六一居士传拼音版注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-11-01 23:30:20

 文言文之家为您整理六一居士传拼音版、六一居士传注音版,欢迎阅读。

六一居士传注音版

 《 liùshìzhuàn 》
  liùshìchūzhéchúshān , hàozuìwēng 。 lǎoérshuāiqiěbìng , jiāng退tuìxiūyǐngshuǐzhīshàng , yòugènghàoliùshì 。
  yǒuwènyuē :“ liù , wèi ?” shìyuē :“ jiācángshūwànjuàn , sāndàiláijīnshíwénqiānjuàn , yǒuqínzhāng , yǒu , érchángzhìjiǔ 。” yuē :“ shìwéiěr , nài ?” shìyuē :“ wēng , lǎozhījiān , shìwèiliù?” xiàoyuē :“ táomíngzhě ? érhào 。 zhuāngshēngsuǒqiàowèiyǐngérzǒuzhōngzhě ; jiāngjiànzizǒuchuǎn , érmíngdetáo 。” shìyuē :“ zhīmíngzhītáo , ránzhītáo ; wèimíng , liáozhìzhīěr 。” yuē :“  ?” shìyuē :“ zhīshèngdàozāi ! fāng , tàishānzàiqiánérjiàn , léizhùérjīng ; suīxiǎngjiǔzòudòngtíngzhī , yuèzhàn涿zhuō鹿zhīyuán , wèiqiěshì 。 ránchánghuàndejiānzhě , shìshìzhīwéilèizhězhòng 。 zhěyǒuèryān , xuānchángguīláoxíngwài , yōuhuànláoxīnnèi , 使shǐxíngbìngércuì , xīnwèilǎoérxiānshuāi , shàngxiázāi ? suīrán , shēncháozhěsānnián , tiānránāizhī , hái , 使shǐdexiéfǎntián , shùchángyuànyān 。 zhīsuǒzhì 。” xiàoyuē :“ zhīxuānchángguīzhīlèixíng , érzhīzhīlèixīn ?” shìyuē :“ rán 。 lèizhěláo , yòuduōyōu ; lèizhě , xìnghuàn 。 zāi ?” shì , shǒuxiàoyuē :“ zhìzhī , jiào 。”
  értànyuē :“ shìshǎoérshì , lǎoérxiū , gàiyǒudàishízhě 。 zhī ,  。 chángyòngshí , érchēngyān , èr 。 zhuàngyóu , jīnlǎoqiěbìng , nǎinánqiángzhījīnhái , tānguòfènzhīróng , shìjiāngwéizhìérshíyán , sān 。 sān , suī ,  , dàozāi !”
  níngsānniánjiǔyuè , liùshìzhuàn 。

六一居士传拼音版

 《 liù yī jū shì zhuàn 》
  liù yī jū shì chū zhé chú shān , zì hào zuì wēng 。 jì lǎo ér shuāi qiě bìng , jiāng tuì xiū yú yǐng shuǐ zhī shàng , zé yòu gèng hào liù yī jū shì 。
  kè yǒu wèn yuē :“ liù yī , hé wèi yě ?” jū shì yuē :“ wú jiā cáng shū yī wàn juàn , jí lù sān dài yǐ lái jīn shí yí wén yī qiān juàn , yǒu qín yī zhāng , yǒu qí yī jú , ér cháng zhì jiǔ yī hú 。” kè yuē :“ shì wéi wǔ yī ěr , nài hé ?” jū shì yuē :“ yǐ wú yī wēng , lǎo yú cǐ wǔ wù zhī jiān , shì qǐ bù wèi liù yī hū ?” kè xiào yuē :“ zǐ yù táo míng zhě hū ? ér lǚ yì qí hào 。 cǐ zhuāng shēng suǒ qiào wèi yǐng ér zǒu hū rì zhōng zhě yě ; yú jiāng jiàn zi jí zǒu dà chuǎn kě sǐ , ér míng bù de táo yě 。” jū shì yuē :“ wú gù zhī míng zhī bù kě táo , rán yì zhī fū bù bì táo yě ; wú wèi cǐ míng , liáo yǐ zhì wú zhī lè ěr 。” kè yuē :“ qí lè rú hé ?” jū shì yuē :“ wú zhī lè kě shèng dào zāi ! fāng qí dé yì yú wǔ wù yě , tài shān zài qián ér bù jiàn , jí léi pò zhù ér bù jīng ; suī xiǎng jiǔ zòu yú dòng tíng zhī yě , yuè dà zhàn yú zhuō lù zhī yuán , wèi zú yù qí lè qiě shì yě 。 rán cháng huàn bù de jí wú lè yú qí jiān zhě , shì shì zhī wéi wú lèi zhě zhòng yě 。 qí dà zhě yǒu èr yān , xuān cháng guī zǔ láo wú xíng yú wài , yōu huàn sī lǜ láo wú xīn yú nèi , shǐ wú xíng bù bìng ér yǐ cuì , xīn wèi lǎo ér xiān shuāi , shàng hé xiá yú wǔ wù zāi ? suī rán , wú zì qǐ qí shēn yú cháo zhě sān nián yǐ , yī rì tiān zǐ cè rán āi zhī , cì qí hái gǔ , shǐ de yǔ cǐ wǔ wù xié fǎn yú tián lú , shù jī cháng qí sù yuàn yān 。 cǐ wú zhī suǒ yǐ zhì yě 。” kè fù xiào yuē :“ zǐ zhī xuān cháng guī zǔ zhī lèi qí xíng , ér bù zhī wǔ wù zhī lèi qí xīn hū ?” jū shì yuē :“ bù rán 。 lèi yú bǐ zhě yǐ láo yǐ , yòu duō yōu ; lèi yú cǐ zhě jì yì yǐ , xìng wú huàn 。 wú qí hé zé zāi ?” yú shì yǔ kè jù qǐ , wò shǒu dà xiào yuē :“ zhì zhī , qū qū bù zú jiào yě 。”
  yǐ ér tàn yuē :“ fū shì shǎo ér shì , lǎo ér xiū , gài yǒu bù dài qī shí zhě yǐ 。 wú sù mù zhī , yí qù yī yě 。 wú cháng yòng yú shí yǐ , ér qì wú chēng yān , yí qù èr yě 。 zhuàng yóu rú cǐ , jīn jì lǎo qiě bìng yǐ , nǎi yǐ nán qiáng zhī jīn hái , tān guò fèn zhī róng lù , shì jiāng wéi qí sù zhì ér zì shí qí yán , yí qù sān yě 。 wú fù sān yí qù , suī wú wǔ wù , qí qù yí yǐ , fù hé dào zāi !”
  xī níng sān nián jiǔ yuè qī rì , liù yī jū shì zì zhuàn 。

 拓展阅读:六一居士传文言文翻译及注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签