǎi zhī rén zhī wéi shàn , bù lùn xiàn xíng ér lùn liú bì ; bù lùn yī shí ér lùn jiǔ yuǎn ; bù lùn yī shēn ér lùn tiān xià 。 xiàn xíng suī shàn , qí liú zú yǐ hài rén ; zé sì shàn ér shí fēi yě ; xiàn xíng suī bù shàn , ér qí liú zú yǐ jì rén , zé fēi shàn ér shí shì yě 。 rán cǐ jiù yī jié lùn zhī ěr 。 tā rú fēi yì zhī yì , fēi lǐ zhī lǐ , fēi xìn zhī xìn , fēi cí zhī cí , jiē dāng jué zé 。
  hé wèi piān zhèng ? xī lǚ wén yì gōng , chū cí xiàng wèi , guī gù lǐ , hǎi nèi yǎng zhī , rú tài shān běi dǒu 。 yǒu yī xiāng rén , zuì ér lì zhī , lǚ gōng bù dòng , wèi qí pú yuē :“ zuì zhě wù yǔ jiào yě 。” bì mén xiè zhī 。 yú nián , qí rén fàn sǐ xíng rù yù 。 lǚ gōng shǐ huǐ zhī yuē :“ shǐ dāng shí shāo yǔ jì jiào , sòng gōng jiā zé zhì , kě yǐ xiǎo chéng ér dà jiè ; wú dāng shí zhī yù cún xīn yú hòu , bù wèi yǎng chéng qí è , yǐ zhì yú cǐ 。” cǐ yǐ shàn xīn ér xíng è shì zhě yě 。
  yòu yǒu yǐ ě xīn ér xíng shàn shì zhě 。 rú mǒu jiā dà fù , zhí suì huāng , qióng mín bái zhòu qiǎng sù yú shì ; gào zhī xiàn , xiàn bù lǐ , qióng mín yù sì , suì sī zhí ér kùn rǔ zhī , zhòng shǐ dìng ; bù rán , jǐ luàn yǐ 。 gù shàn zhě wéi zhèng , è zhě wéi piān , rén jiē zhī zhī ; qí yǐ shàn xīn xíng è shì zhě , zhèng zhōng piān yě ; yǐ ě xīn ér xíng shàn shì zhě , piān zhōng zhèng yě ; bù kě bù zhī yě 。
  hé wèi bàn mǎn ? yì yuē :“ shàn bù jī , bù zú yǐ chéng míng ; è bù jī , bù zú yǐ miè shēn 。” shū yuē :“ shāng zuì guàn yíng , rú zhù wù yú qì 。” qín ér jī zhī , zé mǎn ; xiè ér bù jī , zé bù mǎn 。 cǐ yī shuō yě 。
  xī yǒu mǒu shì nǚ rù sì , yù shī ér wú cái , zhǐ yǒu qián èr wén , juān ér yǔ zhī , zhǔ xí zhě qīn wéi chàn huǐ ; jí hòu rù gōng fù guì , xié shù qiān jīn rù sì shè zhī , zhǔ sēng wéi lìng qí tú huí xiàng ér yǐ 。
  yīn wèn yuē :“ wú qián shī qián èr wén , shī qīn wéi chàn huǐ , jīn shī shù qiān jīn , ér shī bù huí xiàng , hé yě ?”
  yuē :“ qián zhě wù suī báo , ér shī xīn shèn zhēn , fēi lǎo sēng qīn chàn , bù zú bào dé ; jīn wù suī hòu , ér shī xīn bù ruò qián rì zhī qiè , lìng rén dài chàn zú yǐ 。” cǐ qiān jīn wéi bàn , ér èr wén wéi mǎn yě 。
  zhōng lí shòu dān yú lǚ zǔ , diǎn tiě wéi jīn , kě yǐ jì shì 。
  lǚ wèn yuē :“ zhōng biàn fǒu ?”
