一剪梅·红藕香残玉簟秋拼音版、注音版(李清照古诗)

编辑:文言文之家 时间:2020-11-01 20:41:31

 文言文之家为您整理李清照古诗一剪梅·红藕香残玉簟秋注音版、李清照古诗一剪梅·红藕香残玉簟秋拼音版,欢迎阅读。

一剪梅·红藕香残玉簟秋注音版(李清照古诗)

 《 jiǎnméi · hóngǒuxiāngcándiànqiū 》
  hóngǒuxiāngcándiànqiū 。 qīngjiěluócháng , shànglánzhōu 。
  yúnzhōngshéijǐnshūlái ? yànhuíshí , yuèmǎn西lóu 。
  huāpiāolíngshuǐliú 。 zhǒngxiāng , liǎngchùxiánchóu 。
  qíngxiāochú , cáixiàméitóu , quèshàngxīntóu 。

一剪梅·红藕香残玉簟秋拼音版(李清照古诗)

 《 yī jiǎn méi · hóng ǒu xiāng cán yù diàn qiū 》
  hóng ǒu xiāng cán yù diàn qiū 。 qīng jiě luó cháng , dú shàng lán zhōu 。
  yún zhōng shéi jì jǐn shū lái ? yàn zì huí shí , yuè mǎn xī lóu 。
  huā zì piāo líng shuǐ zì liú 。 yī zhǒng xiāng sī , liǎng chù xián chóu 。
  cǐ qíng wú jì kě xiāo chú , cái xià méi tóu , què shàng xīn tóu 。

 为您推荐:一剪梅·红藕香残玉簟秋原文及翻译赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签