前出师表拼音版原文 前出师表注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-11-01 20:32:05

 文言文之家为您整理前出师表拼音版原文、前出师表注音版,欢迎阅读。

前出师表注音版全文

 《 qiánchūshībiǎo 》
  xiānchuàngwèibànérzhōngdàobēng , jīntiānxiàsānfēn , zhōu , chéngwēicúnwángzhīqiū 。 ránshìwèizhīchénxiènèi , zhōngzhìzhīshìwàngshēnwàizhě , gàizhuīxiānzhīshū , bàozhīxià 。 chéngkāizhāngshèngtīng , guāngxiān , huīhóngzhìshìzhī , wàngfěi , yǐnshī , zhōngjiànzhī 。
  gōngzhōngzhōng , wéi ; zhìzāng , tóng 。 ruòyǒuzuòjiānfànwéizhōngshànzhě , yǒulùnxíngshǎng , zhāoxiàpíngmíngzhī , piān , 使shǐnèiwài 。
  shìzhōng 、 shìlángguōyōuzhī 、 fèi 、 dǒngyǔnděng , jiēliángshí , zhìzhōngchún , shìxiānjiǎnwèixià 。 wéigōngzhōngzhīshì , shìxiǎo , zhī , ránhòushīxíng , néngquēlòu , yǒusuǒ广guǎng 。
  jiāngjūnxiàngchǒng , xìngxíngshūjūn , xiǎochàngjūnshì , shìyòng , xiānchēngzhīyuēnéng , shìzhòngchǒngwéi 。 wéiyíngzhōngzhīshì , zhī , néng使shǐhángzhèn , yōulièsuǒ 。
  qīnxiánchén , yuǎnxiǎorén , xiānhànsuǒxīnglóng ; qīnxiǎorén , yuǎnxiánchén , hòuhànsuǒqīngtuí 。 xiānzàishí , měichénlùnshì , wèichángtàntònghènhuán 、 líng 。 shìzhōng 、 shàngshū 、 zhǎngshǐ 、 cānjūn , zhēnliángjiézhīchén , yuànxiàqīnzhīxìnzhī, hànshìzhīlóng , érdài 。
  chénběn , gōnggēngnányáng , gǒuquánxìngmìngluànshì , qiúwénzhūhóu 。 xiānchénbēi , wěiwǎng , sānchéncǎozhīzhōng , chéndāngshìzhīshì , yóushìgǎn , suìxiānchí 。 hòuzhíqīng , shòurènbàijūnzhī , fèngmìngwēinànzhījiān , ěrláièrshíyǒunián 。
  xiānzhīchénjǐnshèn , línbēngchénshì 。 shòumìnglái , yōutàn , kǒngtuōxiào , shāngxiānzhīmíng ; yuè , shēnmáo 。 jīnnánfāngdìng , bīngjiǎ , dāngjiǎngshuàisānjūn , běidìngzhōngyuán , shùjiédùn , rǎngchújiānxiōng , xīnghànshì , huánjiù 。 chénsuǒbàoxiānérzhōngxiàzhīzhífèn 。 zhìzhēnzhuósǔn , jìnjìnzhōngyán , yōuzhī 、  、 yǔnzhīrèn 。
  yuànxiàtuōchéntǎozéixīngzhīxiào , xiào , zhìchénzhīzuì , gàoxiānzhīlíng 。 ruòxīngzhīyán , yōuzhī 、  、 yǔnděngzhīmàn , zhāngjiù ; xiàmóu , zōushàndào , cháyán , shēnzhuīxiānzhào 。 chénshèngshòuēngǎn 。
  jīndāngyuǎn , línbiǎolíng , zhīsuǒyán 。

