了凡四训谦德之效拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-09-15 20:08:51

 文言文之家为您整理了凡四训谦德之效拼音版、了凡四训谦德之效注音版,欢迎阅读。

了凡四训谦德之效注音版

 《 qiānzhīxiào 》
  yuē :“ tiāndàokuīyíngérqiān ; dàobiànyíngérliúqiān ; guǐshénhàiyíngérqiān ; réndàoèyíngérhǎoqiān 。” shìqiānzhīguà , liùyáojiē 。
  shūyuē :“ mǎnzhāosǔn , qiānshòu 。” tóngzhūgōngyìngshì , měijiànhánshìjiāng , yǒuduànqiānguāng 。
  xīnwèi ( gōngyuán 1571 nián ) xié , jiāshàntóngpáofánshírén , wéidīngjìngbīn , niánzuìshǎo , qiān 。
  gàofèijǐnyuē :“ xiōngjīnnián 。”
  fèiyuē :“ jiànzhī ?”
  yuē :“ wéiqiānshòu 。 xiōngkànshírénzhōng , yǒuxúnxúnkuǎnkuǎn , gǎnxiānrén , jìngzhě ? yǒugōngjìngshùnchéng , xiǎoxīnqiānwèi , jìngzhě ? yǒushòu , wénbàngbiàn , jìngzhě ? rénnéng , tiānguǐshén , yóujiāngyòuzhī , yǒuzhě?”
  kāibǎng , dīngguǒzhōngshì 。
  dīngchǒu ( gōngyuán 1577 nián ) zàijīng , féngkāizhītóngchǔ , jiànliǎnróng , biànyòuniánzhī 。 yánzhíliàngyǒu , shímiàngōngfēi , dànjiànpíng怀huáishùnshòu , wèichángyǒuyánxiāngbào 。 gàozhīyuē :“ yǒushǐ , huòyǒuhuòxiān , xīnguǒqiān , tiānxiāngzhī , xiōngjīnniánjué 。” érguǒrán 。
  zhàofēng , guāngyuǎn , shāndōngguànxiànrén , tóngniánxiāng , jiǔ 。 wéijiāshànsānyǐn , suízhīrèn 。 qiánmíng , érzhíwénjiànzhī , míngwén , zhàowéi , qiěxīnérgǎiyān 。 míngnián , suìdēng 。
  rénchénsuì ( gōngyuán 1592 nián ), jìn , xiàjiànsuǒ , jiànrénxià , qiānguāngrén , guīérgàoyǒurényuē :“ fántiānjiāngrén , wèi , xiānhuì ; huì , zhěshí , zhěliǎn ; jiànsuǒwēnliángruò , tiānzhī 。” kāibǎng , guǒzhōngshì
  jiāngyīnzhāngwèiyán , xuégōngwén , yǒushēnglín 。 jiǎ ( gōngyuán 1594 nián ), nánjīngxiāngshì , zhōng , jiēxiǎomíng , shìguān , wéi 。 shíyǒudàozhě , zàibàngwēixiào , zhāngdàozhě 。 dàozhěyuē :“ xiànggōngwénjiā 。”
  zhāngyuē :“ jiànwén , zhījiā ?”
  dàozhěyuē :“ wénzuòwén , guìxīnpíng , jīntīnggōng , píngshèn , wénāngōng ?”
  zhāngjué , yīnjiùérqǐngjiàoyān 。
  dàozhěyuē :“ zhōngquányàomìng ; mìnggāizhōng , wénsuīgōng ,  。 zuòzhuǎnbiàn 。”
  zhāngyuē :“ shìmìng , zhuǎnbiàn ?”
  dàozhěyuē :“ zàomìngzhětiān , mìngzhě ; xíngshànshì , 广guǎngyīn , qiúzāi ?”
  zhāngyuē :“ pínshì , néngwéi ?”
  dàozhěyuē :“ shànshìyīngōng , jiēyóuxīnzào , chángcúnxīn , gōngliàng , qiěqiānjié , bìngfèiqián , fǎnérshìguān ?”
  zhāngyóuzhéjiéchí , shànjiāxiū , jiāhòu 。 dīngyǒu ( gōngyuán 1597 nián ), mèngzhìgāofáng , shì , zhōngduōquēxíng 。 wènpángrén , yuē :“ jīnshì 。”
  wèn :“ duōquēmíng ?”
  yuē :“ yīnjiānsānniánkǎojiào , jiùzhě , fāngyǒumíng 。 qiánsuǒquē , jiējiùgāizhōngshì , yīnxīnyǒubáoxíngérzhīzhě 。”
  hòuzhǐxíngyún :“ sānniánlái , chíshēnshèn , huòdāng , xìngài 。” shìguǒzhōngbǎimíng 。
  yóuguānzhī , tóusānchǐ , juéyǒushénmíng ; xiōng , duànrányóu 。 使shǐcúnxīnzhìxíng , háozuìtiānguǐshén , érxīn , 使shǐtiānguǐshén , shíshílián , fāngyǒushòuzhī 。 yíngzhě , fēiyuǎn , zòngshòuyòng 。 shāoyǒushíjiànzhīshì , rěnxiáliàng , ér , kuàngqiānshòujiàoyǒu , érshànqióng , yóuxiūzhěsuǒshǎozhě 。
  yún :“ yǒuzhìgōngmíngzhě , gōngmíng ; yǒuzhìguìzhě , guì 。” rénzhīyǒuzhì , shùzhīyǒugēn , dìngzhì , niànniànqiān , chénchénfāng便biàn , rángǎndòngtiān , érzàoyóu 。 jīnzhīqiúdēngzhě , chūwèichángyǒuzhēnzhì , guòshíxìngěr ; xīngdàoqiú , xīnglánzhǐ 。
  mèngyuē :“ wángzhīhǎoshèn , guóshù ?” míngrán 。

