归去来兮辞并序拼音版、注音版(陶渊明)

编辑:文言文之家 时间:2020-11-03 21:43:07

 文言文之家为您整理陶渊明归去来兮辞并序注音版、陶渊明归去来兮辞并序拼音版,欢迎阅读。

归去来兮辞并序拼音版、注音版(陶渊明)

 《 guīláibìng 》
  jiāpín , gēngzhí 。 yòuzhìyíngshì , píngchǔ , shēngshēngsuǒ , wèijiànshù 。 qīnduōquànwéicháng , tuōrányǒu怀huái , qiúzhī 。 huìyǒufāngzhīshì , zhūhóuhuìàiwéi , jiāshūpín , suìjiànyòngxiǎo 。 shífēngwèijìng , xīndànyuǎn, péngjiābǎi , gōngtiánzhī , wéijiǔ 。 便biànqiúzhī 。 shǎo , juànrányǒuguīzhīqíng 。  ? zhìxìngrán , fēijiǎosuǒ 。 dòngsuīqiè , wéijiāobìng 。 chángcóngrénshì , jiēkǒu 。 shìchàngránkāngkǎi , shēnkuìpíngshēngzhīzhì 。 yóuwàngrěn , dāngliǎnchángxiāoshì 。 xúnchéngshìmèisàngchāng , qíngzàijùnbēn , miǎnzhí 。 zhòngqiūzhìdōng , zàiguānshí 。 yīnshìshùnxīn , mìngpiānyuē 《 guīlái 》。 suìshíyuè 。
  guīlái , tiányuánjiāngguī ? xīnwéixíng , chóuchàngérbēi ? wǎngzhījiàn , zhīláizhězhīzhuī 。 shíwèiyuǎn , juéjīnshìérzuófēi 。 zhōuyáoyáoqīngyáng , fēngpiāopiāoérchuī 。 wènzhēngqián , hènchénguāngzhīwēi 。
  nǎizhānhéng , zàixīnzàibēn 。 tónghuānyíng , zhìhòumén 。 sānjìngjiùhuāng , sōngyóucún 。 xiéyòushì , yǒujiǔyíngzūn 。 yǐnshāngzhuó , miǎntíngyán 。 nánchuāngào , shěnróngzhīān 。 yuánshèchéng , ménsuīshèérchángguān 。 lǎoliú , shíjiǎoshǒuérxiáguān 。 yúnxīnchūxiù , niǎojuànfēiérzhīhuán 。 jǐngjiāng , sōngérpánhuán 。
  guīlái , qǐngjiāojuéyóu 。 shìérxiāngwéi , jiàyányānqiú ? yuèqīnzhīqínghuà , qínshūxiāoyōu 。 nóngréngàochūn , jiāngyǒushì西chóu 。 huòmìngjīnchē , huòzhàozhōu 。 yǎotiǎoxún , érjīngqiū 。 xīnxīnxiàngróng , quánjuānjuānérshǐliú。 shànwànzhīshí , gǎnshēngzhīxíngxiū 。
   ! xíngnèishí ? wěixīnrènliú ? wéihuánghuángzhī ? guìfēiyuàn , xiāng 。 怀huáiliángchénwǎng , huòzhízhàngéryún 。 dēngdōnggāoshūxiào , línqīngliúérshī 。 liáochénghuàguījìn , tiānmìng !

归去来兮辞并序拼音版、注音版(陶渊明)

 《 guī qù lái xī cí bìng xù 》
  yú jiā pín , gēng zhí bù zú yǐ zì jǐ 。 yòu zhì yíng shì , píng wú chǔ sù , shēng shēng suǒ zī , wèi jiàn qí shù 。 qīn gù duō quàn yú wéi cháng lì , tuō rán yǒu huái , qiú zhī mí tú 。 huì yǒu sì fāng zhī shì , zhū hóu yǐ huì ài wéi dé , jiā shū yǐ yú pín kǔ , suì jiàn yòng yú xiǎo yì 。 yú shí fēng bō wèi jìng , xīn dàn yuǎn yì , péng zé qù jiā bǎi lǐ , gōng tián zhī lì , zú yǐ wéi jiǔ 。 gù biàn qiú zhī 。 jí shǎo rì , juàn rán yǒu guī yú zhī qíng 。 hé zé ? zhì xìng zì rán , fēi jiǎo lì suǒ dé 。 jī dòng suī qiè , wéi jǐ jiāo bìng 。 cháng cóng rén shì , jiē kǒu fù zì yì 。 yú shì chàng rán kāng kǎi , shēn kuì píng shēng zhī zhì 。 yóu wàng yī rěn , dāng liǎn cháng xiāo shì 。 xún chéng shì mèi sàng yú wǔ chāng , qíng zài jùn bēn , zì miǎn qù zhí 。 zhòng qiū zhì dōng , zài guān bā shí yú rì 。 yīn shì shùn xīn , mìng piān yuē 《 guī qù lái xī 》。 yǐ sì suì shí yī yuè yě 。
  guī qù lái xī , tián yuán jiāng wú hú bù guī ? jì zì yǐ xīn wéi xíng yì , xī chóu chàng ér dú bēi ? wù yǐ wǎng zhī bù jiàn , zhī lái zhě zhī kě zhuī 。 shí mí tú qí wèi yuǎn , jué jīn shì ér zuó fēi 。 zhōu yáo yáo yǐ qīng yáng , fēng piāo piāo ér chuī yī 。 wèn zhēng fū yǐ qián lù , hèn chén guāng zhī xī wēi 。
  nǎi zhān héng yǔ , zài xīn zài bēn 。 tóng pú huān yíng , zhì zǐ hòu mén 。 sān jìng jiù huāng , sōng jú yóu cún 。 xié yòu rù shì , yǒu jiǔ yíng zūn 。 yǐn hú shāng yǐ zì zhuó , miǎn tíng kē yǐ yí yán 。 yǐ nán chuāng yǐ jì ào , shěn róng xī zhī yì ān 。 yuán rì shè yǐ chéng qù , mén suī shè ér cháng guān 。 cè fú lǎo yǐ liú qì , shí jiǎo shǒu ér xiá guān 。 yún wú xīn yǐ chū xiù , niǎo juàn fēi ér zhī huán 。 jǐng yì yì yǐ jiāng rù , fǔ gū sōng ér pán huán 。
  guī qù lái xī , qǐng xī jiāo yǐ jué yóu 。 shì yǔ wǒ ér xiāng wéi , fù jià yán xī yān qiú ? yuè qīn qī zhī qíng huà , lè qín shū yǐ xiāo yōu 。 nóng rén gào yú yǐ chūn jí , jiāng yǒu shì yú xī chóu 。 huò mìng jīn chē , huò zhào gū zhōu 。 jì yǎo tiǎo yǐ xún hè , yì qí qū ér jīng qiū 。 mù xīn xīn yǐ xiàng róng , quán juān juān ér shǐ liú 。 shàn wàn wù zhī dé shí , gǎn wú shēng zhī xíng xiū 。
  yǐ yǐ hū ! yù xíng yǔ nèi fù jǐ shí ? hé bù wěi xīn rèn qù liú ? hú wéi hū huáng huáng yù hé zhī ? fù guì fēi wú yuàn , dì xiāng bù kě qī 。 huái liáng chén yǐ gū wǎng , huò zhí zhàng ér yún zǐ 。 dēng dōng gāo yǐ shū xiào , lín qīng liú ér fù shī 。 liáo chéng huà yǐ guī jìn , lè fū tiān mìng fù xī yí !

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签