出师表原文拼音版及及全文解释断句

发布时间:2020-11-01 20:35:49 编辑:文言文之家

 《出师表》是三国时期蜀汉丞相诸葛亮在决定北上伐魏、克复中原之前给后主刘禅上书的表文。文言文之家为您整理出师表/前出师表原文拼音版、朗读及全文解释、断句等内容,欢迎阅读。

出师表原文朗读

出师表原文拼音版

 《 chūshībiǎo 》
  xiānchuàngwèibànérzhōngdàobēng , jīntiānxiàsānfēn , zhōu , chéngwēicúnwángzhīqiū 。 ránshìwèizhīchénxiènèi , zhōngzhìzhīshìwàngshēnwàizhě , gàizhuīxiānzhīshū , bàozhīxià 。 chéngkāizhāngshèngtīng , guāngxiān , huīhóngzhìshìzhī , wàngfěi , yǐnshī , zhōngjiànzhī 。
  gōngzhōngzhōng , wéi ; zhìzāng , tóng 。 ruòyǒuzuòjiānfànwéizhōngshànzhě , yǒulùnxíngshǎng , zhāoxiàpíngmíngzhī , piān , 使shǐnèiwài 。
  shìzhōng 、 shìlángguōyōuzhī 、 fèi 、 dǒngyǔnděng , jiēliángshí , zhìzhōngchún , shìxiānjiǎnwèixià 。 wéigōngzhōngzhīshì , shìxiǎo , zhī , ránhòushīxíng , néngquēlòu , yǒusuǒ广guǎng 。
  jiāngjūnxiàngchǒng , xìngxíngshūjūn , xiǎochàngjūnshì , shìyòng , xiānchēngzhīyuēnéng , shìzhòngchǒngwéi 。 wéiyíngzhōngzhīshì , zhī , néng使shǐhángzhèn , yōulièsuǒ 。
  qīnxiánchén , yuǎnxiǎorén , xiānhànsuǒxīnglóng ; qīnxiǎorén , yuǎnxiánchén , hòuhànsuǒqīngtuí 。 xiānzàishí , měichénlùnshì , wèichángtàntònghènhuán 、 líng 。 shìzhōng 、 shàngshū 、 zhǎngshǐ 、 cānjūn , zhēnliángjiézhīchén , yuànxiàqīnzhīxìnzhī, hànshìzhīlóng , érdài 。
  chénběn , gōnggēngnányáng , gǒuquánxìngmìngluànshì , qiúwénzhūhóu 。 xiānchénbēi , wěiwǎng , sānchéncǎozhīzhōng , chéndāngshìzhīshì , yóushìgǎn , suìxiānchí 。 hòuzhíqīng , shòurènbàijūnzhī , fèngmìngwēinànzhījiān , ěrláièrshíyǒunián 。
  xiānzhīchénjǐnshèn , línbēngchénshì 。 shòumìnglái , yōutàn , kǒngtuōxiào , shāngxiānzhīmíng ; yuè , shēnmáo 。 jīnnánfāngdìng , bīngjiǎ , dāngjiǎngshuàisānjūn , běidìngzhōngyuán , shùjiédùn , rǎngchújiānxiōng , xīnghànshì , huánjiù 。 chénsuǒbàoxiānérzhōngxiàzhīzhífèn 。 zhìzhēnzhuósǔn , jìnjìnzhōngyán , yōuzhī 、  、 yǔnzhīrèn 。
  yuànxiàtuōchéntǎozéixīngzhīxiào , xiào , zhìchénzhīzuì , gàoxiānzhīlíng 。 ruòxīngzhīyán , yōuzhī 、  、 yǔnděngzhīmàn , zhāngjiù ; xiàmóu , zōushàndào , cháyán , shēnzhuīxiānzhào 。 chénshèngshòuēngǎn 。
  jīndāngyuǎn , línbiǎolíng , zhīsuǒyán 。