了凡四训谦德之效拼音版

 《 qiān dé zhī xiào 》
  yì yuē :“ tiān dào kuī yíng ér yì qiān ; dì dào biàn yíng ér liú qiān ; guǐ shén hài yíng ér fú qiān ; rén dào è yíng ér hǎo qiān 。” shì gù qiān zhī yī guà , liù yáo jiē jí 。
  shū yuē :“ mǎn zhāo sǔn , qiān shòu yì 。” yǔ lǚ tóng zhū gōng yìng shì , měi jiàn hán shì jiāng dá , bì yǒu yī duàn qiān guāng kě jū 。
  xīn wèi ( gōng yuán 1571 nián ) jì xié , wǒ jiā shàn tóng páo fán shí rén , wéi dīng jìng yǔ bīn , nián zuì shǎo , jí qí qiān xū 。
  yǔ gào fèi jǐn pō yuē :“ cǐ xiōng jīn nián bì dì 。”
  fèi yuē :“ hé yǐ jiàn zhī ?”
  yǔ yuē :“ wéi qiān shòu fú 。 xiōng kàn shí rén zhōng , yǒu xún xún kuǎn kuǎn , bù gǎn xiān rén , rú jìng yǔ zhě hū ? yǒu gōng jìng shùn chéng , xiǎo xīn qiān wèi , rú jìng yǔ zhě hū ? yǒu shòu wǔ bù dá , wén bàng bù biàn , rú jìng yǔ zhě hū ? rén néng rú cǐ , jí tiān dì guǐ shén , yóu jiāng yòu zhī , qǐ yǒu bù fā zhě ?”
  jí kāi bǎng , dīng guǒ zhōng shì 。
  dīng chǒu ( gōng yuán 1577 nián ) zài jīng , yǔ féng kāi zhī tóng chǔ , jiàn qí xū jǐ liǎn róng , dà biàn qí yòu nián zhī xí 。 lǐ jì yán zhí liàng yì yǒu , shí miàn gōng qí fēi , dàn jiàn qí píng huái shùn shòu , wèi cháng yǒu yī yán xiāng bào 。 yǔ gào zhī yuē :“ fú yǒu fú shǐ , huò yǒu huò xiān , cǐ xīn guǒ qiān , tiān bì xiāng zhī , xiōng jīn nián jué dì yǐ 。” yǐ ér guǒ rán 。
  zhào yù fēng , guāng yuǎn , shān dōng guàn xiàn rén , tóng nián jǔ yú xiāng , jiǔ bù dì 。 qí fù wéi jiā shàn sān yǐn , suí zhī rèn 。 mù qián míng wú , ér zhí wén jiàn zhī , míng wú xī mǒ qí wén , zhào bù wéi bù nù , qiě xīn fú ér sù gǎi yān 。 míng nián , suì dēng dì 。
  rén chén suì ( gōng yuán 1592 nián ), yǔ rù jìn , wù xià jiàn suǒ , jiàn qí rén qì xū yì xià , qiān guāng bī rén , guī ér gào yǒu rén yuē :“ fán tiān jiāng fā sī rén yě , wèi fā qí fú , xiān fā qí huì ; cǐ huì yī fā , zé fú zhě zì shí , sì zhě zì liǎn ; jiàn suǒ wēn liáng ruò cǐ , tiān qǐ zhī yǐ 。” jí kāi bǎng , guǒ zhōng shì 。
  jiāng yīn zhāng wèi yán , jī xué gōng wén , yǒu shēng yì lín 。 jiǎ wǔ ( gōng yuán 1594 nián ), nán jīng xiāng shì , yù yī sì zhōng , jiē xiǎo wú míng , dà mà shì guān , yǐ wéi mī mù 。 shí yǒu yī dào zhě , zài bàng wēi xiào , zhāng jù yí nù dào zhě 。 dào zhě yuē :“ xiàng gōng wén bì bù jiā 。”