  yuē :“ wǔ bǎi nián hòu , dāng fù běn zhì 。”
  lǚ yuē :“ rú cǐ zé hài wǔ bǎi nián hòu rén yǐ , wú bù yuàn wéi yě 。”
  yuē :“ xiū xiān yào jī sān qiān gōng xíng , rǔ cǐ yī yán , sān qiān gōng xíng yǐ mǎn yǐ 。”
  cǐ yòu yī shuō yě 。
  yòu wèi shàn ér xīn bù zháo shàn , zé suí suǒ chéng jiù , jiē de yuán mǎn 。 xīn zhe yú shàn , suī zhōng shēn qín lì , zhǐ yú bàn shàn ér yǐ 。 pì rú yǐ cái jì rén , nèi bù jiàn jǐ , wài bù jiàn rén , zhōng bù jiàn suǒ shī zhī wù , shì wèi sān lún tǐ kōng , shì wèi yī xīn qīng jìng , zé dòu sù kě yǐ zhǒng wú yá zhī fú , yī wén kě yǐ xiāo qiān jié zhī zuì , tǎng cǐ xīn wèi wàng , suī huáng jīn wàn yì , fú bù mǎn yě 。 cǐ yòu yī shuō yě 。
  hé wèi dà xiǎo ? xī wèi zhòng dá wéi guǎn zhí , bèi shè zhì míng sī , zhǔ zhě mìng lì chéng shàn è èr lù , bǐ zhì , zé è lù yíng tíng , qí shàn lù yī zhóu , jǐn rú zhù ér yǐ 。 suǒ chèng chēng zhī , zé yíng tíng zhě fǎn qīng , ér rú zhù zhě fǎn zhòng 。
  zhòng dá yuē :“ mǒu nián wèi sì shí , ān dé guò è rú shì duō hū ?”
  yuē :“ yī niàn bù zhèng jí shì , bù dài fàn yě 。”
  yīn wèn zhóu zhōng suǒ shū hé shì ?
  yuē :“ cháo tíng cháng xīng dà gōng , xiū sān shān shí qiáo , jūn shàng shū jiàn zhī , cǐ shū gǎo yě 。”
  zhòng dá yuē :“ mǒu suī yán , cháo tíng bù cóng , yú shì wú bǔ , ér néng yǒu rú shì zhī lì 。”
  yuē :“ cháo tíng suī bù cóng , jūn zhī yī niàn , yǐ zài wàn mín ; xiàng shǐ tīng cóng , shàn lì gèng dà yǐ 。”
  gù zhì zài tiān xià guó jiā , zé shàn suī shǎo ér dà ; gǒu zài yī shēn , suī duō yì xiǎo 。
  hé wèi nán yì ? xiān rú wèi kè jǐ xū cóng nán kè chù kè jiāng qù 。 fū zǐ lùn wéi rén , yì yuē xiān nán 。 bì rú jiāng xī shū wēng , shè èr nián jǐn dé zhī shù xiū , dài cháng guān yín , ér quán rén fū fù ; yǔ hán dān zhāng wēng , shè shí nián suǒ jī zhī qián , dài wán shú yín , ér huó rén qī zi , jiē suǒ wèi nán shě chù néng shè yě 。 rú zhèn jiāng jìn wēng , suī nián lǎo wú zǐ , bù rěn yǐ yòu nǚ wéi qiè , ér hái zhī lín , cǐ nán rěn chù néng rěn yě ; gù tiān jiàng zhī fú yì hòu 。 fán yǒu cái yǒu shì zhě , qí lì dé jiē yì , yì ér bù wéi , shì wéi zì bào 。 pín jiàn zuò fú jiē nán , nán ér néng wéi , sī kě guì ěr 。
  suí yuán jì zhòng , qí lèi zhì fán , yuē yán qí gāng , dà yuē yǒu shí : dì yī , yǔ rén wéi shàn ; dì èr , ài jìng cún xīn ; dì sān , chéng rén zhī měi ; dì sì , quàn rén wéi shàn ; dì wǔ , jiù rén wēi jí ; dì liù , xīng jiàn dà lì ; dì qī , shè cái zuò fú ; dì bā , hù chí zhèng fǎ ; dì jiǔ , jìng zhòng zūn zhǎng ; dì shí , ài xī wù mìng 。
  hé wèi yǔ rén wéi shàn ? xī shùn zài léi zé , jiàn yú zhě jiē qǔ shēn tán hòu zé , ér lǎo ruò zé yú yú jí liú qiǎn tān zhī zhōng , cè rán āi zhī , wǎng ér yú yān ; jiàn zhēng zhě jiē nì qí guò ér bù tán , jiàn yǒu ràng zhě , zé yú yáng ér qǔ fǎ zhī 。 jī nián , jiē yǐ shēn tán hòu zé xiāng ràng yǐ 。 fū yǐ shùn zhī míng zhé , qǐ bù néng chū yī yán jiào zhòng rén zāi ?
