核舟记拼音版注音版(魏学洢)

编辑:文言文之家 时间:2020-11-04 20:31:09

 文言文之家为您整理魏学洢核舟记拼音版、魏学洢核舟记注音版,欢迎阅读。

核舟记注音版(魏学洢)

 《 zhōu 》
  míngyǒuqiǎorényuēwángshūyuǎn , néngjìngcùnzhī , wèigōngshì 、 mǐn 、 rén , zhìniǎoshòu 、 shí , wǎngyīnshìxiàngxíng, qíngtài 。 chángzhōu , gàifànchìyún 。
  zhōushǒuwěichángyuēfēnyǒu , gāoèrshǔ 。 zhōngxuānchǎngzhěwéicāng , ruòpéngzhī 。 pángkāixiǎochuāng , zuǒyòu , gòngshàn 。 chuāngérguān , diāolánxiāngwàngyān 。 zhī , yòu “ shāngāoyuèxiǎo , shuǐluòshíchū ”, zuǒ “ qīngfēnglái , shuǐxīng ”, shíqīngsǎnzhī 。( ruòpéng   zuò : ruòpéng )
  chuántóuzuòsānrén , zhōngéguānérduōránzhěwéidōng , yìnyòu , zhízuǒ 。  、 huánggòngyuèshǒujuàn 。 dōngyòushǒuzhíjuǎnduān , zuǒshǒuzhíbèi 。 zhízuǒshǒuzhíjuǎn , yòushǒuzhǐjuàn , yǒusuǒ 。 dōngxiànyòu , zhíxiànzuǒ , wēi, liǎngxiāngzhě , yǐnjuǎnzhězhōng 。 yìnjuélèi , tǎnxiōng , jiǎoshǒuángshì , shénqíng 、 huángshǔ 。 yòu , yòuzhīchuán , érshùzuǒ , zuǒguàniànzhūzhī —— zhūshǔ 。
  zhōuwěihéng 。 zuǒyòuzhōurén 。 yòuzhěchuíyǎngmiàn , zuǒshǒuhéng , yòushǒupānyòuzhǐ , ruòxiàozhuàng 。 zuǒzhěyòushǒuzhíkuíshàn , zuǒshǒu , shàngyǒu , rénshìduānróng , ruòtīngcháshēngrán 。
  chuánbèishāo , míngshàng , wényuē “ tiānrénqiū , shānwángshūyuǎn ”, ruòwén , gōuhuàliǎoliǎo ,  。 yòuyòngzhuànzhāng , wényuē “ chūpíngshānrén ”, dān 。
  tōngzhōu , wéirén ; wèichuāng ; wèiruòpéng , wéi , wéi , wéi , wèishǒujuàn , wèiniànzhū ; duìlián 、 míngbìngzhuànwén , wèigòngsānshíyǒu 。 érchángcéngyíngcùn 。 gàijiǎntáoxiūxiázhěwéizhī 。  , língguàizāi !

核舟记拼音版(魏学洢)

 《 hé zhōu jì 》
  míng yǒu qí qiǎo rén yuē wáng shū yuǎn , néng yǐ jìng cùn zhī mù , wèi gōng shì 、 qì mǐn 、 rén wù , yǐ zhì niǎo shòu 、 mù shí , wǎng bù yīn shì xiàng xíng , gè jù qíng tài 。 cháng yí yú hé zhōu yī , gài dà sū fàn chì bì yún 。
  zhōu shǒu wěi cháng yuē bā fēn yǒu qí , gāo kě èr shǔ xǔ 。 zhōng xuān chǎng zhě wéi cāng , ruò péng fù zhī 。 páng kāi xiǎo chuāng , zuǒ yòu gè sì , gòng bā shàn 。 qǐ chuāng ér guān , diāo lán xiāng wàng yān 。 bì zhī , zé yòu kè “ shān gāo yuè xiǎo , shuǐ luò shí chū ”, zuǒ kè “ qīng fēng xú lái , shuǐ bō bù xīng ”, shí qīng sǎn zhī 。( ruò péng yī zuò : ruò péng )
  chuán tóu zuò sān rén , zhōng é guān ér duō rán zhě wéi dōng pō , fó yìn jū yòu , lǔ zhí jū zuǒ 。 sū 、 huáng gòng yuè yī shǒu juàn 。 dōng pō yòu shǒu zhí juǎn duān , zuǒ shǒu fǔ lǔ zhí bèi 。 lǔ zhí zuǒ shǒu zhí juǎn mò , yòu shǒu zhǐ juàn , rú yǒu suǒ yǔ 。 dōng pō xiàn yòu zú , lǔ zhí xiàn zuǒ zú , gè wēi cè , qí liǎng xī xiāng bǐ zhě , gè yǐn juǎn dǐ yī zhě zhōng 。 fó yìn jué lèi mí lè , tǎn xiōng lù rǔ , jiǎo shǒu áng shì , shén qíng yǔ sū 、 huáng bù shǔ 。 wò yòu xī , qū yòu bì zhī chuán , ér shù qí zuǒ xī , zuǒ bì guà niàn zhū yǐ zhī —— zhū kě lì lì shǔ yě 。
  zhōu wěi héng wò yī jí 。 jí zuǒ yòu zhōu zǐ gè yī rén 。 jū yòu zhě chuí jì yǎng miàn , zuǒ shǒu yǐ yī héng mù , yòu shǒu pān yòu zhǐ , ruò xiào hū zhuàng 。 jū zuǒ zhě yòu shǒu zhí pú kuí shàn , zuǒ shǒu fǔ lú , lú shàng yǒu hú , qí rén shì duān róng jì , ruò tīng chá shēng rán 。
  qí chuán bèi shāo yí , zé tí míng qí shàng , wén yuē “ tiān qǐ rén xū qiū rì , yú shān wáng yì shū yuǎn fǔ kè ”, xì ruò wén zú , gōu huà liǎo liǎo , qí sè mò 。 yòu yòng zhuàn zhāng yī , wén yuē “ chū píng shān rén ”, qí sè dān 。
  tōng jì yī zhōu , wéi rén wǔ ; wèi chuāng bā ; wèi ruò péng , wéi jí , wéi lú , wéi hú , wèi shǒu juàn , wèi niàn zhū gè yī ; duì lián 、 tí míng bìng zhuàn wén , wèi zì gòng sān shí yǒu sì 。 ér jì qí cháng céng bù yíng cùn 。 gài jiǎn táo hé xiū xiá zhě wéi zhī 。 xī , jì yì líng guài yǐ zāi !

 为您推荐:核舟记原文及翻译 核舟记翻译及注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签