赠白马王彪并序注音版、拼音版

编辑:文言文之家 时间:2020-11-21 12:20:05

 文言文之家为您整理赠白马王彪并序注音版、赠白马王彪并序拼音版,欢迎阅读。

赠白马王彪并序注音版(曹植)

 《 zèngbáiwángbiāo · bìng 》
  huángchūniányuè , báiwáng 、 rènchéngwángcháojīngshī 、 huìjié 。 dàoluòyáng , rènchéngwánghōng 。 zhìyuè , báiwángháiguó 。 hòuyǒuèrwángguīfān , dào宿zhǐ , hènzhī 。 gàibiézàishù , shìyòngpōu , wángyān , fènérchéngpiān 。
  chéngmíng , shìjiāngguījiùjiāng 。 qīngchénhuáng , guòshǒuyáng 。 luò广guǎngqiěshēn , chuānliáng 。 fànzhōuyuèhóngtāo , yuàndōngcháng 。 zhānliànchéngquè , yǐnlǐngqíngnèishāng 。
  tàiliáokuò , shānshùcāngcāng 。 lín , liúliáohàozònghéng 。 zhōngkuíjuéguǐ , gǎizhédēnggāogǎng 。 xiūbǎnzàoyún , xuánhuáng 。
  xuánhuángyóunéngjìn ,  。 jiāngniàn , qīnàizài 。 běnxiāngxié , zhōnggèng 。 chīxiāomínghéngè , cháilángdāng 。 cāngyíngjiānbáihēi , chánqiǎolìngqīnshū 。 háijué , lǎnpèizhǐchíchú 。( héngè   tōng : héngè )
  chíchúliú ? xiāngzhōng 。 qiūfēngwēiliáng , hánchánmíng 。 yuánxiāotiáo , bái西 。 guīniǎoqiáolín , piānpiān 。 shòuzǒusuǒqún , xiáncǎohuángshí 。 gǎnshāng怀huái , xīnchángtài 。
  tàijiāngwéi , tiānmìngwéi 。 nàiniàntóngshēng , wǎngxíngguī 。 húnxiáng , língjiùjīngshī 。 cúnzhěguò , wángshēnshuāi 。 rénshēngchùshì , ruòzhāo 。 niánzàisāngjiān , yǐngxiǎngnéngzhuī 。 fēijīnshí , duōjièlìngxīnbēi 。
  xīnbēidòngshén , zhìchén 。 zhàngzhìhǎi , wànyóulín 。 ēnàigǒukuī , zàiyuǎnfēnqīn 。 tóngqīnchóu , ránhòuzhǎnyīnqín 。 yōuchéngchèn , nǎiérrén 。 cāngròuqíng , néng怀huáixīn ?
  xīn , tiānmìngxìn 。 qiúlièxiān , sōngjiǔ 。 biànzài , bǎiniánshéinéngchí ? biéyǒnghuì , zhíshǒujiāngshí ? wángài , xiǎnghuáng 。 shōulèicháng , yuáncóng 。

赠白马王彪并序注音版(曹植)

 《 zèng bái mǎ wáng biāo · bìng xù 》
  huáng chū sì nián wǔ yuè , bái mǎ wáng 、 rèn chéng wáng yǔ yú jù cháo jīng shī 、 huì jié qì 。 dào luò yáng , rèn chéng wáng hōng 。 zhì qī yuè , yǔ bái mǎ wáng hái guó 。 hòu yǒu sī yǐ èr wáng guī fān , dào lù yí yì sù zhǐ , yì dú hèn zhī 。 gài yǐ dà bié zài shù rì , shì yòng zì pōu , yǔ wáng cí yān , fèn ér chéng piān 。
  yè dì chéng míng lú , shì jiāng guī jiù jiāng 。 qīng chén fā huáng yì , rì xī guò shǒu yáng 。 yī luò guǎng qiě shēn , yù jì chuān wú liáng 。 fàn zhōu yuè hóng tāo , yuàn bǐ dōng lù cháng 。 gù zhān liàn chéng què , yǐn lǐng qíng nèi shāng 。
  tài gǔ hé liáo kuò , shān shù yù cāng cāng 。 lín yǔ ní wǒ tú , liú liáo hào zòng héng 。 zhōng kuí jué wú guǐ , gǎi zhé dēng gāo gǎng 。 xiū bǎn zào yún rì , wǒ mǎ xuán yǐ huáng 。
  xuán huáng yóu néng jìn , wǒ sī yù yǐ yū 。 yù yū jiāng hé niàn , qīn ài zài lí jū 。 běn tú xiāng yǔ xié , zhōng gèng bù kè jù 。 chī xiāo míng héng è , chái láng dāng lù qú 。 cāng yíng jiān bái hēi , chán qiǎo lìng qīn shū 。 yù hái jué wú qī , lǎn pèi zhǐ chí chú 。( héng è tōng : héng è )
  chí chú yì hé liú ? xiāng sī wú zhōng jí 。 qiū fēng fā wēi liáng , hán chán míng wǒ cè 。 yuán yě hé xiāo tiáo , bái rì hū xī nì 。 guī niǎo fù qiáo lín , piān piān lì yǔ yì 。 gū shòu zǒu suǒ qún , xián cǎo bù huáng shí 。 gǎn wù shāng wǒ huái , fǔ xīn cháng tài xī 。
  tài xī jiāng hé wéi , tiān mìng yǔ wǒ wéi 。 nài hé niàn tóng shēng , yī wǎng xíng bù guī 。 gū hún xiáng gù yù , líng jiù jì jīng shī 。 cún zhě hū fù guò , wáng mò shēn zì shuāi 。 rén shēng chù yī shì , qù ruò zhāo lù xī 。 nián zài sāng yú jiān , yǐng xiǎng bù néng zhuī 。 zì gù fēi jīn shí , duō jiè lìng xīn bēi 。
  xīn bēi dòng wǒ shén , qì zhì mò fù chén 。 zhàng fū zhì sì hǎi , wàn lǐ yóu bǐ lín 。 ēn ài gǒu bù kuī , zài yuǎn fēn rì qīn 。 hé bì tóng qīn chóu , rán hòu zhǎn yīn qín 。 yōu sī chéng jí chèn , wú nǎi ér nǚ rén 。 cāng zú gǔ ròu qíng , néng bù huái kǔ xīn ?
  kǔ xīn hé lǜ sī , tiān mìng xìn kě yí 。 xū wú qiú liè xiān , sōng zǐ jiǔ wú qī 。 biàn gù zài sī xū , bǎi nián shéi néng chí ? lí bié yǒng wú huì , zhí shǒu jiāng hé shí ? wáng qí ài yù tǐ , jù xiǎng huáng fà qī 。 shōu lèi jí cháng lù , yuán bǐ cóng cǐ cí 。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签