了凡四训·谦德之效原文拼音版诵读

时间:2022-08-31 10:04:30 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理了凡四训·谦德之效原文拼音版诵读,欢迎阅读。

了凡四训·谦德之效原文诵读

了凡四训·谦德之效拼音版

 《 qiānzhīxiào 》
  yuē :“ tiāndàokuīyíngérqiān ; dàobiànyíngérliúqiān ; guǐshénhàiyíngérqiān ; réndàoèyíngérhǎoqiān 。” shìqiānzhīguà , liùyáojiē 。
  shūyuē :“ mǎnzhāosǔn , qiānshòu 。” tóngzhūgōngyìngshì , měijiànhánshìjiāng , yǒuduànqiānguāng 。
  xīnwèi ( gōngyuán 1571 nián ) xié , jiāshàntóngpáofánshírén , wéidīngjìngbīn , niánzuìshǎo , qiān 。
  gàofèijǐnyuē :“ xiōngjīnnián 。”
  fèiyuē :“ jiànzhī ?”
  yuē :“ wéiqiānshòu 。 xiōngkànshírénzhōng , yǒuxúnxúnkuǎnkuǎn , gǎnxiānrén , jìngzhě ? yǒugōngjìngshùnchéng , xiǎoxīnqiānwèi , jìngzhě ? yǒushòu , wénbàngbiàn , jìngzhě ? rénnéng , tiānguǐshén , yóujiāngyòuzhī , yǒuzhě?”
  kāibǎng , dīngguǒzhōngshì 。
  dīngchǒu ( gōngyuán 1577 nián ) zàijīng , féngkāizhītóngchǔ , jiànliǎnróng , biànyòuniánzhī 。 yánzhíliàngyǒu , shímiàngōngfēi , dànjiànpíng怀huáishùnshòu , wèichángyǒuyánxiāngbào 。 gàozhīyuē :“ yǒushǐ , huòyǒuhuòxiān , xīnguǒqiān , tiānxiāngzhī , xiōngjīnniánjué 。” érguǒrán 。
  zhàofēng , guāngyuǎn , shāndōngguànxiànrén , tóngniánxiāng , jiǔ 。 wéijiāshànsānyǐn , suízhīrèn 。 qiánmíng , érzhíwénjiànzhī , míngwén , zhàowéi , qiěxīnérgǎiyān 。 míngnián , suìdēng 。
  rénchénsuì ( gōngyuán 1592 nián ), jìn , xiàjiànsuǒ , jiànrénxià , qiānguāngrén , guīérgàoyǒurényuē :“ fántiānjiāngrén , wèi , xiānhuì ; huì , zhěshí , zhěliǎn ; jiànsuǒwēnliángruò , tiānzhī 。” kāibǎng , guǒzhōngshì
  jiāngyīnzhāngwèiyán , xuégōngwén , yǒushēnglín 。 jiǎ ( gōngyuán 1594 nián ), nánjīngxiāngshì , zhōng , jiēxiǎomíng , shìguān , wéi 。 shíyǒudàozhě , zàibàngwēixiào , zhāngdàozhě 。 dàozhěyuē :“ xiànggōngwénjiā 。”
  zhāngyuē :“ jiànwén , zhījiā ?”
  dàozhěyuē :“ wénzuòwén , guìxīnpíng , jīntīnggōng , píngshèn , wénāngōng ?”
  zhāngjué , yīnjiùérqǐngjiàoyān 。
  dàozhěyuē :“ zhōngquányàomìng ; mìnggāizhōng , wénsuīgōng ,  。 zuòzhuǎnbiàn 。”
  zhāngyuē :“ shìmìng , zhuǎnbiàn ?”
  dàozhěyuē :“ zàomìngzhětiān , mìngzhě ; xíngshànshì , 广guǎngyīn , qiúzāi ?”
  zhāngyuē :“ pínshì , néngwéi ?”
  dàozhěyuē :“ shànshìyīngōng , jiēyóuxīnzào , chángcúnxīn , gōngliàng , qiěqiānjié , bìngfèiqián , fǎnérshìguān ?”
  zhāngyóuzhéjiéchí , shànjiāxiū , jiāhòu 。 dīngyǒu ( gōngyuán 1597 nián ), mèngzhìgāofáng , shì , zhōngduōquēxíng 。 wènpángrén , yuē :“ jīnshì 。”
  wèn :“ duōquēmíng ?”
  yuē :“ yīnjiānsānniánkǎojiào , jiùzhě , fāngyǒumíng 。 qiánsuǒquē , jiējiùgāizhōngshì , yīnxīnyǒubáoxíngérzhīzhě 。”
  hòuzhǐxíngyún :“ sānniánlái , chíshēnshèn , huòdāng , xìngài 。” shìguǒzhōngbǎimíng 。
  yóuguānzhī , tóusānchǐ , juéyǒushénmíng ; xiōng , duànrányóu 。 使shǐcúnxīnzhìxíng , háozuìtiānguǐshén , érxīn , 使shǐtiānguǐshén , shíshílián , fāngyǒushòuzhī 。 yíngzhě , fēiyuǎn , zòngshòuyòng 。 shāoyǒushíjiànzhīshì , rěnxiáliàng , ér , kuàngqiānshòujiàoyǒu , érshànqióng , yóuxiūzhěsuǒshǎozhě 。
  yún :“ yǒuzhìgōngmíngzhě , gōngmíng ; yǒuzhìguìzhě , guì 。” rénzhīyǒuzhì , shùzhīyǒugēn , dìngzhì , niànniànqiān , chénchénfāng便biàn , rángǎndòngtiān , érzàoyóu 。 jīnzhīqiúdēngzhě , chūwèichángyǒuzhēnzhì , guòshíxìngěr ; xīngdàoqiú , xīnglánzhǐ 。
  mèngyuē :“ wángzhīhǎoshèn , guóshù ?” míngrán 。

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 了凡四训立命之学原文带拼音诵读

  文言文之家为您整理了凡四训·立命之学原文带拼音诵读,欢迎阅读。了凡四训·立命之学诵读 Your browser does not support the audio element. 了...

 • 了凡四训改过之法全文拼音版

  文言文之家为您整理了凡四训·改过之法全文拼音版及诵读,欢迎阅读。 Your browser does not support the audio element. (了凡四训·改过之法诵...

 • 了凡四训·积善之方拼音版原文诵读

  文言文之家为您整理了凡四训积善之方拼音版、了凡四训积善之方注音版,欢迎阅读。了凡四训·积善之方全文诵读 Your browser does not support the audio el...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号