  nǎi bù yǐ yán jiào ér yǐ shēn zhuǎn zhī , cǐ liáng gōng kǔ xīn yě 。
  wú bèi chù mò shì , wù yǐ jǐ zhī cháng ér gài rén ; wù yǐ jǐ zhī shàn ér xíng rén ; wù yǐ jǐ zhī duō néng ér kùn rén 。 shōu liǎn cái zhì , ruò wú ruò xū ; jiàn rén guò shī , qiě hán róng ér yǎn fù zhī 。 yī zé lìng qí kě gǎi , yī zé lìng qí yǒu suǒ gù jì ér bù gǎn zòng , jiàn rén yǒu wēi cháng kě qǔ , xiǎo shàn kě lù , fān rán shě jǐ ér cóng zhī ; qiě wèi yàn chēng ér guǎng shù zhī 。 fán rì yòng jiān , fā yī yán , xíng yī shì , quán bù wèi zì jǐ qǐ niàn , quán shì wéi wù lì zé ; cǐ dà rén tiān xià wéi gōng zhī dù yě 。
  hé wèi ài jìng cún xīn ? jūn zǐ yǔ xiǎo rén , jiù xíng jì guān , cháng yì xiāng hùn , wéi yī diǎn cún xīn chù , zé shàn è xuán jué , pàn rán rú hēi bái zhī xiāng fǎn 。 gù yuē : jūn zǐ suǒ yǐ yì yú rén zhě , yǐ qí cún xīn yě 。 jūn zǐ suǒ cún zhī xīn , zhǐ shì ài rén jìng rén zhī xīn 。 gài rén yǒu qīn shū guì jiàn , yǒu zhì yú xián bù xiào ; wàn pǐn bù qí , jiē wú tóng bāo , jiē wú yī tǐ , shú fēi dāng jìng ài zhě ? ài jìng zhòng rén , jí shì ài jìng shèng xián ; néng tōng zhòng rén zhī zhì , jí shì tōng shèng xián zhī zhì 。 hé zhě ? shèng xián zhī zhì , běn yù sī shì sī rén , gè dé qí suǒ 。 wú hé ài hé jìng , ér ān yī shì zhī rén , jí shì wèi shèng xián ér ān zhī yě 。
  hé wèi chéng rén zhī měi ? yù zhī zài shí , dǐ zhì zé wǎ lì , zhuī zhuó zé guī zhāng ; gù fán jiàn rén háng yī shàn shì , huò qí rén zhì kě qǔ ér zī kě jìn , jiē xū yòu yè ér chéng jiù zhī 。 huò wéi zhī jiǎng jiè , huò wéi zhī wéi chí ; huò wèi bái qí wū ér fēn qí bàng ; wù shǐ chéng lì ér hòu yǐ 。
  dà dǐ rén gè è qí fēi lèi , xiāng rén zhī shàn zhě shǎo , bù shàn zhě duō 。 shàn rén zài sú , yì nán zì lì 。 qiě háo jié zhēng zhēng , bù shèn xiū xíng jì , duō yì zhǐ zhāi ; gù shàn shì cháng yì bài , ér shàn rén cháng dé bàng ; wéi rén rén zhǎng zhě , kuāng zhí ér fǔ yì zhī , qí gōng dé zuì hóng 。
  hé wèi quàn rén wéi shàn ? shēng wèi rén lèi , shú wú liáng xīn ? shì lù yì yì , zuì yì méi nì 。 fán yǔ rén xiāng chǔ , dāng fāng biàn tí sī , kāi qí mí huò 。 pì yóu cháng yè dà mèng , ér lìng zhī yī jué ; pì yóu jiǔ xiàn fán nǎo , ér bá zhī qīng liáng , wèi huì zuì pǔ 。 hán yù yún :“ yī shí quàn rén yǐ kǒu , bǎi shì quàn rén yǐ shū 。” jiào zhī yǔ rén wéi shàn , suī yǒu xíng jì , rán duì zhèng fā yào , shí yǒu qí xiào , bù kě fèi yě ; shī yán shī rén , dāng fǎn wú zhì 。
  hé wèi jiù rén wēi jí ? huàn nàn diān pèi , rén suǒ shí yǒu 。 ǒu yī yù zhī , dāng rú tōng guān zhī zài shēn , sù wéi jiě jiù 。 huò yǐ yī yán shēn qí qū yì ; huò yǐ duō fāng jì qí diān lián 。 cuī zǐ yuē :“ huì bù zài dà , fù rén zhī jí kě yě 。” gài rén rén zhī yán zāi 。