出师表/前出师表全文翻译

 先帝开创大业未完成一半却中途去世了。现在天下分为三国,我们蜀汉人力疲惫,民生凋敝,这实在是国家危急存亡的时刻啊。然而侍卫臣僚在内勤劳不懈,战场上忠诚有志的将士们奋不顾身,这是他们追念先帝对他们的特别的知遇之恩,想要报答陛下。陛下你实在应该广泛地听取别人的意,来发扬光大先帝遗留下来的美德,振奋有远大志向的人的志气,不应过分地看轻自己,援引不恰当的譬喻,以堵塞忠言进谏的道路。

 皇宫中和朝廷中本都是一个整体,赏罚褒贬,不应该有所不同。如果有为非作歹犯科条法令和忠心做善事的人,都应该交给主管官吏评定对他们的惩奖,来显示陛下公正严明的治理,而不应当有偏袒和私心,使宫内和朝廷奖罚方法不同。

 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人,这些都是善良诚实的人,他们的志向和心思忠诚无二,所以先帝把他们选拔出来辅佐陛下。我认为宫中之事,无论大小,都拿来问问他们,然后施行,一定能够弥补缺点和疏漏之处,可以获得很多的好处。

 将军向宠,性格和品行善良平正,通晓军事,从前任用的时候,先帝称赞说他有才能,因此大家评议举荐他做中部督。我认为军队中的事情,都拿来跟他商讨,就一定能使军队团结一心,不同才能的人各得其所。

 亲近贤臣,疏远小人,这是西汉兴盛的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是东汉衰败的原因。先帝在世的时候,每逢跟我谈论这些事情,对于桓帝、灵帝没有一次不(发出叹息)感到痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的复兴就指日可待了。

 我本来是平民百姓,在南阳务农亲耕,只想在乱世中苟且保全性命,不奢求在诸侯之中扬名显身。先帝不因为我身份卑微、见识短浅,而委屈自己,三次去我的茅庐拜访我。征询我对时局大事的意见,由此使我感动奋发,答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败,在兵败的时候接受任务,在危机患难之间奉行使命,那时以来已经有二十一年了。

 先帝知道我做事小心谨慎,所以临终时把国家大事托付给我。接受遗命以来,我早晚忧愁叹息,唯恐先帝托付给我的事不能完成,以致损伤先帝的知人之明,所以我五月渡过泸水,深入到人烟稀少的地方。现在南方已经平定,兵员装备已经充足,应当激励、率领全军将士向北方进军,平定中原,希望用尽我平庸的才能,铲除奸邪凶恶的敌人,恢复汉朝的基业,回到旧日的国都。这就是我用来报答先帝,并且尽忠陛下的职责本分。至于处理事务,斟酌情理,有所兴革,毫无保留地进献忠诚的建议,那就是郭攸之、费祎、董允等人的责任了。

 希望陛下能够把讨伐曹魏,兴复汉室的任务托付给我,如果没有成功,就惩治我的罪过,从而用来告慰先帝的在天之灵。如果没有振兴圣德的建议,就责罚郭攸之、费祎、董允等人的怠慢,来揭示他们的过失;陛下也应自行谋划,征求、询问治国的好方法,采纳正确的言论,深切追念先帝临终留下的教诲。我感激不尽。

 今天我将要告别陛下远行了,面对这份奏表禁不住热泪纵横,不知道该说些什么话。

出师表节奏划分原文

 先帝/创业/未半,而/中道崩殂;今/天下三分,益州/疲敝,此诚危急存亡之秋/也。然/侍卫之臣,不懈/于内;忠志之士,忘身/于外者:盖追/先帝/之殊遇,欲报/之于/陛下也。

 诚宜/开张圣听,以光/先帝遗德,恢弘/志士之气;不宜/妄自菲薄,引喻失义,以塞/忠谏之路也。宫中/府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同:若有/作奸犯科,及为/忠善者,宜付有司,论其/刑赏,以/昭/陛下平明之治;不宜/偏私,使/内外/异法也。

 侍中/侍郎郭攸之/费依/董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以/先帝简拔/以遗陛下:愚/以为/宫中之事,事无/大小,悉以咨之,然后/施行,必/得裨补阙漏,有所广益。

