五柳先生传拼音版、注音版(陶渊明)

编辑:文言文之家 时间:2020-11-05 12:39:53

五柳先生传拼音版、注音版(陶渊明)

  《 liǔxiānshēngchuán 》
   xiānshēngzhīrén , xiángxìng , zháibiānyǒuliǔshù , yīnwéihàoyān 。 xiánjìngshǎoyán , róng 。 hǎoshū , qiúshènjiě ; měiyǒuhuì , 便biànxīnránwàngshí 。 xìngshìjiǔ , jiāpínnéngcháng 。 qīnjiùzhī , huòzhìjiǔérzhāozhī ; zàoyǐnzhéjìn , zàizuì 。 zuìér退tuì , cénglìnqíngliú 。 huánxiāorán , fēng ; duǎn穿chuānjié , dānpiáokōng , yàn 。 chángzhùwénzhāng , shìzhì 。 wàng怀huáishī , zhōng 。
   zànyuē : qiánlóuzhīyǒuyán :“ pínjiàn , guì 。” yánruòrénzhīchóu ? xiánshāngshī , zhì , 怀huáishìzhīmín ? tiānshìzhīmín ?

五柳先生传拼音版、注音版(陶渊明)

  《 wǔ liǔ xiān shēng chuán 》
   xiān shēng bù zhī hé xǔ rén yě , yì bù xiáng qí xìng zì , zhái biān yǒu wǔ liǔ shù , yīn yǐ wéi hào yān 。 xián jìng shǎo yán , bù mù róng lì 。 hǎo dú shū , bù qiú shèn jiě ; měi yǒu huì yì , biàn xīn rán wàng shí 。 xìng shì jiǔ , jiā pín bù néng cháng dé 。 qīn jiù zhī qí rú cǐ , huò zhì jiǔ ér zhāo zhī ; zào yǐn zhé jìn , qī zài bì zuì 。 jì zuì ér tuì , céng bù lìn qíng qù liú 。 huán dǔ xiāo rán , bù bì fēng rì ; duǎn hè chuān jié , dān piáo lǚ kōng , yàn rú yě 。 cháng zhù wén zhāng zì yú , pō shì jǐ zhì 。 wàng huái dé shī , yǐ cǐ zì zhōng 。
   zàn yuē : qián lóu zhī qī yǒu yán :“ bù qī qī yú pín jiàn , bù jí jí yú fù guì 。” qí yán zī ruò rén zhī chóu hū ? xián shāng fù shī , yǐ lè qí zhì , wú huái shì zhī mín yú ? gě tiān shì zhī mín yú ?

  为您推荐:五柳先生传原文及翻译 五柳先生传翻译及注释赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签