  hé wèi xīng jiàn dà lì ? xiǎo ér yī xiāng zhī nèi , dà ér yī yì zhī zhōng , fán yǒu lì yì , zuì yí xīng jiàn ; huò kāi qú dǎo shuǐ , huò zhù dī fáng huàn ; huò xiū qiáo liáng , yǐ biàn xíng lǚ ; huò shī chá fàn , yǐ jì jī kě ; suí yuán quàn dǎo , xié lì xīng xiū , wù bì xián yí , wù cí láo yuàn 。
  hé wèi shè cái zuò fú ? shì mén wàn xíng , yǐ bù shī wéi xiān 。 suǒ wèi bù shī zhě , zhǐ shì shè zhī yī zì ěr 。 dá zhě nèi shè liù gēn , wài shè liù chén , yī qiè suǒ yǒu , wú bù shě zhě 。 gǒu fēi néng rán , xiān cóng cái shàng bù shī 。 shì rén yǐ yī shí wéi mìng , gù cái wéi zuì zhòng 。 wú cóng ér shě zhī , nèi yǐ pò wú zhī qiān , wài yǐ jì rén zhī jí ; shǐ ér miǎn qiǎng , zhōng zé tài rán , zuì kě yǐ dàng dí sī qíng , qū chú zhí lìn 。
  hé wèi hù chí zhèng fǎ ? fǎ zhě , wàn shì shēng líng zhī yǎn mù yě 。 bù yǒu zhèng fǎ , hé yǐ cān zàn tiān dì ? hé yǐ cái chéng wàn wù ? hé yǐ tuō chén lí fù ? hé yǐ jīng shì chū shì ? gù fán jiàn shèng xián miào mào , jīng shū diǎn jí , jiē dāng jìng zhòng ér xiū chì zhī 。 zhì yú jǔ yáng zhèng fǎ , shàng bào fó ēn , yóu dāng miǎn lì 。
  hé wèi jìng zhòng zūn zhǎng ? jiā zhī fù xiōng , guó zhī jūn cháng , yǔ fán nián gāo , dé gāo , wèi gāo , shí gāo zhě , jiē dāng jiā yì fèng shì 。 zài jiā ér fèng shì fù mǔ , shǐ shēn ài wǎn róng , róu shēng xià qì , xí yǐ chéng xìng , biàn shì hé qì gé tiān zhī běn 。 chū ér shì jūn , xíng yī shì , wú wèi jūn bù zhī ér zì zì yě 。 xíng yī rén , wú wèi jūn bù zhī ér zuò wēi yě 。 shì jūn rú tiān , gǔ rén gé lùn , cǐ děng chù zuì guān yīn dé 。 shì kàn zhōng xiào zhī jiā , zǐ sūn wèi yǒu bù mián yuǎn ér chāng shèng zhě , qiè xū shèn zhī 。
  hé wèi ài xī wù mìng ? fán rén zhī suǒ yǐ wéi rén zhě , wéi cǐ cè yǐn zhī xīn ér yǐ ; qiú rén zhě qiú cǐ , jī dé zhě jī cǐ 。 zhōu lǐ ,“ mèng chūn zhī yuè , xī shēng wú yòng pìn 。” mèng zǐ wèi jūn zǐ yuǎn páo chú , suǒ yǐ quán wú cè yǐn zhī xīn yě 。 gù qián bèi yǒu sì bù shí zhī jiè , wèi wén shā bù shí , jiàn shā bù shí , zì yǎng zhě bù shí , zhuān wèi wǒ shā zhě bù shí 。 xué zhě wèi néng duàn ròu , qiě dāng cóng cǐ jiè zhī 。
  jiàn jiàn zēng jìn , cí xīn yù cháng , bù tè shā shēng dāng jiè , chǔn dòng hán líng , jiē wéi wù mìng 。 qiú sī zhǔ jiǎn , chú dì shā chóng , niàn yī shí zhī yóu lái , jiē shā bǐ yǐ zì huó 。 gù bào tiǎn zhī niè , dāng yǔ shā shēng děng 。 zhì yú shǒu suǒ wù shāng , zú suǒ wù jiàn zhě , bù zhī qí jǐ , jiē dāng wěi qū fáng zhī 。 gǔ shī yún :“ ài shǔ cháng liú fàn , lián é bù diǎn dēng 。” hé qí rén yě !
  shàn xíng wú qióng , bù néng dān shù ; yóu cǐ shí shì ér tuī guǎng zhī , zé wàn dé kě bèi yǐ 。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签