阿房宫赋拼音版原文 阿房宫赋注音版(杜牧)

编辑:文言文之家 时间:2020-11-03 12:28:12

 文言文之家为您整理杜牧阿房宫赋拼音版原文、阿房宫赋注音版全文,欢迎阅读。

阿房宫赋注音版原文

 《 ēfánggōng 》
  liùwáng , hǎi , shǔshān , ēfángchū 。 sānbǎi , tiān 。 shānběigòuér西zhé , zhízǒuxiányáng 。 èrchuānróngróng , liúgōngqiáng 。 lóu , shílángyāomànhuí , yángāozhuó ; bàoshì , gōuxīndòujiǎo 。 pánpányān , qūnqūnyān , fēngfángshuǐ , chùzhīqiānwànluò 。 chángqiáo , wèiyúnlóng ? dàoxíngkōng , hóng ? gāomíng , zhī西dōng 。 táinuǎnxiǎng , chūnguāngróngróng ; 殿diànlěngxiù , fēng 。 zhīnèi , gōngzhījiān , érhòu 。
  fēipínyìngqiáng , wánghuángsūn , lóuxià殿diàn , niǎnláiqín 。 zhāoxián , wéiqíngōngrén 。 míngxīngyíngyíng , kāizhuāngjìng ; 绿yúnrǎorǎo , shūxiǎohuán ; wèiliúzhǎng , zhīshuǐ ; yānxiéhéng , fénjiāolán 。 léitíngzhàjīng , gōngchēguò ; yuǎntīng , yǎozhīsuǒzhī 。 róng , jìntàiyán , mànyuǎnshì , érwàngxìngyān 。 yǒujiànzhě , sānshíliùnián 。 yānzhàozhīshōucáng , hánwèizhījīngyíng , chǔzhījīngyīng , shìnián , piāolüèrén , diéshān 。 dànnéngyǒu , shūláijiān 。 dǐngchēngshí , jīnkuàizhū , zhì , qínrénshìzhī , shèn 。
  jiē ! rénzhīxīn , qiānwànrénzhīxīn 。 qínàifēnshē , rénniànjiā 。 nàizhījìnzhū , yòngzhīshā ? 使shǐdòngzhīzhù , duōnánzhīnóng ; jiàliángzhīchuán , duōshàngzhīgōng ; dīngtóulínlín , duōzàizhī ; fèngcēn , duōzhōushēnzhī ; zhílánhéngjiàn , duōjiǔzhīchéngguō ; guǎnxiánǒu , duōshìrénzhīyán 。 使shǐtiānxiàzhīrén , gǎnyánérgǎn 。 zhīxīn , jiāo 。 shùjiào , hán , chǔrén , liánjiāo !
   ! mièliùguózhěliùguó , fēiqín ; qínzhěqín , fēitiānxià 。 jiē ! 使shǐliùguóàirén , qín ; 使shǐqínàiliùguózhīrén , sānshìzhìwànshìérwéijūn , shéiérmiè ? qínrénxiáāi , érhòurénāizhī ; hòurénāizhīérjiànzhī , 使shǐhòurénérāihòurén 。

阿房宫赋拼音版原文

 《 ē fáng gōng fù 》
  liù wáng bì , sì hǎi yī , shǔ shān wù , ē fáng chū 。 fù yā sān bǎi yú lǐ , gé lí tiān rì 。 lí shān běi gòu ér xī zhé , zhí zǒu xián yáng 。 èr chuān róng róng , liú rù gōng qiáng 。 wǔ bù yī lóu , shí bù yī gé ; láng yāo màn huí , yán yá gāo zhuó ; gè bào dì shì , gōu xīn dòu jiǎo 。 pán pán yān , qūn qūn yān , fēng fáng shuǐ wō , chù bù zhī qí jǐ qiān wàn luò 。 cháng qiáo wò bō , wèi yún hé lóng ? fù dào xíng kōng , bù jì hé hóng ? gāo dī míng mí , bù zhī xī dōng 。 gē tái nuǎn xiǎng , chūn guāng róng róng ; wǔ diàn lěng xiù , fēng yǔ qī qī 。 yī rì zhī nèi , yī gōng zhī jiān , ér qì hòu bù qí 。
  fēi pín yìng qiáng , wáng zǐ huáng sūn , cí lóu xià diàn , niǎn lái yú qín 。 zhāo gē yè xián , wéi qín gōng rén 。 míng xīng yíng yíng , kāi zhuāng jìng yě ; lǜ yún rǎo rǎo , shū xiǎo huán yě ; wèi liú zhǎng nì , qì zhī shuǐ yě ; yān xié wù héng , fén jiāo lán yě 。 léi tíng zhà jīng , gōng chē guò yě ; lù lù yuǎn tīng , yǎo bù zhī qí suǒ zhī yě 。 yī jī yī róng , jìn tài jí yán , màn lì yuǎn shì , ér wàng xìng yān 。 yǒu bù jiàn zhě , sān shí liù nián 。 yān zhào zhī shōu cáng , hán wèi zhī jīng yíng , qí chǔ zhī jīng yīng , jǐ shì jǐ nián , piāo lüè qí rén , yǐ dié rú shān 。 yī dàn bù néng yǒu , shū lái qí jiān 。 dǐng chēng yù shí , jīn kuài zhū lì , qì zhì lǐ yǐ , qín rén shì zhī , yì bù shèn xī 。
  jiē hū ! yī rén zhī xīn , qiān wàn rén zhī xīn yě 。 qín ài fēn shē , rén yì niàn qí jiā 。 nài hé qǔ zhī jìn zī zhū , yòng zhī rú ní shā ? shǐ fù dòng zhī zhù , duō yú nán mǔ zhī nóng fū ; jià liáng zhī chuán , duō yú jī shàng zhī gōng nǚ ; dīng tóu lín lín , duō yú zài yǔ zhī sù lì ; wǎ fèng cēn cī , duō yú zhōu shēn zhī bó lǚ ; zhí lán héng jiàn , duō yú jiǔ tǔ zhī chéng guō ; guǎn xián ǒu yā , duō yú shì rén zhī yán yǔ 。 shǐ tiān xià zhī rén , bù gǎn yán ér gǎn nù 。 dú fū zhī xīn , rì yì jiāo gù 。 shù zú jiào , hán gǔ jǔ , chǔ rén yī jù , kě lián jiāo tǔ !
  wū hū ! miè liù guó zhě liù guó yě , fēi qín yě ; zú qín zhě qín yě , fēi tiān xià yě 。 jiē hū ! shǐ liù guó gè ài qí rén , zé zú yǐ jù qín ; shǐ qín fù ài liù guó zhī rén , zé dì sān shì kě zhì wàn shì ér wéi jūn , shéi dé ér zú miè yě ? qín rén bù xiá zì āi , ér hòu rén āi zhī ; hòu rén āi zhī ér bù jiàn zhī , yì shǐ hòu rén ér fù āi hòu rén yě 。

 为您推荐:阿房宫赋原文及翻译 阿房宫赋翻译及注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签