 将军向/宠,性行/淑均,晓畅/军事,试用/之于昔日,先帝/称之曰/“能”,是以众议/举宠为督:愚/以为/营中之事,事无/大小,悉以咨之,必/能使行阵和穆,优劣/得所也。亲贤臣,远小人,此/先汉/所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此/后汉/所以倾颓也。

 先帝在时,每与臣/论此事,未尝不/叹息痛恨于桓、灵也!侍中/尚书/长史/参军/此悉/贞亮死节之臣也,愿/陛下亲之、信之,则/汉室之隆,可计日/而待也。

 臣/本/布衣,躬耕/南阳,苟全性命/于乱世,不求闻达/于诸侯。先帝/不以/臣卑鄙,猥自/枉屈,三顾臣/于草庐/之中,谘臣/以/当世之事,由是/感激,遂许/先帝以驱驰。

 后值/倾覆,受任于/败军之际,奉命于/危难之间:尔来/二十有一年/矣。先帝/知臣谨慎,故/临崩寄臣/以大事也。受命以来,夙夜忧虑,恐/付托不效,以伤/先帝之明;故/五月渡泸,深入/不毛。

 今/南方已定,甲兵已足,当奖帅/三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报/先帝而忠陛下之职分/也。至于/斟酌损益,进尽忠言,则攸之、依、允等之任也。

 愿/陛下托臣以讨贼兴复之效,不效/则/治臣之罪,以告先帝/之灵;若无兴复之言,则/责攸之、依、允等之慢,以彰其咎。

 陛下/亦宜自谋,以谘诹/善道,察纳雅言,深追/先帝遗诏。臣/不胜/受恩感激!今当远离,临表涕泣,不知所云。

出师表原文多少字?

 出师表全文共738字。这篇文章入选部编版义务教育语文九年级下册教科书。

《出师表》中的名句

 1、亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

 2、臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

 3、受任于败军之际,奉命于危难之间:尔来二十有一年矣。

 4、苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

 5、臣鞠躬尽瘁,死而后已。

出师表文言文阅读题及答案

 《出师表》中叙述诸葛亮追随先帝驱驰原因是:先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,谘臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。

 《出师表》中陈述作者临危受命的千古名句是: 受任于败军之际,奉命于危难之间。

 《出师表》中说明蜀国当时所处的政治形势的句子是:先帝创业未半而中道崩殂。

 《出师表》中表现作者无意于功名的句子是:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

 《出师表》中通过对比写出先后汉兴隆及衰败原因的句子是:亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

 诸葛亮在《出师表》中追言白帝城托孤之事,交代此次出师的历史根源及思想基础的语句是:受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明。

 《出师表》中诸葛亮几次谈到先帝对自己的殊遇,这些殊遇指的是:①刘备三顾茅庐,使自已为他出山效命;②蜀汉偌覆之际,刘备使自已出任丞相;③刘备临崩之时,托付自己辅佐后主。

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2023-06-10 18:15:02

相关阅读

 • 《出师表》文言文赏析

  《出师表》以恳切的言辞,针对当时的局势,反复劝勉刘禅要继承先主刘备的遗志,开张圣听,赏罚严明,亲贤远佞,以完成“兴复汉室”的大业,表现了诸葛亮“北定中原”的坚强意志和对...

 • 《出师表》《汉书》比较阅读答案

  【甲】宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良...

 • 后出师表拼音版原文注音带翻译(诸葛亮)

  先帝深虑汉、贼不两立,王业不偏安,故托臣以讨贼也。以先帝之明,量臣之才,固知臣伐贼,才弱敌强也。然不伐贼,王业亦亡。惟坐而待亡,孰与伐之?是故托臣而弗疑也。臣受命之日,寝不安席,食不甘味。思惟北征。宜...

 • 前出师表原文及翻译 前出师表全文翻译及注释、赏析

  【出师表原文】 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣...

 • 《出师表》《诸葛亮,言家事》比较阅读附答案

  阅读下面两个语段,完成17—22题。(11分) [甲]出师表 臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙, 猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号