前出师表拼音版原文

 《 qián chū shī biǎo 》
  xiān dì chuàng yè wèi bàn ér zhōng dào bēng cú , jīn tiān xià sān fēn , yì zhōu pí bì , cǐ chéng wēi jí cún wáng zhī qiū yě 。 rán shì wèi zhī chén bù xiè yú nèi , zhōng zhì zhī shì wàng shēn yú wài zhě , gài zhuī xiān dì zhī shū yù , yù bào zhī yú bì xià yě 。 chéng yí kāi zhāng shèng tīng , yǐ guāng xiān dì yí dé , huī hóng zhì shì zhī qì , bù yí wàng zì fěi bó , yǐn yù shī yì , yǐ sè zhōng jiàn zhī lù yě 。
  gōng zhōng fǔ zhōng , jù wéi yī tǐ ; zhì fá zāng pǐ , bù yí yì tóng 。 ruò yǒu zuò jiān fàn kē jí wéi zhōng shàn zhě , yí fù yǒu sī lùn qí xíng shǎng , yǐ zhāo bì xià píng míng zhī lǐ , bù yí piān sī , shǐ nèi wài yì fǎ yě 。
  shì zhōng 、 shì láng guō yōu zhī 、 fèi yī 、 dǒng yǔn děng , cǐ jiē liáng shí , zhì lǜ zhōng chún , shì yǐ xiān dì jiǎn bá yǐ wèi bì xià 。 yú yǐ wéi gōng zhōng zhī shì , shì wú dà xiǎo , xī yǐ zī zhī , rán hòu shī xíng , bì néng bì bǔ quē lòu , yǒu suǒ guǎng yì 。
  jiāng jūn xiàng chǒng , xìng xíng shū jūn , xiǎo chàng jūn shì , shì yòng yú xī rì , xiān dì chēng zhī yuē néng , shì yǐ zhòng yì jǔ chǒng wéi dū 。 yú yǐ wéi yíng zhōng zhī shì , xī yǐ zī zhī , bì néng shǐ háng zhèn hé mù , yōu liè dé suǒ 。
  qīn xián chén , yuǎn xiǎo rén , cǐ xiān hàn suǒ yǐ xīng lóng yě ; qīn xiǎo rén , yuǎn xián chén , cǐ hòu hàn suǒ yǐ qīng tuí yě 。 xiān dì zài shí , měi yǔ chén lùn cǐ shì , wèi cháng bù tàn xī tòng hèn yú huán 、 líng yě 。 shì zhōng 、 shàng shū 、 zhǎng shǐ 、 cān jūn , cǐ xī zhēn liáng sǐ jié zhī chén , yuàn bì xià qīn zhī xìn zhī , zé hàn shì zhī lóng , kě jì rì ér dài yě 。
  chén běn bù yī , gōng gēng yú nán yáng , gǒu quán xìng mìng yú luàn shì , bù qiú wén dá yú zhū hóu 。 xiān dì bù yǐ chén bēi bǐ , wěi zì wǎng qū , sān gù chén yú cǎo lú zhī zhōng , zī chén yǐ dāng shì zhī shì , yóu shì gǎn jī , suì xǔ xiān dì yǐ qū chí 。 hòu zhí qīng fù , shòu rèn yú bài jūn zhī jì , fèng mìng yú wēi nàn zhī jiān , ěr lái èr shí yǒu yī nián yǐ 。
  xiān dì zhī chén jǐn shèn , gù lín bēng jì chén yǐ dà shì yě 。 shòu mìng yǐ lái , sù yè yōu tàn , kǒng tuō fù bù xiào , yǐ shāng xiān dì zhī míng ; gù wǔ yuè dù lú , shēn rù bù máo 。 jīn nán fāng yǐ dìng , bīng jiǎ yǐ zú , dāng jiǎng shuài sān jūn , běi dìng zhōng yuán , shù jié nú dùn , rǎng chú jiān xiōng , xīng fù hàn shì , huán yú jiù dū 。 cǐ chén suǒ yǐ bào xiān dì ér zhōng bì xià zhī zhí fèn yě 。 zhì yú zhēn zhuó sǔn yì , jìn jìn zhōng yán , zé yōu zhī 、 yī 、 yǔn zhī rèn yě 。
  yuàn bì xià tuō chén yǐ tǎo zéi xīng fù zhī xiào , bù xiào , zé zhì chén zhī zuì , yǐ gào xiān dì zhī líng 。 ruò wú xīng dé zhī yán , zé zé yōu zhī 、 yī 、 yǔn děng zhī màn , yǐ zhāng qí jiù ; bì xià yì yí zì móu , yǐ zī zōu shàn dào , chá nà yǎ yán , shēn zhuī xiān dì yí zhào 。 chén bù shèng shòu ēn gǎn jī 。
  jīn dāng yuǎn lí , lín biǎo tì líng , bù zhī suǒ yán 。

 为您推荐:前出师表全文翻译及注释、赏析


Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签