  zhāng nù yuē :“ rǔ bù jiàn wǒ wén , wū zhī bù jiā ?”
  dào zhě yuē :“ wén zuò wén , guì xīn qì hé píng , jīn tīng gōng mà lì , bù píng shèn yǐ , wén ān dé gōng ?”
  zhāng bù jué qū fú , yīn jiù ér qǐng jiào yān 。
  dào zhě yuē :“ zhōng quán yào mìng ; mìng bù gāi zhōng , wén suī gōng , wú yì yě 。 xū zì jǐ zuò gè zhuǎn biàn 。”
  zhāng yuē :“ jì shì mìng , rú hé zhuǎn biàn ?”
  dào zhě yuē :“ zào mìng zhě tiān , lì mìng zhě wǒ ; lì xíng shàn shì , guǎng jī yīn dé , hé fú bù kě qiú zāi ?”
  zhāng yuē :“ wǒ pín shì , hé néng wéi ?”
  dào zhě yuē :“ shàn shì yīn gōng , jiē yóu xīn zào , cháng cún cǐ xīn , gōng dé wú liàng , qiě rú qiān xū yī jié , bìng bù fèi qián , nǐ rú hé bù zì fǎn ér mà shì guān hū ?”
  zhāng yóu cǐ zhé jié zì chí , shàn rì jiā xiū , dé rì jiā hòu 。 dīng yǒu ( gōng yuán 1597 nián ), mèng zhì yī gāo fáng , dé shì lù yī cè , zhōng duō quē xíng 。 wèn páng rén , yuē :“ cǐ jīn kē shì lù 。”
  wèn :“ hé duō quē míng ?”
  yuē :“ kē dì yīn jiān sān nián yī kǎo jiào , xū jī dé wú jiù zhě , fāng yǒu míng 。 rú qián suǒ quē , jiē xì jiù gāi zhōng shì , yīn xīn yǒu báo xíng ér qù zhī zhě yě 。”
  hòu zhǐ yī xíng yún :“ rǔ sān nián lái , chí shēn pō shèn , huò dāng bǔ cǐ , xìng zì ài 。” shì kē guǒ zhōng yī bǎi wǔ míng 。
  yóu cǐ guān zhī , jǔ tóu sān chǐ , jué yǒu shén míng ; qū jí bì xiōng , duàn rán yóu wǒ 。 xū shǐ wǒ cún xīn zhì xíng , háo bù dé zuì yú tiān dì guǐ shén , ér xū xīn qū jǐ , shǐ tiān dì guǐ shén , shí shí lián wǒ , fāng yǒu shòu fú zhī jī 。 bǐ qì yíng zhě , bì fēi yuǎn qì , zòng fā yì wú shòu yòng 。 shāo yǒu shí jiàn zhī shì , bì bù rěn zì xiá qí liàng , ér zì jù qí fú yě , kuàng qiān zé shòu jiào yǒu dì , ér qǔ shàn wú qióng , yóu xiū yè zhě suǒ bì bù kě shǎo zhě yě 。
  gǔ yǔ yún :“ yǒu zhì yú gōng míng zhě , bì dé gōng míng ; yǒu zhì yú fù guì zhě , bì dé fù guì 。” rén zhī yǒu zhì , rú shù zhī yǒu gēn , lì dìng cǐ zhì , xū niàn niàn qiān xū , chén chén fāng biàn , zì rán gǎn dòng tiān dì , ér zào fú yóu wǒ 。 jīn zhī qiú dēng kē dì zhě , chū wèi cháng yǒu zhēn zhì , bù guò yī shí yì xìng ěr ; xīng dào zé qiú , xīng lán zé zhǐ 。
  mèng zǐ yuē :“ wáng zhī hǎo lè shèn , zé qí guó qí shù jī hū ?” yǔ yú kē míng yì rán 。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签